پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات شاهرود
پایان نامه ‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»
رشته تحصیلی: حسابداری
 
پایان نامه :
بررسی تأثیر ترکیب حقوق مالکانه بر ضریب حسّاسیّت سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه‌ای) به جریان نقد حاصل از فعالیّت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان ۱۳۹۴
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱.مقدمه ………………………………………………۳
۱-۲.بیان مساله تحقیق…………………………………………………………..۴
۱-۳.اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………..۶
۱-۴.اهداف تحقیق ………………………………………………………………….۷
۱-۴-۱. هدف آرمانی ………………………………………………………..۷
۱-۴-۲. هدف اصلی ………………………………………………………………….۸
۱-۴-۳. اهداف ویژه ………………………………………………………..۸
۱-۵.سوالات تحقیق………………………………………………………………………۸
۱-۶.فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..۹
۱-۷. متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۷-۱. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۲. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۳. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………….۱۱
۱-۸. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۸-۱. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………۱۱
۱-۸-۲. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………..۱۱
۱-۸-۳. قلمرو زمانی …………………………………………………………………………۱۱
۱-۹. روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰. استفاده کنندگان ازنتایج تحقیق ……………………………………………………………۱۱
۱-۱۱.تعاریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………….۱۲
۱-۱۲. خلاصه فصل ………………………………………………………۱۳
۱-۱۳.چارچوب فصول آتی ………………………………………………………………۱۳
فصل دوم: ادبیات نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲.مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۱. راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۱-۱. ریشه‌های تاریخی راهبری شرکتی ……………………………………………………۱۸
۲-۲-۱-۲. تعریف راهبری شرکتی ………………………………………………….۲۱
۲-۲-۱-۳. ضرورت بکارگیری نظام راهبری شرکتی…………….۲۳
۲-۲-۱-۴. انواع سیستم‌های راهبری شرکتی …………………………………….۲۶
۲-۲-۱-۴-۱. راهبری شرکتی برون‌سازمانی …………………………………………..۲۷
۲-۲-۱-۴-۲. راهبری شرکتی درون‌سازمانی ………………………………………..۲۸
۲-۲-۱-۴-۳. مقایسه دو سیستم ……………………………………………..۳۰
۲-۲-۲.ساختارهای‌حقوق‌مالکانه

