پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات شاهرود
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه جهت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت
 
 
بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………….. ………………………………… ۱
فصل اول کلیات پژوهش
-۱-۱مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………..۳
-۲-۱بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………۴
-۲-۱-۱اندازه موسسه حسابرسی ………………………………………………………………………………………… ۴
۲-۱-۲ -شهرت حسابرس…………………………………………………………………………………………………..  ۵
-۲-۱-۳نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران…………………………………………………… ۵
-۲-۱-۴دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………………………….۶
– -۲-۱-۵چرخه عمر شرکت………………………………………………… …………………………………………..۷
-۳-۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..۷
-۴-۱جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………… ……………………………….۸
-۵-۱سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ……….۸
-۶-۱اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۰
-۱-۶-۱اهداف علمی تحقیق…………. …………………………………………… ………………………… ……….   ۱۰
-۲-۶-۱اهداف کاربردی تحقیق…………. ……………………… …………. ………. …………………. …………۱۱
-۷-۱فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… …………………………..۱۱
-۸-۱جامعه آماری……………………………………………………………………………….. …………………………۱۳
-۹-۱قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………… ………………………..۱۳
-۱۰-۱تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق………………………………………………….. ………………………۱۴
-۱-۱۰-۱کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. …………………………………..۱۴
-۲-۱۰-۱اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………. … …………………….۱۴
-۳-۱۰-۱دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………… ……………….. ۱۵
-۴-۱۰-۱تقلب………………………………. …………………………………………. … …………………………….۱۵
-۵-۱۰-۱تحریفات در برآوردهای حسابداری…………………………… ………. ……………….. …………..۱۵
-۶-۱۰-۱تحریفات در قوانین…………………………………………………… ……. ……………………………….۱۵
-۷-۱۰-۱تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری………………………. ……………………………….۱۶
-۸-۱۰-۱چرخه عمر شرکت………………………………………………………. …… ……………………………..۱۶
-۱۱-۱ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………. ……………………….۱۸
-۱۲-۱خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. ……………………..۱۹
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-۱-۲مقدمه…………………………………………………………………………………………………. …………………۲۱
-۲-۲پیشینه حسابرسی در ایران ………………………………………………………………………. ……………….۲۲
-۳-۲نظارت بر حرفه حسابرسی…………………………………………………………………………… …………..۲۴
-۴-۲تعریف کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………………. ………۲۵
-۵-۲.برداشت از کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………….. ….۲۵
-۶-۲.مفهوم کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. ………………….۲۷
-۷-۲کیفیت حسابرسی ، رویکردی صفر و یکی یا رویکردی طیف نگری؟………………………………۲۹
-۸-۲کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف…………………………………………………………. ……………..۳۰
-۱-۸-۲نهاده های حسابرسی…………………………………………………………………………… ……………….۳۰
-۲-۸-۲فرایند حسابرسی…………………………………………………………………………………………………..۳۱
-۳-۸-۲موسسات حسابرسی………………………………………………………………………. ……………………۳۱
-۴-۸-۲صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی……………………………………………… …………………۳۲
-۵-۸-۲نهادها و ساز و کارها……………………………………………………………………………. ………………۳۳
-۶-۸-۲پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی…………………………………………………. ……………۳۳
-۹-۲نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی………………………………. ………… …………۳۳
-۱۰-۲.انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا……………………………………………………………. ……….۳۵
-۱-۱۰-۲ میزان تجربیات حسابرسان………………………………………………………………………….. …….۳۵
-۲-۱۰-۲ دعاوی حقوقی……………………………………………………………………………………………. …..۳۶
-۳-۱۰-۲سرپرستی کار حسابرسی………………………………………………………….. ………………………..۳۶
-۳-۱۰-۲ اندازه موسسات حسابرسی…………………………………………………………………. ……………..۳۶
-۵-۱۰-۲ انگیزه کسب شهرت…………………………………………………………………………. ………………۳۷
-۶-۱۰-۲ تخصص‌گرایی………………………………………………………………………… ………………………۳۷
-۷-۱۰-۲دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………. ………………۳۸
-۱۱-۲کشف تقلب………………………………………………………………………………………. …………………۳۸
-۱۲-۲مبانی کشف تقلب……………………………………………………………………………. …………………..۴۰
-۱۳-۲تحریف های حسابداری…………………………………………………………………… ……………………۴۰
-۱۴-۲مسئولیت تقلب و تحریف……………………………………………………………………. ………………..۴۱
-۱-۱۴-۲مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………………. ……………..۴۱
-۲-۱۴-۲مسئولیت حسابرس……………………………………………………………. ……………………………..۴۲
-۱۵-۲مسئولیت اطلاع رسانی حسابرس ناشی از موارد تقلب و مشکوک به تقلب…….. ……………۴۲
-۱۶-۲ارتباط تحریف شناسایی شده با تقلب………………………………………………………….. …………۴۳
-۱۷-۲خطر حسابرسی………………………………………………………………………………………….. ………..۴۴
-۱۸-۲اهمیت در حسابرسی……………………………………………………………………………………… …….۴۷
-۱۹-۲رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی……………………………………………….. ………………………۴۸
-۲۰-۲چرخه عمر…………………………………………………………………………………….. ……………………۴۹
-۲۱-۲پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ………………..۵۰
-۱-۲۱-۲پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………. ……………۵۰
-۲-۲۱-۲پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………… …………۵۲
فصل سوم روش­شناسی تحقیق
-۱-۳مقدمه…………………………………………………………………………………… ………………………………۵۶
-۲-۳روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ……………………………۵۷
-۳-۳پرسش تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………..۵۷
-۴-۳فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… …………………….۵۷
-۱-۴-۳فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………… …. …………………………………..۵۷
-۲-۴-۳فرضیه‏های فرعی تحقیق………………………………………….. ……. …………………………………..۵۸
 
