پایان نامه نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

شعبه علوم و تحقیقات سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی

گرایش عمومی

عنوان

نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی

بهمن ماه ۱۳۹۳

 

 

فهرست مطالب

چکیده فارسی ۱

فصل اول: کلیات پژوهش ۳

۱-۱- مقدمه: ۳

۱-۲- بیان مساله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی. ۶

۱-۴-۲- اهداف جزئی. ۷

۱-۵- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق ۷

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: ۸

 

فصل دوم: گستره نظری و عملی پژوهش ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- اهداف پیشرفت. ۱۱

۲-۲- ۱- هدف‌ها ۱۱

۲-۲-۲- انگیزش پیشرفت. ۱۱

۲-۲-۳- رابطه سطح دشواری تکلیف و انگیزش پیشرفت. ۱۳

۲-۲-۴- تعاریف اهداف‌پیشرفت. ۱۳

۲-۲-۵- جهتگیری هدف. ۱۴

۲-۲-۶- انگیزه هدف. ۱۵

۲-۲-۷- نظریه ها و مدل های مطرح شده در جهت‌گیری اهداف پیشرفت. ۱۶

۲-۲-۸- مدل نیکولز. ۱۸

۲-۲-۹- مدل ایمز وآرچر. ۱۸

۲-۲-۱۰- مدل سه بخشی الیوت و چارچ، الیوت و هاراکیویکز. ۱۹

۲-۲-۱۱- مدل۲×۲ الیوت و مک گریگور. ۲۰

۲-۳- شخصیت. ۲۲

۲-۳-۱- تعریف های شخصیت. ۲۲

۲-۳-۲- رویکرد روانکاوی ۲۳

۲-۳-۳- مراحل تحول شخصیت در نظریه فروید. ۲۵

۲-۳-۴- رویکرد نوروان‌کاوی ۲۷

۲-۳-۵- نظریه کارل یونگ ۲۷

۲-۳-۶- نظریه آلفرد آدلر. ۲۹

۲-۳-۷- نظریه کارن هورنای ۳۰

۲-۳-۸- نظریه اریک فروم. ۳۲

۲-۳-۹- نظریه سالیوان. ۳۳

۲-۳-۱۰- نظریه هنری موری ۳۳

۲-۳-۱۱- رویکرد عمر و نظریه اریک اریکسون. ۳۴

۲-۳-۱۲- رویکرد صفت: وراثت شخصیت. ۳۶

۲-۳-۱۳- نظریه گوردون آلپورت. ۳۸

۲-۳-۱۴- نظریه ریموند کتل ۴۰

۲-۳-۱۵- نظریه هانس آیزنک ۴۳

۲-۳-۱۶- مدل پنج عاملی شخصیت. ۴۸

۲-۳-۱۷- ارتباط شخصیت با انگیزش و اهداف پیشرفت. ۵۱

۲-۴- کمال‌گرایی ۵۲

۲-۴-۱- کمال‌گرایی از نگاه متقدمین روان‌شناسی ۵۳

۲-۴-۲- تعریف‌های کمال‌گرایی ۵۳

۲-۴-۳- کمال‌گرایی بهنجار و نابهنجار. ۵۴

۲-۴-۴- الگوی سه بُعدی کمال‌گرایی ۵۵

۲-۴-۵- علت‌شناسی ۵۶

۲-۴-۶- رابطه کمالگرایی با هدفگرایی و انگیزه‌ی پیشرفت. ۵۷

۲-۴-۷- ارتباط کمال‌گرایی با شخصیت. ۵۸

۲-۵- رضایت تحصیلی ۵۸

۲-۵-۱- بهزیستی روان‌شناختی، روان‌شناسی مثبت‌نگر و رضایت‌مندی ۵۸

۲-۵-۲- مدل شش عاملی ریف در تبیین بهزیستی روان‌شناختی ۵۹

۲-۵-۳- مدل بهزیستی ذهنی داینر. ۵۹

۲-۵-۴- مفهوم رضایت‌مندی ۶۰

۲-۵-۵- مدل سه بعدی احساس خوشبختی(بهزیستی) ذهنی ۶۰

۲-۵-۶- رضایت تحصیلی و رضایت از زندگی ۶۱

۲-۵-۷- تعاریف رضایت از زندگی ۶۱

۲-۵-۸- دیدگاه عینی و فاعلی در بررسی کیفیت زندگی ۶۲

۲-۵-۹- تفاوت جنسیتی در رضایت از زندگی ۶۳

۲-۵-۱۰- تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر رضایت از زندگی ۶۳

