پایان نامه مقایسه مؤلفه های شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی و افسرده

دانلود متن کامل پایان نامه  مقایسه مؤلفه های شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی و افسرده

 

چکیده:

برخی از مطالعات حاکی از این می باشند که افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی و افسرده، نقایص شناختی و نوروپسیکولوژیک نشان می دهند، اما برخی از پژوهشگران (موریتز، ۲۰۰۱) این فرضیه را مطرح کرده اند که نقایص نوروپسیکولوژیک افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ علمی به دلیل وجود اختلال همزمان نشانه های افسردگی است. این مطالعه درصدد بررسی این فرضیه است که در مولفه های شناختی بین این گروه ها تفاوت وجود دارد.

در راستای هدف پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه های افسردگی بک و وسواس مادزلی، ۳۰ دانشجوی دختر افسرده و ۳۰ دانشجوی دختر وسواسی انتخاب و با گروه بهنجار مورد مقایسه قرار گرفتند. افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی که در آزمون بک نمره بالاتر از ۲۰ دریافت کرده بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند. در این پژوهش از آزمون حافظه کاری جهت مقایسه حافظه کاری گروه ها، آزمون استروپ جهت مقایسه توجه انتخابی افراد سه گروه، آزمون برج لندن جهت مقایسه حل مسئله افراد سه گروه و آزمون دسته بندی کارتهای ویکانسین جهت مقایسه عملکرد اجرایی افراد سه گروه، استفاده شده است.

تحلیل داده های بدست آمده نشان داد که

 

واژگان کلیدی: افسردگی، وسواس فکری ـ عملی، حافظه کاری، توجه انتخابی، حل مسئله، عملکرد اجرایی

 

فصل اول

«طرح پژوهش»

(کلیات تحقیق)

 

مقدمه:

اختلال وسواس فکری ـ عملی[۱] با وسواس ها و اجبارهایی مشخص می شود که ایجاد پریشانی کرده و اغلب در عملکرد روزانه تداخل می کنند.

وسواس ها، افکار، تجسم ها یا تکانه هایی هستند که برای شخص بی معنی به نظر می رسند. اجبارها یا تشریفات رفتارهای تکراری عمومی و یا اعمال ذهنی هستند که در پاسخ به وسواس های فکری بوقوع می پیوندند. آنها به طور ویژه ای جهت سرکوبی و یا خنثی سازی و یا جلوگیری از حوادث ترسناک طراحی شده اند، گر چه این قصد همیشه برای مشاهده گر آشکار نیست. شبیه وسواس های فکری، تشریفات نیز برای درمانجو غیرقابل و افراطی به نظر می رسند. اغلب فعالیت های تشریفاتی به طور مستقیم به تشویق وسواسی مربوط می شوند، از قبیل تشریفات شستشو که جهت از بین بردن آلودگی طراحی شده اند و اجبارهای وارسی که ترس های مربوط به وقوع یک حادثه خطرناک را پایان می دهند (استکن و ادنافو، ۱۹۹۵).

در سال های اخیر بررسی الگوهای تفکر در اختلالات هیجانی و بررسی افکار ناخواسته و نقش آن در دوام اختلالات هیجانی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. طبق مطالعات عصب ـ زیست شناختی از جمله جراحی اعصاب و تصویر نگاری عصبی، نشانه های وسواس فکری ـ عملی از کژکاری مدارهای پیشانی ـ تالاموسی ـ مخطط ناشی می شود. وسواس فکری مولفه ای است که در اختلالات افسردگی و وسواسی ـ جبری نقش به سزایی ایفا می کند و منجر به تداوم و تشدید علایم اختلال و زمینه ساز بروز سایر اختلالات روانی می شود. این مدار در عملکردهای اجرایی، بازداری شناختی و پردازش های سطح بالا دخیل است (مجلسی، ۱۳۸۷).

