پایان نامه :بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»


عنوان :بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»

گرایش:جزا و جرم شناسی

 دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«MA»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»

استاد راهنما:

نگارنده:

زمستان ۹۲

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده:

زورگیری یکی از جرایمی است که به شدت امنیت و اسایش عمومی را سلب می کند زورگیری منبع اصلی ترس در میان مردم است .چرا که قربانیان با یک تهدید جانی و یک تهاجم روبرو می شوند که حتی ممکن است به از دست دادن زندگی شأن منجر شود این در حالی است که قانون ما در خصوص زور گیری صراحت ندارد .علل و عواملی که مجرمین را به سوی زورگیری سوق میدهد چیست ؟راه کارهای پیشگیری از زور گیری کدام است؟نتایجی که در مطالعات موردی به آن دست یافته ایم کدامند ؟روش تحقیقی که نگارنده از آن سود برده است کتابخانه ای و میدانی است .در مطالعه موردی از روش میدانی استفاده شده است در مطالعه موردی حدود بیست پرونده زورگیری را که در چند سال اخیر در همدان ارتکاب یافته است ،نگارنده برسی کرده و در پایان با تحلیل اماری به اطلاعات و نتایجی در خصوص مجرمین ،قربانیان ،زمان و مکان زورگیری دست یافته است.

در پیشگیری از زور گیری می توان از پیشگیری کیفری و غیر کیفری و خصوصاً پیشگیری وضعی سود –جست . از جمله علل زورگیری می توان به علل مربوط به قربانی همانند جذاب بودن ،اسیب پذیر بودن و .علل مربوط به مکان و زمان اشاره کرد.

برخی از نتایج مهم تحقیق که در مطالعه موردی بودن پرداخته شده است عبارتند از :کمرنگ بودن نقش اعتیاد در زورگیری های خیابانی ،بیکار بودن قریب به همه ی زور گیران و کم سن و سال بودن زورگیران خیابانی است .

کلید‌واژه‌ها:پیشگیری، زورگیری، ، علل و عوامل، قربانیان.مطالعه موردی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه

