پایان نامه تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندان‌های استان گیلان با تأکید بر رهبری تحول‌گرا

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی          گرایش نیروی انسانی

عنوان:

تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندانهای استان گیلان با تأکید بر رهبری تحولگرا

تابستان ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده ۱

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مسأله تحقیق. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۴) اهداف تحقیق ۷

۱-۵) فرضیه‌های تحقیق ۷

۱-۶)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۷

۱-۷) قلمرو تحقیق ۱۰

فصل دوم- ادبیات تحقیق

۲-۱) بخش اول: رهبری تحول‌گرا

۲-۱-۱) مقدمه. ۱۳

۲-۱-۲) تعاریف رهبری تحول‌گرا ۱۳

۲-۱-۳) تئوری‌های رهبری تحول‌گرا ۱۶

۲-۱-۴) آثار و اهمیت رهبری تحول‌گرا ۲۰

۲-۱-۵) عوامل مؤثر بر رهبری تحول‌گرا ۲۲

۲-۲) بخش دوم: عدالت سازمانی

۲-۲-۱) مقدمه. ۲۵

۲-۲-۲)تعاریف عدالت سازمانی. ۲۶

۲-۲-۳)تئوری های عدالت سازمانی. ۲۸

۲-۲-۴) آثار و اهمیت عدالت سازمانی. ۳۲

۲-۲-۵) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی. ۳۴

۲-۳) بخش سوم: کیفیت زندگی کاری

۲-۳-۱) مقدمه. ۳۸

۲-۳-۲) تعاریف کیفیت زندگی کاری. ۳۸

۲-۳-۳) تئوری‌های کیفیت زندگی کاری. ۴۱

۲-۳-۴) آثار و اهمیت کیفیت زندگی کاری. ۴۳

۲-۳-۵) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری ۴۵

۲-۴) بخش چهارم: وابستگی شغلی

۲-۴-۱) مقدمه. ۴۹

۲-۴-۲) تعاریف وابستگی شغلی. ۴۹

۲-۴-۳) تئوری‌های وابستگی شغلی. ۵۱

۲-۴-۴) آثار و اهمیت وابستگی شغلی ۵۳

۲-۴-۵) عوامل مؤثر بر وابستگی شغلی ۵۴

۲-۵) بخش پنجم: پیشینه تحقیق

۲-۵-۱) مقدمه. ۵۷

۲-۵-۲)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۵۷

۲-۵-۳) تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. ۵۹

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۶۳

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق ۶۳

۳-۳) روش تحقیق ۶۳

۳-۴) جامعه آماری. ۶۳

۳-۵) حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق ۶۳

۳-۶) روش گردآوری داده‌های تحقیق ۶۴

۳-۷) ابزار گردآوری داده‌های تحقیق ۶۴

۳-۸) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها ۶۵

۳-۸-۱) روایی(اعتبار). ۶۵

۳-۸-۲) پایایی(اعتماد). ۶۵

۳-۹) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۶

فصل چهارم-  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه. ۶۸

۴- ۲ ) توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۶۹

۴–۳) توصیف متغیرهای تحقیق ۷۴

۴– ۴) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۷۹

۴-۵) یافته ‏های اصلی. ۸۰

۴-۵-۱) الگویابی معادلات ساختاری (SEM). 80

۴-۵-۲) مسیرهای غیر مستقیم مدل تحقیق ۸۲

۴-۵-۳) جدول  اثرات کل حاصل از الگوی تحقیق ۸۳

۴-۵-۴) جدول تاثیرات غیر مستقیم مدل تحقیق ۸۳

۴-۶) تحلیل فرضیه‏های پژوهش. ۸۴

فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۸۶

۵-۲) توصیف متغیرهای تحقیق ۸۶

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی. ۸۶

۵-۲-۲) توصیف متغیرهای تحقیق ۸۷

۵-۳) نتایج آزمون فرضیات ۹۰

۵-۴) پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه‌ها ۹۱

۵-۵) محدودیت‌های تحقیق ۹۲

۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۹۲