 
-۵-۳تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………… ………………۵۹
-۱-۵-۳کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… ……………..۵۹
-۱-۱-۵-۳اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………………… ………………۵۹
-۲-۱-۵-۳دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………. ………. ………………..۶۰
-۲-۵-۳تقلب(متغیر وابسته) …………………………………………………………. …………………… …………..۶۰
-۱-۲-۵-۳تحریفات در برآوردهای حسابدا…………………………………. …………………….. …………….۶۰
-۲-۲-۵-۳تحریفات در قوانین…………………………………………………………. ……………… ……………..۶۰
-۳-۲-۵-۳تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری…………………….. ………….. ………………….۶۱
-۳-۵-۳چرخه عمر شرکت…………………………………………………………. …………………………………..۶۱
-۶-۳روش و ابزارتجزیه و تحلیل……………………………………………………………. ….. ………………..۶۳
-۷-۳جامعه آماری…………………………………………………………………………………… ……………………..۶۴
-۸-۳روش نمونه گیری……………………………………………………….. …………………………… ……..۶۴
-۹-۳حجم نمونه آماری……………………………………………………….. …………………………… ……..۶۵
-۱۰-۳روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………….. ……………………………۶۶
-۱۱-۳خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… ………………….۶۶
فصل چهارم تحلیل یافته­ها
-۱-۴مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………۶۸
-۲-۴آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………. ……………………………..۶۹
-۳-۴همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………….. ………………………….۶۷۰
-۴-۴آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ………………………۷۲
-۱-۴-۴آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. ………………….۷۳
-۲-۴-۴آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. ………………۷۳
-۳-۴-۴آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………. …………………۷۴
-۴-۴-۴آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………۷۵
-۵-۴-۴آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..۷۵
-۶-۴-۴آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..۷۶
-۷-۴-۴آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………۷۷
-۸-۴-۴آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………..۷۷
-۹-۴-۴آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..۷۸
-۱۰-۴-۴آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….۷۹
-۱۱-۴-۴آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………۷۹
-۱۲-۴-۴آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….۸۰
-۱۳-۴-۴آزمون فرضیه سیزدهم…………………………………………………………………………………………۸۱
-۱۴-۴-۴آزمون فرضیه چهاردهم……………………………………………………………………………………….۸۱
-۱۵-۴-۴آزمون فرضیه پانزدهم…………………………………………………………………………………………۸۲
-۱۶-۴-۴آزمون فرضیه شانزدهم………………………………………………………………………………………..۸۳
-۱۷-۴-۴آزمون فرضیه هفدهم…………………………………………………………………………………………..۸۳
-۱۸-۴-۴آزمون فرضیه هجدهم…………………………………………………………………………………………۸۴
-۵-۴خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..۸۵
فصل پنجم نتیجه­­گیری ، بحث و پیشنهادات
-۱-۵مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
-۲-۵تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………..۸۹
-۳-۵نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………۸۹
-۴-۵بحث ونتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………..۹۳
-۵-۵پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۹۴
-۱-۵-۵پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………….. …………….۹۴
-۲-۵-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ………………۹۵
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ………۹۶
 
