پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار


عنوان : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

در رشته مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار

 

استاد راهنما:

دکتر کیومرث نیازآذری

 

  استاد مشاور:

دکتر سهیلا فراهانی

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده فارسی ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه     . ۲

بیان مسئله. ۳

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

اهداف تحقیق ۵

۱-۴-۱) هدف اصلی . ۶

۱-۴-۲) اهداف فرعی  ۷

مدل مفهومی پژوهش ۸

فرضیات  تحقیق ۹

۱-۶-۱) فرضیه اصلی. ۱۰

۱-۶-۲) فرضیات فرعی. ۱۱

قلمرو تحقیق . ۱۲

۱-۷-۱) قلمرو زمانی ۱۳

۱-۷-۲) قلمرو مکانی . ۱۴

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی . ۱۵

تعریف واژه­ها و اصطلاحات ۱۶

۱-۸-۱) تعریف واژه­های کلیدی. ۱۷

۱-۸-۲) تعریف متغیرهای عملیاتی ۱۸

۱-۸-۲-۱) متغیر وابسته تحقیق و تعریف عملیاتی آن ۱۹

۱-۸-۲-۲) متغیر  مستقل و تعریف عملیاتی آن . ۲۰

۱-۹) جمع بندی فصل. ۲۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- مقدمه. ۲۳

