پایان نامه بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M.A)
 
 
    عنوان
بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران
 
تابستان ۱۳۹۳
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش رابطه بین ارائه مجدد صورت های مالی و رشد شرکتها را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر موضوع ارائه مجدد صورت های مالی و تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی باعث جلب توجه پژوهشگران دانشگاهی شده است. این مسئله بعد از تصویب و به اجرا درآمدن قانون ساربینز آکسلی تشدید شد و باعث افزایش شدید تعداد ارائه مجددهای صورت های مالی شرکت ها شد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری تجدید ارائه می شوند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ارائه مجدد صورت های مالی تاثیری بر رشد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ارائه مجدد صورت های مالی موجب خواهد شد که شرکت ها با رشد بیشتر روبرو شوند یا خیر؟
از این رو جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات ۵ ساله ۸۰ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری از مدل رگرسیونی Panel Data  و آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t با بهره گرفتن از Spss و  Eviews شده است.
از این رو پس از تحلیل داده ها و نتایج تحقیق، نتایج حاکی از آن است که تجدید ارائه صور تهای مالی موجب کاهش رشد شرکتها می شود و این شرکت ها در مقایسه با شرکت هایی که ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند دارای رشد کمتری هستند
واژه های کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، رشد شرکتها، نسبت Q توبین، بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب
        
                                                                        عنوان                            صفحه
چکیده ۲
کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱ مقدمه: ۲
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۲
۱-۳ تعریف مسئله. ۲
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۲
۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۲
۱-۶ قلمرو تحقیق.. ۲
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۲
۱-۶-۲ قلمرو مکانی تحقیق.. ۲
۱-۶-۳ قلمرو زمانی تحقیق.. ۲
۱-۷ روش تحقیق.. ۲
۱-۸  روش جمع آوری اطلاعات.. ۲
۱-۹  جامعه و نمونه آماری.. ۲
۱-۱۰ تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ۲
۱-۱۰-۱ ارائه مجدد صورتهای مالی.. ۲
۱-۱۰-۲ رشد شرکت.. ۲
۱-۱۱ ساختار تحقیق.. ۲
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۲
۲-۱ مقدمه. ۲
بخش اول. ۲
ادبیات تحقیق.. ۲
۲-۲ گزارشگری مالی.. ۲
۲-۲-۱ اهداف گزارشگری مالی.. ۲
۲-۲-۲ استانداردهای گزارشگری.. ۲
۲-۲-۳ اطلاعات مالی برای چه اشخاصی ارائه می‌گردد؟. ۲
۲-۳  ارائه مجدد صورتهای مالی.. ۲
۲-۳-۱ دلائل ارائه مجدد صورت های مالی.. ۲
۲-۳-۲ واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی.. ۲
۲-۳-۳ واکنش بازار نسبت به ارائه مجدد صورت های مالی.. ۲
۲-۳-۴ پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی.. ۲
۲-۴ رشد شرکت.. ۲
۲-۴-۱ رشد داخلی.. ۲
۲-۴-۲ رشد خارجی.. ۲
۲-۴-۳ فرصتهای رشد. ۲
۲-۴-۴ سود. ۲
۲-۴-۵ درجه اتکاء شرکت به منابع مالی خارج از شرکت (نسبت اهرمی) ۲
۲-۴-۶ نرخ رشد فروش۲
۲-۴-۷ نرخ رشد نسبت سود به قیمت.. ۲
۲-۴-۸  نسبت Q توبین.. ۲
۲-۵  فرضیه کارآیی بازار. ۲
۲-۵-۱ انواع کارایی: ۲
۲-۵-۲ سطوح مختلف کارایی.. ۲
۲-۵-۳ مفروضات بازار کامل سرمایه. ۲
بخش دوم. ۲
۲-۶ پیشینه تحقیق.. ۲
۲-۶-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۲
۲-۶-۲ تحقیقات انجام شده در خارج.. ۲
۲-۷ خلاصه فصل دوم. ۲
فصل سوم- روش شناسی تحقیق.. ۲
۳-۱ مقدمه. ۲
۳-۲ روش تحقیق.. ۲
۳-۳ جامعه و نمونه آماری.. ۲
۳-۴ روش جمع آوری داده ها ۲
۳-۵ معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها ۲
۳-۵-۱ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل.. ۲
۳-۵-۲ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته. ۲
۳-۵-۳ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترلی.. ۲
۳-۶ مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی.. ۲
۳-۶-۱ آزمون F لیمر. ۲
۳-۶-۲ آزمون‌ هاسمن.. ۲
۳-۶-۳ مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی.. ۲
۳-۶-۴ آزمون مانایی(استایی) متغیرها ۲
۳-۶-۴-۱ آزمون ریشه واحد. ۲
۳-۶-۴-۲ آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
۳-۷ فرضیه های تحقیق.. ۲
۳-۸ مدلهای تحقیق.. ۲
۳ -۹ خلاصه فصل.. ۲
فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها ۲
۴-۱ مقدمه. ۲
۴-۲ تجزیه تحلیل داده ها ۲
۴-۲-۱ تجزیه تحلیل توصیفی.. ۲
۴-۲-۲ تجزیه تحلیل مقایسه ای.. ۲
۴-۲-۳ تجزیه تحلیل علی.. ۲
۳-۴ آمار توصیفی.. ۲
۴ -۴  بررسی همبستگی متغیر ها ۲
۴-۵ آزمون مانایی(استایی) متغیرها ۲
۴-۵-۱ آزمون ریشه واحد(Unit Root) 2
۴-۵-۲ آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
۴-۶ آزمون ناهمسانی واریانس۲
۴-۷ آزمون فرضیه ها ۲
۴-۸ خلاصه فصل.. ۲
فصل پنجم- خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها ۲
۵-۱ مقدمه. ۲
۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۲
۵-۳ نتیجه، بحث و مقایسه. ۲
۵-۴ محدودیت های تحقیق.. ۲
۵-۵ پیشنهادهای تحقیق.. ۲
۵-۵-۱ پیشنهادهای ناشی از تحقیق.. ۲
۵-۵-۱ پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۲
فهرست منابع و ماخذ. ۲
الف- منابع فارسی.. ۲
ب- منابع انگلیسی.. ۲
پیوست.. ۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
                                                                             عنوان                             صفحه
نمودار ۲-۱. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام…………………………………………… ۵۲
نمودار ۳-۱ : انتخاب روش تخمین…………………………………………………………………………………. ۶۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
                                                                           عنوان                             صفحه
جدول ۴-۱. آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. ۷۶
جدول ۴-۲. نتایج آزمون همبستگی متغیرها ………………………………………………………………………. ۷۸
جدول ۴-۳. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. ۸۰
جدول ۴-۴. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………… ۸۱
جدول ۴-۵. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن…………………………………………………………………………. ۸۱
جدول ۴-۶. آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. ۸۲
جدول ۴-۷. آزمون ویلکاکسون………………………………………………………………………………………. ۸۳
جدول ۵-۱. خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………. ۸۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ مقدمه:
صورت های مالی وسیله ارتباطی اصلی برای پرکردن شکاف بین سرمایه گذاران و مدیران هستند که اطلاعات مالی را بوسیله کم کردن عدم تقارن اطلاعاتی میان استفاده کنندگان مختلف گزارش های مالی، معتبرتر می سازند.استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی، که گروه های ذینفع زیادی را در بر می گیرند، نیازهای اطلاعاتی خود را در چارچوب صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست آن مرتفع می سازند. گزارشگری مالی برون سازمانی همیشه درصدد آن بوده روش هایی را ابداع نماید تا خواسته های این گروه از استفاده کنندگان را تامین نموده و جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر برای تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی و تامین نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی در ایران صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان،صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود. موضوعی که در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی است. به همین دلیل صورت های مالی باید از ویژگی های کیفی مناسبی برخوردار باشند. هر گاه در دوره جاری محرز گردد که صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شکل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می کند. انواع اشتباهاتی که منجر به ارائه مجدد صورت های مالی می شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به کارگیری رویه های حسابداری، تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری، و موارد تقلب.اگرچه ارائه مجدد صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه ، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه، جلب شده است. با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند. ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد.
به طور کلی، در ادبیات حسابداری، به واکنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت های مالی و مطالعه ویژگی شرکتهایی پرداخته می شود که اقدام به ارائه مجدد می نمایند. دلایل احتمالی واکنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت های مالی عبارت است از:

  • تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاکی از کاهش جریا نهای نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می کند.
  • نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالا نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشکلات مدیریتی شرکت است.
  • علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است که باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به کارگرفتن رو شهای پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.
۱-۳ تعریف مسئله
طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصول) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورتهای مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آنها نیز با اهمیت باشند صورتهای مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل  به دلیل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعیین سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سالهای قبل به حساب گرفته شود، درنتیجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورتهای مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات ضروری است. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸)
در سالهای اخیر، تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده توسط شرکتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت که مورد تایید استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتکا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،۱۳۸۹)
از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی  پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده    می گردد (همان منبع).
درحقیقت صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام وعلائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد(ژیا[۱]، ۲۰۰۶).
در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می باشند لذا هرگونه اطلاعاتی که با استفاده ازآن بتوان رشد شرکت را  پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد (خادمی،۱۳۸۸). فرصتهای رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،۱۳۹۰). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصتهای رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه  می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،۱۳۸۲)
ارائه مجدد صورتهای مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران،[۲] ۲۰۱۳)
تحقیق (پالمرز و همکاران[۳] ، ۲۰۰۴) نشان می دهد که واکنش منفی بازار سرمایه به تجدید ارائه  صورت های مالی ناشی از دو عامل اصلی است:  تنزل چشم انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورتهای مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران[۴]، ۲۰۰۸)
ارائه مجدد صورت های مالی کیفیت گزارشگری مالی دوره های قبل را به چالش می کشد.این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصمیماتی جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. (دمیرکان[۵]،۲۰۰۷ )
۱-۴ اهداف تحقیق
در سالهای اخیر، تعداد صور تهای مالی تجدید ارائه شده توسط شرکتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت که مورد تایید استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتکا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد.
از آنجائیکه رشد شرکتها برای سرمایه گذاران با اهمیت است و همانطور که قبلاٌ اشاره شد ارائه مجدد صورتهای مالی موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران  می گردد از این رو با انجام این تحقیق درصدد دستیابی به اهداف زیر هستیم:

  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها.
  • تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد نمی کنند

۱-۵ فرضیه های تحقیق
بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است :

  1. ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
  2. بین رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی   نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.

۱-۶ قلمرو تحقیق
۱-۶-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق  تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
۱-۶-۲ قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر می گیرد.
۱-۶-۳ قلمرو زمانی تحقیق 
این پژوهش به منظور بررسی سوالات تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است.
۱- Xia
-۱Albring et al
Palmrose et al-2
-۳ Karpoff et al
-۴ Demirkan
تعداد صفحه :۹۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com