پایان نامه رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

پایان نامه رشته : روان شناسی

گرایش : عمومی

عنوان : رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

(M.A) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی

 

عنوان  :

رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

استاد راهنما :

دکتر حمزه احمدیان

 

استاد مشاور :

دکتر کیوان کاکابرائی

سال تحصیلی۱۳۹۲-۱۳۹۱

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

چکیده پژوهش.۱

فصل یکم : مقدمه

۱-۱-مقدمه۳

۱-۲- بیان مسأله.۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش۷

۱-۴- اهداف پژوهش۸

۱-۵- فرضیه ­های پژوهش.۸

۱-۵ -تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش .۸

۱-۵-۱ -تعاریف مفهومی ۹

۱-۵-۲  تعاریف عملیاتی۱۰

 

فصل دوم : پیشینۀ پژوهش

۲-۱- اهمال کاری.۱۲

۲-۱-۱-مقدمه.۱۲

۲-۱-۲- تعریف اهمال کاری ۱۳

۲-۱-۳- رویکردهای اهمال کاری ۱۵

۲-۱-۳-۱- رویکرد فیزیولوژی .۱۵

۲-۱-۳-۲- رویکردها رفتاری۱۶

۲-۱-۳-۳- رویکردهای رفتار منطقی- هیجانی. ۱۷

۲-۱-۳-۴- رویکردهای شناختی.   ۲۱

۲-۱-۳-۵-رویکردهای انگیزشی (تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی)۲۲

۲-۱-۳-۶-اهمال کاری به عنوان یک عادت۲۳

۲-۱-۳-۷- اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی۲۳

۲-۱-۴- ویژگی های افراد اهمال کار .۲۴

۲-۱-۵- عوامل موثر در اهمال کاری. ۲۶

۲-۱-۵-  تعلل تحصیلی (اهمال کاری آموزشی) و تعلل غیر تحصیلی.۳۰

۲-۱-۶- اهمال کاری و اهمال کاری فعال.۳۲

۲-۱-۷- اهمال کاری و کمال گرایی۳۴

۲-۱-۹- شیوع اهمال کاری۳۵

۲-۲-  شخصیت. ۳۶

۲-۲-۱- تعاریف شخصیت.۳۶

۲-۲-۲-  رویکردهای روانشناختی شخصیت. ۳۸

۲-۲-۳- نظریه طرح پنج عاملی شخصیت۴۲

۲-۳- کمال گرایی.۴۶

۲-۳-۱- تعریف کمال گرایی.۴۶

۲-۳-۲- ابعاد کمال گرایی۴۷

۲-۳-۳-کمال گرایی مثبت و منفی.۵۳

۲-۳-۳- مدل پردازش دوگانه کمال گرایی. ۵۵

۲-۳-۴- علل رشد کمال گرایی۵۷

۲-۳-۴-۱- مدل انتظارات اجتماعی۵۷

۲-۳-۴-۲- مدل یادگیری اجتماعی بندورا۵۷

۲-۳-۴-۳- مدل واکنش اجتماعی.۵۸

۲-۳-۴-۴- مدل تمرکز بر اشتباهات...۵۸

۲-۳-۵- درمان کمال گرایی.۶۰

۲-۴- پیشینۀ پژوهش. ۶۲

 

فصل سوم : روش  پژوهش

۳-۱- روش پژوهش۷۳

۳-۲- متغیرهای پژوهش۷۳

۳-۳- جامعه آماری.۷۳

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه­­گیری ۷۳

۳-۵- ابزار پژوهش۷۴

۳-۵-۱- مقیاس ارزیابی اهمال کاری۷۴

۳-۵-۲- مقیاس کمال گرایی.۷۴

۳-۵-۳- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک­کری کاستا(NEO)75

۳-۶- شیوه اجرا.۷۷

۳-۷- روش های تحلیل داده ها.۷۸

 

 

 

 

 

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش

۴-۱ مقدمه۸۰

۴- ۲ یافته های توصیفی پژوهش.۸۰

۴- ۳ یافته های استنباطی پژوهش۸۲

 

