پایان نامه بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان


گرایش : آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه :

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

استاد راهنما:

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

استاد مشاور:

دکتر علی اکبر امین بیدختی

ماه وسال

تیر ماه ۱۳۸۷

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده

بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

هدف این تحقیق، سنجش رابطه بین بین شایستگی های کانونی (مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی) و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی و به این منظور پرسشنامه ای تدوین و روایی و پایایی آن توسط محقق محاسبه گردید.

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی،همبستگی  و همبستگی جزیی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که :

رابطه میان مهارتهای زندگی شخصی و روحیه کارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی اجتماعی و روحیه کارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی شغلی و روحیه کارآفرینی خطی و مستقیم است.

نتیجه گیری کلی پژوهش آن است که شایستگی های کانونی که با  مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی تعیین می گردد با روحیه کارآفرینی افراد رابطه مثبت و معناداری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فهرست جداول                                ۹

فهرست نمودارها                             ۱۱

فصل اول: کلیات تحقیق                       ۱۲

مقدمه                                      ۱۳

بیان مسئله                                 ۱۴

اهمیت و ضرورت پژوهش                        ۱۵

اهداف پژوهش                                ۲۱

پرسشهای پژوهش                              ۲۱

تعاریف نظری                                ۲۲

تعاریف عملیاتی                             ۲۳

فصل دوم: مروری بر پیشینه نظری و تجربی تحقیق   ۲۶

بخش اول :کار آفرینی                        ۲۷

کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟             ۲۷

مفهوم واژه کارآفرینی                       ۲۸

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی                 ۳۰

رویکردهای کارآفرینی                        ۳۴

– رویکرد ویژگیها                           ۳۴

– رویکرد رفتاری                            ۳۷

انواع کارآفرین                             ۴۳

ویژگیهای کارآفرینان                        ۴۵

بخش دوم: شایستگی های کانونی انجمن های علمی دانشجویی    ۵۴

انجمن های علمی دانشجویی                    ۵۶

نظریه های انجمن‌های علمی- دانشجویی          ۵۹

تعریف انجمن علمی                           ۶۱

وجه تمایز انجمن‌های علمی با سایر انجمن‌ها    ۶۲

ویژگی جوامعی که انجمن‌های علمی در آنها شکل می‌گیرند  ۶۴

تاریخچه انجمن‌های علمی دانشجویی خارج از کشور   ۶۶

تاریخچه انجمن‌های علمی در ایران             ۶۹

شاخصه‌های انجمن‌های علمی                     ۷۱

اهداف انجمن‌های علمی-دانشجویی               ۷۲

کارکردهای انجمن‌های علمی- دانشجویی          ۷۳

شایستگی‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی          ۷۴

مسایل یا آسیب‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در ایران   ۸۲

موانع رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی در ایران     ۸۵

عوامل اساسی توسعه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها ۸۶

تعیین راهبردهای حمایتی دانشگاه و دولت از انجمن‌های علمی دانشجویی                                     ۸۷

راهبردهای حمایتی از انجمن‌های علمی دانشجویی ۹۰

نقش انجمن‌های علمی درخصوص کارآفرینی         ۹۳

تحقیقات پیشین                              ۹۴

– مطالعات انجام شده در ایران               ۹۴

– مطالعات انجام شده در خارج                ۹۷

– نتیجه‌گیری                                ۱۰۰

فصل سوم: روش تحقیق                         ۱۰۳

مقدمه                                      ۱۰۴

روش تحقیق                                  ۱۰۵

جامعه آماری                                ۱۰۵

نمونه آماری                                ۱۰۶

ابزار جمع‌آوری اطلاعات                       ۱۰۷

اعتبار و روایی اندازه ها                                                                        ۱۱۳    روایی                                    ۱۱۳

اعتبار                                     ۱۱۴

روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده ها         ۱۱۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها           ۱۱۷

