پایان نامه :اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

پایان نامه رشته :روانشناسی

گرایش :روانشناسی عمومی

عنوان : اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

دانشگاه پیام نور

واحد تهران جنوب

دانشگاه علوم انسانی

گروه علمی روانشناسی

 

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

عنوان پایان نامه

اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD

۶- ۱۱ سال شهر تهران

استاد راهنما :

جناب اقای دکترمحمد اورکی

استاد مشاور :

سرکار خانم دکترمهدیه رحمانیان

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده :

 

هدف تحقیق : هدف وانگیزه این پژوهش اثربخشی نوروفیدبک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان بیش فعال وکمبود توجه میباشد واز آنجائیکه این کودکان جهت رفع علائم و کنترل اختلال خود وبهبود آن از داروهای محرک زا استفاده میکنند . ولی از آجائیکه مصرف دارو در بلندمدت موجب عوارض جانبی بسیار میباشد ، شاید با بهره گرفتن از این روش بتوان بصورت بی زیان از نشانه های رنج آور خود رهایی یابند .

نمونه گیری وروش کار : طرح پژوهش از نوع آزمایشی بالینی و ۸ کودک مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه برپایه معیارهای DSM-IV-TR به روش تصادفی ساده در دو گروه دختر و پسر انتخاب شدند . ارزیابی بصورت پیش آزمون وپس آزمون انجام گرفت و هردو گروه پس ازارزیابی اولیه به مدت ۳۰ جلسه وسه روز درهفته به مدت ۲۰ دقیقه آموزش نوروفیدبک برروی این کودکان اجرا شد . وسپس پس از پایان ۳۰ جلسه این کودکان تحت ارزیابی ثانویه قرار گرفتند.

ابزار پژوهش : جهت ارزیابی از تست های تشخیصی TOVA ، پرسشنامه کانرز – فرم والدین – تست های حافظه N-Back و وکسلر ( فراخنای ارقام و رمز نویسی ) که جهت سنجش حافظه فعال کاربرد دارند ، مورد استفاده قرار گرفت .

تجزیه التحلیل آماری : روش آماری مورد استفاده در این پژوهش از آمار توصیفی ( میانگین وانحراف معیار ) وآمار استنباطی از ( تحلیل کوواریانس چند راهه ) در نظر گرفته شد.

نتیجه گیری : نتایج نشان داد که روش آموزش نوروفیدبک بر بهبود نشانه ها وعملکرد اجرایی این کودکان اثر بخش بوده و همچنین آموزش نوروفیدبک نشان دهنده این بود که ماندگاری اثر درمانی اش نسبتا” قابل قبول و اطمینان بخش تر در برابر درمان دارویی است .

لغات کلیدی : نوروفیدبک ، کودکان پیش فعال / کمبود توجه ، ،حافظه ، توجه

فهرست مطالب

 

 

چکیده                                                  ۵

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه                                                  ۱۵

بیان مسئله                                             ۱۹

سوالات پژوهشی                                           ۲۱

اهمیت وضرورت تحقیق                                     ۲۱

اهداف پژوهش                                            ۲۲

بیان فرضیات                                            ۲۲

تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها :

نوروفیدبک                                         ۲۳

بیش فعالی –کمبودتوجه                                         ۲۳

توجه                                               ۲۴

حافظه                                                  ۲۴

تکانشگری                                           ۲۵

عملکردهای اجرایی                                       ۲۶

 

فصل دوم :گستره نظری و تجربی پژوهش

پیشینه نظری تحقیق                                                ۲۸

ملاک تشخیص ADHD                                             ۲۹

سبب شناسی ADHD :                                               ۳۴

مرورتحقیقات توسط لوبار                                     ۳۴

عوامل نوروآناتومی و عملکرد نوروفیزیولوژیک در ADHD                    ۳۴

ژنتیک                                                      ۳۸

عوامل مربوط به پیش از تولد                                      ۴۰

علائم روانی – اجتماعی                                       ۴۱

علل اکتسابی اختلال بیش فعالی –نقص توجه                           ۴۲

سیر وپیش آگهی ADHD                                                  ۴۳

سیر تکامل                                                     ۴۴

مهمترین اختلالاتی که با ADHD همراهه                                        ۴۶

درمان ADHD                                                     ۴۸

درمانهای دارویی                                     ۴۹

جدیدترین درمان : نوروفیدبک                                     ۵۱

منشاء سیگنالهای مغزی                                                 ۵۲

کارکردهای امواج مغزی                                                     ۵۳

فهرست مطالب

 

