پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
 
گروه حسابداری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
 
عنوان:
بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده ۱
 مقدمه ۲
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- تشریح و بیان مسئله. ۵
۱-۲- ضرورت انجام تحقیق.. ۶
۱-۳- اهداف اساسی تحقیق.. ۷
۱-۴- سوالات تحقیق.. ۷
۱-۵- فرضیه‏های تحقیق.. ۸
۱-۶- روش شناسی تحقیق.. ۸
۱-۶-۱- کلیات روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها ۸
۱-۶-۲- متغیرهای تحقیق.. ۹
۱-۶-۳- نحوه گردآوری داده‏ها ۹
۱-۶-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۱۰
۱-۶-۵- نحوه آزمون فرضیه‏های تحقیق.. ۱۱
۱-۷- ساختار تحقیق.. ۱۱
فصل دوم:­ مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۴
۲-۲- درماندگی مالی.. ۱۵
۲-۲-۱- تعاریف درماندگی مالی.. ۱۵
۲-۲-۲- پیش‏بینی درماندگی مالی.. ۱۸
۲-۲-۲-۱- تکنیکهای آماری برای پیش‏بینی ورشکستگی.. ۱۹
۲-۲-۲-۲- تکنیکهای هوش مصنوعی برای پیش‏بینی ورشکستگی (AIT) 19
۲-۲-۲-۳- مدل‏های تئوریک برای پیش‏بینی ورشکستگی ۲۰
۲-۳- تجدید ارائه صورت‏های مالی.. ۲۱
۲-۳-۱ طبقه‏بندی تجدید ارائه. ۲۳
۲-۳-۲ عوامل و انگیزه‏های منجر به تجدید ارائه. ۲۵
۲-۵- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۳۰
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی.. ۳۰
۲-۵-۲- تحقیقات انجام گرفته در ایران. ۳۲
۲-۶- خلاصه و نتیجه گیری. ۴۰
۳-۱- مقدمه. ۴۲
۳-۲- سوالات تحقیق.. ۴۳
۳-۳- فرضیه‌های تحقیق.. ۴۳
۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۴۳
۳-۵- منابع اطلاعاتی و نحوه جمع‌آوری اطلاعات.. ۴۷
۳-۶- آماده سازی داده‌ها برای پردازش… ۴۷
۳-۷-روش تحقیق.. ۴۸
۳-۸- مدل‌های آماری.. ۴۸
۳-۸-۱ رگرسیون لوجستیک… ۴۹
۳-۸-۲ مدل رگرسیون لوجستیک چند متغیره و آزمون‌ فرضیه‌های تحقیق.. ۵۱
۳-۱۰- اندازه‎گیری متغیرها ۵۲
۳-۱۰-۱- متغیر مستقل.. ۵۳
۳-۱۰-۲- متغیرهای وابسته. ۵۵
۳-۱۰-۳- متغیرهای مستقل کنترلی.. ۵۶
۳- ۱۱- خلاصه فصل.. ۵۷
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمه. ۵۹
۴-۲- آمار توصیفی.. ۵۹
۴-۲-۱- آمار توصیفی تجدید ارائه صورت‏های مالی.. ۵۹
۴-۲-۲- آمار توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. ۶۳
۴-۲-۲ آزمون تفاوت میانگین نسبت‏های مالی (متغیرهای کنترلی) ۶۴
۴-۵- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. ۶۹
۴-۵-۱- رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال. ۶۹
۴-۵-۲- رابطه بین تجدید ارائه فرصت‏طلبانه و احتمال درماندگی مالی.. ۷۲
۴-۱۰- خلاصه فصل.. ۷۳
فصل پنجم :نتیجه‎گیری و پیشنهادات
۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. ۷۵
۵-۳- خلاصه یافته‎های تحقیق.. ۷۶
۵-۴- نتیجه‎گیری و بررسی تطبیق یافته‎ها ۷۷
۵-۵- محدودیت‎های تحقیق.. ۷۸
۵-۷- پیشنهادات.. ۷۹
۵-۷-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۷۹
۵-۷-۲- توصیه برای تحقیقات آتی.. ۸۰
۵-۹- خلاصه فصل.. ۸۰
منابع. ۸۲
 