۲-۲-۲-۱-۱. سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یک دستگاه نظارتی: نظریه نمایندگی ……………..۳۴
۲-۲-۲-۱-۲. نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی برای کاهش هزینه‌های ورشکستگی: نظریه ورشکستگی …۳۵
۲-۲-۲-۱-۳. نقش سرمایه‌گذاران نهادی در علامت‌دهی برای عملکردخوب: نظریه علامت دهی…..۳۶
۲-۲-۲-۱-۴. سرمایه‌گذاران نهادی وخصوصی سازی …………………………….۳۶
۲-۲-۲-۲.حقوق‌مالکانه‌شرکتی …………………………………………………………..۳۹
۲-۲-۲-۳.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی …………………………………………………..۳۹
۲-۲-۲-۴.تمرکز‌حقوق‌مالکانه………………………………………. ………………………..۴۴
۲-۲-۳. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی ………………………………….۴۶
۲-۲-۳-۱. نظرات وتئوری‌های تامین مالی ………………………………………۴۶
۲-۲-۳-۱-۱. نظریه سنتی ……………………………………………………………………..۴۷
۲-۲-۳-۱-۲. نظریه مودیلیانی و میلر………………………………………………..۴۸
۲-۲-۳-۱-۳. تئوری نمایندگی ……………………………………………………………….۴۹
۲-۲-۳-۱-۴. تئوری موازنه ایستا یا پایدار…………………………………………۴۹
۲-۲-۳-۱-۵. نظریه عدم تقارن اطلاعات ……………………………………………………..۵۱
۲-۲-۳-۱-۶. تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی (تئوری ترجیحی) ………….۵۱
۲-۲-۳-۲. محدودیت‌های مالی ………………………………………………………………………………۵۴
۲-۲-۳-۳. ماهیت ومفهوم حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی …………………………..۵۶
۲-۳.پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۳-۱.تحقیق‌های داخلی……………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۳-۲.تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………..۶۰
۲-۴.خلاصه فصل……………………………………………………………………………۶۶
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱.مقدمه ……………………………………………………………………………………………۶۸
۳-۲.روش تحقیق ……………………………………………………………………………..۶۹
۳-۳. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………۶۹
۳-۳-۱. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………۶۹
۳-۳-۲. قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………..۶۹
۳-۳-۳. قلمرو زمانی …………………………………………………………………..۶۹
۳-۴. جامعه آماری………………………………………………………………..۷۰
۳-۵. نمونه آماری ………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۶. ابزارهای گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………..۷۲
۳-۷. طرح مساله تحقیق …………………………………………………………………………….۷۲
۳-۸. فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………….۷۳
۳-۹. متغیرهای تحقیق…………………………………………………۷۴
۳-۹-۱. متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………..۷۴
۳-۹-۱-۱.نوع‌حقوق‌مالکانه …………………………………………………………………………۷۴
۳-۹-۱-۱-۱.حقوق‌مالکانه‌نهادی……………………………………….۷۵
۳-۹-۱-۱-۲.حقوق‌مالکانه‌شرکتی ………………………………………………………………………۷۵
۳-۹-۱-۱-۳.حقوق‌مالکانه‌مدیریتی ……………………………………………………………………۷۵
۳-۹-۱-۲.تمرکز‌حقوق‌مالکانه…………………………………………………….۷۵
۳-۹-۲. متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۹-۲-۱. حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی………………………………….۷۶
۳-۹-۳. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………۷۷
۳-۹-۳-۱. اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۹-۳-۲. اهرم مالی ……………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۱۰. مدل‌ تحقیق ……………………………………………………………………………..۷۸
۳-۱۱. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۱۱-۱. روش داده‌های پانل …………………………………………………………………………………………………………۸۰
۳-۱۱-۱-۱. روش اثراث ثابت ………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۱۱-۱-۲. روش اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۱۱-۱-۳. آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۱۱-۱-۴. آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۱۱-۲. آزمون معناداربودن مدل ……………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۱۱-۳. آزمون معنادار بودن متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………۸۳
۳-۱۱-۴. آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی …………………………………………………………..۸۴
۳-۱۱-۴-۱. فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۱۱-۴-۲. فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل ……………………………………………………………..۸۵
۳-۱۱-۴-۳. فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۱۱-۴-۴. فرض همسانی واریانس باقیمانده‌ها ……………………………………………………………………………….۸۷
۳-۱۱-۵. تحلیل همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۱۱-۵-۱. ضریب تعیین ……………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۱۱-۵-۲. ضریب همبستگی ………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۱۱-۶. آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی ……………………………………………………………………………….۸۹
۳-۱۱-۷. تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه‌ها ………………………………………………………………………….۹۰
۳-۱۲.خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴-۲. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………۹۴
۴-۳. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………۹۵
۴-۴. بررسی روایی و مانایی (ایستایی) متغیرها ………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۵. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۶. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………۹۸
۴-۷. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….۹۹
۴-۸.  آزمون فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۴-۸-۱. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۴-۸-۱-۱. آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۸-۱-۲. آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۴-۸-۱-۳. آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴-۸-۱-۴. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………۱۰۳
۴-۸-۲. آزمون فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۹. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۵-۲.خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۵-۳.تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۵-۳-۱. تحلیل فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۵-۳-۱-۱. تحلیل فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۳-۱-۲. تحلیل فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۳-۱-۳. تحلیل فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۵-۳-۲. تحلیل فرضیه ‌اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۵-۴. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۵-۴-۱. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………۱۱۴
۵-۴-۲. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۵-۵. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
منابع ومآخذ:
الف. منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
ب. منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
پیوست:
اسامی شرکت‌ها، نماد، تاریخ ورود و صنعت مربوطه ……………………………………………………………………….۱۲۰
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
مشخصات انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول۲-۱. کارکردهای آرمانی نظام راهبری شرکتی …………………………………………………………………………..۲۶
جدول ۲-۲. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………۶۳
جدول ۲-۳. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….۶۵
جدول ۳-۱. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..۷۱
جدول ۳-۲. چگونگی توزیع شرکت‌های نمونه آماری بین صنایع مختلف ………………………………………….۷۲
جدول ۴-۱. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………۹۴
جدول ۴-۲. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق ………………………………………………..۹۵
جدول ۴-۳. خلاصه نتایج حاصل ازآزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق …………………………………………..۹۶
جدول ۴-۴. آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………..۹۷
جدول ۴-۵. نتایج آزمون بروش- پاگان همسانی واریانس ……………………………………………………………….۹۸
جدول ۴-۶. نتایج آزمون جارکوا- برا نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۷. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۱) تحقیق ………………………………………………………….۱۰۱
جدول ۴-۸. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق ازطریق برآورد مدل (۱) تحقیق …………………………۱۰۲
جدول ۴-۹. نتایج انتخاب الگو برای برآوردمدل (۲) تحقیق ………………………………………………………….۱۰۵
جدول ۴-۱۰. نتایج آزمون فرضیه ‌اصلی دوم تحقیق ازطریق برآورد مدل (۲) تحقیق ……………………..۱۰۵
جدول ۵-۱. خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………….۱۰۹
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل ۲-۱. روابط برقرارشده ازطریق مکانیزم‌های داخلی و خارجی…………………………………………. ۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار ۴-۱. نرمال بودن خطاها در مدل (۱) تحقیق ……………………………………………………………………………۹۹
نمودار ۴-۲. نرمال بودن خطاها در مدل (۲) تحقیق ……………………………………………………………………………۹۹
 
