پایان نامه در مورد:بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرائی

عنوان : بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

وزارت نیرو

 

پایان نامه کارشناسی ارشد ـ گرایش مدیریت اجرائی

عنوان تحقیق:

بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

 

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا  حمیدی زاده

 

استاد مشاور:

مهندس سید مرتضی حسینیان

بهار ۱۳۸۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ۱۰

۱ـ موضوع تحقیق ۱۱

۲ـ بیان مسئله ۱۱

۳ـ۱ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۲

۴ـ۱ اهداف تحقیق ۱۶

۵ـ۱ فرضیه های تحقیق ۱۷

۶ـ۱ پیشینه تحقیق ۱۸

۷ـ۱ قلمرو تحقیق ۱۹

۸ـ۱ روش تحقیق ۲۰

۹ـ۱ جامعه آماری ۲۰

۱۰ـ۱ نمونه آماری ۲۱

۱۱ـ۱ روش نمونه گیری ۲۱

۱۲ـ۱ ابزار گردآوری اطلاعات ۲۱

۱۳ـ۱ روش آزمون فر ضیات ۲۱

۱۴ـ۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۲۲

فهرست منابع و مآخذ فصل اول ۲۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

متغیر اقتصادی ۲۷

تولید ۲۷

وضعیت اقتصادی بوشهر ۲۸

چاه های جذبی در بوشهر ۳۰

روش های پرداخت حق انشعاب فاضلاب ۳۱

ساختار واحدهای بانکی بوشهر ۳۲

فرهنگ ۳۲

مفهوم فرهنگ ۳۳

فرهنگ، جامعه، فرد ۳۳

ویژگیهای فرهنگ ۳۴

عناصر اساسی فرهنگ ۳۵

۴ـ۹ـ۲ ابعاد فرهنگ ۳۷

ویژگیهای فرهنگی قدیم شهر بوشهر ۳۹

وضعیت فرهنگی کنونی شهر بوشهر ۴۰

بهداشت و درمان ۴۱

رابطه بهداشت و شبکه فاضلاب ۴۲

وضعیت نظام آموزش در بوشهر ۴۳

مسائل شرعی (دینی) جمع آوری فاضلاب ۴۴

مسأله عدم استقبال شهروندان ۴۵

عوامل تأثیر گذار بر استقبال مردم ۴۷

ویژگیهای ساختاری شهر بوشهر ۴۸

ساختار جمعیتی بوشهر ۴۹

دلایل ضرورت ایجاد و توسعه تأسیسات فاضلاب در بوشهر ۵۰

مشخصات استان بوشهر ۵۱

بافت قدیم شهر بوشهر ۵۲

بافت جدید شهر بوشهر ۵۲

سیستم دفع آبهای سطحی و دفع فاضلاب شهر بوشهر ۵۲

نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی ۵۳

آمیخته بازاریابی ۵۵

عوامل موقعیتی ۵۶

پاسخ رفتاری ۵۶

معیارهای عملکرد ۵۶

تعریف تحقیقات بازاریابی ۵۷

نقش تحقیقات بازاریابی ۵۷

تحقیقات در مورد خصوصیات بازار ۵۹

۶ـ بررسی وفاداری مصرف کنندگان ۶۲

بازاریابی و وفاداری ۶۲

جایگاه تبلیغات در تصمیم گیری خرید مشتریان ۶۳

مقایسه مفهوم قدیم (فروش) و جدید (بازاریابی) ۶۴

الگول ۵ اِم (۵ M) در تبلیغات ۶۵

ادراک و اطلاعات ۶۶

ادراک و اهمّیت آن ۶۷

رفتار ۶۹

اهمیت طرز فکر در بازاریابی ۷۲

طبیعت طرز فکر ۷۲

اجزای طرز فکر ۷۲

رابطه بین طرز فکر و رفتار ۷۳

مشکل سنجش طرز فکر ۷۴

رویه های مقیاس گذاری طرز فکر ۷۴

روش های عمومی برای سنجش طرز فکر ۷۴

روش ارتباطات ۷۵

اهداف ۷۵

مفهوم رویکرد سیستمی ۷۵

چارچوب نظری تحقیق ۷۷

رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده ۷۸

سیستم های رفتاری ۸۰

نظریه سیستم رفتاری مصرف کننده ۸۱

اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز ۸۹

