پایان نامه ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی      گرایش: مالی

عنوان:

ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی دادهها

زمستان ۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق. ۲

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲ بیان­مسأله ۳

۱-۳ اهمیت­و­ضرورت­تحقیق ۵

۱-۴ اهداف­و­کاربردهای­تحقیق ۷

۱-۴-۱ هدف­اصلی­تحقیق ۷

۱-۴-۲ اهداف­علمی­تحقیق ۷

۱-۴-۳ اهداف­کاربردی . ۷

۱-۵ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات تحقیق ۸

۱-۵-۱ تعاریف نظری مفاهیم و اصطلاحات تحقیق . ۸

۱-۵-۲ تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۰

۱-۵-۲-۱ معرفی نهاده­ها و ستاده­های مدل ۱۰

۱-۶ سؤالات تحقیق ۱۱

۱-۷ فرضیه ­های تحقیق. ۱۱

۱-۸ قلمرو تحقیق . ۱۱

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی. ۱۱

۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۱۲

۱-۸-۳ قلمرو زمانی. ۱۲

۱-۹ خلاصه فصل ۱۲

فصل دوّم: ادبیات و پیشینه تحقیق.۱۳

۲-۱ مقدمه۱۴

۲-۲ مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد.۱۴

۲-۲-۱ تاریخچه ارزیابی عملکرد.۱۴

۲-۲-۲ تعاریف ارزیابی عملکرد۱۵

۲-۲-۳ فرآیند ارزیابی عملکرد.۱۶

۲-۲-۴ ابعاد ارزیابی عملکرد۱۸

۲-۲-۴-۱ عملکرد کارکنان.۱۹

۲-۲-۴-۲ ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان۱۹

۲-۲-۴-۳ ارزیابی عملکرد یک مدیر۱۹

۲-۲-۵ اثرات ارزیابی عملکرد۱۹

۲-۲-۶ اهمیت ارزشیابی عملکرد.۲۰

۲-۲-۷ رویکردهای نوین و سنتی در ارزیابی عملکرد.۲۱

۲-۲-۸ مدل‌های ارزیابی عملکرد.۲۲

۲-۲-۹ شاخص‌های عملکرد۲۵

۲-۳ مروری بر مفاهیم کارایی.۲۶

۲-۳-۱ کارایی۲۶

۲-۳-۲ انواع کارایی۲۷

۲-۳-۲-۱ کارایی تکنیکی.۲۷

۲-۳-۲-۲ کارایی تخصیصی.۲۷

۲-۳-۲-۳ کارایی اقتصادی.۲۸

۲-۳-۲-۴ کارایی ساختاری .۲۸

۲-۳-۲-۵ کارایی درآمدی .۲۸

۲-۳-۳ روش­های ارزیابی کارایی.۲۹

۲-۳-۳-۱ روش­­های پارامتری۲۹

۲-۳-۳-۲ روش­های ناپارامتری۳۰

۲-۳-۳-۲-۱ روش وصل نقاط حدی.۳۱

۲-۳-۳-۲-۲ روش تحلیل پوششی داده­ها۳۱

۲-۴ مروری بر مفاهیم تحلیل پوششی داده­ ها.۳۲

۲-۴-۱ تاریخچه تحلیل پوششی داده­ها۳۲

۲-۴-۲  معرفی تحلیل پوششی داده‌ها۳۲

۲-۴-۳ مزایای تحلیل پوششی داده­ها۳۲

۲-۴-۴ معایب تحلیل پوششی داده‌ها۳۴

۲-۴-۵ مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها۳۵

۲-۴-۵-۱ مدلCCR 35

۲-۴-۵-۲ مدل BCC38

۲-۴-۵-۳ مدل جمعی۳۹

۲-۴-۵-۴ مدل اندرسون- پترسون.۴۰

۲-۴-۵-۵ مدل متغیرها­ی غیرقابل‌کنترل۴۱

۲-۵ پیشینه تحقیق۴۱

۲-۵-۱ خلاصه تحقیقات خارجی.۴۱

۲-۵-۲ خلاصه تحقیقات داخلی.۴۴

فصل سوّم: روش اجرای تحقیق.۴۹

۳-۱ مقدمه۴۹

۳-۲ روش تحقیق.۴۹

۳-۳ جامعه آماری۵۰

۳-۴ روش جمع‌آوری داده­ ها.۵۰

۳-۵ ابزار جمع­آوری داده­ ها.۵۰

۳-۶ فرآیند ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی در این تحقیق۵۱

۳-۶-۱ شناسایی اهداف ارزیابی.۵۱

۳-۶-۲ تعیین ورودی­ ها و خروجی­ها.۵۲

۳-۶-۲-۱ نهاده­ها۵۲

۳-۶-۲-۲ ستانده­ها.۵۳