 
 
 
چکیده
هدف اصلی و غایی این پژوهش بررسی اثرات متغیرهای ترکیبات متنوع حقوق مالکانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد، به عبارت دیگر دراین تحقیق، تاثیرساختارحقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، اثر متغیرهای نوع حقوق مالکانه (نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتی و مدیریتی) و با محوریت مولفه درجه اشباع یا تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در چارچوب دو گزاره‌ی اصلی و سه گزاره‌ی فرعی تدوین شد. با بکارگیری روش ‌نمونه‌گیری حذف سیستماتیک یا روش نمونه‌گیری غربال‌گری، تعداد ۹۰ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۵ ساله، مشتمل بر سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲، انتخاب و داده‌های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت. متدولوژی یا روش‌شناسی پژوهش حاضر از نظر نوع استدلال در زمره استدلال استقرایی از نوع پس‌رویداد و از منظر هدف در زمره‌ی مطالعات کاربردی شبه تجربی و ایضاً از منظر نوع ارتباط بین دو یا چند پدیده، در جرگه‌ی پژوهش های توصیفی – همبستگی دسته‌بندی می‌شود. برای آزمون گزاره‌های اصلی و تبعی از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره پیرسون با داده‌های پانل واثرات ثابت استفاده شد. نتایج مکتسبه مبین و موید این مهم است که در فاصله اعتماد ۹۵ درصد، متغیر حقوق مالکانه نهادی با محوریت درجه تمرکز، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، تاثیر مستقیم و معنا‌داری دارد (پذیرش فرضیه‌های تبعی اول از فرضیه اصلی اول و هم‌چنین فرضیه اصلی دوم)؛ امّا، حقوق مالکانه شرکتی و مدیریتی با محوریت درجه تمرکز در بازه‌ی اعتماد ۹۵ درصد، تاثیر معکوس و معنا‌داری بر ضریب  حساسیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی دارد. بنابراین،پژوهش حاضربه شواهدی در زمینه تایید اثرات ساختار حقوق مالکانه (نوع و در جهت مرکزحقوق مالکانه) بر ضریب حساسیت مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح اعتماد ۹۵ درصد دست یافت.
کلید واژه‌ها: اهرم مالی، اندازه شرکت، راهبری شرکتی، حق مالکانه نهادی، حق مالکانه شرکتی، حق مالکانه مدیریتی، درجه اشباح یا تمرکز حقوق مالکانه، ضریب مخارج سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود سرمایه‌ای به جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.
 
