پایان نامه بررسی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه

فهرست

 

عنوان                                                 صفحه

 

چکیده                                               ۱

فصل اول

(کلیات تحقیق)

مقدمه                                               ۳

اهمیت ضرورت تحقیق                                   ۵

اهداف تحقیق                                         ۶

بیان مسئله                                          ۶

فرضیه های تحقیق                                     ۷

متغیرهای تحقیق                                      ۸

پذیرش اجتماعی                                   ۸

ویژگیهای شخصیتی                                     ۹

فصل دوم

(پیشینه و ادبیات تحقیق)

منابع فصل دوم                                   ۱۱

دو نقش اساسی جامعه پذیری                                ۱۲

جامعه پذیری انتظاری                                     ۱۲

عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری                           ۱۶

ساز و کارهای جامعه پذیری                                ۲۰

طبقه اجتماعی                                        ۲۲

نظریه های جامعه پذیری                               ۲۴

نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری                      ۲۵

مید رشد خود را سه مرحله نشان می دهد                          ۲۸

نظریه های روان شناختی جامعه پذیری                        ۳۰

 

عنوان                                                              صفحه

 

 

تضاد میان سه بخش شخصیت                              ۳۲

فرهنگ و شخصیت                                   ۳۸

تعریف فرهنگ                                         ۳۸

عناصر اصلی فرهنگ                                    ۳۹

ویژگیهای فرهنگ                                      ۴۲

مفهوم شخصیت                                     ۵۶

تأثیر فرهنگ در شخصیت                                ۵۸

شخصیت اساسی یا پایه                                 ۶۴

فرهنگ و بیماری                                      ۶۷

بررسی هشیاری                                    ۷۴

بررسی رفتار                                         ۷۵

بررسی ناهوشیار                                      ۷۷

بررسی علمی شخصیت                                ۷۸

تعریفهای شخصیت                                      ۷۹

ویژگیهای منحصر به فرد                               ۸۲

ذهنیت در نظریه های شخصیت                            ۸۷

سؤالهایی درباره ماهیت انسان                                  ۹۰

فصل سوم

(روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه                                   ۹۷

حجم نمونه،روش نمونه گیری                                ۹۷

ابزار اندازه گیری در تحقیق                              ۹۸

آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا                          ۹۹

روش تحقیق                                           ۱۰۰

روش آماری مربوط به فرضیه ها                              ۱۰۱

 

عنوان                                                              صفحه

 

 

فصل چهارم

(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه فصل چهارم                                     ۱۰۳

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری                                          ۱۱۷

پیشنهادات                                           ۱۱۹

محدودیت ها                                          ۱۲۰

منابع و مآخذ                                        ۱۲۱

 

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر برسی پذیرش اجتماعی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان رشته های برق ومکانیک دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وفرضیه های جزئی اینکه بین افسردگی هیپوکندریا ،هیستری ،پارانویا ،انحرافات اجتماعی ،وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در دو گروه مکانیک وبرق که حجم نمونه بدست آمده ۱۰۰نفر است که آزمون ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر ۵%است .

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه :

مرگ سرنوشت محتوم هر فرد انسانی است واز آنجا که جانشینی اعضای جامعه باید تضمین شوداین نیاز تا حدودی به وسیله تولید مثل طبیعی که میراث ژنتیکی جامعه را تداوم می بخشد ،بر آورده می شود .

اما اگر جامعه ای خواهان بقای خود باشد ،باید میراث فرهنگی آن جامعه تداوم یابد ،این امری است که تنها در فر آیند جامعه پذیری یا اجتماعی شدن امکان پذیر می گردد . پذیرش اجتماعی فر آیندی استکه به انسان ،شیوه های زندگی کردن در جامعه را می آموزد ،وبه او شخصیت می دهد وتوانائیهایش را در جهت ایفای وظایف فردی می آموزد وبه او شخصیت می دهد وبه عنوان عضو جامعه تو سعه می بخشد .«کوئن ۱۳۷۱»

فرد در خلال اجتماعی شدن هویت یا من اجتماعی خود را می یابد وشناخت لازم برای ایفای نقشهای اجتماعی را یاد می گیرد ،این روند بسیار گسترده وپیچیده که در طول زندگی فرد تداوم می یابد شامل آموزش زبان ،باورها ونگرشها وارزشهای جامعه می باشد وبا فراگیری رفتارهای متناسب با هنجارهای پذیرفته شده جامعه منجر می گردد. بنیادی ترین بخش جامعه پذیری در دوران کودکی رخ می دهد ،اما این روند در سراسر عمر آدمی ادامه می یابد هیچ بحثی از پذیرش اجتماعی نیست که اهمییت سرشت وپرورش را در رشد جسمانی ،عقلانی ،اجتماعی وشخصیتی نادیده گرفته باشد .

سرشت آدمی اصطلاحی است که برای ساخت ژنتیکی انسان یا وراثت بیولوژیکی او به کار می رود وپرورش به محیط وتجربه های متقابلی که هر فرد در زندگی خود به دست می آورداشاره می کند وهر کس شخصیتی دارد وشخصیت شما به مشخص کردن میزان موفقیت ،خشنودی،در رضایت خاطر در زندگی شما کمک می کند که تمام اینهاباعث قبول ویا پذیرش اجتماعی در فرد می شود واینکه سعی در جمع بندی کردن مجموعه ای از ویژگی های شخصیت یک نفر با بهره گرفتن از واژه های مبهمی چون عالی ووحشتناک کار آسانی است و شخصیت به قدری پیچیده است کهن می توان آن را به سادگی توصیف کرد زیرا انسانها در موقعیت های مختلف ودر ارتباط با افراد متفاوت ،بسیار پیچیده وتغییر پذیر هستند وبرای اینکه شخصیت رادرست توصیف وتعریف کنند دقیق تر درمورد شخصیت وارزیابی آن در اجتماع بحث می کنند.

رشد مغز انسان برای این نکته تاکید دارد که ویژگی های ژنتیکی از محیط جدا شدنی نیست وبه وسیله ساخت ژینتکی ،ما انسانها در می یابیم که کورتکسی مغز «قسمت تفکر وادراک مغز اعمالی مانند خاطر آوردن ،فهمیدن یا ادراک کردن را در خود جای می دهد که تمام اینها باعث تقلید وتکراری می شود وتمام این موارد در نوع اجتماعی شدن وقبول جامعه در تاثیر بسزایی دارد».«هدایت ستوده ص۵۰ سال ۱۳۸۵»

 

تعداد صفحه : ۱۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***