پرتکل های درمانی با بهره گرفتن از نوروفیدبک                                       ۵۷

انواع نوروفیدبک                                                     ۶۰

ارزیابی های یک کاناله ودو کاناله                                    ۶۱

تعاریف ونقائص عملکردهای اجرایی                                           ۶۱

توجه و تمرکز :

مقدمه                                                               ۶۴

تغییر میزان توجه                                                ۶۶

ساختار حافظه                                                        ۶۷

انواع حافظه :                                                       ۶۷

خزانه حسی                                                          ۶۷

خزانه پژواکی                                              ۶۹

حافظه نهانی دیداری                                      ۷۰

کاتب درونی                                               ۷۰

حافظه فوری ( کوتاه مدت )                                 ۷۰

حافظه بلند مدت                                           ۷۱

حافظه معنایی                                              ۷۱

حافظه رویدادی                                            ۷۲

ا ثر تاخر در یادآوری                                           ۷۲

فهرست مطالب

 

پیشینه تجربی تحقیق:

تحقیقات خارجی                                              ۷۳

تحقیقات داخلی                                              ۸۴

فصل سوم : طرح پژوهش                                         ۸۶

طرح کلی پژوهش                                                ۸۷

جامعه آماری وروش نمونه گیری                                        ۸۷

ابزار پژوهش :

تست هوش ریون                                            ۸۷

تست Tova                                                    ۸۸

پرسشنامه کانرز –فرموالدین                                        ۸۹

تست حافظه N-back                                              ۸۹

خرده آزمون هوش وکسلر ( فراخنای ارقام ورمزنویسی)                         ۹۰

تست ویسکانسین                                                ۹۱

دستگاه نوروفیدبک                                             ۹۲

روش اجرای تحقیق                                              ۹۲

روش تجزیه و تحلیل                                           ۹۴

روش شمول                                                     ۹۴

عدم شمول                                                     ۹۵

 

رعایت نکات اخلاقی                                     ۹۵

فصل چهارم : نتایج                                          ۹۶

تجزیه التحلیل داده های تحقیق                                                                                      ۹۷

فصل پنجم : بحث در نتایج :

بحث و نتیجه گیری :                                          ۱۲۷

محدودیتها و موانع پژوهش                                    ۱۳۶

پیشنهاد ات برای پژوهشهای آتی                               ۱۳۷

پیشنهادهای بکار بسته                                 ۱۳۷

خلاصه                                            ۱۳۸

منابع فارسی ولاتین

چداول و پرسشنامه

پیوست ها

 

فرضیه اول

جدول ۱-۴) شاخص توصیفی فرضیه اول جهت داده های صحیح توسط تست N-Back           ۹۷

جدول ۲-۴) تحلیل کوواریانس فرضیه اول جهت داده های صحیح                     ۹۹

جدول ۳-۴) شاخص توصیفی فرضیه اول جهت داده های غلط توسط تست N-Back       ۱۰۰

جدول ۴-۴) تحلیل کوواریانس فرضیه اول جهت داده های غلط                  ۱۰۱

جدول ۵-۴) شاخص توصیفی ارقام مستقیم                              ۱۰۲

جدول ۶-۴) تحلیل کواریانس فراخنای ارقام مستقیم                       ۱۰۳

جدول ۷-۴) شاخص توصیفی ارقام معکوس                               ۱۰۴

جدول ۸-۴) تحلیل کوواریانس ارقام معکوس                                ۱۰۵

جدول ۹-۴) شاخص آمار توصیفی رمز نویسی فرم A                      ۱۰۶

جدول ۱۰-۴ ) تحلیل کوواریانس رمز نویسی فرم A                           ۱۰۷

جدول ۱۱-۴) شاخص آمار توصیفی رمز نویسی فرم B                     ۱۰۸

جدول ۱۲-۴ ) تحلیل کوواریانس رمز نویسی فرم B                     ۱۰۹

۲) فرضیه دوم

جدول ۱-۲ )شاخص توصیفی سنجش بیش فعالی آزمون کانرز                ۱۱۰

جدول ۲-۲) تحلیل کوواریانس فرضیه دوم سنجش بیش فعالی                   ۱۱۲

 