فصل اول
کلیات طرح
 
 
 
۱-۱. مقدمه
اولین مبدعان تئوری مباشرت یا نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[۱]، ۱۹۷۱)، تلاش های وافری در معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی به عموم به ویژه محافل حرفه ای داشته‌اند. نظریه مباشرت یا نمایندگی با این فرض آغاز می‌شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می‌کنند و در برگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع وخطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، ۱۳۸۴)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ[۲]، ۱۹۷۶). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران[۳]، ۱۹۸۸؛ چان و همکاران[۴]، ۲۰۱۲).
یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یکی ازمقولات مهم در راهبری شرکتی، آگاهی از ساختارمالکیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که برچگونگی حکمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکردآن‌ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی[۵]، ۱۹۹۷). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ[۶]، ۲۰۱۳؛ فرانسیس و همکاران[۷]، ۲۰۱۳). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد.
۱-۲. بیان مساله تحقیق
ساختار مالکیت یکی از مکانیسم‌های داخلی راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شرکت‌ها می‌شود که توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا که سهم آن‌ها اندک است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شرکت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک را از طریق تنوع بخشیدن کاهش دهند. آن‌ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌کنند نه به امید آینده بهتر یک شرکت خاص. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌کند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شرکت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع کاملا آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینکه سهامداران عمده به طور معمول ریسک گریز هستند. مالکیت پراکنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسک پذیری کمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. دوم اینکه وقتی کنترل بیش از حد توسط مالکیت متمرکز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و کارکنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌کند. سوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمرکز مالکیت، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. کنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت، دانش و تجربه کافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموما شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، ۲۰۱۳).
تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شرکت‌هارا تشکیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر[۸] (۱۹۵۸) ساختار مالی شرکت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور کامل کارا باشد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۱۳). ازطرفی،اداره شرکت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد که مالک شرکت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شرکت دارند (مساله نمایندگی).
بطور کلی درساختارهای مالکیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شرکت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات کمتری در مورد شرایط اقتصادی شرکت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌کنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شرکت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است که باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شرکت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می کند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تامین می‌کند. چنین شرکتی اصطلاحاً شرکت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شرکت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، ۲۰۱۳).
با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.
۱-۳. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر کشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است، به طوری که افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه ۱۹۸۰، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی کرد که بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.
تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می‌کند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در کشورهای بلوک شرق نشان می‌دهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن کارایی شرکت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو[۹]، ۲۰۰۷).
در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد که خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملکرد نشده است. داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شرکت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یکی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالکیت، سهام عدالت است. از آنجا که اجرای طرح سهام عدالت موجب پراکندگی مالکیت شرکت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد که آیا ترکیب حق مالکانه و پراکنده شدن مالکیت شرکت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش دارندیاخیر.بنابراین دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع وتمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.
شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

  1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛
  2. کمک به سهامداران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛
  3. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛
  4. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری.
  5. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

۱-۴. اهداف تحقیق
۱-۴-۱. هدف آرمانی
هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.
 
 
 
۱-۴-۲. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.
۱-۴-۳. اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

  1. توسعه مبانی نظری؛
  2. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  3. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛
  4. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛
  5. ایجاد بستر مناسب به منظورانجام تحقیقات آتی.

[۱]Spence and Zeckhauser
[۲]Jensen and Meckling
[۳]Fazzari et al
[۴]Chan et al
[۵]Shleifer and Vishny
[۶]Sitthipongpanich
[۷] Francis et al
[۸]Modigliani and Miller
[۹]Crespi and Scellato
تعداد صفحه :۱۰۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com