پایان نامه بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­ الملل

 پایان نامه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

در رشته حقوق  گرایش: حقوق بین­الملل

عنوان

بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­الملل

تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

چکیده

جنگجویان خارجی، شبه نظامیانی متشکل از افراد جسور و با یک ایدئولوژی بسیار تهاجمی­اند که با فتح قلمروهای بیش­تری در صدد تبدیل شدن به یک واقعیت استراتژیک و دائمی می­باشند. پیچیده ترین آن­ها داعش می­باشد که با ظهورش دنیا را به چالش کشیده، مبانی حقوق بین­الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه­های تروریستی را تغییر داده و با قساوت و توحش بی­سابقه، خسارت های جانی، مالی و فرهنگی در سراسر جهان به بار آورده و مسئول جان هزاران افراد بیگناه در منطقه خاورمیانه می­باشد. شاید در نگاه اول تصور شود که مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بین ­المللی فقط ناظر بر دولت­هاست. از آن جایی که هدف حقوق بین­الملل، جبران خسارات است در حالی که به ندرت این بازیگران غیردولتی توانایی جبران خسارات وارده را دارند، شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را دارد، جهت مقابله با این پدیده نسبتاً ‌غیر منتطره جهانی، با تصویب قطعنامه های ۲۱۶۹ ، ۲۱۷۰، ۲۱۷۸، ۲۱۹۹ و   به خصوص در قطعنامه ۲۱۷۸ (۲۰۱۴) وضعیت حقوقی این گروه را مشخص و به موضوع مسئولیت آن­ها پرداخته و کشورهای عضو را در سیستم حقوقی خود ملزم به قانون گذاری در این باره نموده است. صرف نظر از قطعنامه­های اخیر شورای امنیت، چون گروه­های شبه نظامی عناصری از اقتدارات حاکمه را اعمال  می­ کنند، نماینده کشورشان محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره ۱۲۴۴ شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود کمیسیون حقوق بین­الملل  (۲۰۰۱) به نظام مسئولیت بین ­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور کلی اشاره کرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امکان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، کتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین ­المللی صورت گرفته است.

کلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ‌ز

مقدمه. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۳

۱-۱- بیان مسأله. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۶

۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق. ۷

۱-۵- اهداف مشخص تحقیق. ۷

۱-۶- سؤالهای تحقیق. ۸

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق. ۸

۱-۱۰- سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل ۱۱

۲-۱- تبیین تعاریف جنگ. ۱۲

۲-۱-۱- مفهوم لغوی جنگ. ۱۲

۲-۱-۲- مفهوم حقوقی جنگ. ۱۳

۲-۲- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ. ۱۵

۲-۲-۱- مفهوم جنگ در اسلام. ۱۶

۲-۲-۲- مفهوم جنگ در قرآن. ۱۷

۲-۲-۳- اهداف جنگ در اسلام. ۱۸

۲-۲-۴- انواع جنگ در اسلام. ۱۸

۲-۲-۴-۱- جنگ ابتدایی ۱۸

۲-۲-۴-۲- جنگ تدافعی ۱۹

۲-۲-۴-۳- جنگ آزادیبخش. ۱۹

۲-۲-۵- حقوق جنگ در اسلام. ۲۰

۲-۳- تبیین تعاریف تروریسم. ۲۰

۲-۳-۱- تعریف لغوی تروریسم. ۲۰

۲-۳-۲- تعریف حقوقی تروریسم. ۲۱

۲-۴- پیشینه تروریسم. ۲۱

۲-۴-۱- طبقه بندی افراد مرتکب به اقدامات تروریستی ۲۲

۲-۵- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. ۲۳

۲-۶- تروریسم و حقوق بشردوستانه. ۲۴

۲-۶-۱- تعریف حقوق بشردوستانه. ۲۵

۲-۶-۲- منابع حقوق بشردوستانه. ۲۶

۲-۶-۳- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. ۲۸

۲-۷- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت ۲۹

۲-۷-۱- تعریف جنگجویان خارجی ۲۹

۲-۷-۲- پیشینه جنگجویان خارجی ۳۰

۲-۷-۳- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی ۳۱

۲-۷-۴- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی ۳۲

۲-۷-۵- ادبیات و مفاهیم قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت ۳۳

۲-۷-۶- محتوای قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. ۳۵

۲-۷-۷- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه ۲۱۷۸ در شورای امنیت ۳۷

