پایان نامه دیپلماسی  و قدرت نرم ،محدودیت در تبلیغات خصمانه مغایر اصول حقوق بین الملل

پایان نامه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

موضوع :

دیپلماسی  و قدرت نرم ،محدودیت در تبلیغات خصمانه مغایر اصول حقوق بین الملل

( تجربه کشورهای آمریکا،چین، روسیه و ایران)

بهار۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

فهرست مطالب

فصل اول کلیات ۲

۱- طرح موضوع : ۲

۲- اهمیت موضوع : ۳

۳- سوالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق ۳

۴- مدل و روش تحقیق : ۴

۵- ساماندهی تحقیق : ۴

۶- مفاهیم مورد استفاده : ۶

۷- متغیرهای تحقیق : ۷

فصل دوم جایگاه دیپلماسی وکارکرد آن در عصر جدید. ۹

۱- مفهوم دیپلماسی، نقش و کارکردهای آن. ۱۰

۲- مشخصه های دیپلماسی در عصر نو. ۱۳

۳- ضرورتهای نوین دیپلماسی ۱۶

۱-۳- دیپلماسی عمومی ۱۷

۲-۳-  دیپلماسی رسانه‌ای ۲۲

۳-۳- حوزه سایبر دیپلماسی ۲۴

۴-۳- روابط فرهنگی در عصر نو. ۲۶

  1. دستور کار نوین دیپلماسی در عصر نوین ۲۹

۴.۱. مالکیت معنوی: حقوق بین‌الملل ، فناوری و دیپلماسی ۲۹

۲-۴-  فناوری، دیپلماسی و اقتصاد. ۳۲

۳-۴- دیپلماسی نوین و جابه‌جایی انسان‌ها ۳۳

۴-۴- دیپلماسی نوین و کنترل انسان‌ها ۳۶

۵-۴-  دیپلماسی نوین و جامعه‌ اطلاعاتی ۳۷

۶-۴- دیپلماسی نوین و محیط زیست ۳۹

۷-۴- دیپلماسی نوین و امنیت ۴۰

فصل سوم مقهوم قدرت ( ملی ونرم و تاثیر عصر جدید بر آن) ۴۴

۱- معنای قدرت و قدرت ملی ۴۶

۲- تغییر مفهوم و مصداق قدرت متاثر از عصر نو. ۴۹

۱-۲- تغییر در مصادیق قدرت ۴۹

۲-۲- چالش معنای قدرت در عصر دانش. ۵۲

۳- قدرت نرم ، صورت جدید قدرت ۶۳

۱-۳- قدرت نرم. ۶۳

۲-۳- قدرت ملی، قدرت نرم و فناوری ۶۸

فصل چهارم تبلیغات خصمانه در عرصه دیپلماسی عصر نو مغایر با موازین حقوق بین الملل ۷۲