بحث از ارتباط هیجان ها و حافظه به صورت کلی و افسردگی و حافظه به صورت خاص ریشه در مبحث جالب و قدیمی ارتباط شناخت و هیجان دارد. امروزه اگر چه در مورد نحوه رابطه میان شناخت و هیجان اختلافاتی وجود دارد، لیکن در اصل قضیه رابطه میان شناخت و هیجان توافق کامل به وجود آمده است. کشفیات مهم ژوزف لی دوکس نشان می دهد که در واقع دو ذهن وجود دارد؛ ذهن شناختی و ذهن هیجانی. این دو ذهن اغلب با هم هماهنگ بوده و برای تنظیم و برانگیختن پاسخ های هیجانی مناسب با هم کار می کنند. هیجان ها اطلاعات لازم برای ذهن شناختی را فرام می آورند و ذهن شناختی درون دادهای هیجانی را ارزیابی کرده و به کار می گیرد. از نظر مدار بندی عصبی نیز این دو ذهن در هم تنیده اند و تأثیرات فراوانی بر هم می گذارند، به ویژه مغز هیجانی که در مواقع اضطرار ذهن شناختی را تحت الشعاع قرار داده و مسیرهای مستقیم را برای پاسخ دهی به کار می اندازد.

امروزه در بین صاحب نظران این توافق عمومی وجود دارد که سوگیری حافظه در بیماران افسرده امری شایع است. در این رابطه ویلیامز و دریتسچل در بررسی حافظه افراد خودکشی کننده و افراد عادی، بین حافظه آنها تفاوت هایی مشاهده کردند.

با آن که افسردگی، به عوان یک اختلال خلقی شناخته می شود، بررسی های نشان می دهند که این اختلال با نارسایی های چشم گیر شناختی همراه است و از نظر ماهیت و شدت با سایر اختلال های خلقی تفاوت دارد. بررسی های مقایسه ای افراد افسرده با افراد غیر افسرده، گویایی وجود بدکار کردی ها و کاستی هایی در عملکردهای روانی ـ حرکتی و شناختی افراد افسرده در کنش های پردازش اطلاعات (هارت لاگ[۲]، الوی۲، وازکویز۳، و دایکمن۴، ۱۹۹۳).سرعت پردازش اطلاعات (تسورتوس۵، تامسون۶ و استوگ۷، ۲۰۰۲ ؛

بیتز[۳]، ساهاکیان[۴] و لوی۳، ۱۹۹۶)، حافظه بلند مدت آشکار۴ (مک کوین۵، گالوی۶، هی۷، یانگ۸ و جوف۹، ۲۰۰۲)، حافظه کوتاه مدت (پورتر۱۰، گالاگر۱۱، تامپسون و یانگ، ۲۰۰۳ ؛ مورتیز۱۲ و همکاران، ۲۰۰۲)، تصمیم گیری (مورفی۱۳ و همکاران، ۲۰۰۱) و برنامه ریزی (پورتر و همکاران، ۲۰۰۳، بیتز و همکاران، ۱۹۹۶) است؛ هر چند نباید این نکته را از نظر دور داشت که برخی بررسی ها، هیچ نارسایی عمده ای را در کنش های شناختی افراد افسرده در مقایسه با گروه بهنجار نشان نمی دهند (وایدبچ۱۴ و همکاران، ۲۰۰۴ ؛ بارچ۱۵ ، شلاین۱۶، سرناسکی۱۷ و اشنایدر۱۸، ۲۰۰۳).

در نتیجه پژوهشگر در این مطالعه به این موضوع می پردازد که که با مولفه های شناختی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی، افسرده و افراد بهنجار متفاوتند. ضمن اینکه مقایسه میزان نقص در مولفه های شناختی در دو گروه مبتلا به اختلال های وسواس فکری ـ عملی و افسردگی نیز از اهداف پژوهش است.

