پایان نامه پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی

  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده روانشناسی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی عمومی

موضوع پژوهش

پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی

سال تحصیلی۱۳۹۴

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مساله ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۰

۱-۴- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش . ۱۶

۱-۴-۱- تعریف نظری . ۱۶

۱-۴-۲- تعریف عملیاتی ۱۷

۱-۵- متغیرهای پژوهش . ۱۷

۱-۶- اهداف پژوهش . ۱۸

۱-۷- فرضیات پژوهش ۱۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه . ۲۱

۲-۲- ادبیات پژوهش . ۲۱

۲-۳- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط  به مذهب . ۲۵

۲-۳-۱- تعریف دین. ۲۶

۲-۳-۲- دیدگاه های نظری درباره دین . ۲۸

۲-۳-۳- روانشناسی مذهبی از دیدگاه انسانگراها . ۳۰

۲-۳-۴- دیم به عنوان رفتار عامل . ۴۰

۲-۳-۵- فطری بودن دین ۴۵

۲-۳-۶- منشأ دین ۴۸

۲-۳-۷- دیدگاه قرآن ۴۹

۲-۳-۸- معتقدان به آثار منفی دین بر سلامت ۵۵

۲-۳-۹- سرآغاز روانشناسی دین . ۵۷

۲-۳-۱۰- روان شناسی دین ۶۰

۲-۳-۱۱- نگرش مذهبی . ۶۳

۲-۳-۱۲- رفتار مذهبی . ۶۴

۲-۴- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به هوش اجتماعی ۶۵

۲-۴-۱- هوش . ۶۵

۲-۴-۲- هوش اجتماعی . ۶۵

۲-۴-۳- سازگاری اجتماعی ۷۰

۲-۴-۴- ماهیت مهارتهای اجتماعی ۷۱

۲-۴-۵- فرایند پردازش اطلاعات اجتماعی ۷۵

۲-۴-۶- پردازش اطلاعات . ۷۷

۲-۴-۷- آگاهی اجتماعی ۸۰

۲-۴-۸- منش اجتماعی بودن ۸۰

۲-۴-۹- کارکرد اجتماعی . ۸۱

۲-۴-۱۰- ارتباط مذهب و سلامت روان ۸۲

۲-۵- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به سلامت روان . ۸۵

۲-۵-۱- بهداشت عقل (خرد) . ۸۹

۲-۵-۲- بهداشت دل ( قلب ) ۸۹

۲-۶- پیشینه پژوهش ۱۰۰

۲-۶-۱- تحقیقات داخلی ۱۰۰

۲-۶-۲- تحقیقات خارجی ۱۰۹

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱- مقدمه . ۱۱۸

۳-۲- جامعه پژوهش ۱۱۸

۳-۳- حجم نمونه . ۱۱۸

۳-۴- رو ش نمونه گیری . ۱۱۹

۳-۵- ابزار پژوهش . ۱۱۹

۳-۵-۱- پرسشنامه نگرش سنج مذهبی ۱۱۹

۳-۵-۲- پرسشنامه سلامت روان ۱۲۰

۳-۵-۳- پرسشنامه هوش اجتماعی . ۱۲۱

۳-۶- روایی و پایایی آزمون ۱۲۳

۳-۷- معیارهای ورود به پژوهش . ۱۲۴

۳-۸- روش گردآوری داده ها ۱۲۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری . ۱۲۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه . ۱۲۷

۴-۲- یافته های توصیفی . ۱۲۷

۴-۳- ویژگی های جمعیت شناختی ۱۲۷

۴-۴- تحلیل استنباطی . ۱۳۱

۴-۵- فرضیه اسلی پژوهش . ۱۳۱

۴-۶- فرضیه های فرعی پژوهش . ۱۳۳

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱- اطلاعات توصیفی ۱۳۷

۵-۲- بحث و نتیجه گیری . ۱۳۷

۵-۳- فرضیه اصلی پژوهش . ۱۳۷

۵-۴- اولین فرضیه فرعی ۱۳۸

۵-۵- دویمن فرضیه فرعی ۱۳۸

۵-۶- محدودیت ها ۱۳۹

۵-۷- پیشنهادات ۱۴۰

منابع ومأخذ ۱۴۱

پیوست . ۱۵۸

پیوست ۱: پرسشنامه سلامت روان . ۱۵۹

پیوست ۲: پرسشنامه نگرش سنجش مذهبی ۱۶۰

پیوست ۳: پرسشنامه هوش اجتماعی ۱۶۱

چکیده انگلیسی ۱۶۲

چکیده   :

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود. روش پژوهش رگرسیون چند متغیری و همبستگی پیرسون بود. بدین منظور از جامعه آماری دانشجویان عادی در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد کرج نمونه ای به حجم ۱۲۰نفر (۶۰نفر دختر و ۶۰ نفر پسر )که در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. از ابزار پرسشنامه ۲۸ سوالی سلامت روان گلدبرک و ۲۵ سوالی نگرش مذهبی براهنی و ۲۱ سوالی هوش اجتماعی ترومسو توسط آزمودنی ها تکمیل و نتایج آن با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS  ورژن ۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که بین باورهای مذهبی با سلامت روان و هوش اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد . بدین معنا که هرچه باورهای مذهبی افراد مثبت تر شود از سلامت روان بهتری برخوردارند و همچنین افرادی که از هوش اجتماعی بالاتری برخوردار بودند از سلامت روان بهتری برخوردارند.

