پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
مرداد ۱۳۹۴
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
فصل اول
چکیده ۱
۱- ۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۴
۱-۳  ضرورت  انجام تحقیق. ۵
۱-۴ سوالات تحقیق. ۶
۱-۵  فرضیه تحقیق. ۶
۱-۶  اهداف تحقیق. ۷
۱-۷  الگوی تحقیق. ۷
۱-۸  متغیرهای تحقیق. ۷
۱-۸-۱ متغیر وابسته. ۷
۱-۸-۲ متغیرهای مستقل. ۹
۱-۸-۳ متغییرهای کنترل. ۹
۱-۹ قلمرو تحقیق. ۹
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی تحقیق. ۹
۱-۹-۲ قلمرو مکانی تحقیق. ۹
۱-۹-۳ قلمرو زمانی تحقیق. ۱۰
۱-۱۰ جامعه آماری. ۱۰
۱-۱۱ نمومه آماری. ۱۰
۱-۱۲ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. ۱۱
۱-۱۲-۱ کیفیت حسابرسی.. ۱۱
۱-۱۲-۲ اندازه موسسه حسابرسی.. ۱۱
۱-۱۲-۳ دوره تصدی حسابرس… ۱۱
۱-۱۲-۴ شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد. ۱۱
۱-۱۳ ساختار کلی تحقیق. ۱۱
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ حرفه حسابرسی. ۱۳
۲-۳ کیفیت حسابرسی. ۱۵
۲-۳-۱ گذری بر کیفیت خدمات حسابرسی.. ۱۷
۲-۳-۲ نظریه‌های سایر محققان در ارتباط با کیفیت حسابرسی.. ۱۹
۲-۳-۳ نقش حسابرسی مستقل در کیفیت گزارشگری مالی.. ۲۰
۲-۳-۴ نقش تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی در کیفیت خدمات حسابرسی.. ۲۰
۲-۴ رهنمودهای کیفیت حسابرسی. ۲۱
۲-۵ عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. ۲۲
۲-۶ جنبههای کیفیت حسابرسی. ۲۳
۲-۷ جنبههای مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. ۲۵
۲-۸ تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی. ۲۶
۲-۹ انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی ۲۷
۲-۹-۱ انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. ۲۸
۲-۹-۱-۱  میزان تجربیات حسابرسان. ۲۸
۲-۹-۱-۲  دعاوی حقوقی.. ۲۸
۲-۹-۱-۳ سرپرستی کار حسابرسی.. ۲۸
۲-۹-۱-۴  اندازه مؤسسات حسابرسی.. ۲۹
۲-۹-۱-۵  انگیزه کسب شهرت… ۲۹
۲-۹-۱-۶  تخصص گرایی.. ۲۹
۲-۹-۲ انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. ۳۰
۲-۹-۲-۱ حق الزحمه حسابرسی.. ۳۰
۲-۹-۲-۲ نظریه علامت دهی.. ۳۰
۲-۹-۲-۳  هزینه نمایندگی.. ۳۰
۲-۹-۲-۴  کارگروه حسابرسی.. ۳۱
۲-۱۰ چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی. ۳۲
۲-۱۱ نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. ۳۲
۲-۱۲ تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی. ۳۴
۲-۱۳ شاخصهای کیفیت حسابرسی. ۳۵
۲-۱۳-۱ ورود‌های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی) ۳۵
۲-۱۳-۱-۱  نسبت شرکا به کارکنان. ۳۵
۲-۱۳-۱-۲  حجم کار شرکا و کارکنان. ۳۵
۲-۱۳-۱-۳ زمان تخصیص یافته به مشتریان. ۳۵
۲-۱۳-۱-۴ جابه‌جایی و گردش کارکنان حسابرسی.. ۳۵
۲-۱۳-۱-۵ میانگین سوابق کاری و ترکیب گروه‌ها ۳۵
۲-۱۳-۱-۶ ورزیدگی و تجربه‌ی صنعت… ۳۶
۲-۱۳-۱-۷ میزان آموزش حسابرسان حرفه‌ای.. ۳۶
۲-۱۳-۱-۸  مشورت‌های حسابداری و حسابرسی.. ۳۶
۲-۱۳-۱-۹ برون سپاری کارها به مراکز خدمات… ۳۶
۲-۱۳-۱-۱۰ میزان استفاده از منابع خدمات فنی.. ۳۶