مقدمه                                      ۱۱۸

بخش توصیفی                                 ۱۱۸

بخش تحلیلی                                 ۱۳۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری                  ۱۴۷

مقدمه                                      ۱۴۸

بحث و نتیجه گیری                           ۱۴۸

پیشنهادات کاربردی و اجرایی                 ۱۵۱

پیشنهادات پژوهشی                           ۱۵۳

محدودیتهای تحقیق                           ۱۵۴

منابع و مآخذ                               ۱۵۵

منابع لاتین                                 ۱۶۲

ضمایم                                      ۱۶۶

پرسشنامه                                   ۱۶۷

چکیده انگلیسی                                                                                  ۱۷۲

فهرست جداول

 

عنوان                                      صفحه      

۱-۲ ویژگی های کارآفرینان                        ۴۹

۲-۲ ثروت سرانه کشورهای جهان                     ۸۹

۱-۳ ضرایب پایایی (قابلیت اعتماد)               ۱۱۵

۱-۴ وضعیت شغل و تحصیلات والدین نمونه            ۱۱۸

۲-۴ وضعیت سکونت                                ۱۱۹

۳-۴ متوسط درآمد خانواده                      ۱۲۰

۴-۴ شایستگی های کانونی – زندگی شخصی                                                   ۱۲۳                                                    ۵-۴  شایستگی های کانونی – زندگی اجتماعی                                                                                                                               ۱۲۵

۶-۴ شایستگی های کانونی – زندگی شغلی          ۱۲۷

۷-۴ روحیه کارآفرینی – خلاقیت                  ۱۲۸

۸-۴  روحیه کارآفرینی – توفیق طلبی             ۱۲۹

۹-۴ روحیه کارآفرینی – آینده نگری                                                            ۱۳۰

۱۰-۴ روحیه کارآفرینی – ریسک پذیری                                                  ۱۳۲     

۱۱-۴ روحیه کارآفرینی – عزت نفس                                                           ۱۳۳

۱۲-۴ روحیه کارآفرینی – منبع کنترل درونی      ۱۳۴

۱۳-۴ همبستگی کارآفرینی و مولفه های شایستگی های کانونی                              ۱۳۶

۱۴-۴‌ همبستگی جزئی کارآفرینی و مولفه های شایستگی های کانونی    ۱۳۷

۱۵-۴ ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و زندگی شخصی ۱۳۹

۱۶-۴ ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و زندگی اجتماعی   ۱۴۰

۱۷-۴ ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و زندگی شغلی ۱۴۱

۱۸-۴ ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   ۱۴۲

۱۹-۴ ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   ۱۴۴

(دانشکده علوم انسانی )                                                                                                 ۲۰-۴ ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   ۱۴۴

(دانشکده علوم پایه)

۲۱-۴  ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی  ۱۴۵

(دانشکده فنی و مهندسی)

۲۲-۴ ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   ۱۴۵

(دانشکده هنر )

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                      صفحه       

۱-۲ فرآیند شکل گیری فرآیند کارآفرینی       ۴۱

۲-۲ فرآیند شکل گیری رویداد کارآفرینانه     ۴۲

۳-۲ مدل ارائه شده برای تحقیق               ۱۰۲

۱-۴ وضعیت تحصیلات پدر و مادر                ۱۱۹

۲-۴ وضعیت سکونت                            ۱۲۰

۳-۴ متوسط درآمد خانواده                    ۱۲۱

۴-۴ دانشکده ها                             ۱۲۲

 

