پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

 پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

 زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

 

 

چکیده:

در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است و آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط قراردادی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قراردادهای طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارند. در این میان بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه مانند فلزات در بورس کالا و مشتقات نفتی، برق و ذغال سنگ در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی منعقد می‌شود. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است. همچنین معاملات از طریق سیستم مکانیزه و نرم افزاری بورس انجام می‌پذیرد. گرچه در قواعد عمومی قراردادها با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی‌های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.

 واژگان کلیدی: معاملات، بازار بورس، اصل شفافیت، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن

فهرست اجمالی

مقدمه. ۱

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس. ۹

مبحث اول- بازار بورس ۹

گفتاراول- مفهوم بازار بورس ۹

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس ۱۱

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس ۱۶

گفتار اول- انواع بازار ۱۷

گفتار دوم- انواع بازار بورس ۲۵

مبحث سوم- معاملات بورس ۳۵

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس ۳۵

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات. ۴۶

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس. ۶۲

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس ۶۳

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات. ۶۴

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار ۷۳

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس ۷۹

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس ۸۴

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار ۸۴

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. ۹۸

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس ۱۰۹

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس ۱۱۵

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. ۱۱۶

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس ۱۲۰

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۴

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس ۱۳۳

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   ۱۴۱

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۴۲

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات. ۱۴۲

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار ۱۵۱

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۷۱

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس ۱۷۵

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار ۱۷۶

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. ۱۷۶

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری ۱۷۹

نتیجه‌گیری ۱۸۴

پیشنهاد. ۱۸۸

فهرست منابع ۱۹۱

فهرست تفصیلی

مقدمه. ۱

بیان مساله: ۱

ضرورت تحقیق: ۳

پرسش های اصلی و فرعی: ۴

سوال اصلی: ۴

سوالات فرعی: ۵

اهداف تحقیق: ۵

هدف اصلی: ۵

هدف فرعی: ۵

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ۶

۱- مبانی نظری: ۶

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس ۹

مبحث اول- بازار بورس ۹

گفتاراول- مفهوم بازار بورس ۹

بند اول- مفهوم بازار ۱۰

بند دوم- مفهوم بورس. ۱۰

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس ۱۱

بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان: ۱۱

بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران: ۱۳

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس ۱۶

گفتار اول- انواع بازار ۱۷

بند اول- بازار دارایی‌های واقعی: ۱۷

بند دوم- بازار دارایی‌های اعتباری(مالی) و انواع آن: ۱۹

الف- بازار پول: ۲۰

ب- بازار سرمایه ( بازار بورس) ۲۲

ج- بازار بیمه: ۲۵

گفتار دوم- انواع بازار بورس ۲۵

بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن: ۲۶

الف- بازار اولیه: ۲۶

ب- بازار ثانویه: ۲۸

بند دوم- بازار بورس کالا. ۳۰

بند سوم- بازار بورس انرژی ۳۲

بند چهارم- بازار بورس ارز ۳۴

مبحث سوم- معاملات بورس ۳۵

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس ۳۵

بند اول- مفهوم معاملات بورس. ۳۶

بند دوم- انواع معاملات بورس. ۳۶

الف- معاملات اصلی ۳۷

  1. معاملات عادی (خرد) ۳۷
  2. معاملات عمده ۴۰

ب- معاملات فرعی ۴۱

  1. قرارداد سبدگردانی ۴۲
  2. قرارداد بازارگردانی ۴۳

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات. ۴۶

بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس. ۴۶

بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس. ۴۹

الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) ۵۱

ب- اصل نظارت در بازار بورس: ۵۳

ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس. ۵۶

د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس. ۵۸

ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: ۵۹

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس ۶۲

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس ۶۳

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات. ۶۴

بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه. ۶۴

بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه. ۶۶

بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات ۶۸

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار ۷۳

بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار ۷۴

الف- فعل زیانبار ۷۴

ب- وجود ضرر ۷۶

ج- رابطه‌ی سببیت. ۷۷

بند دوم- مسئولیت کیفری ۷۸

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس ۷۹

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس ۸۴

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار ۸۴

بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار ۸۵

بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد. ۸۶

الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک. ۸۷

ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک. ۸۸

ج- مکتب اقتصادی کینز. ۹۰

بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس. ۹۱

الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت ۹۳

ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس. ۹۴

ج- تضمین حسن اجرای مقررات ۹۷

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. ۹۸

بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه. ۱۰۰

بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. ۱۰۲

الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس. ۱۰۳

ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس ۱۰۹

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس ۱۱۵

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. ۱۱۶

بند اول- تعریف حقوق رقابت. ۱۱۶

بند دوم- مبانی حقوق رقابت. ۱۱۸

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس ۱۲۰

بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس. ۱۲۰

بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس. ۱۲۳

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۴

بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت. ۱۲۵

بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۸

الف- شورای رقابت. ۱۲۸

ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت. ۱۳۰

ج- مراجع قضایی دادگستری ۱۳۲

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس ۱۳۳

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   ۱۴۱

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۴۲

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات. ۱۴۲

بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس. ۱۴۵

بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان ۱۴۷

بند سوم- پذیرش و عرضه‌ی سهام. ۱۴۹

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار ۱۵۱

بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار ۱۵۳

بند دوم- شرایط و نحوه‌ی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات ۱۶۰

الف_شرایط فعالیت کارگزاران ۱۶۱

ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان ۱۶۳

بند سوم- نحوه‌ ی تراضی طرفین معامله. ۱۶۵

الف- نحوه‌ی اعلام اراده ۱۶۵

ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. ۱۶۶

ج- اشتباه اراده و آثار آن: ۱۶۹

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۷۱

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس ۱۷۵

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار ۱۷۶

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. ۱۷۶

بند اول: فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری: ۱۷۷

الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: ۱۷۷

ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: ۱۷۷

ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: ۱۷۸

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری ۱۷۹

نتیجه‌گیری ۱۸۴

پیشنهاد. ۱۸۸

فهرست منابع ۱۹۱

مقدمه

بیان مساله:

بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۵). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها به ویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر ماده‌ی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  پرداخته ایم.

ضرورت تحقیق:

رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمره‌ی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس می‌باشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، ۱۳۸۴، ص ۹۵). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به خصوصی‌سازی بر مبنای توسعه بورس پی‌ریزی گردید”(یاسینی، ۱۳۹۰، ص ۶ ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و ‌نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم می‌باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و. شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن، ‌انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه‌ی انجام معاملات و نیز قوانین حاکم بر آن ها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، ‌عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن‌ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می‌تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر می‌تواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمان‌های وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوه‌ی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.

پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:

  1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟
  2. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟
  3. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:

  1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.
  2. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.
  3. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

تعداد صفحه :۲۱۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com