پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع ، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات و عملکرد بانک (مطالعه موردی: بانک ملت شهر کرمانشاه)


گرایش : بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی

            واحد کرمانشاه

           دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ( M.A )

گرایش: بازاریابی

                                                  عنوان  

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع ، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات و عملکرد بانک

(مطالعه موردی: بانک ملت شهر کرمانشاه)

استاد راهنما

دکتر فتانه علیزاده مشکانی

استاد مشاور 

دکتر سیدرضا هاشمی

بهمن ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست
عنوان. صفحه
چکیده.۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مساله۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۶
۱-۴) اهداف تحقیق ۶ظ۶
۱-۴-۱) هدف کلی۶
۱-۴-۲) اهداف جزئی.۶
۱-۵) فرضیه‏های تحقیق۷
۱-۶)  بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی۸
۱-۷) قلمرو تحقیق۱۰
۱-۷-۱)قلمرو موضوعی۱۰
۱-۷-۲) قلمرو مکانی تحقیق.۱۰
۱-۷-۳) قلمرو زمانی تحقیق.۱۰
      ۱-۸)تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی).۱۰
۱-۸-۱) تعاریف مفهومی ۱۰
۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی.۱۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه.۱۴
۲-۲) مبانی نظری۱۵
۲-۲-۱)مفهوم خدمات۱۵
۲-۲-۲)خدمات و انواع آن.۱۵
۲-۲-۳)خدمات به مشتریان۱۶
۲-۲-۴)رضایت مشتری۱۶
۲-۲-۵) اهمیت دستیابی به رضایت­مندی مشتری۱۸
۲-۲-۶) عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان در صنعت بانکداری۱۸
۲-۲-۶-۱) الزامات اساسی .۱۸
۲-۲-۶-۲) الزامات عملکردی۱۹
۲-۲-۶-۳) الزامات انگیزشی.۱۹
۲-۲-۷) شاخص­های سنجش رضایت­مندی مشتریان در صنعت بانکداری ۲۰
۲-۲-۸) مدل رضایت مشتری در صنعت بانکداری.۲۱
۲-۲-۹) مفهوم کیفیت خدمات۲۲
۲-۲-۱۰)کیفیت خدمات۲۲
۲-۲-۱۱)ابزارهای اندازه ­گیری کیفیت خدمات.۲۵
۲-۲-۱۱-۱) مدل کیفیت خدمات۲۵
۲-۲-۱۱-۲) مدل عملکرد خدمات۲۵
۲-۲-۱۱-۳) مدل اهمیت و عملکرد خدمات.۲۵
۲-۲-۱۲)کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتری.۲۶
۲-۲-۱۳)مدل کیفیت خدمات.۲۶
۲-۲-۱۴) مفهوم  عملکرد  بانک ۲۸
۲-۲-۱۵) مدیریت کیفیت جامع (فراگیر)۲۹
۲-۲-۱۶) سیر تحول مدیریت کیفیت جامع (TQM)30
۲-۲-۱۷) تعریف مدیریت کیفیت جامع.۳۲
۲-۲-۱۸) هدف مدیریت کیفیت جامع۳۲
۲-۲-۱۹) اصول مدیریت کیفیت جامع.۳۲
۲-۲-۱۹-۱) تمرکز بر مشتری۳۲
۲-۲-۱۹-۲) رهبری.۳۳
۲-۲-۱۹-۳) مشارکت کارکنان۳۴
۲-۲-۱۹-۴) رویکرد فرایندی۳۴
۲-۲-۱۹-۵) رویکرد سیستمی به مدیریت.۳۵
۲-۲-۱۹-۶) بهبود مستمر۳۵
۲-۲-۱۹-۷) تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها.۳۶

