پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

گروه حسابداری

عنوان

بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما

جناب آقای دکتر داریوش جاوید

استاد مشاور

جناب آقای دکتر بهزاد قربانی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                         شماره صفحه

چکیده ر‌

فصل اول

کلیات تحقیق ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مسئله تحقیق ۲

۳-۱ اهمیت وضرورت پژوهش ۴

۴-۱ اهداف پژوهش ۵

۱-۴-۱ اهداف اصلی ۵

۲-۴-۱اهداف کاربردی تحقیق ۵

۵-۱ سوالات تحقیق ۶

۶-۱ فرضیه های تحقیق ۶

۷-۱ روش انجام تحقیق ۶

۸-۱ قلمرو تحقیق ۷

۱-۸-۱ قلمروموضوعی ۷

۲-۸-۱ قلمرومکانی ۷

۳-۸-۱ قلمروزمانی ۷

۹-۱ روش نمونه گیری ۸

۱۰-۱ روش گرداوری داده ها ۸

۱۱-۱ ابزار جمع آوری داده ها ۸

۱۲-۱ تعاریف واژه ها واصطلاحات  پژوهش ۹

۱۳-۱ خلاصه فصل و ساختار تحقیق ۱۱

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲تئوری نمایندگی ۱۴

۲-۲-۱مشکلات نمایندگی ۱۶

۲-۲-۲تعمیم مشکل نمایندگی ۱۸

۲-۲-۳- هزینه نمایندگی ۲۰

۲-۲-۴تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی ۲۵

۲-۲-۵جریان های نقد آزاد. ۲۵

۲-۲-۵-۱اهمیت جریان های نقدآزاد. ۲۶

۲-۲-۵-۲جریان های نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از حد بهینه. ۲۷

