پایان نامه :بررسی رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت

پایان نامه رشته :رشته علوم تربیتی

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید  و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت

 

چکیده:

پژوهش حاضر در راستای انجام پژوهشی تحت عنوان « بررسی رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید  و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت در سال تحصیلی ۸۹-۸۸»، به دنبال بررسی رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان بوده است. روش تحقیق همبستگی و جامعه آماری شامل اساتید و دانشجویان دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت در سال تحصیلی ۸۹-۸۸  بوده است. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و به ترتیب ۳۰ و ۷۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

برای انجام این پژوهش از سه سؤال به شرح ذیل استفاده کردیم :

۱- توزیع روش های فعال تدریس اساتید دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه است؟

۲- میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه است؟

۳-آیا بین روش های تدریس فعال اساتید  و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت رابطه معنادار وجود دارد؟

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ پرسشنامه خود ساخته روش های فعال تدریس اساتید  و نیز  پرسشنامه استاندارد خلاقیت دانشجویان پنجاه سؤالی رند سیب  بوده است.

در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها از شاخص های آمار توصیفی از جمله فراوانی  و درتحلیل استنباطی داده ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ضریب رگرسیون  استفاده شده است. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از:

۱-  بر اساس جدول به دست آمده بیشترین درصد پاسخگویان ۶۶.۲% (۴۹نفر) میزان استفاده از روش های تدریس فعال را متوسط  و کمترین درصد پاسخگویان%۴.۱ (۳ نفر) نیز این میزان را کم گزارش کرده اند.

۲- بر اساس جدول به دست آمده بیشترین درصد پاسخگویان ۵۶.۷%(۱۷نفر) میزان خلاقیت خود را متوسط و کمترین درصد پاسخگویان۳.۳%۱نفر) نیزمیزان خلاقیت خود را زیاد گزارش کرده اند.

۳- نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی بین دو متغیر روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر حاکی از آن است که  در بین ۱۰۵پاسخگوی مورد مطالعه ضریب همبستگی با سطح معنی داری ۰۰۰/۰=α برابر با ۵۰۳/۰=Rمحاسبه شده است .از آنجا که این سطح معنی داری از سطح معنی داری مورد نظر ما ۰۵/۰=α کوچکتر است مدرک کافی برای رد فرض صفر خود داریم ،درنتیجه فرضیه صفر ما رد و فرضیه اصلی ما تایید می شود بنابراین نتیجه می گیریم رابطه  مثبت ومعنی داری بین روش های تدریس فعال ومیزان خلاقیت دانشجویان وجوددارد به این معنا که با افزایش بهره گیری از روش های فعال تدریس اساتید میزان خلاقیت دانشجویان پسر نیز افزایش می یابد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول) کلیات پژوهش. ۱۰

مقدمه. ۱۱

بیان مسئله. ۱۲

اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳

اهمیت و ضرورت نظری ۱۳

اهمیت و ضرورت کاربردی ۱۳

اهداف تحقیق ۱۴

هدف کلی ۱۴

اهداف جزیی ۱۴

سؤالات پژوهش. ۱۴

تعریف  مفاهیم و اصطلاحات. ۱۵

فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه پژوهش. ۱۶

بخش اول) خلاقیت. ۱۷

تعریف خلاقیت. ۲۶

انواع خلاقیت. ۳۰

ویژگی های افراد خلاق ۳۲

فرآیند خلاقیت. ۳۴

موانع پرورش خلاقیت. ۳۶

موانع خلاقیت در کلاس درس. ۳۹

بخش دوم) تدریس. ۳۹

مفهوم تدریس(فرآیند یاددهی- یادگیری). ۴۵

ابعاد تدریس(فرآیند یاددهی- یادگیری) اثر بخش. ۴۵

بخش سوم) روش های فعال تدریس و خلاقیت دانشجویان ۴۵

بخش چهارم)پیشینه تحقیقات. ۶۹

سوابق تحقیقاتی مرتبط در داخل کشور. ۶۹

سوابق تحقیقات مرتبط در خارج از کشور. ۷۳

فصل سوم) روش پژوهش. ۷۶

مقدمه. ۷۷

جامعه آماری ۷۷

روش نمونه گیری ۷۷

ابزار گرد آوری داده ها ۷۷

روش تحلیل داده ها ۷۷

فصل چهارم) تحلیل یافته ها ۷۸

مقدمه. ۷۹

۱-۱-۴- بررسی داده های سؤال اصلی شماره یک پژوهش. ۸۰

۱-۲-۴-بررسی داده های سؤال اصلی شماره دو پژوهش. ۸۱

۱-۳-۴-بررسی داده های اصلی سؤال شماره سه پژوهش. ۸۲

فصل پنجم) نتایج یافته ها ۸۷

بیان کلی یافته های پژوهش. ۸۷

۱-۴-۵.پیشنهاد های عملی جهت کاربست یافته ها ۹۰

پیشنهاد موضوع های پژوهشی ۹۲

محدودیت های پژوهش. ۹۳

منابع و مآ خذ: ۹۴

الف)فارسی ۹۴

ب)لاتینی ۹۸

 

          فصل اول

       کلیات پژوهش

 

مقدمه

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزش عالی و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی ، بسیاری از اساتید در رویارویی با مسایل و مشکلات آموزشی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و از روش های قدیم و مهارت سنتی و انفرادی برای اداره ی کلاس خود استفاده می کنند . همین امر باعث کندی فرایند یاددهی ویادگیری و آسیب پذیری امر آموزش شده است.