۳-۶-۳ انتخاب مدل­های DEAبرای رسیدن به اهداف ارزیابی.۵۴

۳-۶-۴ انتخاب نرم‌افزاری برای حل مدل­ها.۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها.۵۶

۴-۱ مقدمه.۵۷

۴-۲ نهاده­ها و ستانده­های اولیه تحقیق۵۷

۴-۳ نهاده­ها و ستانده­های تحقیق پس از اعمال ضرایب وزنی۵۸

۴-۴ نتایج اجرای مدل.۶۰

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات۶۵

۵-۱ مقدمه.۶۶

۵-۲ نتیجه­گیری.۶۶

۵-۳ پیشنهادات کاربردی تحقیق۶۷

۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آتی.۶۷

منابع.۶۹

پیوست­ها۷۳

چکیده انگلیسی۷۹

عنوان انگلیسی۸۰

چکیده

دانشگاه­ها مانند همه سازمان­های دیگر، نیاز دارند که عملکردشان به منظور ایفای نقش مؤثرتر ارزیابی شود و همچنین قادر به استفاده بهینه از منابع محدود خود شوند. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد هر یک از گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شامل دانشکده علوم انسانی، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشکده علوم کشاورزی، دانشکده علوم آب و دانشکده علوم اجتماعی می­باشد که با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها برای پنج گروه آموزشی انجام گرفت. بنابراین عملکرد پنج گروه آموزشی با متغیرهای نهاده شامل: تعداد پرسنل آموزش، تعداد دانشجو، اعتبارات و تجهیزات و متغیرهای ستانده شامل: متغیرهای آموزشی (تعداد فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف، تعداد دانشجویان مشروطی) و متغیرهای پژوهشی (تعداد کتب، تعداد مقالات و تعداد طرح‌های پژوهشی) مطالعه شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که به جز گروه آموزشی چهارم دیگر گروه­های آموزشی کارا می‌باشند. همچنین نتایج رتبه‌بندی گروه­های آموزشی کارا با مدل اندرسون و پترسون نشان داد که گروه آموزشی دوم  رتبه یک، گروه آموزشی سوم  رتبه دو، گروه آموزشی پنجم  رتبه سه، گروه آموزشی اول رتبه چهار را به خود اختصاص دادند. در پایان این تحقیق، برخی نتایج، پیشنهادات و همچنین برخی نکات برای تحقیقات مشابه ممکن در آینده ارائه شد.

کلیدواژه­ها: کارایی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده­ ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

فصل اوّل

کلیّات تحقیق

۱-۱ مقدمه

وظایف و رسالت اولیه دانشگاه­ها گسترش و انتقال دانش است که اولی از طریق پژوهش و دومی از طریق آموزش به دست می‌آید (کائو و هانگ[۱]، ۲۰۰۸). برای حصول اطمینان از تحقق این وظایف و رسالت بایستی سیستمی جهت ارزیابی آن­ها و زیرمجموعه­هایشان طراحی گردیده و در این فرآیند با ملاک­ها و اصول خاص و علمی به بررسی آن پرداخت. به دلیل تنوع فعالیت­ها و هدف­های متعدد دانشگاه­ها، ارزیابی کارایی و سنجش بهره­وری آن­ها پیچیدگی خاصی دارد (لانزر و دیگران، ۱۹۹۸). در نتیجه از آنجا که امروزه یکی از شاخص­های اصلی سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، سهم یک جامعه در تولید دانش است، ­ارزیابی عملکرد نظام­های آموزشی و به تبع آن ارتقای کارایی آن­ها، اهمیت دوچندان یافته است.