تاریخچه جمع آوری فاضلاب ۸۹

تاریخچه تصفیه ی فاضلاب ۹۰

مقدمه ای بر پروژه فاضلاب شهر بوشهر ۹۳

روش های جمع آوری فاضلاب ۹۴

تأسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن ۹۴

فصل سوم: روش و قلمرو تحقیق

۱ـ۳ مقدمه ۹۸

۲ـ۳ نوع تحقیق ۹۹

۱ـ۲ـ۳ براساس هدف ۹۹

۲ـ۲ـ۳ براساس مکان ۹۹

۳ـ۲ـ۳ براساس روش ۹۹

۳ـ۳ روش و ابزار گردآوری ۱۰۰

۱ـ۳ـ۳ پرسشنامه ۱۰۱

۲ـ۳ـ۳. مراجعه به اسناد و مدارک ۱۰۲

۳ـ۳ـ۳  مصاحبه ۱۰۲

۴ـ۳ـ۳ پژوهش کتابخانه ای ۱۰۳

۴ـ۳ جامعه و نمونه آماری ۱۰۳

۵ـ۳ هدف نمونه گیری ۱۰۵

۶ـ۳ روش نمونه گیری ۱۰۵

۷ـ۳ حجم نمونه ۱۰۶

روش های برآورد . ۱۰۷

اعتبار و روائی ابزارهای پژوهش ۱۰۹

روائی ابزار تحقیق ۱۰۹

پایائی (اعتبار) ابزار تحقیق ۱۱۰

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ۱۱۲

فهرست منابع و مآخذ فصل سوم ۱۱۷

فصل چهارم: تحلیل داده ها

مقدمه ۱۱۹

تحلیل داده های پژوهش ۱۲۰

داده های اختصاصی ۱۲۵

الف) متغیر اقتصادی ۱۲۵

ب) متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی ۱۳۶

ج) متغیرهای اقتصادی ۱۴۹

آزمون فرضیات ۱۶۲

فصل پنجم: یافته های پژوهش و پیشنهادها

مقدمه ۱۷۰

چکیده ۱۷۱

تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات ۱۷۴

پیشنهادها ۱۸۴

فهرست منابع و مآخذ ۱۸۷

(۱) فارسی ۱۸۷

(۲) لاتین Error! Bookmark not defined.

پیوستها ۱۸۹
فهرست جدولها، شکلها و نمودارها

شکل (۱ـ۱). مدل پاسخ رفتاری ۲۴

شکل (۱ـ۲). مدل سیستم بازاریابی ۵۵

شکل (۲ـ۲). مدل وفاداری کسب وکار ۶۳

شکل (۳ـ۲). مفهوم قدیم و جدید بازاریابی ۶۴

شکل (۴ـ۲). الگوی ۵ ام (۵M) برای تبلیغات خدمات ۶۶

جدول(۱ـ۲). عوامل تشکیل دهنده شیوه زندگی ۷۱

شکل (۵ـ۲) رویکرد سیستمی محرک ـ پاسخ ۷۷

شکل(۶ـ۲). الگوی سیستم های رفتاری مصرف کننده ۸۰

جدول (۲ـ۲). مؤلفه های تأثیر گذار بر فرآیند ارتباطات و الگوهای رفتاری ۸۳

شکل (۷ـ۲).مدل رفتار محرک ها،احساسات و پاسخ ها با هنجارها ۸۵

شکل(۸ـ۲). الگوی رفتاری فاصله تصمیم گیری ۸۶

شکل (۹ـ۲). الگوی رفتاری انتظارات، ارزش ها و هنجارها ۸۶

شکل (۱۰ـ۲). رویکرد سیستمی الگوی بررسی رفتاری مصرفی مشترکین فاضلاب خانگی (بر مبنای مصرف آب) ۸۷

جدول (۱ـ۳). چارچوب ویژگی های ادله تحقیق توصیفی ۱۰۰

جدول (۲ـ۳). تعداد سوالات مربوط به هر یک از متغیرها ۱۰۲

شکل(۱ـ۳). نحوی ارزش گذاری در طیف لیکرت ۱۱۲

نمودار (۱ـ۴). توزیع جنس واحدهای آماری ۱۲۰

نمودار (۲ـ۴). توزیع سنی واحدهای آماری ۱۲۱

نمودار (۳ـ۴). توزیع وضعیت تأهل واحدهای آماری ۱۲۱

نمودار (۴ـ۴). توزیع نوع مالکیت واحد مسکونی واحدهای آماری ۱۲۲

نمودار (۵ـ۴). توزیع مساحت زیربنای واحد مسکونی ۱۲۲

نمودار (۶ـ۴). توزیع تعداد اعضای خانوار در محل سکونت ۱۲۳

نمودار (۷ـ۴). توزیع میزان تحصیلات سرپرست خانوار ۱۲۴

نمودار (۸ـ۴). توزیع وضع فعالیت سرپرست خانوار ۱۲۴

جدول (۱ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تسهیلات بانکی برای پرداخت حق انشعاب ۱۲۶

