پایان نامه رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 دانلود متن کامل پایان نامه مدیریت

رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد شیراز

پایاننامه برای اخذ کارشناسی ارشد ( M.A)

رشته و گرایش:

مدیریت آموزشی

 

عنوان:

رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکترحسن رهگ

سال ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

   عنوان                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش.۱

مقدمه۲

بیان مساله ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش۶

اهداف پژوهش۸

فرضیه‌های پژوهش۸

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش.۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش۱۱

مبانی نظری هوش اخلاقی۱۲

تعاریف هوش. .۱۲

تاریخچه هوش اخلاقی.۱۳

تعریف هوش اخلاقی.۱۳

ذهن اخلاق مدار۱۴

ابعاد هوش اخلاقی ۱۵

هفت اصل ضروری هوش اخلاقی.۱۶

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

اصول هوش اخلاقی در مدیریت .۱۷

عوامل موثر بر هوش اخلاقی.۱۸

آموزش هوش اخلاقی به مدیران۱۹

اصول پنجگانه اخلاقی رهبری.۱۹

تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان۲۱

مبانی نظری تعهد سازمانی۲۳

تاریخچه تعهد سازمانی .۲۳

تعاریف تعهد سازمانی.۲۳

ابعاد تعهد سازمانی۲۷

انواع تعهد سازمانی ۳۱

انواع مدل های تعهد سازمانی۳۳

راهکارهای موثر بر افزایش تعهد سازمانی.۴۰

ضرورت و توجه به تعهد سازمانی.۴۰

پیامد های مثبت تعهد سازمانی.۴۱

مبانی نظری اعتماد سازمانی۴۲

مفهوم اعتماد سازمانی.۴۲

ابعاد اعتماد سازمانی .۴۶

اهمیت و ضرورت اعتماد.۴۷

عوامل ایجاد اعتماد سازمانی .۵۰

عنوان                                                                                                                               صفحه

موانع اعتماد سازمانی .۵۲

نظریه های اعتماد۵۳

زنجیره اعتماد ۵۷

پیشینه پژوهش.۶۵

پیشینه داخلی پژوهش۶۵

پیشینه خارجی پژوهش۶۷

چهارچوب مفهومی.۶۹

فصل سوم : روش شناسی پژوهش.۷۱

طرح پژوهش.۷۲

جامعه آماری و روش نمونه گیری۷۲

ابزار و گردآوری اطلاعات۷۳

روش گردآوری اطلاعات۷۹

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۸۰

فصل چهارم : یافته های پژوهش۸۱

داده­های توصیفی.۸۲

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

یافته­ های استنباطی.۸۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث.۹۱

بحث و نتیجه­گیری.۹۲

محدودیت های پژوهش.۹۹

پیشنهادات پژوهش.۹۹

منابع و مآخذ۱۰۱

منابع فارسی .۱۰۱

منابع لاتین۱۰۸

پیوست ها.۱۱۰

پرسشنامه هوش اخلاقی .۱۱۱

پرسشنامه تعهد سازمانی.۱۱۳

پرسشنامه اعتماد سازمانی۱۱۵

چکیده انگلیسی .۱۱۷

 

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه     

        

