پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان ملایر در ایجاد مراکز آموزشی آزاد

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده. الف

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. ۱

بیان مسئله. ۲

قلمرو تحقیق ۳

قلمرو مکانی تحقیق. ۳

قلمرو زمانی تحقیق. ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴

اهداف تحقیق. ۵

فرضیات تحقیق. ۶

تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان ۷

تعاریف عملیاتی. ۸

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : مدیریت و رهبری ۹

مقدمه. ۹

تعریف مدیریت ۹

فعالیت منظم وسازمان یافته. ۱۰

نظریه نقشهای مدیریتی ۱۰

فراگرد مدیریت ۱۲

کار کرد های مدیریت ۱۲

رهبری. ۱۳

تعاریف رهبری ۱۴

رهبری و مدیریت ۱۵

نفوذ رهبری. ۱۶

اختیارات قانونی ۱۸

اعتماد مدیر نسبت به دیگران. ۱۸

شیوه های نفوذ رهبری. ۱۹

عناصر رهبری. ۲۰

موقعیت رهبری. ۲۰

ویژگیهای رهبری ۲۱

هوش و قدرت فکری. ۲۱

اعتماد به نفس. ۲۱

وظایف رهبری. ۲۲

مدلهای رهبری. ۲۴

سبک‌های رهبری. ۲۸

دودیدگاه نوین درخصوص رهبری ۳۲

تفاوت مدیریت و رهبری. ۳۵

بخش دوم اصول مدیریت‌ اثربخش‌ بیمارستان ۳۹

مقدمه. ۳۹

تصمیم گیری. ۴۳

تعریف تصمیم گیری ۴۳

خلاقیت مدیران ۴۴

مدیریت موفق و مؤثر. ۴۴

برنامه ریزی ۴۵

تعریف برنامه ریزی ۴۵

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی ۴۵

تعیین اهداف وبرنامه ریزی ۴۶

فراگرد برنامه ریزی ۴۶

سازماندهی ۴۶

تعریف سازماندهی ۴۷

انواع مختلف سازماندهی ۴۸

تعریف سازمان رسمی. ۴۸

تعریف سازمان غیر رسمی ۴۸

هدفها ۴۹

تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف. ۵۰

حیطه نظارت ۵۰

وحدت فرمان. ۵۱

اختیار ۵۲

نظارت وکنترل. ۵۴

اهمیت کنترل ۵۶

مدیریت آموزش وپرورش. ۵۶

تعریف مدیریت آموزشی ۵۶

هدفها آموزش وپرورش. ۵۷

وظایف مدیران آموزش ۵۸

برنامه آموزشی تدریس. ۵۸

امور کارکنان آموزشی. ۵۹

تسهیلات وتجهیزات ۵۹

امور اداری ومالی ۶۰

محیط آموزشی موثر ۶۰

سیستم های اطلاعاتی در سازمان. ۶۱

سیستم های اطلاعات مدیریت ۶۲

سازمان ها به عنوان سیستم ۶۳

ریشه های نگرش سیستمی ۶۳

سیستم های اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها ۶۵

مقدمات طرز فکر سیستمی. ۶۶

روش سیستمی به چه کار می آید؟. ۶۹

مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی. ۷۰

اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی. ۷۰

بهره‌وری ۷۲

برنامه ریزی و ارزشیابی. ۸۱

امکانات ویژه و برتر نرم افزار. ۸۳

بخش سوم پیشینه تحقیق ۸۵

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه. ۹۲

روش تحقیق ۹۲

جامعه آماری. ۹۳

تعیین حجم نمونه ۹۳

ابزار اندازه گیری ۹۴

پایایی. ۹۴

روایی. ۹۵

روش های آماری ۹۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. ۹۶

آمار استنباطی. ۹۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۵

بحث. ۱۰۶

محدودیت های تحقیق. ۱۰۷

پیشنهادات موضوعی ۱۰۸

منابع و ماخذ

منابع. ۱۰۹

مقدمه :

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد ((Lambert &Nagent, 1999. سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با بهره گرفتن از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد.سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (مصدق راد، (۱۳۸۱). سبک رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با  کارکنان تحت سرپرستی می باشد (Perra, 2000).