جدول (۲ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره افزایش مصرف آب با افزایش هزینه های دفع ۱۲۷

جدول (۳ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان هزینه تخلیه چاه های جذبی ۱۲۸

جدول (۴ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پرداخت حق انشعاب بصورت درج در قبوض آب بها ۱۲۹

جدول (۵ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان هزینه های خدمات فاضلاب در مقایسه با سایر هزینه ها ۱۳۰

جدول(۶ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره آگاهی از میزان مبلغ حق انشعاب فاضلاب ۱۳۱

جدول (۷ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره آگاهی از میزان هزینه های نصب انشعاب فاضلاب ۱۳۲

جدول (۸ـ۴). توزیع نظرات پاسخ دهندگان درباره میزان کیفیت دفع فاضلاب پس از اتصال به شبکه ۱۳۳

جدول (۹ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب منازل مسکونی بعلت بالا آمدن آبهای زیرزمینی ۱۳۴

جدول (۱۰ـ۴). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر اقتصادی ۱۳۵

جدول (۱۱ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره استقبال عمومی ۱۳۷

جدول (۱۲ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره ارتقاء بهداشت عمومی ۱۳۸

جدول (۱۳ـ۴) توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطمینان شهروندان از شبکه احداث شده ۱۳۹

جدول (۱۴ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان آگاهی شهروندان از شبکه فاضلاب ۱۴۰

جدول (۱۵ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان تبلیغات در ترغیب مردم برای خرید اشتراک ۱۴۱

جدول (۱۶ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان رضایتمندی مردم ۱۴۲

جدول (۱۷ـ۴). میزان علاقمندی شهروندان به اجرای طرح جمع آوری و دفع فاضلاب ۱۴۳

جدول (۱۸ـ۴). توزیع پاسخگویان درباره عوامل شرعی در  جمع آوری فاضلاب ۱۴۴

جدول (۱۹ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب معابر عمومی ۱۴۵

جدول (۲۰ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان در باره طولانی شدن زمان ترمیم ۱۴۶

جدول (۲۱ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان تسریع در حل مشکلات مشترکین ۱۴۷

جدول ۲۲ـ۴ خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر فرهنگی ـ اجتماعی ۱۴۸

جدول (۲۳ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف برای درخواست خدمات ۱۴۹

جدول (۲۴ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره سرعت پاکسازی معابر ۱۵۰

جدول (۲۵ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره مدت زمان رفع اتفاقات ۱۵۱

جدول (۲۶ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره سرعت انجام خدمات نصب انشعاب فاضلاب ۱۵۲

جدول (۲۷ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره کییفیت نصب انشعاب فاضلاب ۱۵۳

جدول (۲۸ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره رضایت از نحوه اجرای پروژه های فاضلاب ۱۵۴

جدول (۲۹ـ۴). توزیع نظران پاسخگویان درباره ضرورت اجرای طرح فاضلاب ۱۵۵

جدول (۳۰ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع از برنامه های دولت در زمینه بهداشت عمومی ۱۵۶

جدول(۳۱ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره حفظ محیط زیست و ایجاد محیط سالم ۱۵۷

جدول (۳۲ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره مرمت مسیرهای حفاری شده ۱۵۸

جدول (۳۳ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره طولانی شدن زمان اجرای پروژه ۱۵۹

جدول (۳۴ـ۴). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی ۱۶۰

جدول (۳۵ـ۴). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر ساختاری ۱۶۱

جدول (۱ـ۵). نتیجه گیری در مورد نقش متغیر اقتصادی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکه فاضلاب ۱۷۶

جدول (۲ـ۵). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکه فاضلاب ۱۷۷

جدول (۳ـ۵). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای ساختاری بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شکبه فاضلاب ۱۷۸