فهرست جداول:
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول (۴-۱): آمار توصیفی تجدید ارائه‏ها ۶۲
جدول (۴-۲): آماره‏های توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق.. ۶۴
جدول (۴-۳): آزمون مقایسه میانگین سود عملیاتی به فروش خالص… ۶۵
جدول (۴-۴): آزمون مقایسه میانگین کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها ۶۶
جدول (۴-۵): آزمون مقایسه میانگین دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها ۶۷
جدول (۴-۶): آزمون مقایسه میانگین فروش به دارایی‏های جاری.. ۶۸
جدول (۴-۷): آزمون مقایسه میانگین هزینه بهره به سود ناخالص… ۶۹
جدول (۴-۸): رابطه بین تجدید ارائه و درماندگی مالی شرکت‏ها ۷۱
جدول (۴-۹): رابطه بین تجدید ارائه فرصت طلبانه و درماندگی مالی شرکت‏ها ۷۳
جدول (۵-۱): خلاصه یافته‎های تحقیق.. ۷۷
 
چکیده:
در این تحقیق رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و درماندگی مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده‏است. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده‏است که آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شرکت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشکلات مالی قابل توجه در شرکت. به ویژه در زمانی که تجدید ارائه صورتهای مالی متقلبانه ارزیابی شود انتظار می‏رود شرکت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد.
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مربوط به ۷۰ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ۷۰ شرکت دیگر که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نبوده اند اما از منظر اندازه، صنعت فعالیت و دوره مالی با شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ انطباق داده شده اند، طی دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۹۱ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است و با بهره گیری از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق آزمون شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد، در حالی که نمی توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه صورت های مالی و درماندگی مالی شرکت در دوره مالی آتی مشاهده نمود، در نظر گرفتن نوع تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه را افزایش می دهد. به این ترتیب که، شرکت هایی که تجدید ارائه آنها از نوع فرصت طلبانه بوده است، با احتمال بیشتری در آینده دچار درماندگی مالی خواهند شد.
 
واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت‏های مالی؛ انگیزه‏های مدیریت؛ درماندگی مالی؛ ماده ۱۴۱ قانون تجارت؛ تجدید ارائه های فرصت طلبانه.
مقدمه:
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری این طور تعریف شده است: «ارائه اطلاعاتی مالی، تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده، از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۹۱).
از طرف دیگر، در فصل خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است: «استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند صورت های مالی (وضعیت و عملکرد مالی ) را طی زمان و همچنین با صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف، مقایسه کنند. بدین ترتیب، ضرورت دارد آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی در رویه های اندازه گیری و گزارشگری رعایت گردد.
آنچه از مطالب مزبور می توان نتیجه گرفت، این است که اطلاعات مالی واحدهای تجاری می تواند مفید واقع شود، که بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال های گذشته همان واحد، و یا با اطلاعات مشابه سایر واحدهایی که در آن صنعت فعالیت مقایسه کرد (نویسی و همکاران، ۱۳۸۴). اما به تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، تغییر در اصول و روش های حسابداری، و به علت پیچیدگی و حجم بالای معاملات تجاری بروز اشتباه در گزارشگری مالی، و در نتیجه تجدید ارائه صورت های مالی منتشر شده اجتناب ناپذیر به نظر می‏رسد. چالشی که محتوای اطلاعاتی صورت های مالی را خدشه دار می سازد، تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات گذشته است.
این عارضه علاوه بر قابلیت مقایسه، می تواند قابلیت اتکای صورت های مالی را نیز در هاله ای از ابهام قراردهد؛ که در این صورت، حتی هدف اولیه صورت های مالی تهیه خود (ارائه اطلاعات مفید در اخذ تصمیمات اقتصادی ) نیز برآورده نخواهد شد.
 
 
 

 
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 

 
 