فهرست منابع

منابع فارسی. ۹۴

منابع انگلیسی. ۱۰۱

پیوست ۱۰۳

چکیده

وابستگی شغلی عاملی اساسی در زندگی اغلب افراد است. کارکنان در محیط شغلی به طور ذهنی و هیجانی به وسیله میزانی که وابسته کارشان هستند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. وابستگی شغلى یک منبع مهم رضایت شغلی و نیاز مهم در محیط شغلی است. تحقیق حاضر با عنوان تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندانهای استان گیلان با تاکید بر رهبری تحول‌گرا تدوین گردیده و هدف از اجرای تحقیق حاضر عبارت است از پاسخ به این سئوال کلیدی که آیا بین متغیرهای رهبری تحول‌گرا و وابستگی شغلی باتوجه به متغیرهای عدالت سازمانی (توزیعی وتعاملی) و کیفیت زندگی کاری ارتباط وجود دارد؟ روش تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از ۶۰۰ نفر از کارکنان اداره کل سازمان زندان‌های استان گیلان می باشد که تعداد ۲۶۱ نفر از آنها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد و با طیف ۵تایی لیکرت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که با بهره گرفتن از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است، حکایت از این دارد که میزان تاثیر رهبری تحول‌گرا بر کیفیت زندگی کاری، رهبری تحول‌گرا از طریق عدالت توزیعی و تعاملی بر کیفیت زندگی کاری، و کیفیت زندگی کاری بر وابستگی شغلی به ترتیب برابر با ۰.۲۰، ۰.۳۸۸، و ۰.۵۶ می باشد. بر این اساس می‌توان دریافت که اداره کل زندان های استان گیلان می‌تواند از طریق افزایش سطح رهبری تحول‌گرا و عدالت سازمانی، سطح کیفیت زندگی کاری و وابستگی شغلی کارکنان خود را بهبود ببخشد.

واژگان کلیدی: رهبری تحول‌گرا، عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، وابستگی شغلی

۱-۱) مقدمه

وابستگی شغلی به دلایل مختلف به سازمان‌ها مرتبط می‌شود. نخست، به رضایت شغلی و تعهد سازمانی، و جابه جایی کم کارکنان مرتبط می‌شود. دوم، به شوق و ابتکار شخصی و آموزش مربوط می‌شود. سوم، پژوهش‌های مربوط به بنیان های روانشناختی وابستگی شغلی، به پژوهشگران و مدیران در علت یابی اینکه چرا تعدادی از کارکنان از نظر روانشناختی با کارشان شناخته می‌شوند، کمک می‌کند. وابستگی شغلی هم چنین بر حاصل کار کارکنان، موفقیت سازمانی و عملکرد مالی تأثیرگذار است (میرمحمدی، رحیمیان و جلالی‌خان‌آبادی، ۱۳۹۱: ۱۷).

افراد دارای وابستگی شغلی بالا به کار خود علاقمند هستند، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به شغل خود شرکت می‌کنند، رفتارهای فرا نقش مانند شرکت در یک کلاس خارج از وقت اداری به منظور ارتقاء مهارت‌های شغلی مرتبط و یا فکر کردن در مورد کار پس از خروج از محل کار را انجام می‌دهد و در کل مهمترین چیز در تمام زندگی‌شان شغلشان است(حسن‌پور، معمارزاده و انبارلویی، ۱۳۹۲: ۲۳). عوامل متعددی می‌توانند بر رو ی وابستگی شغلی کارکنان تاثیر بگذارند که از این بین می‌توان به رهبری تحول‌گرا، عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری اشاره نمود.

در تحقیق حاضر پس از تبیین بیان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق، به بیان اهداف و فرضیات، و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته شده و در پایان، قلمرو تحقیق در قالب ۳ بخش موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می‌گردد.

۱-۲) بیان مسأله تحقیق(قاسمی, ۱۳۹۳) (Yiing & Ahmad, 2009, p. 56).