جدول (۴ـ۵). نتیجه گیری در مورد فرضیات تحقیق ۱۷۹

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

مقدمه

موضوع تحقیق

تعریف مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

پیشینه تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرها


مقدمه

از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکی می زیسته که در آن کشاورزی و صنعت شاهد رشد زیادی نبوده است، جمع آوری پسابهای حاصل از مصرف آب در این جوامع مشکل عمده ای بشمار نمی رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشینی و تشکیل اجتماعات و منابع بزرگ انسانها با مشکلات آلودگی محیط زیست و آبهای سالم روبرو شدند. در این هنگام یکی از عوامل مهمی که نقش برجسته ای در این آلودگی ایفا میکند، مسأله آلودگی ناشی از تخلیه پسابهای مایعی (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طریق چاه های جذبی و یا تخلیه در کوچه و خیابانها دفع می کنند، که این امر موجب آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر می باشد که در گذشته بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاه های جذبی مسئولان را بر آن داشت که بودجه ای را برای احداث جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه، تخصیص دهند. بنابراین عملیات اجرائی این پروژه عملاً از سال ۱۳۷۶ شروع و در سال ۱۳۷۸ اولین مرحله بهره برداری از این پروژه آغاز گردید. امّا در زمان کنونی مصادف با به بهره برداری رسیدن بخشی از این پروژه، مدیران آب و فاضلاب بوشهر با مشکل عدم استقبال شهروندان از این طرح مراجعه شده اند. بنابراین، این پژوهش بدنبال بررسی عواملی است که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از این طرح شده است تا با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی هر چند کوچک، آنان را در انجام این مهم کمک کند.

۱ـ موضوع تحقیق

بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

۲ـ بیان مسئله

عدم استقبال مردم از اخذ اشتراک فاضلاب مهمترین مسئله موجود در بهره برداری از شبکه های اجرا شده فاضلاب در شهر بوشهر می باشد. مسئولان و کارشناسان استان تاکنون نتوانستند با بهره گرفتن از رویکرد سیستمی مدل رفتاری، الگوئی مناسب برای حل این معضل بیابند.

امروزه، یکی از اهداف مسئولین نهادینه کردن سیاست «توسعه پایدار کشور» است. بنابراین، نیازهای کنونی جامعه باید بدون فداکردن منابع و محیط زیست انسانی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین گردد.

جامعیت این رویکرد احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و در نهایت اخذ اشتراک فاضلاب توسط شهروندان می باشد. در این دیدگاه نه تنها به نیاز کنونی جامعه و ضرورت تأمین بهداشت جامعه توجه می شود بلکه نیازهای آتی، چالش های آینده محیط زیست انسانی، تنگناها و فرصت های پیش رو نیز شناخته می شود.

در چند سال گذشته که در کشور اجرای شبکه های جمع آوری از جمله طرحهای مهم محسوب می شود اگر در خصوص وضعیت فروش و استقبال مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب چاره جدی صورت نگیرد، در آینده مشکلات حادی پیش روی جامعه ما خواهدبود.

این طرحها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند. بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.

برای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر هنوز کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب میسر نشده است تا بتواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات انیجانب تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.

بنابراین می توان اظهار داشت قلمرو نظری این تحقیق به تحقیقات بازاریابی که پُلِ ارتباط شرکت با جامعه است بر می گردد. از این رو در صدد شناخت مؤلفه های محیط اختصاصی تأثیر گذار موفقیت این پروژه می باشیم.

۳ـ۱ضرورت و اهمیت تحقیق

از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.

ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.

مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.

بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاه های جذبی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر در وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی . بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.

در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روش های انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.

این امر باعث شده است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر بوشهر صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاه های جذبی و آلودگی محیط زیست انسانی بسیار ضروری و در اولویت پروژه های مهم کشور قرار گیرد و سریعاً نسبت به جمع آوری فاضلاب خانگی اقدام لازم به عمل آید و در همین راستا عملیات اجرائی شبکه فاضلاب در شهر بوشهر عملاً از سال ۱۳۷۶ شروع گردید و در سال ۱۳۷۸ عملیات نصب و فروش آغاز گردید.

چون اعتبار تخصیص داده شده به شرکت های آب و فاضلاب از طریق دولت به عنوان وام محسوب می شود لذا بایستی بعد از اتمام بخش هائی از پروژه که امکان فروش انشعاب وجود دارد مقداری از حجم سرمایه گذاری توسط فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان برگشت داده شود. موضوع یادشده به عنوان تحقیق انتخاب شده است تا عوامل عدم استقبال شهروندان با توجه به فروش اشتراک و همچنین نتایج مثبت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مبانی نظری این پژوهش براساس الگوی «محرک ـ پاسخ» است. این الگو اشاره به مجموعه عوامل درونی و بیرونی دارد که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد.

برمبنای درونی این الگو، به منظور شناسایی رفتار مشترکین فاضلاب متغیرهایی در زمینه ویژگی پاسخگویان، تعرفه و فاضلاب بها، آگاهی و نگرش مشترکین و عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی آنان تعریف و در پرسشنامه آورده شده است.

