پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی

پایان نامه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

گروه حقوق جزا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

 عنوان:

بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر

زمستان ۱۳۹۳

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده: ۱

مقدمه:. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله. ۵

۱-۲- اهداف و ضرورت تحقیق. ۶

۱-۳- سؤالات تحقیق ۶

۱-۴- فرضیات تحقیق. ۶

۱-۵-پیشینه تحقیق۷

۱-۶- روش تحقیق. ۷

فصل دوم: تعریف اصطلاحات و مباحث عام

۲-۱- مفهوم مسئولیت. ۹

۲-۱-۱- انواع مسئولیت. ۹

۲-۱-۱-۱- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی. ۹

۲-۱-۱-۲- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد ۱۰

۲-۱-۱-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۱۱

۲-۲- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران. ۱۳

۲-۲-۱- ایران باستان. ۱۳

۲-۲-۲- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت. ۱۵

۲-۲-۳- ایران معاصر ۱۷

۲-۲-۳-۱- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی. ۱۷

۲-۲-۳-۲- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر. ۱۸

فصل سوم: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان

۳-۱- حالات و فروض مسئولیت پزشکان.            ۲۱

۳-۱-۱- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان۲۱

۳-۱-۱-۱- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان.۲۱

۳-۱-۲- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار.۲۳

۳-۲- مسئولیت پزشک مباشر۲۴

۳-۲-۱-طبیب جاهل به طبابت۲۵

۳-۲-۲- طبیب حاذق به طبابت۲۷

۳-۲-۲-۱- طبیب حاذق مقصر.۲۷

۳-۲-۲-۱-۱-اثبات ضمان طبیب مقصر با بهره گرفتن از ادله ضمان اجیر۲۷

۳-۲-۲-۱-۲-تمسک به قواعد کلی ضمان.۲۹

۳-۲-۲-۱-۲-۱-اتلاف.۲۹

۳-۲-۲-۱-۲-۲-لاضرر۳۲

۳-۲-۲-۱-۳-تمسک به قواعد باب دیات۳۲

۳-۲-۲-۱-۳-۱-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق۳۳

۳-۲-۲-۱-۳-۲-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است۳۳

۳-۲-۲-۱-۳-۳-روایت فاصله.۳۵

۳-۲-۲-۱-۳-۳-۱-حدیث اول روایت سکونی.۳۵

۳-۲-۲-۱-۳-۳-۲-حدیث دوم.۳۶

۳-۲-۲-۲-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار).۳۶

۳-۲-۲-۲-۱-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره.۳۶

۳-۲-۲-۲-۲-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان .۴۱

۳-۲-۲-۲-۳-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات.۴۴

۳-۲-۲-۲-۴-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله۴۶

۳-۲-۲-۲-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار).۴۶

۳-۲-۳-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق.۴۸

۳-۲-۳-۱-مانع اول: اجازه شرعی، قانونی۴۸

۳-۲-۳-۲- مانع دوم: قاعده احسان۴۹

۳-۲-۳-۳-مانع سوم: اذن بیمار.۵۱

۳-۲-۳-۴- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی۵۳

۳-۲-۴-ابراء به عنوان مسقط ضمان۵۳

۳-۲-۴-۱- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» ۵۳

۳-۳- ضمان طبیب غیرمباشر.۵۶

فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران

۴-۱- ارکان مسئولیت پزشک در اعمال پزشکی.۶۱               ۴-۱-۱- فعل مجرمانه یا خطای پزشکی۶۱