 بیان مسئله :

موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهشها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبکهای رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوریها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. سبکهای مختلف رهبری عبارتند از: سبکهای آمرانه، هرج و مرج طلب، بروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی, تحولگرا، عملگرا و . (مصدق راد، ۱۳۸۱) باید خاطر نشان نمود که یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. از این رو یک مدیر می تواند در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند.

امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردار هستند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان مثل گذشته آنها را وادار به انجام کار کرد. در سازمانهای امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد. در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد .سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروه های کاری گردد، موجب انجام اثربخش، کارآمد، منظم و هماهنگ کارها می گردد (San Juan, 1998). علاوه بر این، بکارگیری سبک رهبری حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار در کارکنان  می گردد.

امروزه سازمانهای  با چالشهای جدیدی مواجه هستند. معلمان  متقاضی خدمات با کیفیت بالا با حداقل قیمت ممکن می باشند.  برآورده سازی نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشکلتر می شود. بنابراین مدیران باید به دنبال راههایی باشند که بتوانند بطور اثربخش و کارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند (Clegg, 2000) . ارائه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرایندهای اداری بدون مشارکت کلیه نیروی انسانی و ارائه خدمات مستمر، مطلوب و مؤثر توسط ایشان امکان پذیر نمی باشد. ارائه خدمات  اثربخش به جامعه تا حد زیادی به کار گروهی کارکنان  و سبک رهبری و مدیریت این سازمانها بستگی دارد (Sorrentino&Nelli, 1992).

قلمرو تحقیق :

از نطر قلمرو مورد استفاده در این تحقیق، که شامل کارکنان ، پرسنل اداری ، مدیریت ، معلمان  و مراجعه کنندگان و رفتارهای اجتماعی ایشان در محیط اداره می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه افراد شاغل در محیط اداره آموزش و پرورش می باشد .

قلمرو زمانی تحقیق :

از نظر بعد زمانی این تحقیق و پژوهش در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام گرفته است .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

تحقیقات نشان داده است که سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارایی و بهره وری سازمان ها رابطه دارد (Frank & et.al, 1982 , ChoikFoong, 2001). علاوه براین بین سبک رهبری مدیران رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد  (Dunham, 2000 , Mowday& et.al, 1982).

در پژوهشی که به منظور بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان کارایی بیمارستان در یکی از بیمارستانهای وابسته به تأمین اجتماعی تهران در سال ۱۳۸۰ صورت گرفت، مدیریت مشارکتی در شش ماهه اول سال مذکور منجر به افزایش گردش تخت بیمارستان به میزان  ۴۸/۸ درصد و کاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان و وقفه گردش تخت به میزان ۲۵/۸ و ۱۱/۱۱ درصد شده بود که از لحاظ آماری معنادار بوده است (مصدق راد، ۱۳۸۲).

نتایج تحقیق دیگری که در ۶۳ واحد پرستاری در ۴ بیمارستان ایالات متحده انجام گرفت، بیانگر این واقعیت بود که در واحدهایی که سبک مدیریت مشارکتی را اجرا می نمودند، سطح بالایی از همبستگی بین کارکنان و سطح پایینی از استرس شغلی بین کارکنان وجود داشت.این کاهش استرس کاری موجب افزایش  کیفیت خدمات پرستاری شده بود. مدیریت مشارکتی منجر به افزایش رضایتمندی کارکنان و بیماران نیز شده بود (Leveck  and Jones, 1996).

بدون شک سبک رهبری مدیران در هدایت صحیح کارکنان در جهت اهداف سازمانی موثر است. استفاده از بهترین سبک رهبری یا مدیریت منجر به افزایش اثربخشی و کارایی بیمارستان خواهد شد.  تحقیقات کافی در این زمینه به ویژه در سازمانهای بهداشتی و درمانی کشور صورت نگرفته است. نتایج این پژوهش می تواند منجر به آگاهی بیشتر در زمینه رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کارایی بیمارستانها گردد. آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بکارگیری سبک مناسب رهبری به منظور افزایش کارایی بیمارستانها گردد.

تعداد صفحه :۱۰۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***