پایان نامه : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

پایان نامه رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

                                                          

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

 

عنوان:

مبانی  نظری   جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲

 

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

 

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 

 تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول ۲

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- کلیات تحقیق ۳

۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن ۳

۱-۲-۲- سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳

۱-۲-۳- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات ۴

۱-۲-۴- اهداف و فرضیات ۴

۱-۳- مبحث اول – تعریف حبس در ایران ۴

۱-۳-۱- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی ۵

۱-۳-۲- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها ۶

۱-۴- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس ۷

۱-۴-۱- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) ۸

۱-۴-۲- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس ۹

۱-۵- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس ۱۰

۱-۶- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس ۱۱

فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع
جایگزین های  کیفرحبس
۱۳

۲-۱- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس ۱۳

۲-۲- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس ۱۴

۲-۳- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس ۱۵

۲-۴- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس ۱۷

۲-۴-۱- فرهنگ سازی لازم ۱۷

۲-۴-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح ۱۸

۲-۵- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس ۱۹

۲-۵-۱- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس ۱۹

۲-۵-۱-۱- آزادی مشروط ۱۹

۲-۵-۱-۲- تعلیق اجرای مجازات ۱۹

۲-۵-۱-۳- جزای نقدی ۲۰

۲-۵-۱-۴-  محرومیت از حقوق اجتماعی ۲۱

۲-۵-۲- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس ۲۲

۲-۵-۲-۱- مفهوم دوره مراقبتی ۲۲

۲-۵-۲-۱-۱- شرایط ومدت دوره مراقبتی ۲۳

۲-۵-۲-۱-۲- وظایف ماموران دوره مراقبتی ۲۴

۲-۵-۲-۱-۳- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران ۲۵

۲-۵-۲-۱-۴- کادر قضایی ۲۷

۲-۵-۲-۱-۵- کادر اداری ۲۸

۲-۵-۲-۲- جریمه روزانه ۲۸

۲-۵-۲-۲-۱- اهداف و فوائد جریمه روزانه ۲۹

۲-۵-۲-۲-۱-۱- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه ۳۰

۲-۵-۲-۲-۱-۲- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران ۳۱

۲-۵-۲-۳- خدمات عمومی ۳۲

۲-۵-۲-۳-۱- تعریف خدمات عمومی ۳۲

۲-۵-۲-۳-۲- اهداف و فواید  خدمات عمومی ۳۲

۲-۵-۲-۳-۳- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی ۳۳

۲-۵-۲-۳-۴- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران ۳۴

فصل سوم مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس ۳۶

۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس ۳۶

۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس ۳۶

۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات ۳۷

۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۸

۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس ۳۹

۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک ۴۰

۳-۱-۲-۲-  مکتب تحققی ۴۱

۳-۱-۲-۳- مکتب دفاع اجتماعی ۴۳

۳-۱-۲-۴- مکتب نئوکلاسیک (معاصر) ۴۴

۳-۱-۳- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی ۴۶

۳-۱-۳-۱- کیفرزدایی تقنینی ۴۷

۳-۱-۳-۲-کیفرزدایی قضائی ۴۸

۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس ۵۰

۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس ۵۰

۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس ۵۱

۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس ۵۱

۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی ۵۱

۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس ۵۲

فصل چهارم اقدامات انجام شده برای  توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح  بین المللی و داخلی کشورها ۵۴

۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴

۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴

۴-۱-۲- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو) ۵۶

۴-۲-۳- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۵۸

۴-۲- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۶۱

۴-۲-۱- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه ۶۱

۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان ۶۲

۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد ۶۳

نتیجه گیری ۶۴

پیشنهادات ۶۵

منابع و مآخذ ۶۶

 

 


چکیده

با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود.  از سال ۱۳۷۰ جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.

فصل اول

تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگی­های آن

 

 

۱-۱- مقدمه

آزادی ودیعه‌ای است که با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است که با توجه به اهمیتی که در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار می‌رود که مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشکیل می‌دهد.  به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأکید شده است.  اعمال این حق ضمن این که در رشد انسان‌ها و شکوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفاده نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد.  به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر کشوری تعیین می کند.  بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود.  بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.

با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می‌کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

۱-۲- کلیات تحقیق

۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن

مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است.  تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های کیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به کار گرفته است.  مجازات سالب آزادی که از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست.  با توجه به این که کیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین کیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است که آیا این کیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت؟

اندیشمندان حقوق کیفری و کیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهکار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند.  در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو کیفر حبس گرایش نشان می‌دهد؟ ۲- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ ۳- تدابیری که به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است کدامند؟ آنچه که در این تحقیق مورد تأکید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.

تعداد صفحه : ۸۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***