کلید واژه : سلامت روان ، باورهای مذهبی،هوش اجتماعی، دانشجویان  

۱-۱- مقدمه

انسان مجموعه‌ای است از بدن، اعصاب، روح و روان. از این رو نیاز است که تمام جنبه‌های حیات او    مد نظر قرار گیرند. در واقع وقتی از انسان به عنوان موجودی یکپارچه، با تمام ویژگی­های گوناگونش صحبت    می شود لازم است علاوه بر جنبه‌های زیستی ‌او جنبه‌های اجتماعی،روحی، روانی و معنوی‌اش هم مد نظر قرارگیرد. بنابراین دین به عنوان یکی از جنبه­های روحی و روانی انسان، از موضوعات مهم و خاص بوده و بررسی تاثیرات آن می ­تواند از نظر بهداشت روانی کمک حال انسان باشد (اختیاری و دهقانی­آرانی،۱۳۹۰).

از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت‌های تحصیلی‌شان خواهد داشت، ضروری به نظر می‌رسد که مسائل بهداشت و سلامت مربوط به جنبه‌های شناختی، عاطفی و روانی این قشر عظیم، جدی تلقی شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. و چون در هر جامعه توجه به وضعیت سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و علایق معنوی و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقیق یک زندگی پویا و سالم ضامن سلامتی آن جامعه برای سال‌های آینده به شمار می رود (کریمی و پیراسته، ۲۰۰۱).

«لَقَد خَلَقنَا الإنسانَ فی أحسَنِ تَقویم * ثُمَّ رَدَدناهُ أسفَلَ سافِلین»،( سوره تین، آیات ۴-۵.) در این آیه خداوند متعال، انسان را به امری بس عظیم و خطیر توجه داده است و آن این که چه حیاتی موجب حفظ و بقای مرتبه رفیع احسن تقویمی است و انسان چگونه باید زندگی کند که در وادی هولناک و از بین برنده اسفل سافلینی ساقط نشده و تازیانه­های عذاب بر او نواخته نشود. زندگی فراخور نیک­بختی و سعادتمندی چه ویژگی­هایی باید داشته باشد و همچنین تباهی و نگون­بختی که نشانگر انحطاط و شقاوتمندی است از چه نوع نادانی­ها و گمراهی­ها نشأت می­گیرد؟ (جوادی آملی، ۱۳۹۱).

امام موسى­بن­جعفر علیه­السلام می­فرمایند: «وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ فى أرْبَعٍ: أَوَّلُها أنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ، وَالثّانِیَهُ أنْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِکَ، وَالثّالِثَهُ أنْ تَعْرِفَ ما أرادَ مِنْکَ، وَالرّبِعَهُ أنْ تَعْرِفَ ما یُخْرِجُکَ عَنْ دینِکَ. تمام علوم جامعه را در چهار مورد شناسایى کرده­ام: اوّلین آنها این که آفریدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پیدا کنى. دوّم، این که بفهمى که از براى وجود تو و نیز براى بقاء حیات تو چه کارها و تلاش­هایى صورت گرفته است. سوّم، بدانى که براى چه آفریده شده­اى. چهارم، معرفت پیدا کنى به آن چیزهایى که سبب مى­شود از دین و اعتقادات خود منحرف شوى یعنى راه خوشبختى و بدبختى خود را بشناسى و در جامعه چشم و گوش بسته حرکت نکنى.» (کلینی، ۱۳۶۹).

امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می­فرماید: «بدان ای عزیز که چنانچه از برای این بدن صحت و مرضی است و علاج و معالجی، برای نفس انسانی و روح آدمیزاده نیز صحت و مرض و سقم و سلامتی و علاج و معالجی است. صحت و سلامت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت، و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انحراف از جاده انسانیت است. و اهمیت امراض نفسانیه هزاران درجه بیشتر از امراض جسمانیه است.» (امام خمینی (ره)، ۱۳۷۱).

ایشان با این بیان به این نکته اساسی اشاره فرمودند که دنیا فقط همین بعد ظاهری و جسمی ما نیست که تمام هم و غم­مان اصلاح و آبادانی جسم و بدن باشد و اگر دچار بیماریی در بدن شدیم دنبال درمان آن باشیم و توجهی به بعد روحانی خود نداشته باشیم. بلکه باید بدانیم که در پس این دنیای فانی و پست بعد دیگری برای انسان است به نام بعد معنویت و روحانیت، که اگر سلامتی برای بدن هست برای روح نیز می­باشد. اگر بدن بیمار می­شود، روح نیز بیمار می­گردد و مهمترین بیماری روحی که از هزاران بیماری جسمی خطرناکتر می­باشد، انحراف از جاده انسانیت و دوری از خداوند متعال است.

در عصر حاضر به علت پیشرفت­های فناوری و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان، پرداختن به مسأله سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت ویژه­ای یافته است و تأمین سلامتی افراد جامعه یکی از مهم­ترین مسائل اساسی در هر کشوری محسوب می­گردد. مطالعات علمی وسیعی که در این زمینه صورت می­گیرد، می ­تواند با شناسایی دقیق­تر عوامل تهدیدکننده سلامتی و رفع ابهامات و پیچیدگی­های مربوط به بیماری­شناسی، کیفیت و سبک ­زندگی و علل آسیب­های اجتماعی، راهگشای برنامه ­های ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی باشد (نایدو و ویلز[۱]، ۲۰۰۸).

با توجه به مطالب ذکر شده، جامعه­ای از سلامت روان و جسم بهره­مند می­شود که به آموزه­های ناب اسلامی پای­بند باشد و خود را موظف به انجام دستورات و راهکارهای آن بداند.

تعداد صفحه :۱۷۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

۲