تعیین کارایی پژوهشی در دانشگاه حداقل از دو جهت­­، ­یکی کمک به کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه در جهت بالا­بردن سطح کمی و کیفی فعالیت­های پژوهشی خود و دیگری برای کمک به مدیران در برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری مفید و ضروری است.

در این فصل ابتدا موضوع تحقیق و مسأله­ای که به دنبال یافتن راه‌حلی برای آن هستیم، بیان‌شده و در ادامه ضرورت و اهمیت تحقیق شرح داده می‌شود. سپس اهداف تحقیق را بیان کرده و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق بیان خواهد شد، همچنین فرضیات تحقیق را به صورت مختصر تعریف می­کنیم تا در فصول بعدی تشریح شوند. قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق، از جمله سایر بخش­هایی هستند که در این فصل آورده شده ­اند.

۱- بیان مسأله

مدیران سازمان­ها و ادارات جهت برنامه ­ریزی و کنترل سازمان خود، نیاز به اندازه ­گیری و ارزیابی عملکرد واحدهای زیرمجموع سازمان خود دارند تا بتوانند واحدها را مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت واحدها آگاه شوند و پیشنهادات لازم را جهت افزایش عملکرد واحدها ارائه دهند. از آنجا که روش­های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد واحدها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به­علاوه، به دلیل استاندارد بودن این روش‌ها، نتایج آن­ها در سازمان­های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، از روش علمی تحلیل پوششی داده­ ها[۲] که از روش­های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه ­های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می­باشد، استفاده شده است.

تحلیل پوششی داده­ ها روشی برای مقایسه و ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده­ای است که هر یک دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، مانند مدارس، دانشگاه­ها، بانک­ها و غیره (کلین[۳]، ۲۰۰۱).

آموزش عالی در ایران در طی دو دهه گذشته با چالش­­ها و مسائل متعددی مواجه بوده است. گسترش کمی دانشگاه­ها، کثرت موسسات آموزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجویان و گاه وجود خیل عظیم دانش آموخته بیکار از جمله چالش­هایی هستند که نظام آموزش عالی ایران را با مشکلات عدیده­ای مواجه نموده است. گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت­های موجود و توان بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کاهش کیفیت نظام آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت. وظایف و رسالت دانشگاه­ها گسترش و انتقال دانش است که تنها از طریق آموزش و پژوهش امکان پذیر خواهد بود. برای حصول اطمینان از تحقق این وظایف و رسالت می باید سیستمی جهت ارزیابی کارایی و بهره­وری واحدهای آموزشی طراحی گردد.

کارایی[۴] به معنی تلف نکردن منابع است که از نسبت ستانده کل به نهاده کل به دست می آید از طرفی بدون شک رسالت و هدف اساسی هر سازمانی بهره برداری موثر و کارا از منابع در اختیار می باشد و همچنین استفاده از فنون و تکنیک­های پیشرفته و شناخت فرصت­ها و محدودیت­ها وابسته به آگاهی از وضعیت فعلی سازمان است. دانشگاه­ها به عنوان بدنه اصلی آموزش عالی و منبع مهم تامین نیروی انسانی ماهر و متفکر نقش بسیار مهم و تعیین کننده ­ای در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و بعضاً به عنوان محور اصلی توسعه نیز معرفی می شوند. از این رو حفظ و سلامت کارایی دانشگاهها به عنوان یک هدف مهم به شمار می­آید چرا که عدم کارایی دانشگاه­ها می ­تواند توسعه علمی و سیستم­های آموزشی و پژوهشی را محدود سازد. از این رو به همان نسبت که واحدهای کارا و سالم می­توانند به رشد علمی و اقتصادی جامعه کمک نمایند عملکرد بد دانشگاه­ها نیز می ­تواند بحران­های عظیم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.

