پایان نامه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

 پایان نامه  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

عنوان پایان نامه

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

سال۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

مقدمه

فصل اول: کلیات و مبانی و مفاهیم نظری 
۱-۱-         بیان مسئله  ۵
۱-۲-         اهمیت تحقیق ۶

۱-۳-         پرسشهای تحقیق ۶
۱-۴– جایگاه علم حقوق وجایگاه حقوق تجارت.
۱-۴-۱- تعریف حقوق تجارت. ۷
۲-۴-۱-پیدایش حقوق تجارت. .۷
-۳-۴-۱خاستگاه حقوق تجارت ۸
۴-۴-۱- تاریخ حقوق تجارت ایران. .۱۰
۵-۴-۱- منابع حقوق تجارت. .۱۰
۶-۴-۱-منابع و رویه های حقوق تجارت .۱۱
۱-۵- سازمان جهانی تجارت (WTO) 13
۱-۵-۱- تعریف سازمان جهانی تجارت (WTO) 13
۱-۶-  حقوق نفت ۱۴
۱-۶-۱- تعریف حقوق نفت .۱۴
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت
۲-۱- فرآیند جهانی شدن نفت. ۱۶
۲-۲- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت.۱۸
۲-۳- ساختار سازمان جهانی تجارت. ۱۹
۲-۳-۱- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت .۲۶
۲-۳-۲- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت .۲۹
۲-۴-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ۳۲
۲-۴-۱- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)32
۲۵– محدودیت ها و قیمت ها .۳۳
۱-۵-۱- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه .۳۳
۲۶– تعرفه و مالیات .۳۴
۱-۶-۱- تعرفه ها و فرآورده های نفتی ۳۴
۲-۶-۲-  مالیات ها و نفت ۳۴
۲۷– موافقت نامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت۳۵
۲-۷-۱- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) 35
۲-۷-۲- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) 36
۳-۷-۲- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) .38
۷-۲-۴- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO).40
۲-۷-۵-  اقتصاد نفت و فرآوردهای نفتی .۴۰
۲-۷-۶-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمایه گذاری (TRIMS)41
فصل سوم: بخشهای مهم خدمات شرکت ملی نفت ایران
۳-۱- خدمات عمومی و خدمات نفتی ملی و بین المللی .۴۵
۳-۱-۱-  خدمات عمومی .۴۵
۳-۱-۲-  شرکت ملی نفت ایران و خدمات مرتبط .۴۶
۳-۱-۳-شرکتهای خدمات نفتی  بین الملل.۴۷
۳-۱-۴- خدمات نفتی در مسیر توسعه .۴۸
۳-۱-۵- تمرکز شرکت نفت در جذب سرمایه گذاری.۴۹
۳-۲- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی.۵۱
۳-۲-۱- سرمایه گذاری خارجی در نفت۵۱
۳-۲-۲-  نقش نفت در سرمایه گذاری۵۲
۳-۲-۳-  حمایت از سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز در حقوق ایران.۵۳
۳-۳- پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت.۵۴
۳-۳-۱- جهانی شدن اقتصاد نفت.۵۴
۳-۴- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت۵۶
۳-۴-۱- پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی ایران .۵۶
۳-۵- سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز.۵۷
۳-۵-۱-  صنایع بالادستی در صنعت نفت .۵۷
۳-۵-۲-  عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز .۵۷

۳-۵-۳- اصول حاکم بر سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی ۵۹

۳-۶- اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای نفتی و راهکارهای حل و فصل اختلاف در آن ۶۰
۳-۶-۱- الف- سرتحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ۶۰
۳-۶-۲-  ب- تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت۶۱

۳-۶-۳-  ج- انواع نظام های حقوق حاکم بر قراردادهای نفتی.۶۳

۳-۷-  قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی۶۸
۳-۷-۱- قرار دادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) .68
۳-۷-۲- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی.۷۰
۳-۷-۳- اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی۷۱
۳-۷-۴-  مالکیت منابع نفتی ایران۷۱

