پایان نامه ارشد :مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

 دانلود متن کامل پایان نامه  مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

دانشگاه آزاد اسلامی

گروه : روانشناسی

پایان نامه ­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  (M.A) 

عنوان :

مقایسه میزان سلامت روانی فرزندان دارای والدین شاغل و غیر شاغل

استاد راهنما :

دکتر کریم افشاری نیا

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده. ۱

فصل یکم : مقدمه پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲-  بیان مسئله. ۴

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق۷.

۱-۴- اهداف پژوهش ۸

۱-۴-۱- اهداف اصلی. ۸

۱-۴-۲- اهداف فرعی ۸

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۹

۱-۶-  تعریف متغیر ها ۹

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی. ۹

۱-۶-۲- تعریف عملیاتی. ۹

فصل دوم : پیشینه پژوهش

۲-۱- تاریخچه بهداشت روانی ۱۲

۲-۳- کلید سلامت روان ۱۳

۲-۴- علایم  سلامت روان ۱۴

۲- ۵- تعریف «سلامت روان ۱۵

۲ -۶- ملاک های سلامت روان ۱۶

۲-۷- سلامت روان از دیدگاه های مختلف. ۱۸

۲-۷-۱- از نظر آمار دانان ۱۸

۲-۷-۲- از نظر پزشکان ۱۸

۲-۷-۳- روانپزشکان ۱۸

۲-۷-۴- نظرروانکاوان. ۱۸

۲-۸- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف ۱۹

۲-۸ -۱- مکتب زیست گرایی. ۱۹

۲-۸-۲- مکتب رفتار گرایی ۲۰

۲-۸-۳-  مکتب روانکاوی ۲۰

۲-۸-۴ـ مکتب انسانگرایی ۲۱

۲-۸-۵-مکتب بوم شناسی. ۲۱

۲-۹- اصول بهداشت روانی. ۲۱

۲-۱۰- هدف ایجاد سلامت روان. ۲۳

۲-۱۱- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان ۲۵

۲-۱۱-۱- مکانیسم سرکوبی. ۲۶

۲-۱۱-۲-   مکانیسم برون فکنی ۲۶

۲-۱۱-۳- مکانیسم جا به جایی. ۲۶

۲-۱۱- ۴- مکانیسم بازگشت ۲۶

۲-۱۱-۵- مکانیسم واکنش سازی. ۲۷

۲-۱۱-۶-  مکانیسم تصعید ۲۷

۲-۱۱-۷- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی). ۲۷

۲-۱۱-۸-  مکانیسم همانند سازی ۲۷

۲- ۱۱-۹- مکانیسم جبران ۲۸

۲-۱۱-۱۰ مکانیسم انکار. ۲۸

۲-۱۲ – عوامل موثر بربهداشت روانی ۲۸

۲-۱۳- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی. ۲۸

۲-۱۴- دین باوری و سلامت روان. ۲۹

۲-۱۵- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا ۲۹

۲-۱۶- توکل و سلامت روان. ۳۰

۲-۱۷- اشتغال زنان. ۳۱

۲-۱۸- پژوهشهای پیشین  (داخلی – خارجی ). ۳۲

۲-۱۸-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ایران. ۳۵

۲-۱۸-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۴۴

فصل  سوم : روش پژوهش

۳-۱- روش پژوهش. ۵۵

۳-۲- متغیرهای تحقیق. ۵۵

۳-۳-  جامعه آماری. ۵۵

۳-۴- نمونه آماری. ۵۵

۳-۵- روش نمونه گیری وحجم نمونه. ۵۵

۳-۶- ابزار مورد استفاده در این پژوهش. ۵۶

۳-۷-روش اجرای پژوهش ۵۹

۳-۸- روش تحلیل داده ها ۵

فصل چهارم : یافته های پژوهش

۴-۱- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۱

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

۵-۱- بحث در مورد فرضیه ها و تبیین آن ۷۰

۵-۳-محدودیتها ۷۷

۵-۴-پیشنهادات پژوهشی.۷۷.

۵-۵-پیشنهاد کاربردی ۷۸

منابع ۷۹

الف) منابع فارسی ۷۹

ب) منابع لاتین . ۸۴.

چکیده

 سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است  و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه  ناحیه یک شهرکرمانشاه که ۲۴۰ نفر ( به تفکیک ۱۲۰دانش آموز دختر مادران شاغل و۱۲۰نفر دختران مادران غیر شاغل‌) می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش عبارتند از پرسشنامه دموگرافیک وپرسشنامه سلامت روانی scl90 یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که – اختلاف معناداری بین میانگین نمره در فاکتور های شکایت جسمانی – حساسیت بین  فرد ی– افسردگی – اضطراب – پرخاشگری – فوبیا – پارانویا – وروانپریشی – بین دختران مادران شاغل و دختران مادران غیر شاغل وجود دارد روش آماری  بکار رفته شده آزمون t‌ گروه های مستقل وتحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است و با توجه به نتایج معلوم می شود که مقدار این میانگین برای دختران مادران شاغل بیشتر است. و دختران مادران غیر شاغل از سلامت روانی بهتری برخوردار هستند