 

بیان مسئله:

اختلال افسردگی و وسواس فکری ـ عملی اختلالات رایجی هستند که همراه با آسیب در برخی از سیستم های کارکردی مغز می باشند (شنال[۵]، ۲۰۰۳). شواهد فزاینده ای کاهش فعالیت پره فرونتال را در بیماران افسرده نشان می دهد (لیوتی و مایبرگ۲، ۲۰۰۱). ناکانو۳ و همکاران (۲۰۰۸) اظهار کرده اند، شاید بتوان فرض کرد که در درون بخش های کرتکس پره فرونتال، فعالیت پره فرونتال پشتی ـ جانبی به آزمون طبقه بندی کارت های ویسکانسین که توانایی تغییر آمایه را تعیین می کند حساس است. هر چند، در پژوهش ناکانو و همکاران (۲۰۰۸) بیماران افسرده، در این آزمون، عملکرد متفاوتی با گروه کنترل نشان ندادند. علاوه بر این مطالعات اخیر FMRI در طی انجام آزمون استروپ، ناکارآمدی کرتکس سینگولای پیشین و کرتکس پره فرونتال پشتی ـ جانبی را در بیماران افسرده به اثبات رسانده اند (واگنر۴ و همکاران، ۲۰۰۶).

با توجه به شواهد بدکار کردی های مغزی در این بیماران، پژوهش های دیگر به مطالعه ی کارکردهای اجرایی در این بیماران پرداخته اند که گاهی نتایج متناقضی به دست آمده است. پژوهش ها نشان می دهند که این بیماران در کارکردهای اجرایی شامل توجه (گروسمن و همکاران، ۱۹۹۳؛ به نقل از راس و ابمیر۵، ۲۰۰۶ ؛ موریتز۶ و همکاران، ۲۰۰۲ ؛ پرتر۷ و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ پورسل۸ و همکاران، ۱۹۹۷ ؛ روانکیلد۹ و همکاران، ۲۰۰۲ ؛ تریچارد و همکاران، ۱۹۹۵ ؛ و میالت، ۱۹۹۶، زاکزانیس و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از هوگدال۱۰ و همکاران، ۲۰۰۳)، تصمیم گیری (مورفی و همکاران، ۲۰۰۱) و برنامه ریزی (بیتس و همکاران، ۱۹۹۶؛ الیوت و همکاران، ۱۹۹۶؛ پرتر و همکاران، ۲۰۰۳)، سرعت پردازش اطلاعات، توجه انتخابی و گوش به زنگ بودن (اگلند[۶] و همکاران، ۲۰۰۳) بازداری و سیالی کلامی (ناکانو و همکاران، ۲۰۰۸) نقص هایی نشان می دهند. با این حال پژوهش های دیگر چنین نقص ها و آسیب هایی را در بیماران افسرده به دست نیاورده اند. مثلاً کارکردهای اجرایی (اگلند و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ کریوز۲ و همکاران، ۱۹۹۹)، توجه (هوگدال و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ پاردو۳ و همکاران، ۲۰۰۶)، و تغییر آمایه (ناکانو و همکاران، ۲۰۰۸) در بین گروه بیماران افسرده و کنترل تفاوتی با یکدیگر نداشتند.