۲-۸- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی ۴۰

۲-۹- مزدوران و جنگجویان خارجی ۴۲

۲-۹-۱- تعریف مزدور. ۴۲

۲-۹-۲- وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ ژنو. ۴۲

۲-۱۰- مسئولیت کیفری بین المللی ۴۳

۲-۱۰-۱- تعریف جنایت بین المللی ۴۴

۲-۱۰-۲- انواع جنایات بین المللی ۴۴

۲-۱۰-۲-۱- جنایات علیه صلح ۴۵

۲-۱۰-۲-۲- جنایات علیه بشریت ۴۵

۲-۱۰-۲-۳- جنایات جنگی ۴۶

۲-۱۰-۳- مفهوم مخاصمه مسلحانه. ۴۶

۲-۱-۳-۱- انواع مخاصمه. ۴۷

۲-۱۰-۳-۱-۱- مخاصمه مسلحانه بین المللی ۴۷

۲-۱۰-۳-۱-۲- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی ۴۸

۲-۱۱- مسئولیت بین المللی افراد. ۴۸

۲-۱۱-۱- مسئولیت کیفری افراد. ۴۹

۲-۱۱-۲- محاکمه و مجازات بین المللی ۴۹

۲-۱۱-۳- محاکمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی ۵۰

فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل ۵۱

۳-۱- داعش. ۵۲

۳-۱-۱- تاریخچه شکل گیری و گسترش داعش در عراق. ۵۲

۳-۱-۲- ساختار تشکیلاتی داعش. ۵۳

۳-۲- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی ۵۴

۳-۲-۱- روند تحرکات داعش در عراق. ۵۴

۳-۲-۲- اولین اقدام نظامی آمریکا علیه داعش. ۵۵

۳-۲-۳- تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش. ۵۶

۳-۳- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. ۵۶

۳-۳-۱- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی ۵۷

۳-۳-۲- قتل عام و نقض حقوق کودکان. ۵۷

۳-۴- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری ۵۷

۳-۴-۱- تخریب بناهای تاریخی ۵۸

۳-۴-۲- کتاب سوزی در موصل. ۵۸

۳-۴-۳- ویران کردن آثار تاریخی موزه موصل. ۵۸

۳-۴-۴- ویران کردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا ۵۸

۳-۵- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. ۵۹

۳-۵-۱- سطح ملی ۵۹

۳-۵-۱-۱- دولت عراق. ۵۹

۳-۵-۱-۲- ارتش عراق. ۶۰

۳-۵-۱-۳- شیعیان. ۶۰

۳-۵-۱-۴- کردها ۶۱

۳-۵-۱-۵- اهل سنت ۶۱

۳-۵-۱-۶- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» ۶۲

۳-۵-۲- بازیگران منطقه ای ۶۲

۳-۵-۲-۱- ترکیه. ۶۳

۳-۵-۲-۲- عربستان. ۶۳

۳-۵-۲-۳- اردن. ۶۴

۳-۵-۲-۴- اسرائیل. ۶۴

۳-۵-۳- بازیگران فرامنطقه‌ای ۶۴

۳-۵-۳-۱- ایالات متحده امریکا ۶۴

۳-۵-۳-۲- روسیه. ۶۵

۳-۵-۳-۳- اروپا ۶۵

۳-۶- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) ۶۵

۳-۶-۱- روند تحرکات داعش در سوریه. ۶۵

۳-۶-۲- تاریخچه داعش در سوریه. ۶۶

۳-۶-۳- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. ۶۶

۳-۶-۴- داعش در سال ۱۳۹۳ در سوریه. ۶۷

۳-۷- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. ۶۸

۳-۷-۱- جبهه النصره ۶۸

۳-۷-۲- القاعده ۶۹

۳-۷-۳- گروه خراسان. ۷۰

فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. ۷۲

۴-۱- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی ۷۳

۴-۲- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی ۷۴

۴-۳- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشکیل دهنده آن. ۷۵

۴-۳-۱- مفهوم مسئولیت بین المللی ۷۶

۴-۳-۲- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی ۷۶

۴-۳-۲-۱- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی ۷۷

۴-۳-۲-۲- نظریه خطر یا مسئولیت عینی ۷۷

۴-۳-۳- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی ۷۸

۴-۴- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. ۷۹

۴-۵- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی ۸۰

۴-۵-۱- اعمال منتسب به دولت ۸۰

۴-۵-۲- رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت ۸۱

۴-۵-۳- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی ۸۳

۴-۵-۴- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها ۸۵

۴-۵-۴-۱- ارزیابی و بررسی ماده ۱۰ کمیسیون حقوق بین الملل دولت ۸۶

۴-۵-۴-۲- اعمال جنبش شورشی ناموفق. ۸۷

۴-۶- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. ۹۰

۴-۶-۱- کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی ۹۰

۴-۶-۲- شرح وبررسی ماده ۱۷ طرح پیش نویس راجع به هدایت وکنترل ارتکاب فعل متخلفانه ی بین المللی   ۹۲