با توجه به اینکه وابستگی شغلی دربین کارکنان  به عنوان یک عامل کلیدی ومهم برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد نیازمی باشد و این امر زمینه ارتقاء سطح کمی وکیفی فعالیت‌های هرسازمان را فراهم خواهد نمود لذا پرداختن به این موضوع ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس وباتوجه به مؤلفه‌های مربوط به وابستگی شغلی که عبارتند از شور و حرارت در کار (Vigor)، وقف شدن در کار(Dedication) و غرق شدن در کار(Absorption)، طبق ارزیابی های صورت گرفته و سؤال از تعدادی از کارکنان مجموعه زندانهای استان گیلان به نظر می‌رسد وابستگی شغلی کارکنان درحد کافی نبوده وازاین منظر نیاز به بهبود احساس می‌شود.

وابستگی شغلی[۱] مفهومی نوین است که درسالهای اخیر وارد مباحث سازمانی شده و بیش از چند دهه از ظهور آن نمی گذرد. کارکنان وابسته به شغل کارکنانی شاداب، پرانرژی و بهره ورند که تمایل زیادی برای صرف تلاش وکوشش فراوان ازخود نشان می‌دهند(molo, 2008). تحقیقات جدید نشان داده است که وابستگی شغلی کارکنان در کار تحت تاثیر عوامل مختلف فردی، شغلی و سازمانی است. کارکنانی که وابستگی شغلی مطلوبی در سازمان خود دارند از اهداف و مأموریت‌های سازمان آگاهی دقیق داشته و در راستای تنظیم و تدوین آنها نقش ایفا می‌کند.

یکی از عوامل مرتب با وابستگی شغلی، کیفیت زندگی کاری می‌باشد. نتایج تحقیقات جدید نشان داده است که کیفیت زندگی کاری رابطه ی مثبتی با وابستگی شغلی داشته و وابستگی شغلی منجر به خروجی‌های مثبتی برای سازمان­ها می­شود، بدین معنی که مدیران سازمان­ها می‌بایستی تلاش کنند با کمک ابعاد رهبری تحول­گرا و بالا بردن درک کارکنان از عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری آنان را دگرگون نمایند.(Khanifar et al., 2008)

عدالت سازمانی یکی دیگر از مؤلفه‌های مرتبط با ایجاد وابستگی شغلی در کارکنان می‌باشد که در این تحقیق نقش واسطه دارد.براین اساس وبا توجه به اینکه سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات وپایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است، ادارک بی عدالتی اثرات مخربی برروحیه کارجمعی دارد. زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردهای سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان وتنزل روحیه تلاش وفعالیت در آنان می‌شود(گیلت[۲]، فوکورو، آنتیگناس، موکونکولو و کولومبات، ۲۰۱۳).

پژوهش های صورت گرفته درسالهای اخیر نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی را در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و کیفیت زندگی کاری برای دستیابی به وابستگی شغلی بالاتر مورد بررسی قرارداده است(Cho  and  Dansereau, 2010).  با این حال، تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در مورد تاثیر رهبری تحول‌گرا و نقش عدالت سازمانی بسیار کم بوده که می‌بایست به آن  پرداخته شود(van  Knippenberg  et al., 2007). در عین حال، مطالعات متعددی که توسط(Hsu  and  Chen, 2011; Nielsen, 2009; Yang, 2012) انجام گرفته است، نشان داده ، رهبری تحول‌گرا تاثیر مثبت بر شاخص های کیفیت زندگی کاری دارد.