۲-۲-۱۹-۸) ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان.۳۶

۲-۲-۲۰)عوامل موفقیت در مدیریت کیفیت جامع.۳۶
۲-۲-۲۱) مزایا و معایب مدیریت کیفیت جامع.۳۷
۲-۲-۲۲)کشورهای موفق در زمینه استقرار مدیریت کیفیت جامع۳۷
۲-۲-۲۲-۱) مدیریت کیفیت جامع در ژاپن۳۷
۲-۲-۲۲-۲) مدیریت کیفیت جامع در چین۳۸
۲-۲-۲۲-۳) مدیریت کیفیت فراگیر در آمریکا.۳۸
۲-۲-۲۲-۴) مدیریت کیفیت در تایوان.۳۸
۲-۲-۲۳) مدیریت کیفیت جامع در سازمان­های ایران.۳۹
۲-۲-۲۴)مقایسه کشورهای متفاوت استفاده کننده از TQM.40
۲-۲-۲۵) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی.۴۰
۲-۳)پیشینه تحقیق۴۰
۲-۳-۱) تحقیقات داخلی.۴۱
۲-۳-۲)تحقیقات خارجی۴۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه۴۶
۳-۲) روش شناسی تحقیق.۴۶
۳-۳) جامعه آماری.۴۷
۳-۴) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه۴۷
۳-۵) ابزار گردآوری داده‌هاو اطلاعات.۴۷
۳-۵-۱)تشریح پرسشنامه۴۷
۳-۶)روش تجزیه ­و تحلیل داده­ها۴۸
۳-۷)روایی و پایایی پرسش نامه۴۹
 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه۵۲
۴-۲) بخش اول : آمار توصیفی.۵۲
۴-۲-۱)ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان۵۲
۴-۲-۱-۱)جنسیت ۵۲
۴-۲-۱-۲)تحصیلات.۵۳
۴-۲-۱-۳)سن.۵۴
۴-۲-۱-۴)سابقه خدمت ۵۵
۴-۲) آزمون کلموگروف اسمیرنوف.۵۵
۴-۳) آزمون فرضیات۵۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه .۸۵
۵-۲) نتیجه گیری و پیشنهادها مبتی بر فرضیات۸۵
۵-۳) نتیجه گیری کلی.۹۱
۵-۴)پیشنهاد های کاربردی.۹۳
۵-۵) محدودیت های تحقیق.۹۵
۵-۶) پیشنهادها برای تحقیقات آتی۹۵
منابع و مآخذ
منابع فارسی۹۷
منابع لاتین۹۹
 

جدول های تحقیق

جدول۱-۱) بیان متغیرهای مورد بررسی ۹
جدول۲-۱) تمرکز عمده مدل های کیفیت خدمات .۲۷
جدول۲-۲) مشخصات مراحل مختلف توسعه TQM.30
جدول۲-۳)رویکرد مدیریت کیفیت جامع (TQM)31
جدول۲-۴) خلاصه مقایسه دیدگاه کشورهای مورد بررسی در مورد بکار گیری TQMو نتایج استفاده از آن.۴۰
جدول۳-۱) تشریح پرسش نامه.۴۸
جدول ۳-۲) مقادیر آلفای کرونباخ۵۰
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت ۵۳

جدول ۴-۲) توزیع فراوانی میزان تحصیلات ۵۳

جدول ۴-۳) توزیع فراوانی گروه سنی .۵۴

جدول ۴-۴) توزیع فراوانی سابقه خدمت .۵۵

جدول۴-۵) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی.۵۶
جدول ۴-۶)رابطه بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان. ۵۷
جدول ۴-۷) رابطه بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات.۵۸
جدول ۴-۸)رابطه بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک ۵۸
جدول ۴-۹) رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان ۵۹
جدول۴-۱۰) رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات. ۵۹
جدول ۴-۱۱)رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک. ۶۰
جدول۴-۱۲)رابطه بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان ۶۱
جدول ۴-۱۳)رابطه بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات.۶۱
جدول ۴-۱۴) بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک ۶۲
جدول۴-۱۵) بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان. ۶۲
جدول ۴-۱۶) بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات ۶۳
جدول ۴-۱۷) بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک۶۴
جدول ۴-۱۸) گیریم بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان.۶۴
جدول ۴-۱۹) بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات. ۶۵
جدول ۴-۲۰) بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک. ۶۵
جدول ۴-۲۱) بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان ۶۶
جدول ۴-۲۲) بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات۶۶
جدول ۴-۲۳) بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک. ۶۷
جدول ۴-۲۴) بین وجود راهبردهای مشخص و همسو توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها۶۸
جدول ۴-۲۵) رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع ۶۸
جدول۴-۲۶) مدل رگرسیون۷۰
جدول ۴-۲۷)رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رضایت مشتری ۷۱
۴-۲۸)معیارهای مناسبت مدل رضایت مشتری. ۷۱
جدول۴-۲۹) مدل رگرسیون کیفیت خدمات ۷۳
جدول ۴-۳۰)رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته کیفیت خدمات۷۴
جدول۴-۳۱)معیارهای مناسبت مدل کیفیت خدمات.۷۴
جدول۴-۳۲) مدل رگرسیون عملکرد بانک.۷۶
جدول ۴-۳۳)رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملکرد بانک  ۷۷
جدول۴-۳۴)معیارهای مناسبت مدل عملکرد بانک ۷۷
جدول۴-۳۵)ضرایب رگرسیونی مدل رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر متغیرهای وابسته رضایت مشتری، کیفیت خدمات و عملکرد بانک۷۸
جدول ۴-۳۶) مقادیر عرض از مبدأ ۷۹