۱- جایگاه تبلیغات خصمانه در حقوق بین الملل ۷۲

۱-۱- مفهوم تبلیغات خصمانه و عناصر آن. ۷۳

۲-۱ – تعریف رسانه. ۷۴

۳-۱ – جنگ از منظر حقوق بین الملل ۷۴

۴-۱- تبلیغات خصمانه به مثابه جنگ رسانه ای ۷۶

۵-۱-  رسانه از منظر حقوق کلاسیک جنگ. ۸۰

۲-  موضع حقوق بین الملل نوین در قبال تبلیغات خصمانه. ۸۱

۳- تبلیغات برای جنگ. ۸۵

۴- قواعد حقوقی حاکم بر تبلیغات خصمانه. ۸۷

۱-۴- اصل حاکمیت ۸۷

۲-۴- منع مداخله. ۸۷

۳-۴- منع تجاوز ۸۸

۴-۴-  قاعده منع تبلیغات خصمانه. ۸۹

۵-۴- مسئولیت دولت در قبال تبلیغات خصمانه. ۹۴

فصل پنجم بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران ۹۹

۱- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه آمریکا ۹۹

۱.۱- فناوری، دیپلماسی و مالکیت فکری ۹۹

۱.۲- دیپلماسی و فناوری در سیاست خارجی آمریکا ۱۰۰

۱.۳- بیومتریک و کنترل جابه‌جایی جمعیت ۱۰۱

۱.۴- فناوری، دیپلماسی و مدیریت اینترنت ۱۰۲

۱.۶. دیپلماسی، فناوری و محیط زیست ۱۰۳

۱.۷. فناوری، دیپلماسی و دفاع بیولوژیک. ۱۰۴

  1. شیوه های نوین دیپلماسی در دنیای جدید. ۱۰۵

۲.۱- دیپلماسی عمومی امریکا در عصر جدید. ۱۰۵

۲.۲- سایبر دیپلماسی حوزه فعال در سیاست خارجی آمریکا ۱۱۰

۳-  قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه چین ۱۱۲

۱-۳-  فناوری و مالکیت فکری در چین ۱۱۳

۲-۳- دیپلماسی فناوری در چین ۱۱۴

۳-۳-  فناوری و مهاجرت ۱۱۵

۴-۳-  دیپلماسی و اینترنت ، رقابت در عصر جدید. ۱۱۵

۵-۳-  دیپلماسی عمومی نوین در خدمت سیاست خارجی چین ۱۱۶

۴- دیپلماسی و قدرت نرم در روسیه. ۱۱۷

۱-۴- آمریکا ستیزی معضل دیپلماسی نوین در روسیه. ۱۲۰

۲- ۴- دیپلماسی نوین روسیه ، تقابل با آمریکا ۱۲۲

۳-۴ – جایگاه کنونی دیپلماسی نوین روسیه در عرصه بین الملل ۱۲۳

۵-  دیپلماسی ، قدرت ملی و فناوری در ایران. ۱۲۴

۱-۴-  اهمیت یافتن دیپلماسی عمومی در ایران. ۱۲۶

۲-۴-  اهداف دیپلماسی علمی ایران در عصر جدید. ۱۲۷

۱-۲-۳-  اهداف سیاسی : ۱۲۸

۲-۲-۳-  اهداف فناورانه : ۱۲۹

۳-۴-  اهداف دیپلماسی عصر جدید با رویکرد قدرت نرم. ۱۲۹

نتیجه گیری ۱۳۱

فهرست منابع. ۱۳۴

منابع فارسی ۱۳۴

۱- کتب فارسی ۱۳۴

چکیده

در جهان امروز دیگر دولتها برای پیشبرد و تحمیل سیاستهای خود به دیگر کشورها به جنگ و استفاده از زور علیه همدیگر متوسل نمی شوند. روشها و ابزارها، متفاوت و امروزی شده اند تا جایی که واضعان حقوق بشردوستانه بین المللی نیز پیش بینی این روز را نمی کردند. رسانه ها و فضای سایبری به ابزاری قدرتمند در عرصه دیپلماسی خارجی برخی کشورها مبدل شده است. بنابراین تمامیت ارضی و استقلال کشورها بیشتر از سوی رسانه ها و ابزارهای جدید دیپلماسی در عصری که صلح بین المللی و عدم مخاصمه گسترده حاکم است مورد تهدید واقع شده است. اما تعارضات نوظهوری حاکم شده که با اقتضائات عصر حاضر هماهنگ شده است. اکنون فضای مجازی با صرف حداقل خسارتهای مادی به اهداف جنگهای مخرب دست می یابد. ابزاری نوین وارد شده در دیپلماسی کشورها مانند قدرت نرم که برخی کشورها برآن متمرکز و از منافع آن بهره مند می شوند. آنچه سبب نگرانی جامعه بین الملل شده است تبلیغات غیر متعارف و تخریب چهره رقیبان بین المللی به منظور غلبه بر افکار عمومی بین المللی که به عنوان داوران این عرصه و حامیان و طرفداران حکومتها در سطوح مختلف بین المللی است به شکلی ناروا و نابرابر ترویج شده و سبب خدشه دار شدن افکارعمومی بین المللی علیه دولتهای رقیب می شود. بنابراین باید براساس اصول حقوق بین الملل دولتهای خاص را متوجه اقدامات ناروای خود در این فضا کرد. حقوق مخاصمات در عرصه جنگ نرم اختصاصا مربوط به ابعاد فضای مجازی و تبلیغات خصمانه مورد تاکید است که تعارضات این تبلیغات بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر سابقه بکارگیری قدرتهای مدعی از ابزارهای جدید مورد استفاده دیپلماسی در عرصه نو، اهمیت ، جایگاه، تحلیل و بررسی و فهم  تفاوت و رویکرد دولتها در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.

کلیدواژه ها : دیپلماسی ، حقوق بین الملل ، فضای مجازی

فصل اول کلیات

۱- طرح موضوع :