مقدمه

قافله پیشرفت و توسعه بر توسن زمان همچون تندری ره می پیماید. دستیابی به توسعه به       اصلی ترین دغدغه در بین دولتمردان و مردم بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. تغییر و تحولات دهه های اخیر به قدری عمیق و گسترده و سریع اتفاق افتاده است که تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری را به طور محسوس و نامحسوس، تحت تاثیر قرار داده است. تا جایی که نگاه به علم و تکنولوژی نیز تغییر کرده است و برنامه های توسعه و نظام های ملی نوآوری در کشورهای جهان مطرح گردیده است، تا از طریق پرورش نیروی انسانی ماهر و خلاق و نوآور به عنوان مهمترین منبع و سرمایه هر کشوری دستیابی به توسعه امکان پذیر شود. این امر خود سبب شده است  تا نگاه جامعه به آموزش عالی و کارکردهای دانشگاه تغییر کند. زیرا که  دانشگاه به عنوان قلب جامعه جدید نقش تعیین کننده ای در حیات جامعه مدرن دارد، و علاوه بر این که مرکز تولید علم و فناوری است مرکز تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر برای جامعه است. دانشگاه ها کارکردهای متفاوتی دارد که بخشی از این کارکردها به وسیله کانون ها و انجمن های دانشجویی انجام می شود. یکی از مهترین نهادها و انجمن های دانشجویی، انجمن های علمی – دانشجویی است که می توانند در بخش آموزش نقش مکمل را ایفا کنند.

انجمن های علمی – دانشجویی قابلیت آن را دارند که به یافته های جدید علمی توجه کرده و در نشر آنها موثر باشند، زیرا برنامه های آموزشی رسمی نمی توانند به سرعت تغییر کرده و یافته ها و دانش جدید را به مجموعه خود اضافه نمایند. از سوی دیگر، انجمن های علمی دانشجویی

 

می توانند نقش مهمی در درک کامل تر و عمیق تر و تعمیق مباحث علمی ایفا نمایند و با تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت ها و شکوفایی علمی دانشجویان، بستر و زمینه ای مطلوب را فراهم آورند جهت آموزش معیارها و شایستگی ها و ویژگیهای مختلفی که دانش  آموختگان آموزش عالی در دنیای امروز برای ورود موفق به بازار کار داخلی و بین الملی و قدم گذاردن در مسیر توسعه ملی و جهانی باید از آن برخوردار باشند.

این انجمن ها در صورت دریافت حمایت های لازم می توانند بخش عمده ای از نیاز کشور به نوآوری و کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی را بر طرف کرده و نقش مهمی در برنامه های توسعه کشور ایفا نمایند. زیرا که سیر تاریخی، دگرگونی ها و پیشرفت های اقتصادی و علمی و تکنولوژیکی کشورهای پیشرو نشان می دهد که موفقیت اینان در سایه تلاش و کوشش کارآفرینان بوده است. این کشورها با پی بردن به نقش و اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، موجب نفوذ این پدیده به عرصه های علمی، فنی و فرهنگی شده اند،  و پرورش و تربیت کارآفرینان و ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی را سرلوحه برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار داده اند و همین امر موجب شده که این کشورها به موفقیت های قابل توجهی در حوزه های تکنولوژی و اقتصاد دست یابند.

در این بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان به گونه ای است که لزوم توجه به حل مشکلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر کاهش نقش نفت در اقتصاد کشور سه عامل عمده ای است که موجب می شود سیاستگذاران کلان کشور به منبع قابل اتکایی به جز نفت بیندیشند و بدون شک آن منبع به جز کارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود                           (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۳).

افراد کارآفرین دارای مولفه های کارآفرینی افرادی توانمند، خلاق، مبتکر، فرصت جو،

 

ریسک پذیر و اهل کار و عمل، دارای اعتماد به نفس و میل به ترقی بالا می باشند.در این بین دانشگاهها از طریق  کارکردهای انجمن های علمی دانشجویی در روند شناسایی افراد کارآفرین و ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی در بین دانش آموختگان آموزش عالی به عنوان نیروی انسانی متخصص آماده جهت ورود به بازار کار نقش مهمی را ایفا می کنند، تا  به این طریق جامعه ما نیز بتواند با کاروان جهانی حرکت کرده و به سلامت به ساحل توسعه و ترقی دست یابد.