در ارتباط با اختلال وسواسی ـ اجباری نیز گر چه آسیب فیزیولوژیکی در این اختلال مجادله برانگیز است، اما شواهدی پیشنهاد می کنند که شاید مدار زیر کرتکسی فرونتال (اینسل، ۱۹۹۲ ؛ ساخنا و همکاران، ۱۹۹۸؛ به نقل از کانگ۴ و همکاران، ۲۰۰۴)، کاهش فعالیت در بخش های کرتکس سینگولای پیشین، کرتکس پیشین حدقه ای و هسته دمی (ساخنا۵ و همکاران، ۲۰۰۰؛ امری۶ و همکاران، ۲۰۰۷) و کاهش اندازه ی کلی کرتکس پیشین حدقه ای (زسکو۷ و همکاران، ۱۹۹۹) دخیل باشند. امری و همکاران (۲۰۰۷) اظهار کرده است که گذرگاه های زیر کرتکسی حدقه ای پیشین، بازداری پاسخ را اعمال می کنند و بنابراین شاید این بیماران، در تکالیف توجهی خیلی آسیب پذیر باشند. شواهد این فرضیه عمدتاً از افزایش میزان بروز اختلال وسواسی ـ اجباری در افراد دارای آسیب به عقده های پایه (دمارچی۸ و همکاران، ۲۰۰۰) و مطالعات تصویربرداری عصبی کارکردی که بیش عملکردی را در مدار زیر کرتکسی فرونتال در افراد مبتلا به این اختلال نشان می دهد (ساخنا و همکاران، ۱۹۹۹ ؛ راچ و همکاران، ۱۹۹۴ ؛ به نقل از کانگ و همکاران، ۲۰۰۴) نشات گرفته است. کانگ و همکاران (۲۰۰۴) نیز در مطالعه ی خود چنین نقص هایی را مورد تأیید قرار دادند. آنها به این نتیجه دست یافتند که اندازه ی کرتکس پیشین حدقه ای در این بیماران کاهش یافته و همچنین بین شدت نشانه های اختلال و اندازه ی کرتکس پیشین حدقه ای همبستگی منفی وجود دارد، اما تفاوتی در شکنج سینگولای پسین، تالاموس و عقده های پایه نیافتند. با این حال برخی از پژوهش ها نتایج متناقضی به دست آورده اند. چنین مطالعاتی پژوهشگران را به سوی این فرضیه هدایت کرده است که بیماران مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری نقص های نوروپسیکولوژیک همراه با تغییرات در کارکرد مغز دارند و این نقص ها، نشانه های اختلال را تشدید کرده و یا تداوم می بخشند.

با توجه به مطالعاتی که نشانگر نقص هایی در ناحیه های خاصی از مغز هستند، چندین مطالعه ی نوروپسیکولوژیک سعی کرده اند این ناهنجاری ها و نقص را مورد مطالعه قرار دهند که بیشتر بر حافظه و کارکردهای اجرایی تمرکز کرده اند و نتایج متناقضی به دست آورده اند. دو پژوهش نشان دادند که در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی ـ اجباری نقص های انتخابی در کارکرد توجه اجرایی، حافظه ی کلامی و غیرکلامی و مهارت های دیداری ـ فضایی و دیداری ـ مفهومی وجود دارد (کولز[۷] و همکاران، ۲۰۰۴؛ مولر و روبرتس۲، ۲۰۰۵) در حالی که برخی ها چنین نقصی (آبروزیس۳ و همکاران، ۱۹۹۵؛ سیمپسون۴ و همکاران، ۲۰۰۶) را مشاهده نکرده اند.

تحقیقات نشان داده اند که نقایص شناختی به عنوان یکی از جنبه های مهم افسردگی و اختلال وسواس فکری ـ عملی مطرح می باشند و افرادی که دچار این اختلال ها می باشند به درجات گوناگون تحت تأثیر نقایص شناختی قرار می گیرند و نقص در مؤلفه های شناختی درمان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی و افسرده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این نقایص شناختی در حوزه های مختلف مانند حافظه کاری، حل مسئله، توجه انتخابی، قضاوت، نگهداری توجه، عملکردهای اجرایی و نظیر اینها مطرح می شود.

یکی از ویژگی های مهم عصب ـ روانشناختی افسردگی و وسواس فکری ـ عملی نقص در مؤلفه های شناختی می باشد و لوب پیشانی به ویژه ناحیه پیش پیشانی و قسمت هایی از لوب گیجگاهی برای تکالیف شناختی مانند حافظه کاری، قضاوت، حل مسئله، توجه، عملکرد اجرایی و انعطاف پذیری تفکر ضروری هستند (هیوز، ۲۰۰۴).

به طور معمول توجه انتخابی به وسیله آزمون استروپ، حافظه کاری به وسیله آزمون حافظه کاری، حل مسئله به وسیله آزمون برج لندن و عملکرد اجرایی به وسیله آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین مورد سنجش قرار می گیرند.