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه .۹۰

۵-۲ یافته های مرتبط با فرضیه های پژوهشی .۹۰

۵-۳ محدودیتهای پژوهش.۹۶

۵-۴ پیشنهادهای پژوهش.۹۶

۵-۴-۱ پژوهشی.۹۶

۵-۴-۲ کاربردی.۹۶

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی.۹۸

منابع لاتین۱۰۲

پیوست ها.۱۱۰

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱-  مشخصه‌ های آماری آزمودنی‌ها بر حسب ابعاد شخصیت به تفکیک جنسیت.۸۰

جدول ۴-۲-  مشخصه‌ های آماری آزمودنی‌ها بر حسب اهمالکاری به تفکیک جنسیت۸۱

جدول ۴-۳-  مشخصه‌ های آماری آزمودنی‌ها بر حسب کمال گرایی به تفکیک جنسیت.۸۲

جدول شماره ۴-۴: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پنج عامل بزرگ شخصیت و  اهمال کاری دانشجویان۸۲

جدول شماره ۴-۵: ضرایب معادله پیش بینی اهمال کاری به وسیله ابعاد شخصیت.۸۳

جدول شماره ۴-۶: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پنج عامل بزرگ شخصیت و  کمال گرایی دانشجویان.۸۴

جدول شماره ۴-۷: ضرایب معادله پیش بینی کمالگرایی به وسیله ابعاد شخصیت.۸۴

جدول ۴-۸- نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهکمال گرایی و اهمال کاری دانشجویان۸۶

جدول ۴-۹- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه ابعاد شخصیت در بین دو جنس.۸۶

جدول۴-۱۰- نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس۸۷

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه اهمال کاری در بین دو جنس۸۷

جدول۴-۱۲- نتایج آزمون لون برای مشخص کردن شرط همگنی واریانس ۸۸

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه کمالگرایی در بین دو جنس. ۸۸

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی انجام گرفت. به این منظور از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی  ۹۱-۱۳۹۲ ، ۳۰۰ نفر به صورت نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شد. برای گردآوری داده­ ها از  مقیاس ارزیابی اهمال کاری سولومون و راث بلوم (۱۹۸۴)، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک­کری و کاستا(۱۹۸۹) ومقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست(۱۹۹۰) استفاده گردید. برای تحلیل
داده­ ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد که از پنج عامل بزرگ شخصیت، عامل های برون گرایی، گشودگی و موافق بودن توان پیش بینی اهمال کاری را دارند، همچنین هر پنج عامل بزرگ شخصیت توان پیش بینی کمال گرایی را دارند. نتایج نشان داد که بین کمالگرایی و اهمال کاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش قابل کاربرد در بحث کاهش تعلل ورزی دانشجویان می­باشد.

کلید واژگان: ویژگی­های شخصیتی،کمال­گرایی ، اهمال­کاری تحصیلی

 

 

      فصل یکم

مقدمه

 

 

          ۲-۱- مقدمه

از آن جا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهمترین شاخص توفیق فعالیت های علمی و آموزشی محسوب می شود، بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   و دانشجویان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار است .از جمله عواملی که آثار سویی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد اهمال کاری است.

اهمال کاری در خصوص تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشجویان است و از مهمترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در یادگیری و دست­یابی به برنامه ­های پیشرفت تحصیلی است. تقریبا یک چهارم از دانشجویان گزارش می­ دهند که مکررا تا درجه­ای اهمال­کاری می­ کنند که برای آنها ایجاد استرس می­ کند، که این امر عملکرد آموزشی ضعیف آنها را موجب می­شود(بالکیس و دورو[۱]،۲۰۰۹)

اهمالکاری یکی از بحثهای مهمی است که درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت. که به عنوان یک رفتار عادتی در نظر گرفته می­شود که شیوع فراوانی در جوامع مختلف دارد و روند رو به رشد آن بسیار گسترده است. این عادت، با تاخیر انجام دادن کار یا مسوولیت توام است و در نتیجه پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد(سواری،۱۳۹۱).

اگرچه ممکن است پیامدهای منفی این عادت در زندگی روزمره نباشد اما زیان های برخاسته از شیوع این رفتار در بین افراد گروه های مختلف مهم و قابل ملاحظه است و همین امر ضرورت جلوگیری از چنین رفتاری را نمایان می سازد. اهمال کاری در اغلب موارد می ­تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد لذا لازم است اهمال­کاری بیشتر مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا پژوهشگران بتوانند روش های مقابله ای خوبی برای کاهش اهمال کاری پیدا کنند.  عوامل زیادی در اهمال کاری تحصیلی نقش دارند که از جمله آنها ویژگی های شخصیتی و کمال­گرایی است.

