پایان نامه :بررسی ابعاد رسانه ای فضای وایبر و اینترنت واثرات آن بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

گرایش :پیش دبستانی

عنوان : بررسی ابعاد رسانه ای فضای وایبر و اینترنت واثرات آن بر دانش آموزان مقطع متوسطه  شهرستان سرپل ذهاب

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

پروژه کارعملی

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی

گرایش پیش دبستانی

موضوع پژوهش

بررسی ابعاد رسانه ای فضای وایبر و اینترنت واثرات آن بر دانش آموزان مقطع متوسطه

شهرستان سرپل ذهاب

استاد راهنما :

پژوهشگر:

تابستان ۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

چکیده.۱

فصل اول کلیات پژوهش.۱

۱-۱-مقدمه۲

۱-۲-بیان مساله۳

۱-۳-اهمیت وضرورت انجام پژوهش.۵

۱-۴-اهداف پژوهش.۵

۱-۵-سؤالات پژوهش۶

۱-۶-فرضیه های پژوهش.۶

۱-۷- تعریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم پژوهش.۷

۱-۸-متغیرهای پژوهش۸

فصل دوم ادبیات وبررسی پیشینه پزوهش۹

۲-۱-مقدمه.۱۰

۲-۲-چرا اینترنت رشدمی کند؟.۱۱

۲-۳-هویت شبکه ای.۱۴

۲-۴-علل گرایش نوجوانان به اینترنت۱۵

۲-۵-تاثیر انترنت بر هویت.۱۷

۲-۶-هویت واقعی وهویت مجازی نوجوانان۲۱

۲-۷-ابعاد هویت اجتماعی.۲۲

۲-۸-تاثیرهویت واقعی برشکل گیری هویت مجازی۲۴

۲-۹-اعتیاد اینترنتی۲۵

۲-۱۰-اینترنت وخانواده.۲۶

۲-۱۱-اینترنت ورشد اجتماعی وانگیزه تحصیلی.۲۸

۲-۱۲-اینترنت وجامعه پذیری.۲۹

۲-۱۳-عوامل جامعه پذیری افراد.۳۱

۲-۱۴-ضریب نفوذ پیام های اینترنتی در ایران۴۰

۲-۱۵-استفاده از اینترنت،افسردگی وانزوای اجتماعی نوجوانان۴۱

۲-۱۶-ضرورت بهره گیری از اینترنت برای پرورش نسل جوان.۴۲

۲-۱۷-تاثیر رایانه بر کیفیت یادگیری دانش آموزان۴۳

۲-۱۸-تجهیز نوجوانان در برابر اینترنت.۴۶

۲-۱۹-پیشینه پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش.۴۸

۲-۲۰-پیشینه خارجی پژوهش۴۹

۲-۲۱-پیشینه داخلی پژوهش۶۰

فصل سوم روش پژوهش.۶۸

۳-۱-روش پژوهش.۶۸

۳-۲-جامعه آماری.۷۰

۳-۳-نمونه وروش نمونه گیری.۷۱

۳-۴-ابزار پژوهش.۷۱

۳-۵-روش اجرای پژوهش.۷۲

فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات.۷۴

۴-۱-مقدمه.۷۵

۴-۲-آمار توصیفی.۷۵

۴-۳-یافته های استنباطی.۹۶

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری۱۰۱

۵-۱-مقدمه.۱۰۲

۵-۲-نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.۱۰۲

۵-۳-نتیجه گیری.۱۰۵

۵-۴-محدودیت ها۱۰۶

۵-۵-منابع.۱۰۷

۵-۶-ضمایم۱۱۲

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 ۱.۱.مقدمه

دراواخردهه ۱۹۶۰میلادی محققان در وزارت دفاع آمریکا پروژه پژوهشی پیشرفته ای درزمینه اتصال رایانه هاازطریق خطوط تلفن آغاز کردند .دراین سیستم که به شبکه آرپانت[۱]معروف شد،چندین کاربر رایانه می توانستنددر یک خط ارتباطی داده ها واطلاعات خود رابه اشتراک بگذارندوپژوهشگران قادر بودند با یکدیگر به نامه نگاری ازطریق پست الکترونیک[۲] بپردازند.با ادامه این پیشرفت ها سرانجام درسال ۱۹۸۰آرپانت جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد.در واقع اینترنت شکل تکامل یافته آرپانت است(شیرکوند وهدایتی آذر،۱۳۹۲:۱۲۹).

آنچه در شبکه اینترنت وجوددارد،رابطه متقابل وبسیار پیچیده شبکه هاست؛این شبکه ها هنگامی که شبکه های دیگری مانندthe worldوcompuserverدرادامه انتقال دادها به عنوان آزاد راه ها[۳] وپل های اطلاعاتی به اینترنت پیوستند.ازطریق این آزادراهها داده ها در سراسرعالم از طریق بسیاری از شبکه ها ازجمله اینترنت به تمام عالم منتقل شد(فتاحی،۲۴:۱۳۷۸).

به هرحال آنچه اینترنت را به عنوان پیوند تعداد بی شماری از شبکه ها ی کوچک وبزرگ که حاوی اطلاعات گوناگون ومتنوع می باشد،مهم وبا ارزش کرده است،ویژگی های کار کردی اینترنت است.این ابزار رسانه ای در ابعاد وسیعی می توانددر قالب های مختلف ودر حال رشدی از جمله سرویس های خبر رسانی،وبلاگ ها،تالارهای گفتگو،اجتماعات مجازی،،اتاق های گپ،سرویس های بازی ،سایت ها وبلاگ های پورنوگرافیک درخدمت اهداف متنوع باشد(کوثری۲و۳:۱۳۸۷).