از آنجا که عملکرد در این آزمونها با لوب پیشانی و گیجگاهی مرتبط هستند. نابهنجاری در این آزمونها می تواند نشان دهنده آسیب در قسمتهای مختلف لوب پیشانی و گیجگاهی و نواحی مرتبط در افراد افسرده و افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی باشد.

به همین دلیل در این تحقیق به مقایسه مؤلفه های شناختی افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی، افسرده با افراد بهنجار از دیدگاه نوروپیسکولوژی اقدام می شود.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش های در زمینه بررسی مؤلفه های شناخت در افراد افسرده، وسواس فکری ـ عملی و بهنجار نتایج ضد و نقیضی داشته است. برای نمونه در حالی که برخی پژوهش ها گویای وجود آسیب های گسترده در حافظه کاری افراد افسرده اند (رزوامبیر، ۲۰۰۶؛ کریستوفر و مک دونال، ۲۰۰۵)، برخی دیگر نشان داده اند که بسیاری از کنش های حافظه در افراد افسرده دست نخورده و بدون آسیب باقی می ماند (والش و همکاران، ۲۰۰۷).

در برخی از پژوهش ها، بررسی های مقایسه ای افراد افسرده با افراد غیر افسرده، گویای وجود بدکار کردی ها و کاستی هایی در عملکردهای روانی ـ حرکتی و شناختی افراد افسرده در کنش های پردازش اطلاعات (هارت لاک، الوی، وازکویز و دایکمن، ۱۹۹۳)، سرعت پردازش اطلاعات (تسورتوس، تامسون و استوگ، ۲۰۰۲)، حافظه بلند مدت آشکار (مک کوین، گالوی، هی، یانگ و جوف، ۲۰۰۲) و حافظه کوتاه مدت (پورتر، گالاکر، تامپسون و یانگ، ۲۰۰۳) است.

نتایج برخی از مطالعات نوروپسیکولوژیک نشان می دهد که در OCD ، شناخت به عنوان فرایند، دچار اختلال می شود. هر چند که ماهیت دقیق این نقایص شناختی، به درستی درک نشده است و ابهام هایی در آن وجود دارد.

محقق در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که آیا حافظه کاری در آزمون حافظه کاری، توجه انتخابی در آزمون استروپ، حل مسئله در آزمون برج لندن و عملکرد اجرایی در آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین در افراد افسرده، OCD و افراد بهنجار متفاوت است؟ ضمن اینکه مقایسه میزان نقص در مؤلفه های شناختی در گروه مبتلا به اختلال های افسردگی و وسواس فکری ـ عملی نیز از اهداف پژوهش است.

یافته هایی از این دست می توانند در خدمت روش های درمانی مانند شناخت درمانی قرار گیرند. بنابراین انجام چنین پژوهش هایی در راستای تدوین برنامه های درمانی ضرورت می نماید.

۱- obsessive – compulsive disorder

۱- Hartlag

۲- Alloy

۳- Vazquez

۴- Dykman

۵-Tsourtos

۶-Thompson

۷-Stough

۱.Beats

۲-Sahakian

۳-Levy

۴-Long term explicit memory

۵-Mc Queen

۶-Galway

۷-Hay

۸-Young

۹-Joffe

۱۰-Porter

۱۱-Gallagher

۱۲-Moritz

۱۳-Murphy

۱۴-Videbech

۱۵-Barch

۱۶-Sheline

۱۷-Csernansky

۱۸-Snyder

۱- Shenal

۲- Liotti & Mayberg

۳- Nakano

۴- Wagner

۵- Rose & Ebmeier

۶- Moritz

۷- Portet

۸- Purcell

۹- Ravankild

۱۰- Hugdahl

 

 

۱- Egeland

۲- Crews

۳- Pardo

۴- Kang

۵- Sexena

۶- Omori

۷- Szesko

۸- De Marchi

 

۱- Kulz

۲- Muller & Roberts

۳- Abbruzzese

۴- Simpson

 

تعداد صفحه : ۹۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***