۴-۷- تحقق نقض تعهد بین المللی ۹۳

۴-۷-۱- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی ۹۳

۴-۷-۲- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی ۹۵

۴-۷-۲-۱- حقوق بین الملل بشر. ۹۵

۴-۷-۲-۲- حقوق بین الملل بشردوستانه. ۹۶

۴-۸- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی ۹۷

۴-۸-۱- مفهوم خسارت ۹۷

۴-۸-۱-۱- خسارت مادی و معنوی ۹۸

۴-۸-۱-۲- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. ۹۸

۴-۸-۱-۳- خسارت بی واسطه و با واسطه. ۹۸

۴-۸-۲- روش های جبران خسارت ۹۸

۴-۸-۳- اعاده وضع به حالت سابق. ۹۹

۴-۸-۴- غرامت ۹۹

۴-۸-۵- جلب رضایت زیان دیده ۱۰۰

۴-۹- نتایج کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی ۱۰۱

۴-۹-۱- توقف و عدم تکرار. ۱۰۱

۴-۹-۲- خودداری از جبران خسارت ۱۰۲

۴-۹-۳- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی ۱۰۲

۴-۹-۳-۱- ماده ۴۰ طرح مواد مسئولیت بین المللی ۱۰۲

۴-۹-۳-۲- ماده ۴۱ طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ۱۰۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۵

۵-۱- نتیجه گیری ۱۰۶

۵-۲- پیشنهادها ۱۰۸

منابع و مآخذ. ۱۱۰

Abstract 115

مقدمه

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ قطعنامه شماره ۲۱۷۸ را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین ­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می ­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:

جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می­ کنند». (قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت مورخه ۲۰۱۴)

با ظهور پدیده نسبتاً‌ کم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را که وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یک گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.

در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه ۲۱۷۸ شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره کرد که با ظهورش دنیا را به چالش کشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حکومت فراهم نماید.

با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.

این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه کشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر کرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی کشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتکب شده است.

یک سال بعد از اعلام خلافت ابوبکر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.

داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (کدیور، ۱۳۹۳، ص ۱۶)

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در کشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیکارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

 

فصل اول:

کلیات تحقیق   

 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف کلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.

۱-۱- بیان مسأله

بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

  • دولت با دولت .
  • دولت با دولت ها.
  • دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
  • سازمان های غیردولتی با دولت ها

بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی که در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند که در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.

مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره ۲۱۷۸، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند.” تعریف می کند.

با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی که در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در کنار شناسایی[۱] آنها به عنوان یک گروه و سازمان که توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص کرده و در قطعنامه های دیگر  به شماره های ۱۳۷۳، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰ و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در منطقه اسامی آن ها را ذکر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.

پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد کنیم:

۱- ماده چهار مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو

  • پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه ۱۹۷۷ که در این کنوانسیون و پروتکل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.

۳- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های کیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.

۴- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت  دول برای افعال متخلفانه بین المللی ۲۰۰۱ در ماده ۱۰ فوق الذکر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه  پرداخته است.

۵- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴  در مبحث الزامات به مسئولیت و تکالیف دولت ها اشاره کرده، و از کشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز کردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری کنند.

متعاقباً از کشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:

  • اتباع و دیگر افرادی که از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می کنند یا قصد سفر دارند.
  • اقدام عمدی یا جمع آوری پول  توسط اتباع کشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینکه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به کار گرفته خواهد شد.
  • از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره ۲۱۷۸ و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی ۲۰۰۱، دولت هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تکالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا کنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.

لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان  مخاصمه پرداخته خواهد شد.

و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۱۷۸ و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل کننده آنان خواهیم پرداخت.

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد که با وجود اسناد در دسترس، کار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینکه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴ شورای امنیت، کار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیکالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینکه افزایش جنگجویان خارجی و عملکرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.

[۱]  منظور از واژه شناسایی به معنای به رسمیت شناختن این گروه از لحاظ سیاسی نمی باشد.

تعداد صفحه :۱۳۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com