 


چکیده:
این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت بررسی کیفیت حسابرس از دو مولفه اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است، و تقلب‌های کشف شده در سه گروه، شامل تقلب در برآوردهای حسابداری، تقلب در رویه های حسابداری و تقلب در قوانین طبقه بندی و در طول مراحل عمر شرکت (مرحله رشد، بلوغ و افول) بررسی شده است. این پژوهش تعداد ۱۰۸شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفتند. و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در تمام مراحل عمر شرکت رابطه معنی دار منفی وجود دارد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:کیفیت حسابرس، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تحریفات حسابداری، چرخه عمر شرکت
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
سرفصل مطالب
 
 
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
سوالات و فرضیه ­های تحقیق
جامعه آماری 
نحوه گردآوری اطلاعات
تعریف مفاهیم و واژگان
ساختارکلی تحقیق
خلاصه­ای از فصلهای ارائه شده
 
 
 
 
 
 
 
 
-۱-۱مقدمه
گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند[۱]. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد[۲]. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.
 
 
 
 
 
-۲-۱بیان مسأله:
ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود. این موضوع می تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود  با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می باشد:
–۲-۱-۱اندازه موسسه حسابرسی ( تعداد صاحبکاران):
تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(۲۰۰۳)،زو و همکاران(۲۰۰۱) پالمرز(۱۹۸۸) در بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت موسسه حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو [۳](۱۹۹۳)، کیم و همکاران[۴] (۲۰۰۳)، و… نشان داد که بزرگی موسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو[۵] (۱۹۸۱) اندازه موسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می شوند. او معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.
۲-۱-۲ شهرت حسابرس:
شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان۱۹۹۷). واتز و زیمرمن[۶] (۱۹۸۶) استدلال می کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس بعنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
-۲-۱-۳نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:
نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (۱۹۸۶) به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. دای و شوارتر[۷] (۱۹۹۵) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشاء آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز  چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.
 
–۲-۱-۴دوره تصدی حسابرس:
موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(۱۹۹۱) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، ۳۰٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها ۳ سال یا کمتر بوده است.
آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد
همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرآیند تقلب ، معمولاً حسابرسی  با مشکل بزرگی به نام پنهانکاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورتهای مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی موسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به ۳ طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:۱)تحریف در برآوردهای حسابداری۲)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و۳) تحریفات ناشی از بکارگیری نادرست رویه های حسابداری.
– -۲-۱-۵چرخه عمر شرکت:
شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .
برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
-۳-۱اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره ۹۹ و در بخش ۲۴ استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.
-۴-۱جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.
-۵-۱سوال های اصلی تحقیق
آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟
سوال فرعی تحقیق
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟
آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟
۶-۱-اهداف مشخص تحقیق:
در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­شود.
-۱-۶-۱اهداف علمی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ
تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول
-۲-۶-۱اهداف کاربردی تحقیق
۱- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.
۲-کمک به سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.
۳-کمک به موسسه های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.
۴-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.
[۱] -احمدپور و همکاران ۱۳۹۱
[۲] -حساس یگانه و همکاران۱۳۸۹
[۳] .wong & teao
[۴] . kim et al
[۵] .deangelo
[۶] .Wattes and Zimmerman
[۷] .Die & Showarter
تعداد صفحه :۱۲۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com