جامعه بشری همواره در حال تغییر و گسترش در حوزه های گوناگون می باشد. در هر دوره شرایط مختص به همان دوره ترویج و حاکم بوده است شیوه های نوین در هر عصر مختص به همان دوران بوده است و این ابزار مفاهیم جدید همان دوران را وضع و ایجاب نموده است پس پر بیراه نیست اگر بگوییم زندگی بین المللی دولتها نیز از این قاعده مستثنی نباشد. تعارض منافع و تلاش حکومتها به منظور گسترش حوزه نفوذ خود بر دیگران موجب درگیریهای بین المللی شده است. از سوی دیگر پیشرفتهای جامعه بشری موجب آن شد تا حکومتها بدنبال رفتاری کم هزینه تر و در عین حال مفید تر و موثرتر برای غلبه بر هم باشند. فناوریهای نوین به عنوان ابزاری نوظهور در عرصه جدید و درخدمت دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها بروز یافته اند. این ابزارهای نو ظرفیت و جایگاه آنرا دارند که به حوزه های فرامرزی راه یابند و موثر واقع شوند تاجایی که فرهنگ و تفکر افراد دیگر کشورها را نسبت به سیاستهای یک حکومت تغییر دهند و هزینه اندکی هم داشته باشند. در این عرصه دیگر دولتها مخاطب همدیگر نیستند بلکه این افکار عموی افراد تحت سیطره حکومتها هدف ابزارهای نوین هستند. دیگر این مذاکرات دیپلماتیک ، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، ائتلافهایی که زائیده اندیشه های دیپلماسی و مجازی بوده اند قدرت نرم را متاثر از خود     ساخته اند. با همه این محاسن و سرعت در انتقال مفاهیم دولتها و تاثیر بر افکار جامعه بین الملل، ابزار ارتباطی عصر جدید سبب بروز دغدغه های متعدد برای کشورهایی شده که چهره آنها در این عرصه مخدوش شده است ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیتها در چگونگی بهره مندی از آن ضروری است. جنگ سایبری و تبلیغات خصمانه دو موضوعی مترادف هستند که دولتها علیه هم بکارگرفته اند و اعتراضات گسترده را بدنبال داشته است. به موجب قواعد و منابع حقوق بین الملل که واضعان آن جامعه بین المللی است تبلیغ خصمانه با محدودیتهایی همراه است که براساس اصول حقوق بین الملل، ممنوعیت جنگ رسانه ای را شامل می شود.

۲- اهمیت موضوع :

موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که یافتن راهکارهای مدیریتی در عصر جدید که فناوری و به روز بودن از مشخصه های پیشرو آن است. همینطور استفاده از ابزارهای جدید به گونه ای نا متعارف علیه حکومتهایی بکار گرفته می شود که پایبند به اصول وضع شده حقوق بین المللی هستند و با بهره گیری این ابزار خصمانه علیه آنها متضرر شده و چهره سیاسی و مطلوب خود را در عرصه بین المللی بدون هیچ پشتوانه ای از دست می دهند و مهمتر از همه اینکه افراد و مردمی که طرفداران درجه اول هر حکومتی هستند به موجب این اقدام سوء و خصمانه نسبت به حکومت خود بی اعتماد شده و از درون تهی می شوند. از سوی دیگر توان و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای کشور ما بسیار مهم است که سبب ارتقای قدرت ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می شود.

۳- سوالات اصلی و فرعی و فرضیه های تحقیق

دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار آن پیشبرد دیپلماسی را نیز با دغدغه هایی همراه ساخته است. در این فضا برخی کشورها که خود را پیشرو تولید مفاهیم بین المللی می دانند به منظور برتری و سیطره بر افکار عمومی در دیپلماسی خود تغییراتی را ایجاد کرده اند. این دسته از کشورها به عنوان بازیگران نوین عرصه بین المللی خود را متمایز از دیگر کشورها می دانند. هدف دیپلماسی نوین در عصر جدید بسیار مهم و تاثیر گذار است. بنابراین مهمترین پرسش پژوهش آن خواهد بود که هدف دولتها و سیاستهای دیپلماسی آنها در عصری که این عرصه متاثر از شرایط متحول بوده چیست؟ آیا ابزاری که در فضای جدید به کمک و پیشبرد اهداف کشورهای مدعی آمده اند می توانند نقش آفرین باشند؟ پس از یافتن این پرسشها و پس از ورود به بخش اصلی پژوهش، این پرسش نیز مطرح می شود که تبلیغات خصمانه ای با چه اهدافی انتشار می یابد آیا منطبق با اصول حقوق بین الملل است؟ موانع حقوقی عدم بکارگیری آن چیست؟

بر اساس این سوالات اصلی فرضیه اصلی تحقیق بر این موضوع استوار می گردد که هدف اصلی دولتهای موثر، تاثیر بر عناصر داخلی دیگر حکومتها محقق شده است و در راه تحقق هدف خود تنها از ابزرای که اقتضاء و توجیه آن در شرایط جدید از نظر آنها مجاز می باشد بهره برده اند. تبلیغات رویکرد مخرب یافته از سوی واضعان آن منتشر شده است و به اهداف خود نائل آمده است اما این ابزار با اهداف نامشروع خود از منظر حقوق بین الملل مانع حاکمیتی داشته و منطبق با موازین بین المللی حقوق نمی باشد. این فرضیه که دیپلماسی کشورها در فضای جدید بدنبال اهداف جدید می باشد تحقق یافته است.

در پایان به این مسائله توجه شده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور هدف تبلیغات خصمانه، چه تدابیری را اندیشیده است و چه راهکارهایی را برای خروج از این فضا یافته است؟ در دیپلماسی عمومی خود چه تغییراتی را بوجود آورده تا بتواند در این عرصه به زندگی خود ادامه دهد؟

تعداد صفحه :۱۴۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com