۲-۵-۱۱- تعاریف رضایت تحصیلی ۶۳

۲-۵-۱۲- عوامل فردی و محیطی مؤثر بر رضایت تحصیلی ۶۴

۲-۵-۱۳- مدل شناختی- اجتماعی در تبیین رضایت تحصیلی ۶۴

۲-۵-۱۴- ارتباط رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و عملکرد. ۶۶

۲-۶- مروی بر پژوهش‌های مرتبط انجام شده در داخل و خارج کشور. ۶۸

۲-۶-۱- پژوهش‌های انجام ‌شده در داخل کشور. ۶۸

۲-۶-۲- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. ۷۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۷۴

۳-۱- مقدمه: ۷۴

۳-۲- طرح پژوهش: ۷۴

۳-۳- جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری و اجرا ۷۴

۳-۴- ابزار پژوهش: ۷۵

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۷۸

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش ۸۰

۴-۱- مقدمه: ۸۰

۴-۲- بخش اول: اطلاعات توصیفی ۸۰

۴-۳- بخش دوم: اطلاعات استنباطی ۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری. ۸۷

۵-۱- بحث و نتیجه گیری: ۸۷

۵-۲- محدودیت های پژوهش: ۹۶

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش: ۹۶

فهرست منابع. ۹۸

الف) منابع فارسی. ۹۸

ب) منابع لاتین. ۱۰۲

ضمیمه: نمونه پرسشنامه‌ها ۱۰۴

چکیده انگلیسی ۱۰۸

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش‌بینی رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی است. ۳۳۰ نفر (۱۵۹ پسر و ۱۷۱ دختر) از دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های سوم و چهارم (پیش‌دانشگاهی) مقطع متوسطه شهر ورامین با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده و به سؤالات پرسشنامه‌های؛ سنجش جهت‌گیری‌های هدفی میدگلی، مقیاس کمال‌گرایی هویت و فلت، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو (فرم کوتاه) و خرده مقیاس رضایت از مدرسه هیوبنر پاسخ دادند.  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی؛ برون‌گرایی، سازگاری، گشودگی، مسئولیت‌پذیری؛ اهداف تبحری و اهداف عملکردی و کمال‌گرایی خودمدار با رضایت‌تحصیلی رابطه مثبت معنادار و بین روان‌رنجورخویی با رضایت تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد. در نتیجه تحلیل رگرسیون با روش گام به گام مشخص شد که متغیرهای؛ ویژگی شخصیتی گشودگی و اهداف تبحری به عنوان بهترین پیش‌بین برای رضایت تحصیلی عمل می‌کنند. یافته‌های این پژوهش وجود ارتباط بین اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت تحصیلی را نشان داد. بنابراین می توان اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و ویژگی‌های شخصیتی را به عنوان متغیرهای پیش‌بین و مؤثر در میزان خشنودی و رضایت از تحصیل دانش آموزان در نظر گرفت.

واژه‌های کلیدی: اهداف پیشرفت، شخصیت، کمال‌گرایی، رضایت تحصیلی، اهداف تبحری

۱-۱- مقدمه:

جوامع بشری در گذر تاریخ برای پاسخگویی به نیازهایشان چند نهاد عمده اجتماعی را پدید آورده‌اند که در کنار اقتصاد، سیاست، دین و خانواده، آموزش نیز به عنوان یکی از پنج نهاد اصلی جامعه به شمار می رود. کارکرد اصلی نهاد آموزش که رابطه تنگاتنگی با فرهنگ و سایر نهادهای اجتماعی دارد، ارائه دانش و مهارت‌های لازم به افراد برای زیستن در جامعه و به عهده گرفتن نقش‌های اجتماعی است(ربانی و ربیعی، ۱۳۹۰). نهاد آموزش در کشور ایران بزرگترین سازمان ها را در خود جای داده است. این نهاد یکی از نهادهای آغازین است که در هر جامعه‌‌ی شناخته شده در طول تاریخ وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت. هرچند ساختار نهاد آموزش در سایه‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک، ممکن است در طول زمان تغییر کند، ولی کارکرد آن همچنان انتقال فرهنگ، دانش، مهارت‌ها و فنون به نسل بعدی است(قلی پور و پیران نژاد، ۱۳۸۶).