مقدمه ۱

تعریف مساله ۱

سوالات تحقیق ۱

سابقه و پیشینه تحقیق ۲

ضرورت انجام تحقیق ۲

فرضیه های تحقیق ۲

هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ۳

جنبه جدید و نو آوری طرح ۴

فصل اول: کلیات ۵

مبحث اول: مفاهیم ۶

گفتار اول: مفاهیم اصلی: ۶

الف) حقوقی: ۶

ب) جرم شناسی: ۷

ج) زور گیری: ۹

د) مطالعه ی موردی: ۱۳

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط ۱۷

الف) سرقت مقرون به آزار یا تهدید: ۱۷

ب) محاربه: ۲۱

ج) اخاذی: ۲۸

مبحث دوم: تاریخچه: ۳۰

مبحث سوم: مبانی زور گیری: ۳۳

گفتاراول: مبانی حقوقی: ۳۳

گفتاردوم: مبانی جرم شناختی: ۳۵

الف) علل و عوامل (مرتبط با، دخیل در) زورگیری: ۳۵

۱) عوامل مربوط به مجرم: ۴۱

۲)عوامل مربوط به قربانی: ۴۳

۳) عوامل مربوط به مکان «locations»: ۴۴

۴)عوامل مربوط به زمان های خاص «routines»: ۴۶

ب) تدابیری پیشگیری از زورگیری: ۴۸

۱) پیشگیری کیفری: ۴۸

۲)پیشگیری غیر کیفری از زورگیری: ۵۱

۲-۱) پیشگیری رشد مدار از زورگیری: ۵۱

۲-۲) پیشگیری اجتماعی: ۵۴

۲-۳) پیشگیری وضعی: ۵۸

فصل دوم: بررسی حقوقی زورگیری ۶۹

مبحث اول: عنصر قانونی: ۷۰

مبحث دوم: عنصرمادی: ۷۱

مبحث سوم: عنصر روانی: ۷۲

مبحث چهارم: شروع به ارتکاب زورگیری ۷۳

مبحث پنجم: همکاری در ارتکاب زورگیری: ۷۷

گفتار اول: شرکت در ارتکاب زورگیری: ۷۷

گفتار دوم: معاونت در زورگیری: ۸۰

مبحث ششم: مجازات زورگیری ۸۱

گفتار اول: اجرای حدمحاربه: ۸۱

گفتار دوم: مجازات تغریری: ۸۳

فصل سوم : مطالعه موردی زودگیری ۸۵

مبحث اول: تحلیل آماری مربوط به تأهل : ۸۷

مبحث دوم: تحلیل آماری مربوط به سابقه کیفری : ۸۸

مبحث سوم: تحلیل آماری مربوط به اعتیاد : ۹۰

مبحث چهارم: تحلیل آماری مربوط به وضعیت اشتغال : ۹۱

مبحث پنجم: تحلیل آماری مربوط به تحصیلات : ۹۳

مبحث ششم:تحلیل آماری مربوط به سن بزهکارن : ۹۴

مبحث هفتم :تحلیل آماری مربوط به جنس بزه دیده : ۹۶

مبحث هشتم :تحلیل آماری مربوط به مقاومت در برابر بزه : ۹۷

مبحث نهم: تحلیل آماری مربوط به آسیب از بزه : ۹۹

مبحث دهم: تحلیل آماری مربوط به سن بزه دیده : ۱۰۰

مبحث یازدهم: تحلیل آماری مربوط به زمان بزه : ۱۰۱

مبحث دوازدهم:تحلیل آماری مربوط به مکان بزه : ۱۰۳

مبحث سیزدهم:تحلیل آماری در مورد سلاح مورد استفاده : ۱۰۴

نتیجه‌گیری ۱۰۷

پیشنهادات ۱۱۰

فهرست منابع: ۱۱۲

مقدمه

تعریف مساله

زور گیری به  معنای گرفتن مال و اموال دیگری بدون حق قانونی و توسل به زور است به دیگر سخن زور گیری رفتار تعرض گونه بی دلیل و مکرر است که شامل حمله جسمانی کلامی روانی و نا برابری قدرت شده و به منظور ایجاد رعب و وحشت و صدمه زدن به قربانی صورت می گیرد اینگونه رفتار تعرض گونه که از روی عمد  و قصد صورت می گیرد باعث آسیبهای روانی و جسمانی می گردند اساسا قانون ما اشاره ای به جرم زور گیری نکرده است .

در فرآیند انطباق سازی زور گیری با مواد قانونی می توان از مواد ۶۱۷،۱۸۵، و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی کمک جست یعنی زور گیری در چارچوب اخاذی مذ کور در ماده ۶۱۷زور گیری در چارچوب محاربه و زور گیری در چهار چوب سرقت مقرون به آزار

سوالات تحقیق

۱-عناصر تشکیل دهنده جرم زور گیری کدام است ؟

۲- علل و عوامل فردی و اجتماعی موثر در گرایش به زور گیری کدام است ؟

۳_روشهای موثر کیفری و غیر کیفری در پیشگیری از زور گیری کدام است ؟

۴- علل و عوامل زور گیری در شهرستان ملایر کدام است ؟

سابقه و پیشینه تحقیق

در خصوص مفاهیم مرتبط با زور گیری خصوصا سرقت مقرون به آزار و محاربه مطالب و تحقیقاتی نگاشته شده است اما کمتر تحقیقی را می توان یافت که زور گیری را به صورت مجزا و مستقل بررسی کرده باشد .

ضرورت انجام تحقیق

افزایش قابل ملاحظه ای که پدیده زور گیری خصوصاً در طی چند سال اخیر در سطح جامعه داشته است همچنین این مهم که محققان در خصوص این پدیده و علل آن کمتر به بحث پرداخته اند باعث شد که تحقیقی هر چند به طور اجمال در این خصوص لازم افتد متاسفانه این پدیده افزایش قابل ملاحظه ای نه تنها در پایتخت بلکه در شهرستان های نه چندان بزرگ داشته است .

فرضیه های تحقیق

۱)جرم زور گیری با فعل تحقق می یابد و امکان ارتکاب آن با ترک فعل وجود ندارد این جرم بایستی با علم و اراده نه تحت تاثیر مستی خواب و یا هیپنوتیزم صورت بپذیرد .

همچنین سوء نیت خاص فرد زور گیر دایر بر سرقت و مورد دستبرد واقع قرار دادن قربانی ضروری است

عنصر قانونی این جرم مواد ۶۱۷ ،۱۸۵،۶۵۲قانون مجازات اسلامی می باشد .

۲)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ، فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی بی سوادی یا کم سوادی در گرایش به زور گیری موثر اند .

۳)مجازات سنگین که از بازدارندگی و ارعاب کافی برخوردار است از جمله روش های پیشگیری کیفری موثراست .

همین می توان از پیشگیری وضعی در خصوص مجنی علیه و پیشگیری رشد مدار با توجه به اینکه شخصیت فرد در دوران کودکی و نو جوانی شکل می گیرد کمک جست  .

۴)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ،فقر، تمایل به تظاهر به قدرت نمایی ، وجود محله های جرم خیز و عدم نظارت بر این محله ها در گرایش به زور گیری موثرند .

تعداد صفحات:۱۳۷

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com