۳) فرضیه سوم

جدول۱- ۳) شاخص توصیفی نقص توجه ازآزمون کانرز                         ۱۱۳

جدول۲-۳ ) تحلیل کواریانس نقص توجه از تست کانرز                        ۱۱۵

جدول ۳-۳ ) شاخص توصیفی نقص توجه ازآزمون TOVA                   ۱۱۶

جدول ۴-۳ ) تحلیل کواریانس نقص توجه از تست TOVA                  ۱۱۷

۴)فرضیه چهارم

جدول۱-۴) شاخص توصیفی تکانش گری از آزمون کانرز                   ۱۱۸

جدول۲-۴) کوواریانس تکانش گری از آزمون کانرز                           ۱۲۰

جدول۳-۴) شاخص توصیفی تکانش گری از آزمون TOVA                    ۱۲۱

جدول ۴-۴) کوواریانس تکانش گری از آزمون TOVA                           ۱۲۲

۵ ) فرضیه پنجم

جدول۱-۵) شاخص توصیفی سنجش عملکرد اجرایی از آزمون ویسکانسین                 ۱۲۳

جدول۲-۵) تحلیل کواریانس سنجش عملکرد اجرایی از آزمون ویسکانسین        ۱۲۵

 

نمودار ۱) میانگین نمرات داده‌های صحیح تست (N-Back) سنجش حافظه               ۹۸

نمودار۲) میانگین نمرات دادهای غلط N-Back) سنجش حافظه                  ۱۰۰

نمودار ۳) میانگین نمرات فراخنای ارقام مستقیم جهت سنجش حافظه                ۱۰۲

نمودار ۴) میانگین نمرات فراخنای ارقام معکوس جهت سنجش حافظه               ۱۰۴

نمودار ۵) میانگین نمرات رمز نویسی فرم A جهت سنجش حافظه                     ۱۰۶

نمودار ۶) میانگین نمرات رمز نویسی فرم B جهت سنجش حافظه                     ۱۰۸

نمودار ۷ ) میانگین نمرات سنجش بیش فعالی از تست کانرز                      ۱۱۱

نمودار ۸) میانگین نمرات سنجش نقص توجه از تست کانرز                  ۱۱۴

نمودار۹) میانگین نمرات سنجش نقص توجه از TOVA                         ۱۱۶

نمودار ۱۰) میانگین نمرات سنجش تکانشگری از تست کانرز                  ۱۱۹

نمودار۱۱ ) میانگین نمرات سنجش تکانشگری از TOVA                       ۱۲۱

نمودار۱۲) میانگین نمرات سنجش عملکرد اجرایی از آزمون ویسکانسین             ۱۲۴

 

فصل اول

موضوع پژوهش

 

مقدمه :

اختلال نارسایی توجه –بیش فعالی۱ ، الگوی فراگیر عدم توجه – بیش فعالی وتکانشگری است که شدیدتر از آن الگویی است که در کودکان با سطح رشد مشابه دیده میشود(انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰ ). اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی ، اختلال عصبی رشدی است که ، با سه ویژه گی اصلی یعنی نارسایی توجه – بیش فعالی و تکانشگری ، ونیز رفتارهای قاعده مند توصیف میشود( انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰ ) ، که در آن این کمبودها به طور قابل ملاحظه ای نامتناسب با سن عقلی کودک است شروع آن دردوران کودکی است سن شروع این اختلال از ۵ سالگی ( سازمان بهداشت جهانی ، ۱۹۹۶ ) یا ۷ سالگی (انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰ ) تعیین کرده اند . بطوریکه ۳۰ تا ۵۰ درصد مراجعین به سرویس های بهداشت روان کودکان را مبتلایان به این اختلال تشکیل میدهند ( کاپلان و سادوک ۲، لوئیس ۳، ۲۰۰۷ ، ( . نشانه ها به طور قابل ملاحظه ای نافذ و موقعیتی هستند معمولا در طول زمان مزمن یا پایدارند ودر نتیجه مستقیم تاخیرشدید زبان ،ناشنوایی ،نابینایی، اوتیسم یا روان پریشی دوران کودکی نیستند ( بارکلی ۱۹۹۸ ).

این اختلال بر ۳ تا ۷ درصد از کودکان اثر میگذارد( انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۰۰ ). براساس بررسیهای انجام شده ، چهارمین تجدید نظر راهنمایی تشخیص و آماری و اختلا های روانی ، ۵ تا ۱۲% کودکان سن مدرسه در سراسر دنیا به این اختلال مبتلا میباشند . مطالعات اخیر شیوع آن را ۳ تا ۱۸ درصد گزارش کردند (رونالد۳ ، لسن۴ ، آبرامونیز، ۲۰۰۳ ) . این اختلال معمولا” از دوران پیش دبستانی آغاز و اغلب تا بزرگسالی تداوم دارد( هالپرین و هیلی ،۲۰۱۰).