۳-۷-۵-  سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته.۷۲

۳-۷-۶-  اهمیت و ضرورت صنایع تکمیلی و ارزش افزوده نفت۷۴
۳-۷-۷-  قوانین مرتبط با صنایع بالادستی نفت.۷۶
۳-۷-۸-  برنامه دراز مدت برنامه پنجم توسعه۷۷
۳-۷-۹-  برنامه کوتاه مدت برنامه پنجم توسعه.۷۷
۳-۷-۱۰- خدمات سوآپ فرآورده های نفتی(SWAP) .78
-۱۱-۷-۳ تاثیرات سوآپ نفتی در حوزه اقتصادی.۷۹
۵۱– نتیجه۸۶
۱-۵- نتیجه گیری کلی۸۹
۲-۵- پیشنهادات.۹۰
۳-۵- پیشنهادات به محققین آینده۹۱
منابع
منابع داخلی.۹۲
منابع خارجی۹۵
پیوست ها
–        مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه.۹۷
–        قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.۱۰۶

چکیده

موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک و ملی کشور ما         طی دهه گذشته می باشد که با پذیرش عضویت ما در سال ۱۳۸۴ و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تکوین خود را سپری می کند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.

واژه های کلیدی: سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری

مقدمه

با ادغام مراکز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین کشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تکنولوژیکی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. علی ایحال با توجه به اینکه تاکنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای ۱۶۰ عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت کارشکنی آمریکا و هم پیمانانش کسب کند، هر چند که اخیراً با تلاش های گسترده ای که در سطح دیپلماسی تجاری کشور صورت گرفته، کشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.

با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود که الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود کشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.

این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شرکت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات که بیشترین فعالیت را در  اکتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی کشور را دارد .که حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است که ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه ۱۳۷۵ درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری ۹ ساله در نهایت خرداد ۱۳۸۴ در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارائه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:

اهدف کلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران

اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف کلی تحقیق عبارت است از:

شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شرکت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.

شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

 

۱-۱-    بیان مساله

با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شرکت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت کافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال ۱۳۷۵ آغاز و در سال ۱۳۸۴ نیز پذیرفته شده و کشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد که مسیر صعودی خود را علیرغم کارشکنی برخی از کشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است که در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد که دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد کشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانکی و ارزی کشور را بصورت کلان در پی خواهد داشت. که از سال ۸۴ تاکنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است که ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیک تر کرده است هر چند که فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.

این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شرکت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده که می تواند موثرترین و بزرگترین شرکت کشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتکاء صنعت کشور به آن باشد. زیرا که اثرات مهم و استراتژیک این الحاق بر صنعت نفت و کشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی صنعتی کشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.

۱-۲- اهمیت تحقیق

  • اهمیت تحقیق به جهت اینکه موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یک موضوع استراتژیک و ملی است باید بطور جدی به آن پرداخته شود و الحاق به این سازمان در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر است و کشور ما بزرگترین اقتصاد بیرون مانده از این سازمان جهانی است.
  • اهمیت تحقیق بواسطه تاثیر زیاد بر شرکت ملی نفت ایران است که با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در تولید و فروش نفت ،گاز و فرآوردهای نفتی و اتکا اقتصاد ایران به این سرمایه ملی و تاثیراتی که این الحاق در صنعت نفت کشور دارد بیشترین اثر را در این بخش با افزایش تولید، صادرات و درآمدهای نفتی بر کشور خواهد داشت.
  • اهمیت تحقیق به جهت تاثیر الحاق بر کشورمان از لحاظ اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی و اینکه کسب مزایای این الحاق نیاز به بستر سازی زیادی دارد که در نهایت موجب توسعه سیاسی و تجاری و اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تکنولوژی و سایر موارد مرتبط دیگر خواهد شد که حضور ما را در عرصه تجارت جهانی و بین المللی تقویت خواهد کرد.

۱-۳- پرسشهای تحقیق

  • فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به مقررات داخلی شرکت ملی نفت ایران چگونه است؟
  • ساختارها و روابط حاکم بر توافق نامه های سازمان جهانی تجارت تا چه میزان با مقررات ملی و نفت تطابق دارد؟
  • عضویت در سازمان جهانی تجارت چه تاثیری بر توسعه خدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران دارد؟

تعداد صفحه :۱۱۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com