کلید واژه ها : سلامت روانی – مادران شاغل ومادران غیر شاغل 

۱-۱- مقدمه

سلامت روان از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایدارنقش حیاتی دارد مفهوم سلامت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان ازکارآمدی خود، اتکاء به خود،ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجانی و غیره می باشد. البته با در نظر گرفتن تفاوت های بین فرهنگ ها، ارائه تعریف جامع از سلامت روان غیرممکن می نماید. با وجود این، بر سر این امر اتفاق نظر وجود دارد که سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی است شاملو (۱۳۷۸) درتعریف سلامت روانی آن را عبارت از مجموعه عواملی دانسته است که در پیشگیری از ایجاد یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی – احساسی –و رفتاری در انسان نقش موثر دارند   آنچه مسلم است این است که حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است. شخصی که سلامت روانی دارد، می تواند ضمن احساس رضایت از زندگی، با مشکلات، به طور منطقی برخورد نماید.وفرد مفیدی برای جامعه باشد به عبارت دیگر، افراد دارای سلامت روان، قادرند در عین کسب فردیت، با محیط نیز انطباق یابند.  با مشخص شدن اهمیت سلامت روان نیز هر لحظه بر میزان مطالعات و بررسی هایی که با هدف سبب شناسی و یا مشخص کردن میزان شیوع اختلالات روانی در سطح اجتماع انجام می پذیرد افزوده می شود. (داود شاه محمدی‌،۱۳۸۱).

بررسی هایی که در رابطه با سلامت روان انجام شده نشان می دهند که اولاً متغیرهای مختلفی همچون جنس، وضعیت اقتصادی، وضعیت جسمانی و می توانند بر میزان سلامت روانی افراد تأثیر گذار باشند دوم اینکه هرگونه تغییری در میزان سلامت روان افراد  می توانند تأثیرات زیادی و حتی جبران ناپذیری از خود به جای  بگذارد و درمان و رفع چنین  اختلالاتی هزینه های بسیاری بر فرد در اجتماع تحمیل می‌کند‌. در جهت تامین سلامت روان جامعه دستیابی به اطلاعات صحیح وبراساس تحقیقات علمی یکی از مهمترین جنبه های توفیق دراین زمینه است آگاه شدن از وضعیت سلامت روانی افراد جامعه در جهت دست یافتن به الگوهای مناسب برای برنامه ریزی در هر فرهنگ خاص از اهم موارد ویکی از راه های وصول به اهداف سازمان بهداشت جهانی درجامعه ایرانی است توجه ویژه به جمعیت جوان به ویژه دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه از عوامل اساسی توسعه پایدار وهمه جانبه است با توجه به اینکه ما شاهد این  مساله هستیم که در سالهای اخیر مشکلات عاطفی وروانی درمیان دانش آموزان روند صعودی نگران کننده ای داشته تا جائیکه پدیده های نابهنجاری نظیر خودکشی اعتیاد بزهکاری ترک تحصیل  وافت تحصیلی  وبه صورت موانع جدید پیشرفت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده است به منظور مقابله با مشکلات مذکور شناخت علمی ودقیق مساله براساس یافته های مطالعات وپژوهشها اجتماب ناپذیر است. یکی از تغییرات مهم در زندگی امروزی، افزایش تعداد مادران شاغل در بیرون از منزل است. از سال ۱۹۵۰ به بعد تعداد زنان شاغل در کشورهای صنعتی چون امریکا تا ۷۰% افزایش یافته است )کلارک[۱]، ۱۹۹۷)

 بر طبق نظر برخی از نظریه پردازان از جمله نظریه نظام های بوم شناختی  استخدام مادر یک عامل بوم شناختی است که برخانواده رفتار کودکان و سبک تربیتی تاثیر مهم دارد. از سوی دیگر برنامه های کاری غیرمنعطف در.مقایسه مسئولیت ها و وظایف مادران شاغل و غیرشاغل به خوبی احتمال وجود تفاوت در سبک های فرزندپروری و وضعیت تحول عاطفی و رفتاری مادران شاغل و غیرشاغل را روشن می سازد الگوی زیست بومی برونروسی سای )نقل از دانیل[۲]،۲۰۰۹ (‌چارچوب مناسبی را برای ارتباط بین اشتغال تمام وقت مادر و پیامد های بعدی آن بر کودک ارائه داده است. این نظریه مطرح می کند که تعامل محیط – فرد تاثیرات پیچیده ای بر تحول انسان دارد. بر اساس این مدل تنیدگی های روانی ناشی از فشار کار مضاعف بر مادر موجب کاهش سلامت جسمانی و هیجانی مادر شده که چنین مادری قادر نیست با فرزندش به شیوه گسترده و متناسب با تحول کودک تعامل داشته باشد )لیوکاس[۳]،۲۰۱۰ (

ازآنجائیکه امروزه در ایران نیز روز به روز بر تعداد مادران شاغل تمام وقت که ساعات طولانی در روز جدا از فرزند خود به سر می برند افزوده می شود. بنابراین انجام پژوهش هایی در این زمینه برای جامعه در حال دگرگونی ما از اهمیت وافری برخورداراست

هدف پژوهش حاضر عبارت است از مقایسه  وضعیت سلامت روانی فرزندان دختر دارای مادران شاغل و غیرشاغل می باشد همچنین این تحقیق می تواند نقش بسزایی در تنویر نتایج قبلی ایفا نماید  و با توجه به اینکه بررسی همزمان اشتغال مادران برسلامت روانی فرزندان کمتر مورد توجه بوده نتایج تحقیق می تواند زمینه ساز تحقیقات بیشتر در این راستا باشد

تعداد صفحه :۹۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***