۲-۲-۵-۳محاسبه جریان های نقد آزاد. ۲۹

۲-۳ساختار مالکیت. ۳۰

۲-۳-۱تئوری ساختار مالکیت. ۳۰

۲-۳-۲مالکیت نهادی ۳۱

۲-۳-۳مالکیت خصوصی ۳۲

۲-۳-۴ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران. ۳۳

۲-۳- ۴-۱۱نگیزه های مدیران اجرایی (پاداش) ۳۴

۲-۳-۵جایگاه سهامداران و سرمایه گذاران نهادی گزارش همپل ۳۵

۲-۳-۶نسبت بدهی ۳۶

۲-۴ مبانی نظری ارتباط ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی ۳۹

۲-۵بخش دوم:پیشینه تحقیق ۴۰

۲-۵-۱تحقیات انجام شده در ایران. ۴۰

۲-۵-۲تحقیقات انجام شده در سایر کشورها ۴۴

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق ۶۸

۳-۱ مقدمه. ۶۹

۳-۲فرضیه ها ۷۰

۳- ۳روش تحقیق ۷۰

۳-۴جامعه آماری و نمونه آماری ۷۱

۳-۵مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق ۷۲

۳-۵-۱متغیرهای مدل. ۷۳

۳-۶قلمرو تحقیق ۷۶

۳-۶-۱قلمرو مکانی تحقیق ۷۶

۳-۶-۲قلمرو زمانی تحقیق ۷۶

۳-۶-۳قلمرو موضوعی تحقیق ۷۶

۳-۷روش های جمع آوری اطلاعات. ۷۶

۳-۸روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۷۷

۳-۹تحلیل همبستگی رگرسیون ساده خطی ۷۸

۳-۱۰مراحل آزمون. ۸۰

۳-۱۱ضریب تعیین ۸۴

۳-۱۲بررسی ناهمسانی واریانس ۸۴

۳-۱۳آزمون F لیمر. ۸۵

۳-۱۴آزمون هاسمن ۸۶

۳-۱۵آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها ۸۶

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۸

۴-۱مقدمه‏ ۸۹

۴-۲ توصیف داده ها ۹۰

۴-۳آزمون نرمال بودن توزیع متغیر های تحقیق ۹۱

۴-۴  تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق ۹۲

۵-۴  سایر پیش فرض ها ۹۳

۱-۵-۴ بررسی ناهمسانی واریانس ۹۴

۲-۵-۴  آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ۹۵

۴-۷ تجزیه و تحلیل فرضیه اول. ۹۶

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۰۳

۱-۵مقدمه. ۱۰۴

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۰۴

۱-۲-۵ نتایج فرضیه اول. ۱۰۵

۲-۲-۵نتایج فرضیه دوم. ۱۰۶

۳-۲-۵نتایج فرضیه سوم. ۱۰۶

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۰۷

۴-۵ پیشنهادها ۱۰۹

۱-۴-۵پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۱۰۹

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۰۹

۵-۵محدودیت های تحقیق ۱۱۰

پیوستها ۱۱۲

پیوست الف:خروجی نرم افزار آماری ۱۱۳

پیوست ب: جدول مربوط به صنایع و نام شرکتهای نمونه آماری ۱۲۲

منابع و ماخذ ۱۲۸

منابع فارسی ۱۲۹

منابع لاتین ۱۳۲

چکیده

         در این تحقیق به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می­گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد  از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق  از نرم افزار Eviews 8 و نرم افزار Excel استفاده شده و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده است.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.

واژگان کلیدی:

ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، هزینه های نمایندگی

۱-۱ مقدمه

        در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود و در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱ بیان مسئله تحقیق

       هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتهای بورسی بر میزان هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی اگر مالکان را گروه های مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنان متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه های نمایندگی های شرکت مؤثرتر است. یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری بلند مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. ساختار مالکیت در شرکتهای مختلف طبقه بندی های گوناگونی دارد . یکی از این طبقه بندی ها عبارتند از: طبقه بندی ساختارمالکیت به : ۱-  مالکیت نهادی۲- مالکیت خصوصی  (۱- مالکیت مدیریتی ۲- مالکیت شرکتی ۳- مالکیت خارجی). در تحقیق حاضر ما از این طبقه بندی استفاده می کنیم. سرمایه گذاران نهادی، شرکتهای بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای سهامی است که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. مالکیت خصوصی نیز به مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی و مالکیت خارجی تقسیم بندی می شود ، اما به دلیل آنکه مالکیت خارجی در ایران به طور محسوس وجود ندارد این مالکیت را اندازه گیری نمی کنیم.

        در این تحقیق رابطه ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی بررسی خواهد شد. رابطه نمایندگی نوعی قرارداد است که طبق آن مالک نماینده ای را جهت انجام عملیاتی مأمور و در این راستا اختیاراتی در باب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می کند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه های نمایندگی ناشی ازتضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند و شرکت­ها به دنبال کنترل و کاهش این هزینه ها هستند.

       مسأله اصلی بالا بودن هزینه های نمایندگی است و هرچه هزینه های نمایندگی شرکتها پایین تر باشد برای آنها مطلوب تر است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختار مالکیت که خود متشکل از نهادی ، شرکتی و مدیریتی است با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پیش بینی نمود که کدام یک از متغیرهای ذکر شده در بالا می تواند موجب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شود.

در این مورد چند سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:

۱:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت به طور کلی رابطه وجود دارد؟

۲:آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت خصوصی رابطه وجود دارد؟

۳: آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت نهادی رابطه وجود دارد؟

در این پژوهش در پی ان هستیم که به این سوالات پاسخ دهیم.

۳-۱ اهمیت وضرورت پژوهش

       هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند ، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار مالکیت وجود دارند که می­توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند . کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد ، از این رو انتخاب ساختار مالکیت شرکت از طریق تاثیر بر هزینه های نمایندگی می تواندباعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد . ساختار و اثر بخشی هیئت مدیره و همچنین ساختار مالکیت در شرکت های سهامی عام بسیار متنوع است از این رو به نظر می رسد که کیفیت نظارت بر فعالیت های مدیران در بین شرکت های مختلف متفاوت باشد.

شناخت اثر بخشی نوع ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی از جمله مالکیت نهادی و مالکیت خصوصی بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

۴-۱ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ اهداف اصلی

بررسی تاثیر ساختار مالکیت و مولفه های آن بر هزینه های نمایندگی.

تعیین ساختار مالکیت مناسب جهت پایین آوردن هزینه نمایندگی

       فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲-۴-۱اهداف کاربردی تحقیق

اهداف کاربردی :

        تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی­ها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی­گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند و علتها را کمترمورد توجه قرارمی­دهند.تحقیق حاضربه بررسی تاثیر  ساختار مالکیت بر هزینه­ های نمایندگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می ­تواند مورد استفاده سرمایه ­گذاران،مدیران وسایراستفاده­کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می ­تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار مالکیت است.

تعداد صفحه :۱۵۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***