پایان نامه :رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی(MA)

 

عنوان

رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه

 

استاد راهنما

دکتر ارجمند نیا

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

فصل یکم : مقدمه

مقدمه۳

۱-۱- بیان مسأله۵

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش.۷

۱-۳- اهداف پژوهش.۷

۱-۴- فرضیه ­های پژوهش۸

۱-۵ -تعریف مفهومی پژوهش ۸

۱-۶ تعاریف عملیاتی.۹

 

فصل دوم : پیشینۀ پژوهش

 

تعاریف شخصیت : ۱۵

۲-۱عوامل به وجود آورنده شخصیت ۱۳

۲-۱-۱-عوامل به وجود آورنده شخصیت.۱۵

۲-۱-۲تئوری های شخصیت : ۱۷

۲-۱-۳-تیپ هاش شخصیت : ۱۸

۲-۱-۴نظریه روانکاوی فروید : ۱۹

۲-۱-۵نظریه کارن هورنای ۲۳

۲-۱-۶رویکرد شناختی، نظریه کلی. ۲۴

۲-۱-۷نظریه آلپورت ۲۷

۲-۱-۱۰-شخصیت از دیدگاه کتل. ۲۸

۲-۱-۱۱-رویکرد صفات به شخصیت ۲۹

۲-۱-۱۲نظریه طرح پنج عاملی شخصیت ۳۰

۲-۱-۱۲-۱روان رنجورخویی (N) : 31

۲-۱-۱۲-۲برون گرایی ( E) : 32

۲-۱-۱۲-۳- گشودگی نسبت به تجربه (O) 33

موافقت (A) :34

وجدان گرایی.۳۵

۲-۲ کمال گرایی۳۵

۲-۲-۱- تعریف کمال گرایی.۳۵

۲-۲-۲- ابعاد کمال گرایی.۳۸

۲-۲-۳-کمال گرایی مثبت و منفی.۴۶

۲-۲-۳- مدل پردازش دوگانه کمال گرایی. ۴۹

۲-۲-۴- علل رشد کمال گرایی.۵۰

۲-۳-۴-۱- مدل انتظارات اجتماعی.۵۱

۲-۲-۴-۲- مدل یادگیری اجتماعی بندورا ۵۱

۲-۲-۴-۳- مدل واکنش اجتماعی.۵۲

۲-۲-۴-۴- مدل تمرکز بر اشتباهات.. ۵۲

۲-۲-۵- درمان کمال گرایی.۵۶

۲-۳ خودکشی۵۷

۲-۳-۱- تعریف خودکشی ۵۷

۲-۳-۲-علل خودکشی.۵۸

۲-۳-۳-عوامل پیشگیری کننده خودکشی۵۹

۲-۳-۴- شیوه های مقابله با خودکشی۵۹

۲-۳-۵- بحران خودکشی۶۰

۲-۳-۶- چه چیزی به بحران خودکشی منجر می شود.۶۱

۲-۳-۷- شیوه های مواجه با افکار خودکشی.۶۱

۲-۴- پیشینۀ پژوهش. ۶۳

 

فصل سوم : روش  پژوهش

۳-۱- روش پژوهش۶۹

۳-۲- معرفی متغییرها.۶۹

۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری.۶۹

۳-۴ابزار گرد آوری داده ها.۷۰

۳-۴-۱- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت..۷۰

۳-۴-۲- مقیاس کمال گرایی.۷۱

۳-۴-۳- مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ. ۷۳

۳-۵- روش اجرا.۷۴

۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها۷۴

 

 

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش

۴-۱آمار توصیفی نمونه پژوهشی۷۶

۴- ۲ آمار استنباطی۷۷

 

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

۵-۱تبیین یافته های پژوهشی. .۹۰

۵-۲ محدودیتهای پژوهش. ۹۰

۵-۳ پیشنهادهای کاربردی.۹۰

۵-۴-پیشنهادات پژوهشی۹۰

منابع.۹۱

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱-  فراوانی نمونه پژوهشی بر حسب جنسیت۸۰

جدول ۴-۲-  توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها براساس میزان تحصیلات.۷۶

جدول ۴-۳-  میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها۷۷

جدول شماره ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها براساس وضعیت تاهل۷۷

جدول شماره ۴-۵: نتایج ماتریس همبستگی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی.۷۸

جدول شماره ۴-۶: خلاصه تحلیل رگرسیون ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی.۷۸

جدول شماره ۴-۷: آزمونF و سطح معنا داری بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی.۷۹

جدول ۴-۸- ضرایب رگرسیون ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی۷۹

جدول ۴-۹- نتایج ماتریس همبستگی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده۸۶

جدول۴-۱۰- خلاصه الگو رگرسیون بین ویژگی های شخصیتی و انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده.۸۷

جدول ۴-۱۱- آزمونF و سطح معنا داری ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی۸۷

جدول۴-۱۲- ضرایب رگرسیون ابعاد ویژگی های شخصیتی با انگاره پردازی خودکشی. ۸۱

جدول۴-۱۳ نتایج ماتریس همبستگی رابطه مولفه های کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی. ۸۲

جدول ۴-۱۴ خلاصه الگو رگرسیون بین کمال گرایی و انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده.۸۳

جدول ۴-۱۵-آزمون F و سطح معنی داری کمال گرایی و انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده.۸۴

جدول ۴-۱۶ ضرایب رگرسیونی ابعاد کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی ۸۷

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه انجام گرفت .جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه افراد مراجعه کننده بالاتر از ۲۰ سال با میزان سواد حداقل ابتدایی که به مراکز روانپزشکی و مشاوره در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ مراجعه نمودند بودند.نمونه مطالعه حاضر ۱۰۰نفر بیمار بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.روش پژوهش از نوع همبستگی از نوع رابطه ای  بود.برای گرد آوری داده ها از  پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک­کری و کاستا(۱۹۸۹) مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست(۱۹۹۰) و پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی ماخ(۱۹۷۹) استفاده شد. . برای تحلیل داده­ ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد که  بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی رابطه معناداری وجود دارد و امید است که نتایج این تحقیق مورد توجه برنامه ریزان سلامت روان در این حوزه قرار گیرد.

 

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی، انگاره پردازی خودکشی، افسردگی


 

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***