در طول سال­های گذشته مدل­های مختلفی برای اندازه ­گیری کارایی دانشگاه­ها و مراکز آموزشی ابداع شده است که می­توان به دو دسته کلی مدل­های سخت با تکیه بر داده­های کمی و عینی (تحقیق در عملیات[۵]، اغلب مدل­های تصمیم ­گیری چند معیاره[۶]، مدل تحلیل پوششی داده­ ها[۷]، تکسونومی عددی) ­و همچنین مدل­های نرم با تأکید بر داده­های ذهنی و کیفی (تجزیه ­وتحلیل ­سلسله­مراتبی­[۸]، روش­ دلفی ­وگروه­های­اسم) تفکیک کرد (آذر، ۱۳۸۵). روش تحلیل پوششی داده­ ها یک روش کارآمد در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم ­گیری می­باشد که با بکار بردن مدل­های برنامه ­ریزی خطی کارایی واحدها را اندازه ­گیری می­نماید. لذا در این تحقیق، به منظور ارزیابی گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از روش تحلیل پوششی داده­ ها استفاده می­نماییم. مسأله اصلی تحقیق حاضر عبارتست از:

“وضعیت عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از حیث کارآمدی چگونه است؟”

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

ارزیابی عملکرد[۹] به عنوان یکی از ضروری­ترین زیرمجموعه­های وظیفه کنترل-یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت-در سازمان­ها است که به اندازه ­گیری و سنجش وضع موجود می ­پردازد تا بتوان از آن به ­عنوان مبنایی جهت تصمیم ­گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. رشد فزاینده تکنولوژی، موج گسترده اطلاع­رسانی و توسعه خدمات ویژه و متنوع، بیش از پیش لزوم برنامه ­ریزی اصولی و سپاسگزاری همه جانبه را جهت ادامه حیات برای سازمان­ها آشکار کرده است. ضمانت اجرایی این سیاست­ها، هرچند که هوشمندانه تدوین شوند، کنترل دقیق و مداوم واحدها و ارزیابی و بهبود مستمر روش­ها است. سیستم­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط­مشی­ها و سیاست­های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری عملکرد واحدها با برنامه­ها، در اختیار مدیران قرار می­ دهند. البته وقوع این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده و تمام جوانب فعالیت­ها را مد نظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، ۱۳۸۴، ص۷).

از آنجا که امروزه یکی از شاخص­های اصلی سنجش توسعه یافتگی کشورها، سهم یک جامعه در تولید دانش است، ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی و به تبع آن ارتقای کارایی آنها اهمیت دو چندان یافته است. بررسی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه­ها به چند دلیل عمده انجام می پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

دانشگاه­ها به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد گروه­های آموزشی تحت نظارت خود می­بایست وضعیت آنها را با معیارها و ابزار مناسبی بررسی نمایند.

به منظور ایجاد مسئولیت­ پذیری مدیران اجرایی (مدیر گروه­های آموزشی) عملکرد آنها با ابزار دقیقی سنجیده شود و بدین ترتیب زمینه رقابت بین گروه­های آموزشی فراهم گردد.

با بررسی عملکرد می­توان معیارهای مناسبی برای تخصیص بودجه­ها و منابع موجود بین گروه­های آموزشی موجود به دست آورد.

با ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی و مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آنها و ایجاد بستری مناسب زمینه ایجاد رقابت سالم و ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد گروه ها فراهم خواهد شد.

۱-۴ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بکارگیری روش DEA برای ارزیابی کارایی گروه­های آموزشی باهدف تعیین گروه های کارآ و ناکارآ، تعیین مرزکارآیی، تعیین میران بهبود عملکرد گروه های ناکارآ و رتبه­بندی آنها بوده است.

۱-۴-۲ اهداف علمی تحقیق

ارزیابی کارایی هر یک از گروه­های آموزشی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن­ها

شناسایی دلایل عدم ناکارایی هریک از گروه­های آموزشی

رتبه بندی هریک از گروه­های آموزشی

۱-۴-۳ اهداف کاربردی

از آنجایی که این تحقیق در سطح گروه­های مختلف آموزشی سازمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر) می­باشد هدف کاربردی آن تعیین گروه­های آموزشی ناکارآ و کارآ می­باشد، تا بتوان در تخصیص منابع و برنامه ­ریزی برای آتی اقدام نمود.

از این رو گروه­های ذینفعان عبارتند از:

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به ویژه مدیریت برنامه ­ریزی به منظور برنامه ­ریزی­های آموزشی

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه بمنظور استفاده از ظرفیت­های پژوهشی استادان، دانشجویان فعال و برنامه ­ریزی برای تخصیص اعتبارات پژوهشی به دانشکده­ها

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی

 

تعداد صفحه :۸۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com