جدول ۴-۳۷) بررسی مناسبت مدل اکتشافی تحقیق. ۷۹

 

 

 

فهرست اشکال
نگاره شماره۱-۱)مدل مفهومی.۹
نمودار ۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت۵۳
نمودار ۴-۲) توزیع فراوانی میزان تحصیلات.۵۴
نمودار ۴-۳) توزیع فراوانی سن.۵۴
نمودار ۴-۴) توزیع فراوانی سابقه خدمت۵۵
نگاره ۴-۵) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری.۶۹
نگاره ۴-۶) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات۷۲
نگاره ۴-۷) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک.۷۵
نگاره ۴-۸) مدل رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر متغیرهای وابسته رضایت مشتری، کیفیت خدمات و عملکرد بانک۷۸
نگاره۴-۹) رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، عملکرد بانک، وجود راهبردهای مشخص و همسو توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها و فرهنگ سازمانی.۸۰
نگاره ۴-۱۰)مدل اکتشافی تحقیق.۸۲

 

چکیده
در این تحقیق سعی شده است رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات و عملکرد در بانکملت شهر کرمانشاه بررسی گردد به این منظور پرسشنامه­ای طراحی شد.این تحقیق، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان در بانک ملت شهر کرمانشاه تشکیل داده اند. (N=534) با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه های تحقیق انتخاب شدند (۱۶۰n=) پس از اطمینان از روایی و پایایی، بر اساس نظر اساتید، در اختیار افراد جامعه آماری قرار داده شد. جهت بررسی میزان پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که ۸۰۶/۰= α نشان از پایایی مناسب ابزار داشت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  های,AMOS,SPSS استفاده شده است وبه منظور تعیین روابط علت و معلولی بین متغیرها و مولفه­های مورد بررسیمعیارهای NFI، RFI، IFI، CFI، RMSEA با بهره گرفتن از نرم­افزار آموس بررسیگردیده اند.همچنین از روش های آماری رگرسیون خطیو چندگانه استفاده شده است.تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد کهدر رابطه میان متغیرهای مستقل رهبری موثر و متعهد، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، مدیریت افراد و مدیریت فرآیندها را بر متغیر وابسته رضایت مشتری به ترتیب متغیرهای اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن(۴۰۳/۰) و رهبری موثر و متعهد(۱۱۵/۰) دارای بیشترین و کم ترین تاثیر را داشته اند.در رابطه میان متغیرهای مستقل رهبری موثر و متعهد، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، مدیریت افراد و مدیریت فرآیندها را بر متغیر وابسته کیفیت خدمات متغیرهای برنامه ریزی استراتژیک(۴۱۷/۰) و مدیریت افراد(۱۰۹/۰) دارای بیشترین و کم ترین تاثیر را داشته اند.در رابطه میان متغیرهای مستقل رهبری موثر و متعهد، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، مدیریت افراد و مدیریت فرآیندها را بر متغیر وابسته عملکرد بانکبه ترتیب متغیرهای مدیریت فرایندها(۴۴۹/۰) و مدیریت افراد(۱۴۲/۰) دارای بیشترین و کم ترین تاثیر را داشته اند.چکیده

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات، عملکرد بانک، بانک ملت.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