رهبری تحول‌گرا  به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر وابستگی شغلی مورد توجه قرارگرفته است.  رهبران تحول‌گرا  به افزایش آگاهی زیردستان از عدالت سازمانی درمیان تمام اعضاء سازمان کمک می‌کنند، زیرا آنها ارزش‌ها و باورهای خود را درجهت حفظ استانداردهای اخلاقی  به طور مداوم  در میان تمام اعضای گروه ترویج می‌دهند(ارس[۳]،۲۰۰۴ ولایدن[۴] ،۲۰۰۸). همچنین تحقیقات(بونو [۵] ،۲۰۰۷)  نشان داده است که رهبری تحول‌گرا رابطه  مثبتی با احساسات خوب و رضایت شغلی باهدف ایجاد وابستگی شغلی بالاتر دارد. درضمن (هوس وچین[۶] ،۲۰۰۱)و(نیلسین[۷]،۲۰۰۹)و(یانگ[۸]،۲۰۱۲) معتقدند که رهبری تحول‌گرا تاثیر مثبتی بر شاخص های کیفیت زندگی کاری[۹] دارد. تحقیقات صورت گرفته توسط “چوودانسریو”نشان داد که رهبری تحول­گرا بطور مثبت با عدالت توزیعی و تعاملی مرتبط است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج تحقیقات پیش از این که نشان داده بودند، رهبری تحول­گرا بطور مثبت با عدالت سازمانی ارتباط دارد سازگار می‌باشد(چو و دانسریو[۱۰]،۲۰۱۰؛ وو[۱۱]،۲۰۰۷) .  بر این اساس و طبق مطالب فوق الذکر سوالات تحقیق به قرار ذیل مطرح می‌گردد.

۱-آیا عدالت توزیعی[۱۲] و عدالت تعاملی[۱۳] در رابطه ی بین رهبری تحول‌گرا[۱۴] و کیفیت زندگی کاری کارکنان نقش واسطه‌ای و میانجی ایفا می‌کند؟

۲-آیا بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و وابستگی شغلی آنها رابطه وجود دارد؟

۳-آیا بین متغیرهای رهبری تحول‌گرا و وابستگی شغلی باتوجه به متغیرهای عدالت سازمانی (توزیعی وتعاملی) و کیفیت زندگی کاری ارتباط وجود دارد؟

شکل۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (Gillet, et al., 2013).

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق

عمده ترین نیازی که افراد پس از استخدام و تأمین ثبات و امنیت شغلی در سازمان پیدا می‌کنند، وابستگی شغلی، رشد و تکامل فردی، به کارگیری استعدادها و خلاقیت‌هایی است که در سایه آموزش و هدایت درست و مستمر به دست می‌آید. این که فرد به شغل خود فارغ از نوع سازمان علاقه داشته باشد و بدان افتخار کند و از اجرای آن لذت ببرد، همچنین این که فرد احساس کند شغل او باعث بروز خلاقیت و شکوفایی او می‌شود و استعدادهایش را به کار می‌گیرد، موجب افزایش وابستگی شغلی فرد می‌گردد؛ به گونه‌ای که وی حاضر می‌شود خود را با عنوان شغلی‌اش به دیگران، معرفی و احساس کند که با ادای وظایف شغلی خود، فرد مفیدی برای سازمان و جامعه است(عظیمی، گودرزی، انصاری، پیرایش، عبدی زرین، ۱۳۹۰: ۱۷۳ و ۱۷۴).(عظیمی, گودرزی, انصاری, پیرایش, & عبدی زرین, ۱۳۹۰)

وابستگی شغلی[۱۵] عاملی اساسی در زندگی اغلب افراد است. کارکنان در محیط شغلی به طور ذهنی و هیجانی به وسیله میزانی که وابسته کارشان هستند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. وابستگی شغلى یک منبع مهم رضایت شغلی و نیاز مهم در محیط شغلی است. وابستگی شغلی رابطه مثبتی با انگیزش درونی، انگیزش خدمت عمومی، بهره‌وری سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رضایت از کار، کاهش غیبت، افزایش رفتارهای سازمانی، افزایش حرمت خود، خودکارآمدی شغلی و همچنین رابطه منفی با فرسودگی، عدم تعهد به کار، استرس شغلی و فشار عصبی دارد. در واقع وابستگی شغلی همانند سازی روانشناختی فرد با نوع کاری است که انجام می‌دهد. وابستگی شغلی تناسب بین شخص و محیط را افزایش می‌دهد، به همین دلیل تعیین کننده اثرات سازمانی و انگیزش فردی است(کیانی و خدابخش، ۱۳۹۲: ۶۸). بسیاری از صاحب نظران، وابستگی شغلی را پیش بینی کننده ستانده‌ها و موفقیت‌های سازمان‌ها دانسته‌اند(کشتکاران، کاوسی، قلی پور، سهرابی زاده، و شرفی، ۱۳۹۱: ۱۴۸).(کشتکاران, کاوسی, قلی پور, سهرابی زاده, & شرفی, ۱۳۹۱)