لذا تحقیق حاضر تلاش دارد تا عواملی را که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از اخذ اشتراک فاضلاب می شود را شناسایی و پیشنهاداتی هر چند ناچیز را برای بهره برداری بهینه تر از شبکه فاضلاب شهر بوشهر ارائه دهد. حال در انجام این مهم چقدر موفق بوده ایم آن را بر عهده اساتید و خبرگان محترم قرار می دهیم. امید است توانسته باشیم در حد توان در کاهش موانع پیش روی در شرکت آب و فاضلاب بوشهر موفق بوده باشیم و گامی کوچک در راه اعتلای ارزشهای متعالی مدیریتی و بهبود و بازسازی سازمان خویش که نسبت به اهداف آن مسوول هستیم برداشته باشیم.

 

۴ـ۱ اهداف تحقیق

هدف اولیه پژوهش بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر و در مناطق سیزده گانه ای می باشد که شبکه فاضلاب در آن اجرا شده و یا خواهد شد.

از آنجا که رفتار انسان از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی دارای سه مؤلفه: آگاهی، نگرش و رفتار است، در این زمینه مؤلفه آگاهی، حاکی از شناخت میزان اطلاع، درک، توصیف و تحلیلی است که مشترکین از چگونگی نتایج استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع فاضلاب خانگی دارند و مؤلفه نگرش، احساس، واکنش و ارزش گذاری و سازمان دهی ذهنی مشترکین نسبت به اخذ اشتراک فاضلاب را نشان می دهد و مؤلفه رفتار اعمال قابل رؤیت و عینی که مشترکین از جهت نحوه اخذ اشتراک نوع فاضلابی که توسط انشعاب فاضلاب قابل دفع است را نشان می دهد.

لذا اهداف کلی و فرعی پژوهش را می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱ـ۴ـ۱ هدف کلی

هدف کلی بررسی عوامل مؤثر در عدم موفقیت فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان و بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر می باشد.

۲ـ۴ـ۱ اهداف فرعی

۱ـ شناسایی عوامل مؤثر ساختاری ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی بر احداث شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهری در شهر بوشهر.

۲ـ تلخیص و طبقه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت فروش اشتراک فاضلاب.

۳ـ سنجش طرز فکر خانوارهای شهر بوشهر نسبت به عوامل مؤثر در اخذ اشتراک فاضلاب.

۴ـ الویت بندی عوامل مؤثر در استقبال و عدم استقبال مشترکین در اخذ اشتراک فاضلاب.

۵ـ ارائه راهکاهای اجرائی در فروش اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر.

۵ـ۱ فرضیه های تحقیق

در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا فرضیات زیر به آزمون گذاشته شوند و با توجه به داده های آماری گرد آوری شده از طریق روش های آماری تأیید یا رد شوند.

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

۱ـ تأثیر متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بیشتر از متغیرهای ساختاری بر فروش اشتراک می باشد.

۲ـ تأثیر متغیرهای اقتصادی بیشتر از متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر فروش اشتراک می باشد.

۳ـ تأثیر متغیرهای ساختاری بیشتر از متغیرهای اقتصادی بر فروش اشتراک می باشد.

با مرور تصمیم سازی صنعت آب و فاضلاب کشور در سالهای اخیر و نگاه چشم اندازهای آتی به طور نسبی نقاط قوت، ضعف، محدودیت ها و فرصت های این صنعت آشکار می گردد. از این رو باید یکی از استراتژیهای بارز درسطح ملی توجه مدیریت بهره برداری به شبکه های فاضلاب می باشد.

از اهداف مدیران بهره برداری شبکه های فاضلاب ترغیب مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب در شهرهای کشور بخصوص شهر بوشهر می باشد.

بدیهی است ایجاد هر نوع تغییر در رفتار خانوارهای استفاده کننده و یا متقاضی انشعاب فاضلاب مبتنی بر شناخت رفتار آن می باشد. براین اساس بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان در شهر بوشهر جهت اخذ اشتراک فاضلاب ضرورت پیدا کرده است.

به علت عدم شناخت راهکارها وادار ساختن مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب، لازم است با بهره گرفتن از رویکرد سیستمی وضعیت آگاهی، نگرش و رفتار آنان در زمینه استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و فوائد آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و با درک نیازها و شرایط عینی مشترکین راهکارها و برنامه های مناسب از طرف مسئولین و دستگاه های ذیربط در سطح کشور تدوین و ارائه شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۹۶

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***