۲-۱۳-۱-۱۱ استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) ۳۷
۲-۱۳-۱-۱۲ حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی.. ۳۷
۲-۱۳-۱-۱۳ زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینی‌های کیفی به نسبت کل کار حسابرسی.. ۳۷
۲-۱۳-۲ فرایندها ی عملیات حسابرسی.. ۳۷
۲-۱۳-۲-۱شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران. ۳۷
۲-۱۳-۲-۲ تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه. ۳۷
۲-۱۳-۲-۳ شاخص‌های مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری.. ۳۸
۲-۱۳-۲-۴ ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه ۳۸
۲-۱۳-۲-۵ شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی.. ۳۸
۲-۱۳-۲-۶ ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکت‌های عمومی.. ۳۸
۲-۱۳-۲-۷ میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران. ۳۸
۲-۱۳-۲-۸ روند جایگزینی شرکای منتقل شده ۳۸
۲-۱۳-۲-۹ صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان. ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۰ آزمون شایستگیهای فنی.. ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۱ نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۲  شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان. ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۳ درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک… ۳۹
۲-۱۳-۲-۱۴ سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی.. ۴۰
۲-۱۳-۳ نتایج  عملیات حسابرسی (پیامدها) ۴۰
۲-۱۳-۳-۱  بازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار. ۴۰
۲-۱۳-۳-۲ شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم. ۴۰
۲-۱۳-۳-۳  شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی.. ۴۰
۲-۱۳-۳-۴ شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است… ۴۱
۲-۱۳-۳-۵  شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است… ۴۱
۲-۱۳-۳-۶  تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشده‌ی حسابرس… ۴۱
۲-۱۳-۳-۷ روند هزینههای دفاع از عملکرد. ۴۱
۲-۱۳-۳-۸ روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان. ۴۲
۲-۱۳-۳-۹ شمار و ماهیت تقلبهای گزارش شده و تأثیر آن‌ها ۴۲
۲-۱۳-۳-۱۰  شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی.. ۴۲
۲-۱۳-۳-۱۱ شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. ۴۲
۲-۱۳-۳-۱۲ دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت… ۴۲
۲-۱۴ پیشینه حسابرسی در ایران. ۴۳
۲-۱۴-۱ پیشینه حسابداران رسمی در ایران. ۴۴
۲-۱۵ پیشینه حسابداری مستقل در ایران. ۴۷
۲-۱۵-۱انجمن‌های حرفه‌ای.. ۴۷
۲-۱۵-۱۱انجمن محاسبین قسم خورده ۴۷
۲-۱۵-۱-۲ کانون حسابداران رسمی ایران. ۴۸
۲-۱۵-۱-۴ سایر انجمن‌ها ۴۸
۲-۱۵-۲ موسسات حسابرسی بخش خصوصی.. ۴۸
۲-۱۶ مشکلات حرفه حسابرسی در ایران. ۴۹
۲-۱۶-۱ ناآگاهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی.. ۴۹
۲-۱۶-۲ ساختار اقتصادی.. ۵۰
