پایان نامه ارشد :بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان


گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

پاییز  ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

۱-۱-بیان مسئله: ۳

۱-۲-اهداف پژوهش: ۵

۱-۳-سوالات پژوهش: ۵

۱-۴-فرضیه های پژوهش: ۵

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری ۶

۲-۱-پیشینه تحقیق: ۷

۲-۲- نظریه های انحرافات اجتماعی ۱۱

۲-۲-۱-تبیین های روان شناختی ۱۱

۲-۲-۲-تبیین‌های زیست شناختی ۱۳

۲-۲-۳- تبیین های جامعه شناختی ۱۴

۲-۲-۳-۱- نظریه مرتن ۱۵

۲-۲-۳-۲- نظریه کنترل اجتماعی ۱۷

۲-۳- مفهوم اعتیاد و قاچاق ۱۸

۲-۳-۱- مفهوم اعتیاد ۱۸

۲-۳-۲- مفهوم قاچاق ۲۱

۲-۳-۲-۱- مفهوم لغوی ۲۱

۲-۳-۲-۲- مفهوم حقوقی ۲۲

۲-۳-۲-۲-۱- حقوق ایران ۲۲

۲-۳-۲-۲-۲-کنوانسیون‌های بین‌المللی ۲۵

۲-۴-  تعاریف موادمخدر و روان‌گردان وتقسیمات مواد روان‌گردان ۲۷

۲-۴-۱- تعاریف ۲۷

۲-۴-۱-۲- تعریف حقوقی ۲۷

۲-۴-۱-۲-۱- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان ۲۷

۲-۴-۱-۲-۱-۱- تعریف موادمخدر ۲۷

۲-۴-۱-۲-۱-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۸

۲-۴-۱-۲-۲- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان ۲۸

۲-۴-۱-۲-۲-۱- تعریف موادمخدر ۲۸

۲-۴-۱-۲-۲-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۸

۲-۴-۱-۲-۳- تعریف علمی ۲۹

۲-۴-۱-۲-۳-۱- تعریف مواد مخدر ۲۹

۲-۴-۱-۲-۳-۲- تعریف مواد روان‌گردان ۲۹

۲-۴-۲- تقسیمات مواد روان‌گردان ۳۰

۲-۴-۲-۱- انواع روان‌گردان‌ها ۳۰

۲-۴-۲-۱-۱- دارو‌های توهم‌زا ۳۱

۲-۴-۲-۱-۲- دارو‌های محرک (توان‌افزا) ۳۲

۲-۴-۲-۱-۳- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) ۳۲

۲-۵- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها ۳۳

۲-۵-۱- عوامل درونی ۳۳

۲-۵-۱-۱- عوامل جسمی ۳۳

۲-۵-۱-۱-۱- جنسیت ۳۳

۲-۵-۱-۱-۲- سن و نژاد ۳۴

۲-۵-۱-۲- عوامل روانی ۳۵

۲-۵-۱-۲-۱- شخصیت ۳۵

۲-۵-۲- عوامل بیرونی ۳۶

۲-۵-۲-۱- عوامل خانوادگی ۳۷

۲-۵-۲-۲- عوامل محیطی و اجتماعی ۳۸

۲-۵-۲-۲-۱- عوامل محیطی ۳۸

۲-۵-۲-۲-۱-۱- محیط تحصیلی ۳۹

۲-۵-۲-۲-۱-۲- محیط تفریح و دوستان ۴۰

۲-۵-۲-۲-۱-۳- محیط اجباری ( تحمیلی ) ۴۱

۲-۵-۲-۲-۱-۴- محیط جغرافیایی ۴۲

۲-۵-۲-۲-۲- عوامل اجتماعی ۴۳

۲-۵-۲-۲-۲-۱- شهرنشینی ۴۳

۲-۵-۲-۲-۲-۲- شکاف طبقاتی ۴۴

۲-۵-۲-۳- عوامل اقتصادی و فرهنگی ۴۵

۲-۵-۲-۳-۱- عوامل اقتصادی ۴۵

۲-۵-۲-۳-۱-۱- فقر ۴۵

۲-۵-۲-۳-۱-۲- بیکاری ۴۷

۲-۶- جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها ۴۸

۲-۶-۱- عناوین مجرمانه ۴۸

۲-۶-۱-۱- حمل ۴۸

۲-۶-۱-۱-۱- عنصر مادی ۴۹

۲-۶-۱-۱-۲- عنصر معنوی ۵۰

۲-۶-۱-۱-۳- عنصر قانونی ۵۰

۲-۶-۱-۲- وارد کردن و صادر کردن: ۵۳

۲-۶-۱-۲-۱- عنصر مادی ۵۳

۲-۶-۱-۲-۲- عنصر معنوی ۵۴

۲-۶-۱-۲-۳- عنصر قانونی ۵۵

۲-۶-۱-۳- ترانزیت ۵۶

۲-۶-۱-۳-۱- عنصر مادی ۵۶

۲-۶-۱-۳-۲-عنصر معنوی ۵۷

۲-۶-۱-۳-۳- عنصر قانونی ۵۸

۲-۶-۱-۴- قاچاق مسلحانه ۵۹

۲-۶-۱-۴-۱- عنصر مادی ۵۹

۲-۶-۱-۴-۲- عنصر معنوی ۶۰

۲-۶-۱-۴-۳-عنصر قانونی ۶۱

۲-۶-۲- مرتکبان ۶۲

۲-۶-۲-۱- حاملان ۶۲

۲-۶-۲-۲- خرده فروشان ۶۲

۲-۶-۲-۳- ترانزیت کنندگان ۶۳

۲-۷- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن ۶۵

۲-۷-۱- پاسخ‌های کیفری ۶۵

۲-۷-۱-۱- مجازات‌های اصلی ۶۵

۲-۷-۱-۱-۱- اعدام ۶۵

۲-۷-۱-۱-۲- حبس ۶۶

۲-۷-۱-۱-۳- شلاق (تازیانه) ۶۹

۲-۷-۱-۱-۴- جریمه نقدی ۷۰

۲-۷-۱-۱-۵- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم ۷۳

۲-۷-۱-۲- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۷۴

۲-۷-۱-۲-۱- انفصال از خدمت دولتی ۷۴

۲-۷-۱-۲-۱-۱- انفصال دائم ۷۵

۲-۷-۱-۲-۱-۲- انفصال موقت ۷۶

۲-۷-۱-۲-۲- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن ۷۶

۲-۷-۲- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری ۷۷

۲-۷-۲-۱- پاسخ‌حقوق اداری ۷۷

۲-۷-۲-۲- پاسخ حقوق اساسی ۷۹

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق ۸۰

۳-۱- مقدمه ۸۱

۳-۲-روش تحقیق ۸۱

۳-۳-جامعه آماری ۸۱

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۸۲

۳-۴-۱-نمونه: ۸۲

۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۸۲

۳-۵-ابزارهای پژوهش ۸۳

۳-۶-روایی پرسشنامه ۸۳

۳-۷-پایایی پرسشنامه ۸۳

۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۸۴

۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۸۵

فصل چهارم ۹۸

تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

۴-۱-مقدمه ۹۹

۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۹۹

۴-۳-توصیف سوالات: ۱۰۱

۴-۳- آمار استنباطی ۱۲۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۶

۵-۱- مقدمه ۱۲۷

۵-۲- نتیجه‌گیری ۱۲۷

۵-۳-راه حل‌های پیشگیری از قاچاق موادمخدر و روانگردان ۱۲۸

۵-۳-پیشنهادهای کلی ۱۲۹

منابع: ۱۳۱

فهرست جداول

جدول ۴-۲-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه ۱۲۰