با توجه به این که مسئولیت افراد در اداره کل زندانها، یکی از حساس ترین مشاغل بوده و مسئولیت بسیار سنگینی را به کارکنان تحمیل می کند؛ و با در نظر گرفتن پیامدهای بسیار مهم وابستگی شغلی، انجام تحقیقی به منظور بررسی سطح وابستگی شغلی کارکنان اداره کل زندان ها و شناسایی عوامل موثر بر آن بسیار حیاتی می‌باشد.

۱-۴) اهداف تحقیق

بر اساس مسئله تبیین شده، اهداف این تحقیق به شرح زیر هستند:

 1. توصیف میزان رهبری تحولگرا ، عدالت تعاملی، عدالت توزیعی و وابستگی شغلی
 2. توصیف رابطه بین رهبری تحولگرا وکیفیت زندگی کاری
 3. توصیف نقش میانجی عدالت تعاملی دررابطه بین رهبری تحولگرا و کیفیت زندگی کاری
 4. توصیف نقش میانجی عدالت توزیعی دررابطه بین رهبری تحولگرا و کیفیت زندگی کاری
 5. توصیف رابطه بین کیفیت زندگی کاری و وابستگی شغلی
 6. آزمون مدل تحقیق

۱-۵) فرضیه‌های تحقیق

با توجه به اهداف تعریف شده فرضیه‌های تحقیق حاضر به قرار زیر هستند:

 1. بین رهبری تحولگرا و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.
 2. متغیرهای عدالت توزیعی و عدالت تعاملی دررابطه بین رهبری تحولگرا و کیفیت زندگی کاری نقش میانجی دارند.
 3. بین کیفیت زندگی کاری و وابستگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد.

۱-۶)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق حاضر به شرح ذیل است:

 1. رهبری تحول‌گرا به عنوان یک سبک رهبری است که برای ایجاد انگیزه و الهام بخشیدن به پیروان برای تحقق اهداف بالادستی صورت می‌گیرد؛ که در این فرآیند نگرش ها، ارزش‌ها و رفتارهای پیروان تغییر می‌یابد. این سبک رهبری یک پدیده در ۲ سطح کلی است که در گام اول افراد را در بر گرفته و سپس کل سازمان را پوشش می‌دهد (To, Herman, & Ashkanasy, 2015, p. 2). شاخص اندازه گیری رهبری تحول‌گرا به شرح ذیل است (Carless, Wearing, & Mann, 2000):

 • ارائه چشم انداز مثبت و روشنی از آینده، توسط مدیر
 • حمایت و تشویق کارکنان توسط مدیر، برای پیشرفت نمودن فرد
 • تشویق کارکنان و قدردانی از آنان
 • ایجاد احساس اعتماد، تعلق و همکاری در کارکنان
 • تشویق کارکنان برای ارائه راه حل های نوین
 • ابراز شفاف ارزش‌ها توسط مدیر و پایبندی به آنها
 • ایجاد احساس غرور و احترام در کارکنان و کمک به آنها برای ارتقای مهارت‌هایشان

سنجش این متغیر توسط پرسشنامه با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در مقیاس فاصله‌ای صورت می‌گیرد.

