پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان های نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط

 

 
دانشگاه آزاد اسلامی
 
واحد علوم و تحقیقات
 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)
 
عنوان:
بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان های نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط
 
 
تابستان  ۱۳۹۳
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده ۱
فصل اول. ۲
کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق : ۴
۱-۳  اهداف تحقیق.. ۷
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸
۱-۵ سوالات تحقیق.. ۹
۱-۶ فرضیه های تحقیق.. ۱۱
۱-۷ روش تحقیق.. ۱۲
۱-۸ گرد آوری اطلاعات… ۱۲
۱-۹ قلمرو تحقیق.. ۱۲
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۳
۱-۹-۲ قلمرو زمانی.. ۱۳
۱-۹-۳  قلمرو مکانی.. ۱۳
۱-۱۰ واژگان کلیدی و اصطلاحات… ۱۳
۱-۱۱ خلاصه فصل : ۱۶
فصل دوم. ۱۷
مروری بر ادبیات تحقیق.. ۱۷
۲-۱ مقدمه. ۱۸
۲-۲  بخش اول : تعریف محافظه کاری ،معیارهای ارزیابی محافظه کاری و انواع محافظه کاری و مدل ها ۱۸
۲-۲-۱ تعریف محافظه کاری.. ۱۸
۲-۲-۲ معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. ۲۳
۲-۲-۱-۱ معیارهای خالص دارایی ها ۲۳
۲-۲-۱-۲ معیارهای سود و اقلام تعهدی.. ۲۴
۲-۲-۲-۲ معیارهای رابطه سود و بازده سهام. ۲۵
۲-۲-۳ تقسیم انواع محافظه کاری.. ۲۶
۲-۲-۳-۱ محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) ۲۶
۲-۲-۳-۲ محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) ۲۷
۲-۲-۴ روش های اندازه گیری محافظه کاری: ۲۷
۲-۲-۴-۱ روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط.. ۲۷
۲-۲-۴-۲ روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط.. ۳۱
۲-۲-۵ مفهوم محافظه کاری.. ۳۳
۲-۲-۶ روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه کاری.. ۳۶
۲-۲-۶-۱ معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی.. ۳۶
۲-۲-۶-۱-۱ معیار گیولی و هاین (۲۰۰۰) ۳۶
۲-۲-۶-۱-۲ معیار بال و شیواکومار ۲۰۰۵. ۳۹
۲-۲-۶-۲ معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار. ۴۰
۲-۳ بخش دوم مباحث مربوط به هزینه نمایندگی.. ۴۴
۲-۳-۱ تئوری نمایندگی.. ۴۴
۲-۳-۲ مشکلات نمایندگی.. ۴۶
۲-۳-۳ تعمیم مشکل نمایندگی.. ۴۹
۲-۳-۴ هزینه نمایندگی.. ۵۰
۲-۳-۵ تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی.. ۵۶
۲-۳-۶ ساختار مالکیت… ۵۶
۲-۳-۷ تئوری ساختار مالکیت… ۵۷
۲-۴ بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. ۵۸
۲-۴-۱ تعریف جریان وجوه نقد آزاد. ۵۹
۲-۴-۲  محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. ۵۹
۲-۴-۳  مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. ۶۰
۲-۴-۴  مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. ۶۳
۲-۵ بخش چهارم :پیشینه تحقیق.. ۶۳
۲-۵-۱ تحقیقات خارجی.. ۶۴
۲-۵-۲ تحقیقات داخلی.. ۷۱
۲-۶ خلاصه ی فصل……………………………….۸۴
فصل سوم. ۸۶
روش‌ اجرای تحقیق.. ۸۶
۳-۱ مقدمه. ۸۷
۳-۲ جامعه آماری.. ۸۷
۳-۳ روش تحقیق.. ۸۸
۳-۴ گرد آوری اطلاعات… ۸۸
۳-۵ فرضیه های تحقیق.. ۸۸
۳-۶ متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها ۹۰
۳-۷  تابع آماری.. ۹۴
۳-۷-۱ آزمون دوربین – واتسون (DW) 94
۳-۷-۲ مدل های داده های تابلویی.. ۹۵
۳-۷-۳ آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) ۹۷
۳-۷-۴ آزمون هاسمن.. ۹۸
۳-۷-۵ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… ۹۹
۳-۷-۵-۱ نرمال بودن خطاها ۹۹
۳-۷-۵-۲  ناهمسانی واریانس… ۱۰۰
۳-۷-۵-۳ هم خطی.. ۱۰۰
۳-۷-۵-۴ – عدم وجود خود همبستگی بین  ها: ۱۰۱
۳-۷-۶ –  آزمون مانایی.. ۱۰۳
۳-۷-۷  آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق.. ۱۰۴
۳-۷-۷-۱ ضریب تعیین تعدیل شده ۱۰۴
۳-۷-۷-۲ آماره  F رگرسیون. ۱۰۴
۳-۸ خلاصه فصل: ۱۰۴
فصل چهارم. ۱۰۵
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۵
۴-۱ مقدمه‏ ۱۰۶
۴-۲  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. ۱۰۷
۴-۲-۱ محاسبات محافظه کاری با بهره گرفتن از مدل باسو. ۱۰۷
۴-۲-۱-۱ محاسبات مربوط محافظه کاری سود مدل باسو. ۱۰۸
۴-۳ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۱۰۹
۴ ـ ۴ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… ۱۱۱
۴-۵ مفروضات رگرسیون. ۱۱۳
۴-۶ روش تخمین مدل با بهره گرفتن از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. ۱۱۴
۴-۷ آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. ۱۱۵
۴-۸ آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۱۱۶
۴-۹ آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) ۱۱۷
۴-۱۰ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. ۱۱۸
۴-۱۰-۱ آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۱۸
۴-۱۰-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۲۰
۴-۱۰-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۲۳
۴-۵ خلاصه فصل………………………………..۱۲۹
فصل پنجم. ۱۳۰
نتیجه‌گیری و پیشنهادات… ۱۳۰
۵-۱ مقدمه. ۱۳۱
۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۳۲
۵-۲-۱ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۳
۵-۲-۲ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۵
۵-۲-۳ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۶
۵-۳ پیشنهاد ها ۱۳۸
۵-۳-۱ پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… ۱۳۸
۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۴۱
۵-۴- خلاصه فصل: ۱۴۱
منابع و ماخذ. ۱۴۳
منابع فارسی: ۱۴۴
منابع لاتین: ۱۴۷
پیوست ها ۱۵۱
پیوست شماره ۱ لیست شرکت های نمونه آماری.. ۱۵۲
پیوست شماره ۲ خروجی نرم افزار آماری: ۱۵۴
 