جدول ۴-۳- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول ۱۲۲

جدول۴-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول ۱۲۲

جدول ۴-۵- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم ۱۲۴

جدول۴-۶- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم ۱۲۴

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان می‌پردازد. قاچاق مواد مخدر و روانگردان مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه‌ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی‌توانیم تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله داشته باشیم. پدیده قاچاق مواد مخدر متاثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. هدف کلی این پژوهش بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی– پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر ۱۹ سوال می‌باشد، پاسخ براساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرانباخ ۴۹/. برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر ۱۵۸ نفر مجرمین در سال ۱۳۹۳ بوده که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار ۱۶spss انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در این شهرستان، سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، روانگردان، مسجدسلیمان، مسایل اقتصادی،

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱-بیان مسئله:

شهرستان مسجد سلیمان از جمله شهرهای استان خوزستان است که با توجه به شرایط اقلیمی و قومی شهرستان و بعلت ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی که داشته قابل اهمیت برای محقق می‌باشد که در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده از این رو از طرفی جرایم مربوط به مواد مخدر مخصوصاً قاچاق این مواد دارای رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را داشته که محقق را به این کار مشتاق کرده تا با بررسی علل و عوامل موثر موضوع را به صورت میدانی با انجام پرسشنامه‌های کاربردی واکاوی نماید لذا به جهت بیان ابهامات این مسئله به بحث کلی قاچاق می پردازیم. قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، محیطی و روانی متعددی است و همواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است که تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری  می باشد. امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده می‌پردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد، که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.

قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده قاچاق مواد مخدر و رورانگردها  متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های ۱۹۶۱ ،۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) از این رو در شهرستان مسجد سلیمان جرایم شاخص شامل نزاع دسته جمعی، سرقت، قاچاق کالا و  قاچاق مواد مخدر و موادذ روانگردان بوده که لازم است در این تحقیق به صورت میدانی با انجام پرسشنامه های مورد تایید استاد راهنما و مشاور بررسی گردد علت و گرایش بزه و جرایم قاچاق به طور کلی تبیین گردد آنگاه مشخص شود علت گرایش به این پدیده شوم(قاچاق مواد مخدر و روانگردان) در میان مردم چه بوده و به طور کلی چه عواملی باعث می‌گردد تا طیف گسترده ای از جوانان رو به سوی این پدیده ضد اجتماعی آورده و در نهایت راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه گردد.

۱-۲-اهداف پژوهش:

در این پژوهش نویسنده و محقق دارای یک هدف اصلی بوده و آن هم اینه به صورت میدانی تحقیق نمایید که علل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چه بوده و راهکارهای پیشگیری از این فاجعه و معضل در این شهرستان چه می باشد.

۱-۳-سوالات پژوهش:

  • علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان چیست و آیا بین مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قاچاق مواد مخدر و روانگردان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
  • آیا سهولت دستیابی به روانگردانها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری باعث قاچاق مواد مخدر و روانگردان بوده و بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

۱-۴-فرضیه های پژوهش:

  • به نظر می‌رسد قاچاق مواد مخدر و روانگردان دارای علل و عوامل، ریشه ها و زمینه ها و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است که بین قاچاق موادمخدر، روانگردان و مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
  • به نظر می‌رسد از جمله علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در بین جوانان در شهرستان مسجد سلیمان سهولت دستیابی به روانگردان‌ها، کمبودهای شخصیتی، فقر، فشار و تشویق، بیکاری و بیزاری می‌باشد که بین این دو متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

 

تعداد صفحه : ۱۴۰

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***