۱-۱)مقدمه

در دنیای امروز فضای موجود بین بانک ها رقابتی­تر از گذشته شده است و فن­آوری­های جدید در زمینهIT و ارتباطات چالش های این فضای رقابتی را بیشتر می­ کند و همچنین در گذشته به علت محدود بودن تعداد بانک ها و خدماتی که ارائه می­دادند این مؤسسات چندان به مسأله رضایت مشتریان خود اهمیت نمی­دادند اما در حال حاضر و با حضور بانک های خصوصی و انواع مؤسسات مالی و اعتباری که قابلیت های بیشتری نسبت به بانک های دولتی دارد این موضوع اهمیت بسیاری یافته است و غفلت از رضایت مشتریان و عدم توجه خاص به آنچه که آنها می­خواهند موجب از دست رفتن سهم بالایی از بازار خواهند شد و حتی می تواند تا مرز به خطر افتادن حیات و بقای آنها پیش برود. در عصر حاضر کانون تمرکز بانک های مهم دنیا معطوف به چیزی است که آینده می­طلبد، یعنی رضایت مشتری. بانک ها برای دسترسی به اهداف خود باید مسیرکسب رضایت مشتری را انتخاب نمایند و از این طریق، خود را از سایر رقبا متمایز کنند و کمک کنند تا مشتریان آنها بتوانند رؤیاهای خود را به واقعیت تبدیل نمایند. بانک های پیشرو دریافته­اند که رضایت مشتری در گروه پاسخ به خواسته­ های اوست، لذا بانک های مذکور سعی دارند خدمات بانکی را در هر زمان، هرجا و به هر شکل، در سطحی ارزنده و قیمتی مناسب به مشتریان خود ارائه دهند. در دنیای جدید نباید بانک ها به انتظار مشتری بنشینند بلکه باید انتظارات مشتریان را به انحاء مختلف رصد نمایند.

خدماتی با کیفیت  هستند  که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر  از آن  باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت  مستمر خدمات  با کیفیت ارائه  می دهند  و به  حفظ  و نگهداری مشتری اهمیت می دهند  سازمان هایی  مشتری  مدار هستند. شاید  حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهم ترین معیارهای  سنجش  کیفیت  باشد. در بانک ها و موسسات  مالی ، عوامل متعددی  بر کیفیت  خدمات  بانکی تأثیر می گذارند، از جمله  میزان نرخ  بهره  بانکی، سیستم های  نظارتی  و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی  دقیق  به مشتریان، سرعت و دقت  خدمات  ارائه  شده ، انجام  به موقع  تعهدات توسط  بانک ، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری  و محرم  اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی  باعث  جذب بیشتر منابع مالی می شوند.

از طرفی تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با مدیریت کیفیت جامع انجام شده است ولی مطالعات معدودی همبستگی بین کارکردهای مدیریت کیفیت جامع به علاوه تأثیر آن بر عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار داده­اند. مدیریت کیفیت جامع یک برنامه تولیدی در جهت بهبود مستمر و حفظ کیفیت محصولات و فرآیندها به وسیله تأکید کردن روی درگیری مدیریت، نیروی کار، تأمین کنندگان و مشتریان در جهت برآورده کردن انتظارات زیاد مشتریان است. اهمیت رویکرد مذکور تاکنون در مطالعاتی زیادی مورد تایید قرار گرفته است و تأثیر آنها بر انواع شاخص­های عملکردی نظیر رضایت مشتری ، بهره­وری و غیره ثابت شده است. لذا در دهه اخیر ضرورت استقرار آنها در سازمان­های تولیدی و خدماتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که بسیاری از سازمان­ها در تلاشند تا استانداردهایی نظیر سری ISO9000 رادر سازمان خود اجرایی نمایند همه اعضاء سازمان باید فرآیندهای کاری خود را درک کنند، اینکه مشتریان شان چه کسانی هستند، نیازها و انتظارات مشتریانشان چیست و چطور آن نیازها و انتظارات را با تأمین کنندگان خود مرتبط سازند. رضایت مشتریان نهایی نیز فقط زمانی می ­تواند حاصل گردد که کل زنجیره تأمین متعهد، یکپارچه و هماهنگ شود تا کارکردهای منسجم و نوآور را دنبال نماید.