۴-۱-۱-۱- بی احتیاطی۶۲۶۲

۴-۱-۱-۲- بی مبالاتی۶۳

۴-۱-۱-۳- عدم مهارت۶۶

۴-۱-۱-۴- عدم رعایت نظامات دولتی.۶۷

۴-۱-۲- نتیجه مجرمانه.۶۹

۴-۱-۳- رابطه سببیّت. ۷۰

۴-۲- سقط جنین.۷۶

۴-۲-۱- انواع سقط جنین.۷۷

۴-۲-۱-۱- سقط جنین جنایی.۷۷

۴-۲-۱-۲- سقط جنین طبی .۷۷

۴-۲-۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا مرضی۸۰

۴-۲-۱-۴- سقط جنین ضربه ای۸۰

۴-۲-۲- ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی ۸۰

۴-۲-۲-۱- رکن قانونی.۸۱

۴-۲-۲-۲- رکن مادی۸۲

۴-۲-۲-۳- رکن معنوی۸۴

۴-۲-۳- مجازات سقط جنین عمدی۸۴

۴-۲-۳-۱- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی.۸۴

۴-۲-۳-۲- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی۸۵

۴-۳- افشاء اسرار بیماران ۸۷

۴-۳-۱- رکن قانونی. ۸۷

۴-۳-۲- رکن مادی ۹۰

۴-۳-۲-۱- شخصیت مرتکب ۹۰

۴-۳-۲-۲- وجود سر یا راز ۹۰

۴-۳-۲-۳- افشاء نمودن سر. ۹۰

۴-۳-۳- رکن معنوی. ۹۱

۴-۳-۴- مجازات افشاء اسرار ۹۱

۴-۴- صدور گواهی نامه خلاف واقع ۹۲

۴-۴-۱- عنصر قانونی. ۹۲

۴-۴-۲- رکن مادی ۹۳

۴-۴-۲-۱- شخصیت مرتکب ۹۳

۴-۴-۲-۲- خلاف واقع بودن گواهی صادره. ۹۴

۴-۴-۳- رکن معنوی. ۹۵

۴-۴-۴- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع ۹۵

۴-۵- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی. ۹۶

۴-۵-۱- رکن قانونی. ۹۶

۴-۵-۲- رکن مادی ۹۷

۴-۵-۲-۱- شخصیت مرتکب ۹۸

۴-۵-۲-۲- فعل مرتکب. ۹۹

۴-۵-۲-۳- رکن معنوی ۱۰۰

۴-۵-۲-۴- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی. ۱۰۰

۴-۶- اغفال بیماران. ۱۰۱

۴-۶-۱- رکن قانونی. ۱۰۱

۴-۶-۲- رکن مادی ۱۰۲

۴-۶-۲-۱- شخصیت مرتکب ۱۰۲

۴-۶-۲-۲- فعل مرتکب. ۱۰۲

۴-۶-۳- رکن معنوی. ۱۰۳

۴-۶-۴- مجازات اغفال بیماران ۱۰۳

۴-۷- خودداری از کمک به مصدومین ۱۰۴

۴-۷-۱- رکن قانونی. ۱۰۴

۴-۷-۲- رکن مادی ۱۰۵

۴-۷-۲-۱- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی. ۱۰۶

۴-۷-۲-۲- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک. ۱۰۷

۴-۷-۲-۳- عدم توجه به خطر نسبت به کمک کننده و دیگران. ۱۰۷

۴-۷-۳- رکن معنوی. ۱۰۸

۴-۷-۴- مجازات خودداری از کمک به مصدومین. ۱۰۸

۴-۸- نقد و بررسی مواد قانونی ۱۰۹

۴-۸-۱- تحلیل مواد ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵۱۱۰

۴-۸-۲- نقد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵       ۱۱۱

۴-۸-۳- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی.۱۱۳

۴-۸-۴-شرط برائت از ضمان۱۱۴

۴-۸-۴-۱- مفهوم و مستند قانونی شرط۱۱۴

۴-۸-۴-۲- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری:. ۱۱۹

پیشنهادات۱۲۰

منابع و مآخذ: ۱۲۱

چکیده:

پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با بهره گرفتن از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و.احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات ۱۳۷۵ نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی

مقدمه:

پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:

۱- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته از زیان هاست.

۲-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال ۱۳۹۲ خصوصا ماده ۴۹۵ که ماده ۳۲۲ را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.

فصل اول

کلیات تحقیق

 بیان مسأله

پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینکه مسئولیت پزشک حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشک در امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار) و در هر یک از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی او اذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و در نهایت اینکه خسارت پزشک به مریض یا جسمی است و یا روحی و . این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشک مسئول جبران خسارتی خواهد بود که از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیای وی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی که تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگی بوده طرح شکایت و رسیدگی به خسارت پزشک امکان پذیر خواهد بود. در حقوق کیفری مسئولیت پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت کیفری، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ماده ۳۱۹ مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته اگرچه در ماده ۳۲۲ با اشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مواد۱۴۰تا۱۴۵ ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پیشین عدول کرده ودر ماده ماده ۴۹۵ مقرر می دارد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.و در تبصره۱ همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چه رویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.

  • اهداف و ضرورت تحقیق

تضمین سلامت اقدامات درمانی پزشک از موارد ضروری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونگذار است و وجود اجمال و ابهام مانع تعهد و در نتیجه امکان سهل انگاری و وظیفه ناشناسی کادر درمانی گردد گرچه در این راستا مواردی چون بیمه مسئولیت پزشکان به منصه ظهور رسیده و حمایت ویژه ای در این راستا به عوامل درمانی می نماید معهذا با توجه به ایراد ضرر در اثر اعمال پزشکان به بیماران و وجود ابهام و چندگانگی اقوال فقهی به نظر می رسد تحقیقی جامع که در آن مسئولیت کیفری پزشکان مورد شرح و بررسی کامل قرار گیرد امری ضروری به نظر می رسد لذا اهداف مشخص تحقیق به شرح زیر است:

  • شناسایی قلمرو مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید
  • شناسایی نظر فقهای معاصر در باب مسئولیت جزایی پزشکان و مقایسه آن با قوانین موضوعه

۱-۳- سؤالات تحقیق

۱-آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ رویکرد جدیدی در باب مسئولیت پزشکان اخذ کرده است؟

۲دیدگاه فقهای معاصر شیعه در باب مسئولیت پزشکان چیست؟

۳-آیا رویکرد قوانین موضوعه با نظرات فقهی تفاوت دارد؟

۱-۴- فرضیات تحقیق

  • قانون مجازات اسلامی جدید در باب مسئولیت پزشک با قانون مجازات اسلامی قدیم تفاوت ماهوی دارد.
  • دیدگاه فقهای معاصر در باب مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است.
  • در دیدگاه فقهای معاصر اقوال متفاوتی به چشم می خورد اما قدر مشترک آن همان است که در قانون مجازات جدید گنجانده شده است.

تعداد صفحه :۱۳۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com