ودر بین پسرها بیشتر از دخترها گزارش شده است ( سادوک ، سادوک ، ۱۳۸۹).

 

اختلال نقص توجه – پیش فعالی یک اختلال مزمن میباشد که در صورت عدم درمان ، می تواند با عث موفقیت تحصیلی و شغلی وافزایش خطر رفتارهای ضد اجتماعی و احتمالا” سوء مصرف مواد و افزایش احتمالی افسردگی و اضطراب گردد ( سادوک وسادوک ۲۰۰۴ ، مالهوترا ۱ ۱۹۹۸) .

از اختلالات همراه با اختلال نقص توجه – پیش فعالی ، میتوان اختلالات رفتار ایذایی وتخریبی مثل اختلال بی اعتنایی مقابله ای و اختلال سلوک با نسبت بالا ( ۵۰ % ) اشاره کرد.

مطالعات طولی نشان داده است که علائم پر فعالیتی و تکانشگری واضح ، کودک را در خطر بیشتری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه و افزایش سانحه پذیری وتصادفات قرار میدهد ( کاپلان وسادوک ، سادوک -سادوک ۲۰۰۴ ).

همچنین در زیر گروه پرخاشگری وغیر پرخاشگری در این اختلال مطرح شده است . کودکان غیر پرخاشگر نقائص شناختی و توجه بیشتری وکودکان پرخاشگر مشکلات روانی اجتماعی ورفتاری بیشتری دارند( لوئیسان ۲ ۱۹۹۱ ، گراس ۳ ،۱۹۹۵ ).

سبب شناسی در ADHD حاکی از مبانی نورولوژیک ( عصب شناختی ) اختلالات کمبود توجه هستند داده های حاصل از این مطالعات تلویحات مشخصی در خصوص لوب پیشانی دارند .

کارکردهای لوب پیشانی دارای ماهیت اجرایی بوده ودر طرح ریزی وسازماندهی منابع دخیل هستند ونقش حیاتی در رفتارهای بازدارنده ، میانجی از قبیل کنترل کردن رفتارهای حرکتی و بازداری از تمرکز وتوجه بر محرکهای نامربوط با حواس پرت کن دارند (آیزنک ۴، ۱۹۹۴ ) .

سونوگا – بارک۱ ( ۱۹۹۴ ، ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۵ ) با توجه به نقش قشری بالا وپایین (کنترل تکانشگری) باعث میشود این کودکان نشانه های مسلط نارسایی توجه وفقدان سازماندهی ونیزمشکلات مربوط به

 

کار کردهای اجرایی ( ازجمله ضعف در سازماندهی زمانی ، ضعف در دنبال کردن اهداف کلی و جزئی ، ضعف در برنامه ریزی وتصمیم گیری ) را در سنجش عصب – روانشناختی نشان دهند . از دیگر عوامل سبب شناسی مطالعات همبستگی بسیاری موجب شده که در خصوص نقش افزودن یهای خوراکی ، میزان سرب موجود در خون، آلرژی ها، مصرف سیگار و مشروبات الکلی در زمان بارداری ، به عنوان عوامل علی در سبب شناسی ADHD/ODD گمانه زنی هایی صورت گیرد (بارکلی،۲۰۰۳ ) .

قبلا تصور می شد با بزرگ شدن این کودکان، اختلال از بین می رود؛ اما امروزه اعتقاد بر این است که۷۰ درصد این کودکان نمی توانند از پس مشکلات مرتبط با اختلال کمبود توجه برآیند (لیندنمن حبیب ۳، رادجویک ۴،۱۹۹۶ ) .

بررسی متون پژوهش در زمینه درمان اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی حاکی از تمرکز عمده برروی دارودرمانی است (سافر۵، زیتو۶ ، فاین۷ ، ۱۹۹۶ ; سوآنسون ۸ ، لرنر۹ ، ویلیامز، ۱۹۹۵).