 

 

     ۱-۲- بیان مسئله

یکی ازجنبه های مهم زندگی، موفقیت یا عدم موفقیت در تحصیلات دانشگاهی است.  موفقیت در دانشگاه می ­تواند پیش ­بینی کننده بسیاری از پیشرفت­های دانشجویان در آینده باشد. مانعی مشترک در بین دانشجویان که از پیشرفت و رفاه آن ها در آینده جلوگیری می نماید مشکلات ناشی از اهمال کاری[۲] است(بیگی، بختیاری، محمدخانی و صادقی،۱۳۹۱).

اهمال کاری به تعبیر الیس و ناوس[۳](۲۰۰۲) آن است که کاری که برای اجرای آن تصمیم گرفته می شود؛  بدون دلیل مشخص به آینده محول شود؛ کاری که می ­تواند حداقل برای خود فرد نتایجی را در برداشته باشد و در عین حال، انجام ندادن آن نیز به زیان شخص است و باعث سرزنش کردن خود می­شود. سایر محققان نیز در تعریف، به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم(در زمان انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده اشاره نموده ­اند(الیس و جمیز نال[۴]،۱۳۸۲؛ لای[۵]،۱۹۸۶؛ سنکال،کوئستنر و والرند[۶]،۱۹۹۵). اهمال­کاری منجر به بروز رفتارهای تاخیری به شکل گوناگون می­شود(اسپکتر و فراری[۷]،۲۰۰۰).

شواهد فزاینده­ای وجود دارد که نشان می­دهد اهمال­کاری، در اثر عملکرد آکادمیک زیان بخش بوده و به صورت نمرات کم و مشروطی رخ می­دهد. همچنین مطالعات نشان داده است که ۷۰ درصد جمعیت دانشگاه، در تکالیف آموزشی اهمالکارند و احتمالا این نوع اهمالکاری، از دانشجوی سال اول به دانشجوی سال آخر افزایش می­یابد. این دانشجویان در هنگام مقاله نویسی، مطالعه ی آزمون­ها و تکمیل تکالیفی که اغلب پرفشار و موجد اضطراب است تمایل به اهمالکاری دارند(فراری و تایس[۸]،۲۰۰۰). پژوهشگران در حوزه­ اهمالکاری بر این باورند که عوامل متعددی می ­تواند در بروز و تداوم اهمال کاری مؤثر باشد از جمله این عوامل می­توان به ویژگی­های شخصیتی[۹] وکمال­گرایی[۱۰] نام برد.

اگر­چه خصوصیات شخصیتی زیادی وجود دارد اما از جمله مهمترین و با نفوذترین مدل­ها در بررسی صفات شخصیت در دهه­های اخیر مدل پنج عاملی بوده است که بیش از همه، پژوهش در حوزه شخصیت را به خود اختصاص داده است(نگ[۱۱]،۲۰۰۳). این پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از: روان­نژندی[۱۲]، برون­گرایی[۱۳]، انعطاف­پذیری[۱۴]، دلپذیری[۱۵] و وظیفه شناسی[۱۶]، که مک­کری و کاستا[۱۷](۱۹۸۷) اساسا این پنج عامل را به عنوان تمایلاتی که زمینه زیستی دارند معرفی کرده­اند، این دو محقق بیان می­ کنند صفات شخصیت، مانند ­خلق ­وخو، آمادگی­هایی درونی در مسیر رشد بوده و اساسا از تاثیرات محیطی مستقل هستند(پرون و جان، بی­تا؛ ترجمه­ی کدیور و جوادی،۱۳۸۵). رابطه میان اهمال­کاری و ویژگی­های شخصیتی همواره مورد توجه پژوهش­گران بوده است بطوری که بسیاری از پژوهشگران، برای مثال، سولومون و روت بلوم(۱۹۸۴)؛ واتسون(۲۰۰۱)؛ استیل و همکاران(۲۰۰۱)؛ جانسون و بلوم[۱۸](۱۹۹۵)؛ دی فابیو[۱۹] (۲۰۰۶)؛ حاتمی و هاشمی(۱۳۹۰)؛ قاسمی، علی مدد، کرم­خانی و علی مدد(۱۳۹۱)؛ اگنز، هندریکس و وندروف[۲۰] (۲۰۱۰)؛ عالیشاپور(۲۰۱۲)معتقدند میان اهمالکاری و بعضی از ویژگیهای شخصیتی رابطه وجود دارد.

