پایان نامه بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا صیرفی

 

مهرماه ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست

چکیده ۳

مقدمه. ۴

فصل اول : کلیات

۱-۱-بیان مسئله. ۶

۱-۲-اهداف پژوهش ۷

۱-۳-فرضیه ها ۷

۱-۴-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱-مبانی نظری پژوهش ۱۰

۲-۱-۱- سلامت روانی همسران جانبازان ۱۰

۲-۱- ۲-نظریه های خود کارآمدی ۱۴

۲-۱-۲-۱-اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی. ۱۷

۲-۱-۲-۲-تأثیرخودکارآمدی بر عواطف. ۲۰

۲-۱-۲-۳-منابع خود کارآمدی ۲۱

۲-۱-۳- نظریه های مقابله با استرس ۲۴

۲-۱-۳-۱-ماهیت استرس ۲۴

۲-۱-۳-۲-منابع استرس ۲۵

۲-۱-۳-۳-استرس در زنان ۲۶

۲-۱-۳-۴-منابع ایجاد استرس درزنان ۲۶

۲-۱-۴-سبک های مقابله با استرس ۲۶

۲-۱-۴-۱-تعریف مقابله. ۲۷

۲-۱-۴-۲-عوامل مؤثر بر انتخاب سبک های مقابله. ۲۸

۲-۱-۴-۳-راهبردهای مقابله. ۳۳

۲-۱-۴-۴-سبک های مقابله و نقش آن در بروز بیماری ها ۴۳

۲-۱-۴-۵-نقش حمایت های اجتماعی و معنوی ۴۹

۲-۲-تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش ۵۱

۲-۳-مدل مفهومی تحقیق ۵۴

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳-۱-روش پژوهش ۵۶

۳-۲-جامعه آماری پژوهش ۵۶

۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۵۶

۳-۴- ابزارهای اندازه گیری ۵۶

۳-۵-فرایند اجرای تحقیق ۵۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-داده های توصیفی. ۶۱

۴-۲-داده های استنباطی) آزمون فرضیه ها(. ۶۲

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

۵-۱-خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ۶۷

۵-۲- محدودیت های پژوهش ۶۸

۵-۲-۱-محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. ۶۸

۵-۴-۲-محدودیت های در اختیار پژوهشگر. ۶۸

۵-۳-پیشنهادات ۶۸

۵-۳-۱-پیشنهادات پژوهشی. ۶۸

۵-۳-۲-پیششنهادات کاربردی ۶۸

منابع. ۶۹


چکیده

خانواده های جانبازان به علت مشکلات ناشی از ناتوانی جسمی جانباز در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار  دارند و در میان اعضاء خانواده این همسران جانبازان هستند که بدلیل مسئولیت بیشتر ، زمینه بیشتری را برای ابتلا به اختلالات یاد شده دارا می باشند . پژوهش حاضر در جهت یافتن عوامل مؤثر در بهبود وضعیت روحی و روانی همسران جانبازان و با هدف تعیین رابطه اشتغال  و احساس خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس در همسران جانباز انجام پذیرفته است . دراین مطالعه که به روش توصیفی و مبتنی بر طرح مقایسه ای و همبستگی انجام شد ، تعداد ۳۰ همسر جانباز ( ۱۵ نفر شاغل و ۱۵ نفر غیر شاغل ) به ‌ صورت نمونه ‌ گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند . داد ه ها  با بهره گرفتن از پرسشنامه های  خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس استاندارد جمع آوری شد . تجزیه و تحلیل اطلاعات در خصوص تفاوت میانگین خود کارآمدی میان  همسران شاغل و غیر شاغل به روش t   مستقل انجام پذیرفت و همبستگی خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام شد . در نتیجه تفاوت میانگین خود کار آمدی  در دو گروه همسران جانباز شاغل و غیرشاغل بطور معنی دار تأیید گردید . محاسبه ضریب همبستگی پیرسون میان خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس نیز نشان داد که احساس خود کار آمدی در گروه همسران غیر شاغل با سبک مقابله گریز – اجتناب در سبک کلی هیجان محور و با سبک حل مدبرانه مسئله در سبک کلی مسئله محور در گروه همسران جانباز شاغل همبستگی مثبت معنی دار دارد .  با توجه به یافته های پژوهش می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که اشتغال در افزایش میزان احساس خود کارآمدی  همسران جانباز مؤثر بوده و از آن طریق نیز با سبک های  مقابله با استرس در رابطه است .

واژگان کلیدی : احساس خود کار آمدی ، سبک های مقابله ، سبک مقابله هیجان محور ، سبک مقابله مسئله محور .

 

مقدمه

جانبازان ازجمله ارزشمندترین اقشار جامعه ما محسوب می شوند و از اینرو  بررسی عوامل روحی و روانی این قشر فداکار  و خانواده هایشان از وظایف خطیر جامعه علمی کشور و به ویژه محققین رشته های روان شناسی بشمار می رود . بدون شک یکی از عوامل تأثیر گذار  بروضعیت روحی و روانی جانبازان همچون دیگر افراد عادی جامعه ، وضعیت روحی و روانی خانواده های  ( همسر و فرزندان ) ایشان است و اشتغال همسران جانباز همانند افراد عادی ، بعنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین وضعیت اقتصادی و روانی خانواده بشمار می رود . مطالعات انجام شده در خصوص زندگی جانبازان برنقش مثبت  اشتغال همسران برکیفیت زندگی ایشان تأکید نموده اند(صفوی و همکاران ، ۱۳۸۹)  ، لیکن هنوز جزئیات تأثیر اشتغال همسران جانباز بر ویژگی های روحی و روانی ایشان به حد کافی روشن نشده است . براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا تأثیر اشتغال همسران جانباز بر عوامل احساس خودکارآمدی و سبک های مقابله با استرس را بعنوان دو نوع از مهمترین عوامل سازگاری فرد با محیط خانوادگی را مورد بررسی قرار دهد .

تعداد صفحه :۷۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***