شکل ۲-۱: مدل سه مولفه ای تعهد سازمانی ۳۴

شکل ۲-۲: مدل نظری مودی،پروتر و استیز.۳۸

شکل ۲-۳: مدل مفهومی پژوهش خنیفر .۳۹

شکل ۲-۴: نمودار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی۳۹

شکل ۲-۵: نمودار زنجیره ای اعتماد .۵۷

شکل ۲-۶: مدل اعتماد سازمانی میر، دیویس و اسکورمن .۵۸

شکل ۲-۷: محیط سازمانی.۶۱

شکل ۲-۸: چهارچوب مفهومی پژوهش .۷۰

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه      

جدول ۲-۱: پیامد مثبت تعهد سازمانی .۴۱

جدول ۲-۲: اعتماد پایین و اعتماد بالا در سازمان۶۲

جدول ۲-۳: برخی از ویژگی های سازمان ها با اعتماد بالا ۶۴

جدول ۳-۱: جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت۷۲

جدول ۳-۲: توزیع حجم جامعه آماری بر اساس تحصیلات ۷۳

جدول ۳-۳: توزیع حجم جامعه آماری بر حسب حوزه کاری .۷۳

جدول ۳-۴: مقایسه آلفای به دست آمده درتحقیق مارتین وآستین.۷۵

جدول ۳-۵: ضریب آلفا کرونباخ بدست آمده در پژوهش۷۶

جدول ۳-۶: ابعاد و گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر .۷۷

جدول ۳-۷: ضرایب آلفا کرونباخ بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی ۷۸

جدول ۳-۸: پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه .۷۹

جدول ۴-۱: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر هوش اخلاقی و مولفه های آن۸۲

جدول ۴-۲: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر تعهد سازمانی و مولفه های آن.۸۳

جدول ۴-۳: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر اعتماد سازمانی و مولفه های آن۸۳

جدول ۴-۴: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان.۸۴

جدول  ۴-۵: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد تعهد سازمانی۸۵

جدول ۴-۶: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد اعتماد سازمانی.۸۷

جدول ۴-۷: خلاصه الگوی رگرسیون متغیرهای پیش ­بینی­کننده تعهد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان۸۹

جدول ۴-۸: خلاصه الگوی رگرسیون متغیرهای پیش ­بینی­کننده اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان۹۰

    چکیده :

این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد۱۷۰ نفر که ۱۱۵ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌ گیری      طبقه ای تصادفی بوده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه‌های هوش اخلاقی لینک و کیل (۲۰۰۵)، تعهد سازمانی آلن و میر (۱۹۹۱) و پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه (۲۰۰۲) بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. اما درخصوص رابطه هوش اخلاقی با اعتماد سازمانی نتایج بیانگر آن بود که رابطه مستقیم و معنا داری بین این دو متغیر وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش اخلاقی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی،کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه :

بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصلاح و تهذیب نفس او در سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی او نقش بسزایی دارد. به طوری که اگر انسان تمامی علوم را تحصیل کند و کلیه ی نیروهای طبیعت را به تسخیر خویش در آورد، اما از تسخیر درون و تسلط نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیل به کمال، باز خواهد ماند. تربیت روحی و اخلاقی انسان و در یک کلام « برنامه ی انسان سازی »، برای هر جامعه ای امری به تمامیت جدّی و حیاتی است. بر این اساس هوش اخلاقی[۱] در برگیرنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، معنوی و هیجانی شامل می شود. این هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد. و او را قادر می سازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد(مظاهری،۱۳۸۸).

امروزه پیشرفت جامعه درگرو استفاده بهینه از نیروی انسانی جامعه است. افراد از لحاظ توانایی ها و استعداد و علایق با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین انتظارات متفاوتی دارند حصول هدف های سازمانی به نحو مطلوب مستلزم تهیه و اجرای برنامه ها و خط مشی های هدایت و کنترل منابع انسانی می باشد. به عبارتی دیگر، مزیت دیگری که سازمان­ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند تنها در بکارگیری فن آوری جدید نیست بلکه بالا بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. اکنون موقعیت به صورتی درآمده که داشتن کارکنان پر انرژی و خلاق با سرمایه تعهد، مهم ترین منابع سازمانی در نظر گرفته می شوند. از این نظر یکی از موضوعات مهم در رفتار و روابط انسانی[۲] تعهد است، تأثیرمثبت تعهد سازمانی[۳] بر عملکرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرارگرفته است(آلن و می یر[۴]،۱۹۹۱). تعهد، نوعی نگرش واحساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است که در قضاوت ها، عملکرد و وفاداری فرد نسبت به سازمان، تأثیرگذار می باشد(نادی و مشفقی، ۱۳۸۸).

[۱] – Moral intelligence

[۲] – Human relationship

[۳] – Organizational&commitment

[۴] -allen&meyer

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۳۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***