 

۱-۲)بیان مسأله

دنیای کسب و کار در اواخـر قرن بیستم و اوایل قـرن بیست و یکم با رقابت روز افزون بنگاه های اقتصادی روبه رو بوده است. افزون بر این، مشتریان هر روزه آگاهی بیشتری نسبت به رقبا و محصولات و خدمات پیدا می کنند و انواع گزینه های مختلف را پیش رو دارند. این شرایط برای بخش خدمات از جمله صنعت خدمات مالی دشوارتر بوده است. موسسه های مالی هر روزه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان خود عرضه می کنند؛ پیشرفت های فناوری در سده های اخیر این امکان را به موسسه های مالی می دهد تا خدمات برتر و نوین را تقریباً همزمان با رقبا به بازار ارائه کنند (بامداد،۱۷:۱۳۸۶). در چنین محیطی با این رقابت شدید و روزافزون، جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود کاری بسیار دشوار و در عین حال حیاتی برای موسسه های مالی از جمله بانک هاست. از این رو، برای بانک ها به عنوان یکی از حاضران در بازار صنعت خدمات مالی کاملاً ضروری است که به سازوکار و فرایند تصمیم گیری مشتری آگاهی داشته باشند و بدانند که چه عواملی بر تصمیم خرید مشتری در این صنعت تأثیرگذار است (صلواتی،۱۱:۱۳۸۹۴). ضمناً با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهان و ورودی رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یاد شده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و این که چه سیستمی می ­تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانک ها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می­ کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های مورد نیاز اینگونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می­ کنند. بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری ارائه اینگونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد (سیفی سار بانقلی،۱۴:۱۳۸۷).

امروزه بسیاری از سازمان های ارائه کننده خدمات مالی تلاش بسیاری صرف تمرکز بر روی خواسته های مشتریان می کنند. یکی از اجزای اصلی مشتری مداری پیاده سازی ابزاری است که اجازه توسعه روابط حسنه با مشتریان را به بانک ها می دهد. در میان تمامی صنایع، به علت تلاش سازمان ها برای حفظ مزایای رقابتی خود در بازار، کیفیت خدمات همچنان به عنوان یک عامل کلیدی و مهم باقی مانده است. به دلیل آنکه خدمات مالی به ویژه بانک ها با محصولاتی تقریبا یکسان در بازار به رقابت می پردازند کیفیت این خدمات به عنوان وسیله پایه و اصلی برای رقابت به شمار می آید به گونه ای که کیفیت به عنوان مهم ترین عامل موفقیت خدمات مالی نوین محسوب می گردد. به طور کلی بانک هایی که اقدام به عرضه خدمات با کیفیت ارتقا یافته، سود بیشتر، حفظ مشتریان و سهم بیشتر از بازار را به همراه می آورد (خادم شریعت،۱۷:۱۳۸۷).

تامین خدمات و کالاهای با کیفیت برای مشتریان، عاملی حیاتی برای بقا و موفقیت در محیط رقابت بانکداری در دنیای امروز می باشد. محصولات و خدمات با کیفیت باعث گسترش آوازه بانک شده و علاوه بر حفظ مشتریان سابق باعث جذب مشتریان جدید نیز می گردند و کارایی مالی و سودآوری بانک را افزایش می دهند.از طرفی تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با مدیریت کیفیت جامع انجام شده است ولی مطالعات معدودی همبستگی بین کارکردهای مدیریت کیفیت جامع به علاوه تأثیر آن بر عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار داده­اند. مدیریت کیفیت جامع یک برنامه تولیدی در جهت بهبود مستمر و حفظ کیفیت محصولات و فرآیندها به وسیله تأکید کردن روی درگیری مدیریت، نیروی کار، تأمین کنندگان و مشتریان در جهت برآورده کردن انتظارات زیاد مشتریان است. لذا در دهه اخیر ضرورت استقرار آنها در سازمان­های تولیدی و خدماتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که بسیاری از سازمان­ها در تلاشند تا استانداردهایی نظیر سری ISO9000 رادر سازمان خود اجرایی نمایند همه اعضاء سازمان باید فرآیندهای کاری خود را درک کنند، اینکه مشتریان شان چه کسانی هستند، نیازها و انتظارات مشتریانشان چیست و چطور آن نیازها و انتظارات را با تأمین کنندگان خود مرتبط سازند. رضایت مشتریان نهایی نیز فقط زمانی می ­تواند حاصل گردد که کل زنجیره تأمین متعهد، یکپارچه و هماهنگ شود تا کارکردهای منسجم و نوآور را دنبال نماید.در این مطالعه قصد آن داریم تا نشان دهیم  چگونه می توان از مدیریت کیفیت جامع به عنوان فرآیند برنامه ریزی که رضایت و کیفیت خدمات به همراه عملکرد را در صنعت بانکداری به هم ارتباط می دهد استفاده کرد. لذا مساله اصلی پژوهش رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان، کیفیت خدمات و عملکرد بانک ملت شهر کرمانشاه می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۶۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***