 
جدول ۱-۲ چکیده پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر. ۷۹
جدول ۱-۴ نتایج حاصل از برآورد ضرایب محافظه کاری سود مدل باسو: ۱۰۸
نگاره  ۴-۱  آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S)) 110
نگاره شماره (۲-۴) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) ۱۱۱
جدول شماره ۴-۳: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… ۱۱۲
جدول شماره ۴-۴:  نتایج آزمون F لیمر. ۱۱۶
جدول شماره ۵-۴:  نتایج آزمون هاسمن.. ۱۱۷
جدول شماره ۴-۶: نتایج تخمین مدل (۱) ۱۱۹
جدول شماره ۴-۷: نتایج تخمین مدل (۲) ۱۲۱
جدول شماره ۴-۸: نتایج تخمین مدل (۳) ۱۲۴
جدول شماره ۴-۹: نتایج همخطی.. ۱۲۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق.. ۷
نگاره شماره ۱-۴:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. ۱۱۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
این تحقیق به بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۰۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ صورت گرفت که در مجموع ۵۳۰ مشاهده برای دوره تحقیق وجود دارد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
واژگان کلیدی : هزینه های نمایندگی ،جریان نقدی آزاد، محافظه کاری مشروط،سود هر سهم
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱مقدمه
سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه ­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­ کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­ کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­ های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، ۱۹۸۶، ۳۲۳)[۱].
 