تحقیقات بی شماری نشان داده است که بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی دانشجویان  ما حاکی از جذاب نبودن محیط دانشگاه و کشمکش های این گونه دانشجویان با اساتید و افت تحصیلی آنان بوده است. لذا وجود مدیریت کارآمد  و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های دانشجویان باشد، لازمه ی جامعه امروز و راهگشای بسیاری از مشکلات دانشجویان می باشد(سلیمانی،۱۳۸۱).

اساتید باید بدانند که هر دانشجو ویژگی خاص خود را دارد و این استاد است که با هنر ، ذوق وسلیقه  خود با اتخاذ روش صحیح و در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان درس را آن چنان لذت بخش و محیط کلاس را آن گونه شاداب و با طراوت ترسیم  می نماید که فرصت بی نظمی به دانشجویان خود نمیدهد. امروز دیگر اساتید با روش های قدیمی و کلاسیک نمی توانند روح جست و گر دانشجویان را اقناع سازند ، بلکه نیازمند مهارت های مدیریتی مبتنی بر اصول روان شناسی یادگیری به شیوه های علمی و تدریس پویا و فعال می باشند(سلیمانی،۱۳۸۱).

این که خلاقیت ، فطری و موروثی است یا اکتسابی ، و اگر اکتسابی چگونه می توان آن را آموزش داد و در پرورش آن چه تکنیک ها و روش هایی را به کار برد، موضوع بررسی های مختلفی بوده است. محققین در این زمینه می گویند ؛ مدتی پیش ، عده ی زیادی از محققان عقیده داشتند که خلاقیت ، امری فطری و موروثی است . خوشبختانه بر اثر تحقیقات علمی دامنه داری که در زمینه خلاقیت انجام شده است و نتایجی که از آنها به دست آمده است ، عقاید در حال تغییر است . اکنون معلوم شده است که استعداد خلاقیت در همه انسان ها با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و می توان آن را بر اثر آموزش ، رشد وگسترش داد و شکوفا کرد (اسکوئیلر وهمکاران، ۱۳۷۲، ص  ۱۲۴ و ۱۲۵ ).

همه ی ما توانایی و ظرفیت خلاقیت راداریم ولی می آموزیم که خلاق نباشیم به عبارت دیگر تجاربی که در خانه و محیط کسب می کنیم و آموزشی که در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی می بینیم ما را به تفکر هم گرا و زندگی متداول عادت می دهد. به این ترتیب در صورت رویارویی با هر پدیده ی جدید ، سعی می کنیم که آن را در قالب های سنتی جای دهیم و با آ نچه در گذشته آموخته ایم مربوط سازیم. در صورتی که اگر خلاقانه بیندیشیم ، پدیده های جدید را با دید نو بررسی می کنیم و سعی می کنیم که در صورت لزوم ، چارچوب های قدیم را در هم بشکنیم و چارچوب های کاملاً جدیدی را جانشین آنها کنیم (سام خانیان،۱۳۸۴،ص۱۳۰).

در نظام های کنونی آموزش عالی ، متأسفانه تفکر هم گرا محور واساس کار است و تفکر واگرا، نه تنها مورد عنایت نیست ، بلکه اغلب تضعیف هم می شود . در نتیجه وقتی که دانشجو به بازار کار وارد می شود، خلاقیتی در خود احساس نمی کندو قالب های فکری او نیز که همان شکل هم گرا در آمده اند دیگر قابل تغییر نیستند و یا دست کم تغییر آنها بسیار مشکل است(سام خانیان،۱۳۸۴،ص۱۳۱).

در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه ی بین روش های تدریس فعال و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت  مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسئله

اساتید با به کار گیری روش های صحیح تدریس، موظفند انتظارات دانشجویان، خانواده ها ، کارفرمایان و سایر مشتریان نظام آموزش عالی را با موفقیت بر آورده سازند. برای تحقق این ضرورت ها مسئله ی اصلی روش های تدریس فعال در کلاس درس می باشد.

عضو هیات علمی موفق و اثربخش کسی است که کلاس درس را به گونه ای آماده سازد که پاسخ گوی تمامی چالش ها در طول تدریس خود باشد. استاد باید توانایی های خود را بشناسد ، روش تدریس خود را ارزیابی کند ، اگر قدیمی و کهنه است روش تدریس پویا و زنده ای را در پیش گیرد، روحیه ی خلاقیت و نو آوری را در نهاد دانشجویان شکوفا نماید و حرفه ی استادی خود را نه به عنوان تدریس صرف بلکه برای ایجاد تغییر و تحول در فراگیران پندارد.روش های بر خورد با مشکلات کلاس درس را شناسایی کند و راهبردی را اتخاذ نماید که که فرایند یاددهی- یادگیری را مختل نسازد و مشکلات جزیی کلاس او به مشکلات کلی و وخیم تبدبل نشود و هم چنین دانش آموختگان کلاس درس او مسائل آموزشی و مشکلات رفتاری خود را در محیطی آرام و سرشار از محبت و غیر تهدید آمیز حل نمایند( سجادی، ۱۳۷۳).