بخش اول – ادبیات تحقیق ۲۴

۲-۱-۱-تعاریف. ۲۵

۲-۱-۱-۱- عدالت . ۲۶

۲-۱-۱-۲- مفهوم سلامت : ۲۷

۲-۱-۱-۳- مفهوم سازمان : ۲۸

۲-۱-۱-۴- مفهوم سلامت سازمانی. ۲۹

۲-۱-۱-۵- مفهوم وجدان کاری و وظیفه شناسی: ۳۰

۲-۱-۱-۶- مفهوم نوع دوستی: ۳۱

۲-۱-۱-۷- مفهوم فضیلت مدنی : ۳۲

۲-۱-۱-۸- مفهوم روحیه ی جوانمردی و مردانگی : ۳۳

۲-۱-۱-۹- مفهوم تواضع و فروتنی: ۳۳

۲-۱-۲-سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز ۴۴

۲-۱-۳- مولفه های سلامت سازمانی لایدن وکلینگل. ۴۴

۲-۱-۴- ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه مایلز. ۴۴

۲-۱-۵-مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی ۵۵

۲-۱-۶-شاخص‌های سلامت سازمانی ۵۵

۲-۱-۶-۱-یگانگی نهادی: ۵۵

۲-۱-۶-۲-نفوذمدیر: ۵۵

۲-۱-۶-۳-ملاحظه گری: ۵۵

۲-۱-۶-۴-ساختدهی: ۵۵

۲-۱-۶-۵-حمایت منابع: ۵۵

۲-۱-۶-۶-روحیه:. ۵۵

۲-۱-۶-۷-تاکید بر پیشرفت تحصیلی. ۶۶

۲-۱-۷- چارچوب نظری پژوهش. ۶۶

۲-۱-۷-۱- رفتار شهروندی سازمانی. ۶۶

۲-۱-۸-انواع عدالت . ۶۶

۲-۱-۸-۱-عدالت توزیعی . ۷۷

۲-۱-۸-۲-عدالت رویه ای ۷۷

۲-۱-۸-۳-عدالت مراوده ای . ۷۷

۲-۱-۹-درک حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۷۷

۲-۱-۱۰- تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ۸۸

۲-۱-۱۱-  چارچوب نظری مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش. ۸۸

۲-۱-۱۲- عدالت سازمانی ۸۸

بخش دوم- پیشینه تحقیق ۸۸

۲-۲-۱- پیشینه داخلی تحقیق. ۸۸

۲-۲-۲- پیشینه خارجی تحقیق. ۸۸

۲-۳- خلاصه و جمع بندی: ۸۸

نتیجه گیری و خلاصه فصل ۸۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۹۹

۳-۲- روش پژوهش . ۹۹

۳-۳- جامعه آماری . ۹۹

۳-۴- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری. ۹۹

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات ۹۹

.۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۹۹

۳-۷-  روایی و پایایی پرسشنامه : ۱۰۰

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۱-۴- مقدمه ۱۰۰

بخش اول: آمار توصیفی. ۱۰۰

۲-۴- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان . ۱۰۰

بخش دوم: آمار استنباطی. ۱۰۰

۴-۳-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن داده ها ۱۰۰

۴-۴- آزمون های همبستگی اسپیرمن جهت معنی دار بودن رابطه بین متغیرهای پژوهش. ۱۰۰

۵-۴- آزمون من ویتنی جهت معنی دار بودن تفاوت میان عدالت سازمانی در سطوح متفاوت جنسیت ۱۱۰

۶-۴- آزمون کروسکال والیس جهت معنی دار بودن تفاوت میان متغیر عدالت سازمانی در سطوح ۱۱۰

متفاوت سن، تحصیلات و سابقه کاری ۱۱۰

۷-۴- پایایی مربوط به پرسشنامه: روش آلفای کرونباخ ۱۱۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- جمع بندی تحقیق. ۱۱۰

۵-۲) یافته های پژوهش. ۱۱۲

۵-۳) محدودیت های تحقیق. ۱۱۲

۵-۳-۱) محدودیت های در کنترل محقق ۱۱۲

۵-۳-۲) محدودیت های خارج از کنترل محقق ۱۲۱

۵-۴) پیشنهادهای پژوهش ۱۱۲

۵-۴-۱) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش. ۱۱۴

۵-۴-۲) پیشنهادهای کاربردی- مدیریتی . ۱۱۴

۵-۴-۳) پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی ۱۱۴

منابع      . ۱۱۴

ضمائم    . ۱۱۴

چکیده انگلیسی. ۱۴۰

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جویبار به تعداد ۱۴۱۷ نفر می باشد. که با توجه به حجم جامعه از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش ۳۰۶ نفر انتخاب  شده است. روش نمونه گیری تصادفی از نوع ساده می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی سوالی ۲۰ نیهوف و مورمن و سلامت سازمانی ۴۳ سوالی هوی و فیلدمن استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از روش های توصیفی (فراوانی، درصد، درصد فراوانی تجمعی، نمودار و.) استفاده و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. با اطمینان ۹۵ درصد می توان ادعا نمود که بین عدالت سازمانی با ابعاد سلامت سازمانی، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی و روحیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان جویبار رابطه وجود دارد.

 

کلید واژه: عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، آموزش و پرورش، کارکنان.

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 • مقدمه

 

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می­دهد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت آنان می شود، رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. (بیک زاد و فرزانه، ۱۳۹۰) بحث از عدالت و بررسی ابعاد و ماهیت آن پیشینه بسیار طولانی دارد. (اشجع و همکاران، ۱۳۸۸) برای یک غیرمتخصص مفهوم عدالت با ریسمانی شامل سه تار جزائی، شهروندی و اجتماعی مقایسه می شود که به منظور کاستن فشارهایی که در طول زندگی سازمانی هر اجتماعی به وجود می آید، طراحی می­گردد. دو تار اولیه به دلیل نمایش ثابت مشاجرات و مسائل جزائی و یا مسائل شهروندی، توجه هر روزه را به دنبال دارد. تار سوم به طور عمده در مواقع بی نظمی مدنی، هنگامی که تخلف های جدی در قوانین اساسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ظهور می­ کند، مورد توجه است. (تایلر[۱]، ۲۰۰۳) سازمان، نظامی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میاناجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. رعایت نکردن عدالت موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر می شود و در نهایت رشته های پیوند میان این اجزا را می گسلد. در واقع می توان گفت که عدالت نقشی انسجام بخش ایفا می کند. (طاهری عطار، ۱۳۸۷) بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. (الوانی و پورعزت، ۱۳۸۲) هدایت جامعه در مسیر توسعه مطلوب موردنظر، نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفه ای و رشد یافته است که از جمله الزامات آن، تصمیم گیری مشارکت جویانه و فضای سالم سازمانی است. (میرکمالی و ملکی نیا، ۱۳۸۷)  در سازمان های سالم، کارمندان، متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل افتخار می کنند. (جاهد، ۱۳۸۴) به عقیده مایلز[۲] (۱۹۶۹)، سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. (براتون و گلد[۳]، ۲۰۰۳)