یکی دیگر از متغیرهایی که می ­تواند به طور بالقوه بر اهمال کاری تأثیرگذار باشد کمال­گرایی است. از جمله مشکلات افراد اهمال کار نداشتن اهداف کوچک و خرد قابل دستیابی است. بنابراین کمال­گراها که اهداف بزرگ و بعضا غیر قابل دستیابی دارند گرایش بیشتری به اهمال کاری از خود نشان می­ دهند. افرادی که دارای باورهای غیر مرتبط با کمال­گرایی هستند، درباره توانایی خود برای انجام کارها به نحو شایسته، دچار تردید می­شوند. این افراد در صورت انجام ندادن هر کاری با بالاترین کیفیت در شایستگی خود شک کرده و عزت نفس خود را از دست می­ دهند(نیکدل،۱۳۸۷).

نتایج چندین پژوهش برای نمونه فراری(۱۹۸۹)؛ بوسکو و کاوسس[۲۱](۱۹۹۸)؛ اونوگبیوز[۲۲](۲۰۰۰)؛ واسکونسلوس[۲۳](۲۰۰۶)؛ مولوی(۱۳۹۰)؛ گورویی، خیر و هاشمی(۱۳۹۰)؛ شاطریان محمدی،
پاکدامن­ساوجی و شاه محمدی(۱۳۹۰)؛ نصری، شاهرخی و ابراهیم دماوندی(۱۳۹۱)؛  نشان داده است که اهمال کاری و کمالگرایی با یکدیگر در ارتباطند. فلت و همکاران(۱۹۹۲) معتقدند کمال­گرایی گرایش فرد به داشتن مجموعه ­ای از معیارهای بالای افراطی و تمرکز بر شکست­ها و نقص­ها در عملکرد مربوط می­شود. به عبارتی، کمال­گرایی، تمایل در جهت بی نقص بودن است و کمال­گرایان افراطی افرادی هستند که می­خواهند در همه جنبه­های زندگی­شان بی­عیب باشند(هویت و فلت،۲۰۰۲).

شناسایی عوامل مؤثر بر اهمالکاری تحصیلی اهمیت فراوان دارد زیرا با شناسایی این عوامل از پیامدهای منفی آن در زمینه مسائل روانی، تحصیلی و هزینه های مادی پیشگیری می شود. در واقع اساسی ترین وجهی که انجام این پژوهش را ضروری می­سازد. تأثیرهای نامطلوب اهمال کاری تحصیلی و پیامدهای ناشی از آن به لحاظ تجربی و نظری در این زمینه می باشد. همچنین ضرورت زندگی امروز در جهت استفاده بهینه از سرمایه های زمانی و ذهنی دانشجویان می­باشد. پس جا دارد که این مهم مورد توجه و علت یابی قرار گیرد و راهبردهای ایجاد وضعیت مطلوب روشن گردد.  بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام گرفت.

[۱] . Balkis & Duru

[۲] . Procrastination

[۳] . Ellis & Knaus

[۴] . James & Nall

[۵] . Lay

[۶] . Senecal & Koestner & Valerand

[۷]. Ferrari &Specter

[۸]. Ferarry & Tice

[۹]. Personality characteristics

[۱۰]. Perfectionism

[۱۱].Neg

[۱۲]. neuroticism

[۱۳].extraversion

[۱۴] .openness

[۱۵] .agreeableness

[۱۶] .conscientiousness

[۱۷]. Mokri & Costa

[۱۸] . Johnson& Bloom

[۱۹] . Di Fabio

[۲۰] . Eggens, , Bosker RJ, & Van der Werf

[۲۱] . Busko & causes

[۲۲] . Onwuegbuzie

[۲۳] . Vasconcelos

تعداد صفحه : ۱۲۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***