۱-۱- تشریح و بیان مسئله

در این پژوهش رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‏شود. به عبارت دیگر، در این تحقیق به این موضوع پرداخته می‏شود که آیا ارائه متقلبانه صورت‏های مالی می‏تواند به عنوان نشانه‏ای مبنی بر درماندگی مالی شرکت در آینده باشد. به منظور تعیین گزارگری مالی متقلبانه، از تجدید ارائه صورت های مالی استفاده شده‏است. درحالی که تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نگرانی‏هایی را در بازار سرمایه به وجود آورده است و باعث کاهش اعتماد سرمایه‏گذاران و جامعه به حرفه حسابداری و فرایند گزارشگری مالی شرکت‏ها شده‏است، پیام‏های مستتر در تجدید ارائه صورت‏های مالی، کماکان برای سرمایه‏گذاران و محققان و سایر اشخاص درگیر در فرایند گزارشگری مالی شرکت‏ها (مانند نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان مقررات حسابداری) در پرده‏ای از ابهام باقیمانده‏است.
تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان داده‏است که به طور کلی بازار سرمایه از خود واکنش شدیدی به تجدید ارئه صورت‏های مالی نشان می‏دهد. برای مثال می‏توانیم مشاهده کنیم که قیمت سهام و ضریب واکنش سود پس از اعلام تجدید ارائه صورت‏های مالی کاهش قابل توجهی خواهند داشت (اندرسون و یون، ۲۰۰۲؛ گریفین و همکاران، ۲۰۰۴). همچنین امکان اعلام دعاوی حقوقی علیه شرکت‏هایی که صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه می‏کنند افزایش می‏یابد (پالمورس و همکاران، ۲۰۰۴؛ پالمورس و اسچولز، ۲۰۰۴). در محیط اقتصادی ایران این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه‏ دارد که بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هر ذینفعی می‏تواند با مراجعه به محاکم قضایی خواستار توقف عملیات شرکت‏هایی شود که مشمول این ماده قانونی هستند.
واکنش بازار و سایر مراجع به تجدید ارائه‏ها به ویژه در خصوص تجدید ارائه‏هایی که متقلبانه تلقی می‏شوند شدید‏تر است. تجدید ارائه‏هایی که از انگیزه‏های گزارشگری مالی متقلبانه مدیران شرکت‏ها نشات گرفته‏اند می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود شرایط وخیم مالی در شرکت باشند. برای مثال پالمورس و همکاران (۲۰۰۴) نشان دادند که در موارد تجدید ارائه اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار یا تجدید ارائه‏های الزام شده از سوی حسابرسان، بازار با شدت بیشتری قیمت سهام شرکت‏ها را کاهش می‏دهد. در حالتی که تجدید ارائه صورت‏های مالی از سوی سرمایه‏گذاران متقلبانه ارزیابی شود، به صداقت مدیریت و شهرت و اعتبار شرکت خدشه وارد خواهد شد.
به هر حال تجدید ارائه صورت‏هایی مالی می‏تواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر وجود مشکلات مالی قابل توجه در شرکت باشد. به ویژه در زمانی که تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی متقلبانه ارزیابی شود، انتظار می‏رود شرکت درگیر بحران مالی اساسی‏تری باشد. بنابراین در این تحقیق شرایطی جستجو می‏شود که بر اساس آن تجدید ارائه صورت‏های مالی حاوی نشانه‏هایی مبنی بر احتمال بروز درماندگی مالی آتی در این دسته از شرکت‏ها باشد.

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‏ها یکی از با اهمیت‏ترین وضعیت‏های مالی است که یک شرکت ممکن است با آن روبرو شود. این موضوع به ویژه از دید سرمایه‏ذاران و نهادهای قانونی درگیر گزارشگری مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورت بروز درماندگی مالی سرمایه‏گذاران بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می‏دهند. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‏های مالی یکی از بارزترین نشانه‏های تقلب در گزارشگری مالی تلقی می‏شود و تجوه بسیاری از اشخاص در گیر در فرایند گزارشگری مالی را به خود جلب کرده‏است. تعداد رو به رشد تجدید ارائه صورت‏های مالی در بازار سرمایه ایران، باعث شده‏است نگرانی‏هایی اساسی در خصوص قابلیت اعتماد سیستم‏های گزارشگری مالی شرکت‏ها و همچنین موثر بودن فرایندها و سیستم‏های نطارتی به وجود آید. بررسی محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. در صورتی که تجدید ارائه صورت‏های مالی بتواند حاوی نشانه‏هایی مبنی بر بروز درماندگی مالی در آینده باشد این اطلاعات می‏تواند توسط سرمایه‏گذاران مورد استفاده قرار گرفته و واکنش مناسبی را پیش از وقوع درماندگی از خود نشان داده و پیامدهای ناشی از درماندگی مالی را حداقل سازند.
 

۱-۳- اهداف اساسی تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  1. بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‏های مالی و احتمال درماندگی مالی شرکت‏ها در آینده
  2. بررسی تاثیر نوع تجدید ارائه (متقلبانه و غیر متقلبانه) بر رابطه بین تجدید ارائه و احتمال درماندگی مالی آتی شرکت‏ها در آینده

تعداد صفحه :۱۰۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com