۲-۱۶-۳ پایین بودن حق‌الزحمه حسابرسان. ۵۱
۲-۱۶-۴ بازاریابی در حرفه حسابرسی.. ۵۱
۲-۱۶-۵ پیدایش روزافزون موسسه‌های حسابرسی در ایران. ۵۲
۲-۱۶-۶ ارتقای سیستم حسابرسی در ایران. ۵۲
۲-۱۷ ارزش گذاری بیش از حد یا سهام بسیار با ارزش.. ۵۲
۲-۱۸ پیشینه پژوهش۵۳
پیشینه پژوهش در این تحقیق شامل موارد زیر میباشد: ۵۳
۲-۱۸-۱ تحقیقات داخلی.. ۵۳
۲-۱۸-۲ تحقیقات خارجی.. ۵۵
۳-۱ مقدمه ۵۸
۳- ۲ جامعه آماری. ۵۹
۳-۳ نمونه آماری. ۵۹
۳-۴ قلمرو تحقیق. ۶۰
۳-۴-۱ قلمرو موضوعی تحقیق. ۶۰
۳-۴-۲ قلمرو مکانی تحقیق. ۶۰
۳-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق. ۶۰
۳-۵ نوع تحقیق. ۶۰
۳-۵-۱ نوع تحقیق بر مبنای هدف.. ۶۰
۳-۵-۲ نوع تحقیق بر مبنای روش… ۶۱
۳-۶ جمع‌آوری و طبقهبندی داده‌ها ۶۱
۳-۷ روش تحقیق. ۶۲
۳-۸  فرضیه تحقیق. ۶۲
۳-۸-۱ الگوی تحقیق. ۶۲
۳-۹ متغیرهای تحقیق. ۶۲
۳-۹-۱ متغییر وابسته. ۶۳
۳-۹-۲ متغییرهای مستقل. ۶۴
۳-۹-۳  متغییرهای کنترل. ۶۴
۳-۱۰مسائل مورد توجه در براورد مدل. ۶۴
۳-۱۰-۱نرمال بودن. ۶۵
۳-۱۰-۲ناهمسانی واریانس… ۶۵
۳-۱۰-۳خود همبستگی.. ۶۶
۳-۱۰-۴ هم‌خطی.. ۶۷
۳-۱۰-۵ مانایی متغیرها ۶۷
۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹
۳-۱۲ مزایای استفاده از دادههای تابلویی. ۶۹
۳-۱۳ تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی. ۷۰
۳-۱۳-۱ نحوه عملکرد جملهAR.. 71
۳-۱۳-۲ انتخاب مدل مناسب در داده‌های تلفیقی.. ۷۲
۳-۱۴ خلاصه فصل. ۷۵
۴-۱ مقدمه ۷۷
۴-۲ مطالعهی توصیفی داده‌های تحقیق. ۷۷
۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ۸۰
۴-۴ نتایج آزمون‌ها و تخمین‌های انجام شده ۸۲
۴-۴-۱ آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه‌ها ۸۳
۴-۴-۲ آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها ۸۳
۴-۵ ناهمسانی واریانس۸۴
۴-۵-۱ روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… ۸۴
۴-۵-۲ روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… ۸۵
۴-۶ بررسی وجود هم خطی. ۸۵
۴-۶-۱ راه‌های تشخیص هم خطی.. ۸۶
۴-۷ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. ۸۷
۴-۹ خلاصه فصل. ۸۸
۵-۱ مقدمه ۹۱
۵-۲ فرضیات و نتایج آزمونها ۹۱
۵-۳ تحلیل نتایج. ۹۱
۵-۴ محدودیت‌های تحقیق. ۹۲
۵-۵ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. ۹۳
۵-۶ پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. ۹۳
منابع و مآخذ. ۹۴
پیوست.. ۱۰۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
جدول (۴- ۱) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۷۸
جدول (۴- ۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۷۹
جدول( ۴-۳ ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. ۸۲
جدول(۴-۴) نتایج آزمون چاو مربوط به الگوی تحقیق. ۸۳
جدول(۴-۵) نتایج آزمون هاسمن مربوط به الگوی تحقیق. ۸۳
جدول(۴-۶) شناسایی ناهمسانی واریانس در الگوی تحقیق. ۸۴
جدول(۴-۷) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق. ۸۶
جدول (۴-۹) نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه ها ۸۸
جدول(۵-۱) نتایج آزمون فرضیه تحقیق. ۹۱
 