رضایت‌مندی در آموزش نه تنها می تواند به تعیین سطح لذت تجربه شده از سوی دانش‌آموز بپردازد، بلکه اثربخشی آموزش‌های ارائه شده را نیز تعیین می‌کند. رضایت‌مندی تحت عنوان ادراک ارضای لذت‌بخش نیازها و خواست‌ها تعریف شده است. به اعتقاد سو (۲۰۰۴) رضایت‌مندی یک داوری است که دانش‌آموزان بر مبنای ارزیابی اسناد عملکرد یک مبادله‌ی خاص انجام می دهند(سرتیون گارن و کرایریت، ۲۰۰۶؛ به نقل از نادی، محمدی و سیادت، ۱۳۸۸). مدرسه تأثیری عمیق بر زندگی نوجوان می گذارد و موقعیتی مرکزی در تعریف احساس کلی نوجوانی از اجتماع دارد. احساس تعلق و پیوند با مدرسه، به شماری از پیامدهای مثبت آموزش و روان‌شناختی از قبیل خود پنداره، مهارت‌های اجتماعی، انگیزش، موفقیت و پیشرفت تحصیلی مربوط است. موفقیت تحصیلی، انگیزش‌های دانش‌آموز و اتمام دوره تحصیلی با موفقیت نیز می تواند به عنوان پیامد مثبت احساس تعلق و پیوند با مدرسه محسوب شود(پشت مشهدی، احمدآبادی، پناهی، محمدی و رفیعی، ۱۳۸۹).

انگیزه و رضایت باعث بر انگیخته شدن علاقه و تمایل بیشتر به جستجو و کنجکاوی، کشف ایده‌های نوین و گسترش باور و اندیشه و عمل می گردد. (حسام و ثناگو، ۱۳۹۱) عوامل فردی و محیطی می‌تواند رضایت از تحصیل و پیشرفت دانشجو [و دانش‌آموز] را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از مطالعات بر این باورند که رضایت تحصیلی[۱] با انگیزه، شخصیت، پیشرفت تحصیلی و دستاوردهای حرفه‌ای فرد در ارتباط است(ادراکی، رامبد و عبدلی، ۱۳۹۰).

در رابطه با انگیزش فراگیران، جهت‌گیری هدف پیشرفت از جمله چهارچوبهای نظری جدید است که نقش آن به عنوان یک سازه کلیدی در مطالعه انگیزش مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش‌ها نشان می دهد که کیفیت انگیزش فراگیران در کلاس درس به تعریف موفقیت در آن موقعیت بستگی دارد. اهداف موفقیت به عنوان دلایل و مقاصدی که فرد برای گرایش یا درگیرشدن در تکالیف برای خود مشخص می‌کند، تعریف می‌شود(پنتریچ[۲]، ۲۰۰۳).

از سوی دیگر کمال‌گرایی[۳] به عنوان ویژگی شخصیتی، باعث می شود که دانش‌آموزان انتظارات بالایی از خود داشته و دائم تلاش کنند عملکرد بهتری داشته باشند و به طور مداوم از خود ارزیابی انتقادی داشته باشند(داوری، لواسانی و اژه‌ای، ۱۳۹۱).

متغیر دیگری که در پژوهش حاضر مد نظر بوده و به عنوان عاملی مؤثر در پیش‌بینی رضایت تحصیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، شخصیت[۴] است. برخی از ویژگیهای خاص شخصیتی باعث می‌شوند تا افراد درموقعیتهای گوناگون زندگی رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره‌ی شخصیت، [صرفاً] به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل گوناگون رشد شخصیت نمی‌آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلال‌ها و نابسامانی‌های شخصیتی نیز می‌تواند به کمک فرد بیاید(سروقد،برزگر و بلاغی، ۱۳۹۰).

۱-۲- بیان مساله

آموزش زیربنای اصلی پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در جهان امروزی محسوب می‌شود. تمدنی که بشر امروزی به وجود آن افتخار می‌کند، در حقیقت نتیجه انباشت تجربه‌ها و انتقال آن از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر است و کشوری که نتوانسته باشد ویژگی‌های لازم یک جامعه علمی را به دست آورد، علت اصلی را باید در نظام آموزشی خویش جستجو کند و با رفع موانع و مشکلات موجود در جامعه به طور قطع، خواهد توانست به پیشرفت‌های فراوان در همه‌‌ی زمینه ها دست یابد(ترکمان و عابدی، ۱۳۸۸). جوامع دانش‌محور با برخورداری از انسان‌های فرهیخته و با معلومات، بیش از سایر جوامع، برنامه پذیرترند(ربانی و ربیعی، ۱۳۹۰). هر نظام آموزش و پرورشی در بُعد پرورشی وظیفه‌ی هدایت رشد همه جانبه‌ی شخصیت پرورش یابندگان خود را در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد‌های آنان و در بعد آموزش، وظیفه‌ی تسهیل یادگیری، طی تدبیری از پیش طرح ریزی شده را به عهده دارد(نادی و همکاران، ۱۳۸۸).