نتایج از سودمندی آن بر کاهش نشانه های رفتاری این اختلال حکایت میکند (اشودنز، لی ، زینک ، هانفور ، ۲۰۰۴ ; اورتوم ، وریاتن ، کمز ، نمانس ، بیتلار وهمکاران ، ۲۰۰۳ ). اما بااین وجود بین متخصصان و پژوهشگران این حوزه در خصوص دامنه ومیزان اثربخشی و عوارض جانبی داروهای محرک وهمچنین نقش این داروها در درمان گروهای ویژه مانند افراد خیلی کم سن ، یا دارای کارکرد عقلانی پایین همچنان بحث و سؤالاتی باقی است (سولانتو۱۰ ، اسکاچار ، کوپگز، ۲۰۰۷ ; هاپرین، ۲۰۱۰). از طرفی دیگر بسیاری از والدین در مورد استفاده از این داروها دچار تردید هستند ورغبت چندانی به استفاده از آن برای درمان اختلال فرزندانشان نشان نمیدهند ( مونسترا ۱۱، ۲۰۰۳).

 

علت این تردید در مصرف دارو حتمالا” نگرانی از مصرف طولانی داروهای روان محرک و اثار جانبی آن از قبیل : بی اشتهایی ، اختلال خواب ، تحیج پذیری ، خشم ، اضطراب ، ودر بعضی موارد شدید تشنج ، تیک ها است ( لوبار۱، ۱۹۹۵ ; مان ۲، ۲۰۰۰ ).

از این جهت پرداختن به درمان غیر دارویی برای این اختلال آشکار میشود . که از آن جمله وسیله ای بنام نوروفیدبک که مستقیما” بر روی بهبود ساختارها و کارکرد های درگیر دراین اختلال تمرکزدارد ( بیتلار۳ ، ۲۰۰۷ ) .

نوروفیدبک، نوعی رویکرد توانبخشی در درمان است، و هدف آن، بهنجار سازی پایدار ADHD-ADD است و بهنجار سازی پایدار رفتار بدون وابستگی مداوم به داروها یا رفتاردرمانی است. ( باراباز۴ ،۱۹۹۶ ) .

 

بیان مسئله :

نوروفیدبک درواقع ترکیبی از QEEG و بیوفیدبک است . یک روش آموزشی جهت یادگیری تغییر ارادی عملکردهای غیر ارادی فیزیولوژیک بدن با بهره گرفتن از شرطی کنشگر. همانطور که در بیوفیدبک فرد می تواند کنترل احشاء واعضای داخلی نظیر قلب ، ریه ها و نیز دمای بدن خودرا که توسط سیستم خودکار ( سپاتیک وپارا سمپاتیک ) صورت میگیرد قادر میشود که آنهارا بطور اتوماتیک کنترل نماید . در نوروفیدبک که یک فرایند آموزشی است که در آن مغز خودتنظیمی را فرامیگیرد .نوروفیدبک یک سیستم یادگیری جامع وتکمیلی است که موجب رشد وتغییرات سطح سلولی میگردد. این روش ثابت میکند که با آموزشهای لازم میشود در کار این اعضا تغییراتی ایجاد کرد و نحوه کار آنهارا اصلاح کرد. به همین دلیل به نورو فیدبک باز خورد عصبی نیز گفته میشود ، در طول آموزش، فعالیت مغز توسط اداره هشیار و ناهشیار توجه کنترل می‌شود( موریس یلیس، ۲۰۱۰).

یادگیری هشیارانه زمانی اتفاق می‌افتد که فرد در می‌یابد که چطور سیگنال فیدبک به توجه و وضعیت ذهنی او ارتباط پیدا می‌کند. در واقع هدف نوروفیدبک آموزش خودتنظیمی به مغز است و سعی دارد به مغز یاد دهد که چگونه خود را تنظیم کند( گزارش مرکز تخصصی الومینا ، ۱۳۹۲ ) .

و بیمار در طی جلسات این آموزش یاد میگیرد گه چگونه خودش با اصلاح امواج مغز خود بر بیماری اش غلبه کند وتا آخر عمر بدون مصرف دارو زندگی سالمی داشته باشد. سوالی که پیش می آید ، لابد ازخودتان میپرسید چگونه این امکان پذیر است ! مگر میشود که انسان خودش یاد بگیرد بر بیماری اش مسلط شود ؟ . مکانیزم این کار ونحوه انجام آن چگونه است ؟ مغز انسان از میلیونها سلول عصبی که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند تشکیل شده که باهمدیگر تبادل الکتریکی وشیمیایی دارند . علم نوروفید بک هم براساس همین تغییرات الکتریکی مغز پایه گذاری شده . برای مثال در کودکان ADHD در نواحی فروننتال مغزشان امواج بتا با فرکانس ۱۴ هرتز کاهش میابد و بجای آن امواج تتا با فرکانس ۸-۴ هرتز بیشتر میشود ؟