دانشجویان از میان ترکیب و ویژگی های انتزاعی و دور از ذهن شخصیت استاد دلایلی برای دوست داشتن یا نداشتن او می یابند . به هر حال آن چه که به استاد یاری می دهد تا کلاس موفق و اثربخشی داشته باشد از یک جهت به شناخت استاد از نقشه های خود درامر تدریس مربوط است و از طرف دیگر به آگاهی ایشان از روندهای علمی نهفته در امر مدیریت کلاس درس بستگی دارد ( سجادی، ۱۳۷۳).

یکی از کارهای مهم لازم برای آموزش خلاقیت در دانشجویان ، تغییر در روش کار استاد و انتظارات نظام آموزش عالی از دانشجویان است. باید مقداری از وقت کلاس را به مواردی اختصاص  داد که به خلاقیت مربوط می شوند . البته این کار را نمی توان با اختصاص یک یا دو ساعت در هفته به آموزش خلاقیت انجام داد ، بلکه باید نحوه ی تفکر واگرا را در تمام شئون آموزش عالی وارد کرد ؛یعنی در تدریس وآموزش علاوه بر تفکر هم گرا، تفکر واگرا نیز مد نظر استاد یا مدرس باشد( سام خانیان،۱۳۸۴،ص۱۳۲).

اساتید باید سعی کنند کلاس را از حالت قالبی و خشک آن خارج کنندو اعتماد به نفس ، نو آوری ،آزاد اندیشی ونظایر آن را در دانشجویان،پرورش دهد.باید به دانشجویان یاد دهندکه مطالب کتاب های درسی الزاماً صد درصد صحیح و غیر قابل تغییر نیستندو هر عقیده یا نظریه ی جدیدی که بهتر از عقاید قبلی باشد می تواند جای آن را بگیرد.

از این رو در پژوهش حاضر بر آنیم تا به بررسی رابطه ی بین روش های تدریس فعال و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت  بپردازیم. و ببینیم که آیا بین روش های تدریس فعال و  و میزان خلاقیت دانشجویان رابطه وجود داردیا نه ؟ واگر رابطه وجود دارد این رابطه معنادار است یا نه؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

این بخش شامل اهمیت و ضرورت نظری و اهمیت و ضرورت کاربردی است.

اهمیت و ضرورت نظری

پژوهش حاضر به توسعه چارچوب نظری حوزه تدریس (روش های تدریس )و خلاقیت کمک می کند.

اهمیت و ضرورت کاربردی

۱-پژوهش حاضر به آشنا ساختن بیشتر اساتید با روش های تدریس فعال کمک می کند.

۲-پژوهش حاضر به ضرورت انطباق موضوع های درسی از نظر زمان و محتوا و روش های تدریس کار آمد کمک می کند.

۳-پزوهش حاضر به وجود نظام ارزشیابی متناسب با شیوه های تدریس فعال برای ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان کمک می کند.

۴-پژوهش حاضر به ضرورت توجه به نیازمندی های استاد برای تدریس کارآمد و خلاق کمک می کند.

۵-پژوهش حاضر به روش های مدیریت کلاس درس مبتنی بر مشارکت دانشجویان که باعث بهبود و اثربخشی کیفیت کار استاد می شود، کمک می کند.

۶-پژوهش حاضر به سیاست گذاری نظام آموزش عالی برای استاندارد کردن تعداد دانشجویان در کلاس ها و کاهش کثرت آن ها کمک می کند.

۷-پژوهش حاضر به گزینش و جذب اساتید علاقه مند و توانا و با استعداد در مراکز تربیت مدرس کمک می کند.

۸-پژوهش حاضر به بها دادن به مراکز تربیت مدرس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بهبود کیفیت آموزشی و حذف دروس نا مربوط و جایگزینی دروس ومهارت های تدریس کمک می کند.

۹-پژوهش حاضر به توسعه توانایی ها و ویژگی های  مدرسان در سطوح  و رشته های متنوع آموزشی در حوزه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.

۱۰-پژوهش حاضر در توجه به اساتید مبتدی و آموزش آنان در بدو کار جهت استفاده از روش های تدریس فعال در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.

 

اهداف تحقیق

هدف کلی

تعیین رابطه بین روش های تدریس فعال  ومیزان خلاقیت دانشجویان

اهداف جزیی:

۱-توصیف میزان کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

۲-توصیف میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

۳-تعیین رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

سؤال های پژوهش

۱- توزیع  میزان کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه است؟

۲-توزیع میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه است؟

۳- آیا بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان  پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت رابطه معنادار وجود دارد؟

 

تعداد صفحه : ۷۲

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***