آموزش مستلزم فعالیت متقابل دو نفر(یاددهنده و یادگیرنده) است. مدرسه و کلاس درس محیط و زمینه‌ای است که این تعامل در آنجا شکل می‌گیرد. در این میان محیط فیزیکی و اجتماعی و روانی کلاس در این تعامل مؤثرند. از طرف دیگر ویژگیهای فردی، محتوای دروس و عوامل مربوط به معلم همه و همه به نوعی بر آموزش و یادگیری کلاس اثر می‌گذارد(نادی و همکاران، ۱۳۸۸). دانش‌آموزان برای رفتارهای مربوط به تحصیل و رسیدن به پیشرفت تحصیلی، اهدافی را برای خود در نظر می‌گیرندکه سبک ویژه‌ی آنها در برخورد با مسائل تحصیلی را نشان می دهد. این تفاوت در اهداف پیشرفت دانش‌آموزان تابع عوامل گوناگونی است، اما چگونه می توان علل و عوامل این تفاوت را تبیین نمود؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تفاوت در اهداف پیشرفت تنها تحت تأثیر [امور] آموزشی و تربیتی نیست؛ بلکه مبتنی بر ویژگی‌های روانی، شخصیتی و تفاوت‌هایی است که در باور دانش‌آموزان نسبت به خود وجود دارد. مطابق با دیدگاه‌های شناختی- اجتماعی و با توجه به بعد انگیزشی در تبیین رویکردهای متفاوت دانش‌آموزان به امور تحصیلی، دو متغیر مرتبط با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان، خودکارآمدی تحصیلی و ویژگی شخصیتی کمال‌گرایی در آنان می‌باشد(داوری و  همکاران، ۱۳۹۱).

در سالهای اخیر پژوهش‌هایی هر چند اندک در مورد ارتباط رضایت تحصیلی با متغیر هایی چون پیشرفت یا افت‌تحصیلی، انتخاب رشته، تنیدگی تحصیلی، سبک‌های مقابله، هوش هیجانی و . انجام شده که در آنها به وجود ارتباط بین این متغیر با ویژگیهای شخصیتی، تفاوتهای فردی و عوامل محیطی و روانی و . اشاراتی شده است لیکن در کمتر تحقیقی موضوع میزان اثر اهداف‌پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت به عنوان متغیرهای پیش‌بین در مورد رضایت‌تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین متغیرهای اهداف پیشرفت، شخصیت و کمال‌گرایی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از واقعیت‌های مهم جهان هستی وجود تنوع در میان پدیده‌های عالم است. نه تنها گونه‌های مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، بلکه اعضای هر گونه نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. انسان‌ها نیز مشمول همین قاعده‌اند. دانش‌آموزان از لحاظ توانایی‌های ذهنی، روش‌های آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی، هوش و استعداد، شخصیت، علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت‌های تحصیلی با هم تفاوت دارند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت‌های دانش‌آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگی‌های خاص آنها از وظایف مهم معلم است. نتایج پژوهش‌های انجام شده بر این حقیقت تأکید کرده‌اند که توجه به تفاوت‌های فردی یادگیرندگان‌ از سوی معلمان در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیر گذار است(سیف، ۱۳۹۲).

بدیهی است که میزان رضایت انسان از فعالیت‌هایش، به لحاظ تأثیر در انگیزش و تلاش او در رسیدن به اهداف پیش‌رو از اهمیت زیادی برخوردار است. حال اگر این فعالیت مربوط به آموزش و تحصیل باشد، به جهت اهمیتی که در تربیت انسانهای فرهیخته و متخصص و رسیدن جامعه به تعالی دارد، حساسیت دو چندانی خواهد یافت. لذا ضروری خواهد بود تا در زمینه متغیرهای پیش‌بین رضایت تحصیلی پژوهش‌های متعددی انجام شود که امید است تحقیق حاضر گامی در این راستا باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) مقطع متوسطه.

۱-۴-۲- اهداف جزئی

  • تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین رابطه ابعاد کمال‌گرایی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین رابطه  اهداف پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم اهداف پیشرفت در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان.

۱-۵- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اول: بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین ابعاد کمال‌گرایی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین اهداف پیشرفت با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: ویژگی‌های شخصیتی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش بینی می‌کنند.

فرضیه پنجم: ابعاد کمال‌گرایی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کند.

فرضیه ششم: اهداف‌پیشرفت، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کند.

فرضیه هفتم: ویژگیهای شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد کمال‌گرایی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را  پیش‌بینی می‌کنند.

 

تعداد صفحه :۱۲۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com