 
 
فهرست شکل‌ها و نمودارها
نمودار (۴-۱) آزمون نرمال کردن تبدیل جانسون برای متغیر وابسته DACC. 81
 
 

 چکیده

مدیران تحت فشار روزافزون از طرف سهام‌داران، مایل به فراهم نمودن کل تمایلات سرمایه‌گذاران می باشند. یکی از این روش‌ها برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران ، نشان دادن سطوح بالایی از درآمد است. مدیران می‌توانند برای رسیدن به هدف خود‌،‌ درآمد را مدیریت کنند. یک ساز و کار مهم مقابله با روش‌های مدیریت سود و مانند این، حسابرسی با کیفیت بالا است، اما از سوی دیگر ارزش‌گذاری بیش از حد اثرات بدی بر کیفیت حسابرسی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای رسیدن به هدف، شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های ۱۳۸۷تا۱۳۹۲ به عنوان نمونه انتخاب گردید و اثرات ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و موارد اقلام تعهدی بررسی شد تا مشخص شود که آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با این ادعا سازگار است که حسابرسانی که روابط طولانی‌تری با صاحبکاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحب‌کاران آنها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، وجود دارد.
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، ارزش‌گذاری بیش از حد
 
 
 
 
 
 

 

 

فصل اول
 
کلیات پژوهش

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱- ۱ مقدمه

با توجه به مقوله‌ی جدایی مالکیت از مدیریت، بحث حاکمیت شرکتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شرکت‌ها کاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می کند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب‌کارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد کیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان کرد:  کیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، که درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.
دی آنجلو(۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده و اظهار می‌دارد که ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یکی ازشاخص‌های اندازه‌گیری مراقبت حرفه‌ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب‌کار وتخصص او در آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی در دوره‌هایی اتفاق می افتد که معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد کننده آن‌ها متفاوت است و همین امر باعث می‌شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه‌گیری نتایج عملکرد واحد تجاری، بهتر از اندازه‌گیری خالص دریافت‌های نقدی شود. اما مسئله این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه‌ای از ابهام همراه هستند که باعث کاهش قابلیت اتکای آنها می‌شود.
تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[۱] ومک‌لینگ(۱۹۷۶)‌را افزایش می دهد. جنسن( ۲۰۰۵) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.
در یک پژوهش، هومز و همکاران ( ۲۰۱۳) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

۱-۲ بیان مساله

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می‌آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت‌ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده‌کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده‌کنندگان است، سجادی و ناصح(۱۳۸۲).
پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن که الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای کیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود که بین مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا که بحث قیمت‌گذاری سهام شرکت مطرح است، حسابرسی یکی از راه‌های مشخص کردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند.
دی‌آنجلو[۲](۱۹۸۱) یکی از اولین پژوهش‌گرانی بود که به بررسی کیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوکیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد . اول این که حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌کار را کشف کند. دوم این که آن‌ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند که قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحب‌کار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌کار می شود، وضعیتی که استقلال بیطرفی او را مخدوش می کند، رجبی (۱۳۸۵).
در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می کنند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار می‌گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزم‌هایی هستند که مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت‌های صاحب‌کار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب می‌کنند و به این ترتیب توانایی‌هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب‌کار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه‌گذاران به اتکاپذیری صورت‌های مالی کاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

۱-۳  ضرورت  انجام تحقیق

در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی ۱۳۹۰  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی[۳] (۲۰۰۲) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را برای شناسایی محرک‌های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (۲۰۰۷)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال ۲۰۰۸ گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال ۲۰۱۰ منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور[۴] و همکاران ( ۲۰۱۱).
وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.
[۱]. Jensen& Meckling
[۲]. De anjelo
[۳]. Sarb nez akeeli
[۴]. kligoor
تعداد صفحه :۱۲۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com