در تحقیق حاضر، دیدگاه ها در مورد رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار مورد بررسی و تشریح قرار خواهند گرفت. آنگاه به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و بالاخره اینکه در فصل پنجم به ارائه نتیجه گیری ها، پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی ناشی از خروجی تحقیق پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های پژوهش بررسی شده و سپس تعاریف واژه های کلیدی ارائه می شود.

 

 • بیان مسئله

 

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها، نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکار شده است. در عصر حاضر سازمان ها در واقع آیینه تمام نمای جامعه بوده، تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. (کولما یر و پارکر[۴]، ۲۰۰۵) عدالت سازمانی یعنی اینکه با کارکنان چگونه رفتار شود تا احساس کنند با آن ها عادلانه رفتار شده است؛ به عبارت دیگر عدالت سازمانی، تلاش برای تشریح و توضیح نقش عدالت در محیط کار است. (کاتز[۵]، ۲۰۰۵) هر چند مطالعات اولیه در مورد عدالت در سازمان ها به اوایل دهه (۱۹۶۰) و تحقیقات آدامز[۶] بر می گردد، اما اصطلاح عدالت سازمانی، نخستین بار در سال (۱۹۸۷) توسط گرینبرگ[۷] مطرح شد (اسدی و همکاران، ۱۳۸۹) و از سال (۱۹۹۰) به بعد نیز به صورت گسترده در رشته هایی چون مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. (کولما یر و پارکر، ۲۰۰۵)  به طور کلی، نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی در قالب سه موج عمده ارزیابی می شود: موج نخست بر محور عدالت توزیعی، موج دوم بر عدالت رویه ای و موج سوم بر عدالت مراوده ای مبتنی است. (ازگلی، ۱۳۸۳) ادراک عدالت سازمانی، الزامی اساسی برای کارکرد موثر سازمان ها و رضایت شخصی کارکنان بوده، در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنان نقش مهمی را ایفا می کند. (امیرخانی و پورعزت، ۱۳۸۷) از آنجا که آموزش و پرورش عامل اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است و ایجاد هرگونه فرصت و زمینه برای تحول و بهینه سازی در آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعه علوم و فنون و به دنبال آن توسعه یک کشور ایفا می کند، استفاده از منابع انسانی و نیروی نهفته کارکنان، سازمان آموزش و پرورش را در بهره برداری از سایر منابع و رسیدن به اهداف آن سازمان موفق می سازد. (نادی و مشفقی، ۱۳۸۸) آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها به عنوان صنعت رشد قلمداد می شود و بیشترین بودجه دولتی را پس از امور دفاعی به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از فعالیت های آموزش و پرورش در مدارس صورت می گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمان های سالم و پویایی باشند. (شریعتمداری، ۱۳۸۸) جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی معلمان می شود که افزایش کارایی معلمان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی مدرسه محسوب می شود. (علاقه بند، ۱۳۸۴) ماتیو مایلز، روانشناس و صاحبنظر آموزش و پرورش، اولین نظریه پرداز سلامت سازمانی مدارس است. او سازمان سالم را سازمانی می داند که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازگار است و توانایی های بقا و سازگاری خود را پیوسته توسعه و گسترش می دهد. سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد، و نیروی آن ها را به گونه ای اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. بنابراین سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد و به مجموعه ای از ویژگی های سازمانی نسبتا پردوام اشاره می کند. (زکی، ۱۳۸۰) سلامت سازمانی به وسیله هفت بعد که روی هم رفته الگوهای رفتار و تعامل های ویژه درون مدرسه را تشکیل می دهند، تعریف می شود. این ابعاد عبارتند از: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی. (شریعتمداری، ۱۳۸۸) این اجزای مهم هر دو دسته نیازهای ابزاری بیانی نظام اجتماعی را تامین کرده و سطح مسئولیت و نظارت موجود در آموزش و پرورش را معرفی می کنند. آموزش و پرورش از مهم ترین نهادهای اجتماعی می باشد. در واقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. آموزش و پرورش در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آن ها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیت های سنگینی است که آموزش و پرورش باید به انجام برساند.