درادامه پیشرفت های سریع بشر در همه زمینه های دانش، گوشیهای موبایل نیز از طریق ویژگی ها ی خاص ومنحصر به فردخوددر قالب انتقال سریع اطلاعات،دنیای مهم وجدیدی را به روی انسانها گشود.این امربه وسیله گوشیهای نسل جدیدهوشمند،واز طریق پیوند با اینترنت، بسیاری از ملاحظات اخلاقی وسیاسی را کنار زده واطلاعات متنوعی را به صورت انلاین در اختیار انسان قرار داد.درواقع اصطلاح وایبر[۴] یک نرم افزارمالکیتی چندسکویی پیام رسان فوری صدا روی پروتکل اینترنت است که برای تلفن های هوشمند توسط شرکت وایبر ارائه شده است. این فنا وری می تواند تلفن های سیمی خانگی را کنار زده ودر هرزمان و مکانی کاربران سراسر دنیا را از تبادل انواع اطلاعات ،از جمله تصاویر ویدیووپیام های رسانه ای بهره مند سازد.این همان نکته مهمی است که پژوهش فوق در پی بررسی آن است؛درباره این فناوری موضوع زمانی پیچیده می شود که بدانیم فضای رسانه ای اینترنت ووایبربدون هیچ مانعی می تواند بر کوچک وبزرگ انسانها اثر گذاشته وبه عمق زوایای زندگی آنها نفوذ کرده وآنها را به چا لش فرا خواند؛درادامه باید دانست ،این قضیه زمانی حادترمی شود که فنا آوریهای فوق با تاثیری که برفرهنگ های متنوع در جوامع مختلف می گذارند،قادرند دولت ها ی مقصد را به نفع فرهنگ هاوحکومت های صادر کننده این تکنولوژی دچار درد سر سازند.

۲.۱.بیان مسأله

مسأله مهم وحقیقت عیان درباره اینترنت ووابستگان رسانه ای آن از جمله وایبر این است که لازمه زندگی انسان مدرن هستندوبه هیچ عنوان نمی توان آنها را از زندگی امروزی کنارگذاشت وازخدمات جهانی وعلمی آنها صرفنظرکرد.زیرا پیوند واتصال به اینترنت به طور کلی به معنای برقرار کردن پیوند با جریان پویا وبالنده علم جهان است.ازسوی دیگر بستری که اینترنت برای تبادل اطلاعات فراهم کرده وآنرا به طورمساوی در اختیارافراد بشری قرار داده ،خود در احاطه اطلاعات ویافته های خامی است،که بیشترین آن هنوزبه مرحله دانش وعلم نرسیده ، واستفاده از آنها نیازمندسواد رسانه ای است؛بدون تردیداگر کاربران بدون آمادگی و آشنایی کافی با فضا های مجازی وارد این رسانه ها وشبکه های اجتماعی مرتبط با آنها شوند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛زیرا یک فرد متصل به اینترنت تنها نظاره گراینترنت نمی باشد.بلکه خود جزیی از جریان سیال اینترنت خواهدشد،وذهن وروان وشخصیت وهستی اوبه عنوان یک کالا در دسترس مبادله قرار می گیرد.بنابراین سوادرسانه ای مهمترین اصطلاحی است که هر کسی باید قبل از ورود به فضا های مجازی ورسانه ای به آن مسلح باشد.سوادرسانه ای درمفهوم گسترده آن می تواند راهکاری منطقی وعاقلانه وهوشیارانه در اختیار یک شخص برای استفاده از اینترنت ووایبر قرار دهد تا بدون اتلاف وقت،از خطر آسیب های اجتماعی وفرهنگی درامان مانده واستفاده لازم وعلمی نیز از طریق رسا نه های فوق ببرد.

نفس این پژوهش ومهمترین مسأله آن روی این موضوع متمرکزاست که راهکاری جدی وویژه برای مقابله با بعضی از اثرات مخرب وخطر ناک رسانه های فوق،در فضا های مجازی ودر قالب شبکه های اجتماعی یافته ودر تدوین وتفسیرراهکاری مناسب وعلمی با بهره گرفتن از تکنیک های علمی برای جلوگیری ازهرگونه آسیب های اجتماعی وهویتی بر جامعه آماری ماننددانش آموزان مقطع متوسطه در حوزه محلی مانند شهرستان سرپل ذهاب جلوگیری نماید.

پرسش هایی که در قبال مسأله اینترنت ووایبردر ارتباط با پژوهش فوق، به عنوان پیش زمینه ورود به این بحث مورد دقت قرار گیرد،می تواند از این قرار باشد؛آیا گزارش علمی که از این پژوهش به دست می آید،می تواند تعمیمی باشدبرای دیگر نقاط با شرایطی مشابه با این خصوصیات مکانی واجتماعی؟اگرتاثیرمثبت استفاده از اینترنت ووایبر در این گزارش به اثبات برسد،چگونه می توان این تاثیر مثبت را نگهداری وحفظ کرد؟واگر تاثیر منفی مورد فوق به اثبات برسد،به چه طریقی آن را مهار واصلاح نماییم؟

[۱] .ARPANET NET WORK

[۲] .E_mail

[۳] .Gate ways

[۴] .viber

تعداد صفحه : ۱۳۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***