 

بیان مساله

در جهانی که اغلب کشورهای توسعه یافته در پی تربیت کارآفرینان برآمده اند و توسعه کارآفرینی به عنوان ضرورت مطرح می شود، به نظر می آید در عصر دانایی و استفاده از حداکثر قدرت  فکری بشر، تربیت کارآفرین راهی است که بسیاری از کشورها برای طی کردن مراحل          توسعه یافتگی، ناگزیر به انجام آن هستند. در ایران نیز شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به گونه ای است که لزوم توجه به حل مشکلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر کاهش نقش نفت در اقتصاد کشور سه عامل عمده ای است که موجب می شود سیاستگذاران کلان کشور به منبع قابل اتکایی به جز نفت بیندیشند و بدون شک آن منبع به جز کارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۳).

کارآفرینی تنها به معنای راه اندازی یک کسب و کار جدید و کوچک نیست. بلکه به منزله خلق ارزش، ایجاد بازار جدید و ارائه محصول یا خدمات جدید و به مشتریان جدید است. کارآفرینی فرایند ابتکار و نوآوری و ایجاد کسب و کار جدید در شرایط پر مخاطره از طریق شناسایی   فرصت ها و مدیریت تخصیص منابع است. کارآفرین بودن مستلزم دارا بودن توانایی عملکرد در شرایط ابهام و ریسک پذیری است (داوری،۱۳۸۲). ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه کارآفرینی را عامل مهم در تشریح و تبیین چگونگی شکل گیری تمدن نوین صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند (شیرازی، ۱۳۸۵). کارلند و همکارانش اهم ویژگیهای را در مورد کارآفرینان جمع آوری نمودند که عبارتند از: خلاقیت، نیاز به توفیق، تمایل به مخاطره پذیری، نیاز به استقلال و مرکز کنترل درونی.

چیزی که در این خصوص اهمیت دارد این است که علی رغم اهمیت روز افزون کارآفرینی و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهان، در کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است           (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۳).

امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه ها تبدیل شده است. در ایران نیز کم و بیش این مساله در نهادهای مختلف به خصوص محافل دانشگاهی مطرح می شود، ولی نهادهای آموزشی و سیستم آموزشی در ایران در جهت تربیت کارآفرینی و توسعه آن قدم های رضایت بخشی برنداشته اند و در صورت ادامه روند موجود، به نظر می آید نتوانیم کارآفرینانی را به صورت برنامه ریزی شده و منظم تربیت نماییم. به همین دلایل که شکل گیری یک نهاد که در زمینه کارآفرینی نقش موثری ایفا کند، ضرورت پیدا می کند. به نظر می آید انجمن های علمی دانشجویی با توجه به اهداف و کارکردهایی که دارند، به خصوص این که در ارتباط با جوانان تحصیلکرده هستند، می توانند نقش مهمی در تربیت و توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی داشته باشند (جعفرزاده، ۱۳۸۵).

شارع پور و فاضلی (۱۳۸۰) فهرستی ۱۶ گانه از کارکردهای انجمن های علمی دانشجویی تحت عنوان شایستگی های کانونی ارائه نموده اند که به سه دسته مهارت مورد نیاز در زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی تقسیم می شود.

در این تحقیق شایستگی های کانونی انجمن های علمی – دانشجویی متغییر مستقل و روحیه کارآفرینی متغییر وابسته است. مساله اصلی در جامعه دانشگاهی پایین بودن روحیه کارآفرینی است. با توجه به نقش کارآفرین و تاثیر انجمن های علمی و “شایستگی های کانونی آنها ” در رشد کارآفرین و پرورش روحیه کارآفرینی، این تحقیق با بررسی شایستگی های کانونی انجمن های علمی – دانشجویی (مهارت مورد نیاز در زندگی شخصی و اجتماعی و شغلی)، دانشجویان عضو انجمنهای علمی – دانشجویی و ارتباط آن با روحیه کارآفرینی آنها، سعی در شناخت تاثیر این عامل (شایستگی های کانونی)، بر روحیه کارآفرینی داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۷۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***