۱-۲ بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق :
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد[۲] را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی[۳] بین مدیران و سهامداران تعریف می­ کنند.جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­شود که در این حالت مدیران هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد.(آخوندی ،۱۳۹۱)
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی[۴] سرمایه ­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.(جنسن،۱۹۸۶)
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه­ای بین مدیران و سهامداران می­شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.(ایوب ،۱۳۹۲)
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های جدید سرمایه ­گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد. (جنسن،۱۹۸۶)
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت­های رشد کم، به سرمایه ­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی)[۵] یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفیمی­تواند از طریق ایجاد سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند سرانجام می ­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه­های جدید سرمایه ­گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می­دهد. این قبیل پروژه­ها و فعالیت­ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می­شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،۲۰۰۲).[۶] این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه ­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه ­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) و حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­ کنند، پیش ­بینی شده است که سرمایه ­گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش ­بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی[۷] (مربوط ارزشی) بوده و طریقه محافظه کاری حسابداری مورد استفاده در تصمیم ­گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بینهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروطپرداخته شده است.
 
 
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق
 
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط می باشد .
اهداف بعدی:

  1. تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نقدینگی آزاد شرکت ها
  2. تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و بدهی شرکت ها
  3. تعیین رابطه بین محافظه کاری مشروط و توزیع سود نقدی در شرکت ها
  4. تعیین رابطه بین محافظه کاری مشروط و حجم نگهداری وجه نقد در شرکت ها
  5. ارائه الگویی جهت تبیین رابطه محافظه کاری مشروط و اهداف ذکر شده در شرکتهای بورس اوراق بهادار جهت استفاده آتی محققان و شرکتها.

 
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق
در فرضیه نمایندگی بیان شده است که در رابطه نمایندگی، نماینده ممکن است همواره در جستجوی تأمین منافعمالک به بهترین شکل نباشد چرا که منافع شخصی هر یک از طرفین به تابع مطلوبیت و میزان ثروت و رفاه آنان،بستگی دارد .اما بر اساس مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی، افراد و گروه های مختلف، تمام اطلاعات موجود را بهگونهای هوشمندانه مورد استفاده قرار میدهند و لذا هیچ گاه به طور منظم و قاعدهمند دچار خطا نمیشوند .بنابراین مالک مخارجی را متحمل میشود تا بر رفتار نماینده نظارت کند .مخارج تحمل شده از سوی مالک برایاعمال نظارت بر نماینده، موجب کاهش حقوق و مزایای مدیر میشود .توانمندی مالکان در کاهش حقوق و مزایایمدیر و ایجاد نوعی پوشش در برابر خطرات احتمالی سبب می شود تا نمایندگان از انگیزهی لازم برای بهرهگیریاز اجرای عملیات نظارتی برخوردار باشند.
با توجه به موارد ذکر شده دریافتیم که افزایش در سود تقسیمی و بدهی ها می تواند بر هزینه های نمایندگی کهناشی از جریان های نقدی آزاد است،تاثیر بگذارد.جریان های نقدی آزاد باعث ایجاد موقعیت برای سوءاستفادهمدیران می شود و از طرف دیگرمحافظه کاری مشروط می تواند این سوءرفتار را کاهش دهد.هدف از انجام اینپژوهش این است که تاثیر عواملی مانند بدهی شرکت،سود نقدی تقسیمی و نگهداشت وجه نقد را بر روی محافظه کاری بسنجیم و به این سوال پاسخ دهیم که هریک از عوامل فوق چه تاثیری بر روی محافظه کاری مشروط دارند.با توجه به اینکه محافظه کاری مشروط می تواند سوءرفتار مدیریت را کاهش دهد و این امر باعث ارائه بهترگزارشات مالی به سهامداران و ذینفعان منجر می شود این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
حال با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ضرورت بیش از پیش تحقیق و مطالعه بر روی بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط احساس می گردد در این راستا محقق در این تحقیق موضوع بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط را برگزیده است تا از طریق آزمون های تجربی راهکارهای مفیدی را برای رشد و تعالی این شرکتهای بورسی در کشور پیشنهاد نماید.
[۱]-Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳.
[۲]- Free Cash Flow
[۳]- Agency Problems
[۴]- Negative Net Present Value
[۵]- Marginal Project
[۶]- Westphalen, 2002, p12.
[۷]- Value Relevant
تعداد صفحه :۱۴۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com