 

در مغز تمام ما انسانها ، هزاران فرایند و فعالیت خودکار و غیر ارادی در حال اتفاق افتادن است ، این فرآیندهای ناهوشیار بی شماری که کاملا” از حوزه ی آگاهی و اختیار ما بدور هستند ، در حقیقت هر لحظه در مغز هریک از ما ، امواج مغزی خاص و فرآیندهای فیزیولوژیکی بیشماری در جریان است ، بدون آنکه ما آگاهی و شناختی نسبت به نحوه عملکرد آنها داشته باشیم ( مرکزتخصصی آمولینا،۸۹ ).

این فرآیند های فیزیولوژیک نهفته در مغز دائما” و بدون دخالت آگاهانه ی ما برروی رفتار ، افکار ، عملکرد ووضعیت سلامت جسمی و روانی ما تاثیر میگذارند. ( مرکزتخصصی آمولینا،۸۹ ).

نوروفیدبک واکنش های فیزیولوژیک نهفته در مغز انسان و امواج مغزی که هر لحظه بر وضعیت رفتار و عملکردی ما اثر گذارند را ثبت میکند و بعد آن چه که در همان لحظه در مغز انسان در حال اتفاق افتادن است را کاملا” دقیق ، روشن وواضح روی صفحه نمایشگر به تصویر میکشد. (گزارش مرکزتخصصی آمولینا ، ۸۹ ).

اساسا”نورو فیدبک برای مغز انسان مانند یک آیینه یا ( مانند یک آینه    پیشرفته ) عمل میکند. ودراین فرداز فعالیت فیزیولوژیک بدن خود مطلع می شود. ما هر روز با نگاه کردن به آینه متوجه نقائص و اشکالات موجود در ظاهرمان میشویم ، در واقع آینه مارا نسبت به وضعیت ظاهری مان و عیب و نقص های احتمالی موجود در وضعیت ظاهری خود آگاه میسازد . ولی طبیعتا ” در شرایط طبیعی و بدون استفاده از ابزارهای خاص نمی توانید نسبت به هیچ کدام از واکنشهای فیزیولوژیک بدن خود آگاهی دقیقی داشته باشید، با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیک پیشرفته و کامپیوتر به ماکمک میکند تا آن چه که در مغز ما در حال رخ دادن است آگاه شویم . درنهایت لم نوروفیدبک براساس تغییرات الکتریکی مغز وبراساس توانایی پلاستیسیتی مغز پایه گذاری شده ، نوروپلاستیسیتی ، مکانیسمی است که مغز قادرمیشود در طول زندگی سلول مغزی اش را سازماندهی جدید کند ویا ارتباطات نورون هارا طوری تغییر دهدکه درمقابل ضربه های مغزی وبیماریها وتغییرات محیطی خودرا تطبیق دهد. وضمنا” پژوهش های اندک در این زمینه در کشور ما ، ضرروت این پژوهش را برجسته میکند.

 

ضمنا” مدیریت اجرایی وتحقیقات انجمن بین المللی نوروفیدبک بیان میکند که درحال حاضر صدها هزار کودک با تشخیص اختلال بیش فعالی – کمبود توجه در سراسر جهان تحت درمان با نوروفیدبک قراردارند . باتوجه به مطالب گفته شده وتعاریف نوروفیدبک وعملکردهای اجرایی ونشانه های بیش فعالی –کمبود توجه ، سؤالات زیر مطرح میگردد.

سؤالات پژوهشی:

۱-آیا آموزش نوروفیدبک موجب بهبود حافظه کودکان بیش فعال – کمبود توجه میگردد؟

۲-آیا آموزش نوروفیدبک موجب بهبود بیش فعالی کودکان بیش فعال – کمبود توجه میگردد؟

۳- آیا آموزش نوروفیدبک موجب بهبودتوجه کودکان بیش فعال – کمبود توجه میگردد؟

۴-آیا آموزش نوروفیدبک موجب بهبود رفتارهای تکانشی وپرخاشگری کودکان بیش فعال- کمبود توجه میگردد؟

۵-آیا آموزش نوروفیدبک موجب بهبود عملکرد اجرایی کودکان بیش فعال – کمبود توجه میگردد؟

تعداد صفحه : ۱۴۷

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***