 1. عدالت سازمانی به ادراک کارکنان از انصاف در محل کار اشاره دارد. عدالت سازمانی در قالب ۲ بعد توزیعی و تعاملی مورد بررسی قرار می‌گیرد. عدالت توزیعی عبارت است از میزانی که پاداش به شیوه‌ای عادلانه تقسیم یم شود. عدالت تعاملی بر انصاف درک شده از کیفیت تعاملات و شیوۀ نظرات و توضیحات مرتبط با توزیع درآمدها و رویه‌های آنها اشاره دارد. شاخص اندازه گیری عدالت سازمانی به شرح ذیل است (Niehoff & Moorman, 1993):

 • برخورد مناسب با کارکنان در زمان تصمیم گیری توسط آنها
 • رفتار محترمانه با کارکنان در زمان تصمیم گیری شغلی آنان
 • توجه به نیازها و خواسته‌های کارکنان در زمان تصمیم گیری شغلی آنان
 • تشریح عواقب تصمیمات برای کارکنان
 • ارائه دلایل کافی توسط برای اخذ تصمیم
 • ارائه توضیحات منطقی برای تبیین دلایل تصمیم گیری
 • منصفانه بودن برنامه کاری
 • منصفانه بودن میزان حقوق
 • منصفانه بودن حجم کاری
 • منصفانه بودن پاداش دریافتی
 • منصفانه بودن مسئولیت‌های شغلی

سنجش این متغیر توسط پرسشنامه با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در مقیاس فاصله‌ای صورت می‌گیرد.

 1. کیفیت زندگی کاری عبارت است از در دسترس بودن شغل، آموزش و تحرک، امنیت شغلی، سایر مطایای جانبی و درآمد. شاخص اندازه گیری کیفیت زندگی کاری به شرح ذیل است (Elizur & Shye, 1990):

 • امکان مطرح نمودن شخصیت فرد توسط شغل
 • ایجاد تعادل بین ویژگی فردی و شرایط توسط شغل
 • ایجاد انطباق بین ویژگی های فردی و شرایط موجود
 • امکان نشان دادن مهارت‌ها و توانایی ها
 • نشان دادن توانایی های فیزیکی
 • توان اثرگذاری بر افراد و جامعه
 • ایجاد تعادل در خواسته‌های اجتماعی با موقعیت‌ها و شرایط
 • برقراری روابط پایدار با جامعه
 • پایبندی به ارزش ها
 • ایجاد تعادل بین خواسته‌های ارزشی و فرهنگی
 • ایجاد ترکیبی از ویژگی های شخصیتی نسبتا پایدار
 • ایجاد انطباق بین قابلیت‌های جسمی و وضع موجود

سنجش این متغیر توسط پرسشنامه با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در مقیاس فاصله‌ای صورت می‌گیرد.

 1. وابستگی شغلی عبارت است از یک حالت مثبت مرتبط با کار که توسط قدرت، ایثار و جذب تعریف می‌شود. شاخص اندازه گیری وابستگی شغلی عبارت است از (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006):

 • پر انرژی بودن در سرکار
 • احساس شادابی در محیط کار
 • مشتاق بودن برای شروع کار روزانه
 • الهام بخش بودن شغل
 • تمایل رفتن به محل کار، در زمان بیدار شدن از خواب
 • شور و اشتیاق نسبت به کار
 • انگیزه بخش بودن شغل
 • افتخار نمودن به شغل
 • احساس رضایت از کار
 • تمایل به غرق شدن در کار
 • هیجان انگیز بودن شغل

سنجش این متغیر توسط پرسشنامه با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت در مقیاس فاصله‌ای صورت می‌گیرد.

۱-۷) قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل موارد زیر است:

الف) قلمرو موضوعی:  با توجه به عنوان تحقیق، قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی قرار می‌گیرد.

ب) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، اداره کل زندانهای استان گیلان است.

ج) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق در بازه زمانی اسفند ماه سال ۹۳ تا شهریور سال ۹۴  انجام شده است. لازم به ذکر است پرسشنامه‌ها در بازه زمانی خردادماه ۱۳۹۴ تا تیرماه ۱۳۹۴ توزیع گردید.

 

تعداد صفحه :۱۳۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com