تلاش های پژوهشی انجام شده پیرامون عدالت سازمانی تاکنون بیشتر یا متوجه بررسی میزان برخورداری سازمان ها از آن بوده، یا میزان رابطه آن با متغیر دیگری را بررسی کرده است. حال آنکه با توجه به نقش خطیر سازمان آموزش و پرورش در تحقق تعلیم و تربیت اجتماعی هیچ پژوهشی به بطن این سازمان نرفته و عدالت و سلامت این سازمان را بررسی ننموده است. لذا محقق بر آن شد تا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

در دهه های اخیر توجه زیادی به عدالت سازمانی به عنوان یک سازه و حوزه تحقیقی مهم در روانشناسی صنعتی سازمانی معطوف شده است. (گرینبرگ[۸]، ۱۹۹۰) عدالت سازمانی حوزه بسیار پیچیده ای است با بسیاری از روابط و تمایزات گیج کننده. (ابرلین و تاتوم[۹]، ۲۰۰۵) با وجود این وقتی همه غبارها شفاف شود، عدالت سازمانی به برخورد منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره دارد. (کراپانزانو[۱۰]، ۱۹۹۳) در واقع مبحث عدالت یک موضوع غالب و درخور توجه در عرصه زندگی سازمانی است. گواه این ادعا صحبت ها، مذاکرات و پرسش های کارکنان در خصوص مناسب بودن ستاده ها و دریافتی هایشان و همچنین صحیح و منصفانه بودن رویه های تصمیم گیری مدیران برای دستیابی به این ستاده ها در سطح سازمان است. (دی کرمر[۱۱]، ۲۰۰۵) عدالت سازمانی یعنی اینکه به چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است. عدالت اولین عامل سلامتی سازمان ها محسوب می شود و متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پی برده اند. (قربانی و چتر سیماب، ۱۳۸۶)  از سوی دیگر امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهم ترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود. (هوی و میسکل[۱۲]، ۱۳۸۴) در سازمانی همچون سازمان های آموزشی، این عنصر می تواند اهمیتی دو چندان داشته باشد و از آنجایی که مهم ترین منبع سازمانی، نیروی انسانی است، لذا نیروهای سازمان به همراه مدیران، در کسب اهداف سازمان و ایجاد اثربخشی آن نقش اساسی را به عهده دارند. (نصیری و همکاران، ۱۳۹۱) امروزه آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو، تبدیل کردن انسان های مستعد به انسان های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظر به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت های جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانون های اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می دهند. از این رو با توجه به اهمیت و نقش حساس نظام آموزشی در تعالی جامعه و جایگاه ارزشمند سازمان های آموزشی و در راس آن ها سازمان آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت نسل جدید، ضرورت امر ایجاب نمود تا محقق در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

 • اهداف تحقیق

 

۱-۴-۱) هدف اصلی

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار.

۱-۴-۲) اهداف فرعی 

 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و یگانگی نهادی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و نفوذ مدیر در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ملاحظه گری در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ساخت دهی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت منابع در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و روحیه در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛
 • تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و تاکید بر پیشرفت تحصیلی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار.

 

 

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***