پایان نامه تأثیر ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت­های تجاری  کوچک و متوسّط استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

گروه مدیریّت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :مدیریّت بازرگانی گرایش: تحوّل

عنوان:

تأثیر ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت­های تجاری

 کوچک و متوسّط استان گیلان

 

 

۹۳-۹۲

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ۲

۱-۱-بیان مسئله . ۲

۱-۲-ضرورت  خاص انجام تحقیق ۳

۱-۳-اهداف تحقیق. ۴

۱-۳-۱- هدف اصلی پژوهش. ۴

۱-۳-۲-اهداف کاربردی ۵

۱-۴- سؤالات پژوهش. ۵

۱-۵-چهار چوب نظری تحقیق. ۵

۱-۶-فرضیه. ۷

۱-۷-قلمرو تحقیق ۹

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی. ۹

۱-۷-۲-قلمرو زمانی ۹

۱-۷-۳-قلمرو مکانی ۹

۱-۸-تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی ۹

۱-۹-روش کار ۱۳

۱-۹-۱-نوع روش تحقیق. ۱۳

۱-۹-۲-جامعه آماری. ۱۳

۱-۹-۳-حجم نمونه. ۱۴

۱-۹-۴-روش نمونه گیری ۱۴

۱-۹-۵-ابزارگردآوری اطّلاعات. ۱۴

۱-۹-۶-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات. ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه ۱۷

۲-۱-روش های یادگیری استراتژیک. ۱۹

۲-۱-۱- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف). ۱۹

۲-۱-۲-تاریخچه یادگیری ۲۰

۲-۱-۳- یادگیری(تعریف) ۲۰

۲-۱-۴- یادگیری ودانش ۲۴

۲-۱-۵- سطوح یادگیری ۲۸

۲-۱-۶- یادگیری فردی ۲۹

۲-۱-۶-۱-روش های یادگیری فردی. ۳۲

۲-۱-۷- یادگیری گروهی وتیمی. ۳۶

۲-۱-۷-۱- نقش مدیر درفرآینداجرای کارگروهی مشارکتی ۳۷

۲-۱-۸- یادگیری سازمانی ۳۷

۲-۱-۸-۱- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی ۴۰

۲-۱-۸-۱-۱- مدل سنگه. ۴۰

۲-۱-۸-۱-۲- مدل دیکسون ۴۱

۲-۱-۸-۱-۳- مدل هابر. ۴۱

–۱-۸-۱-۴-مدل مارچ و اوّلسن. ۴۳

۲-۱-۸-۱-۵-دیدگاه جان ردینگ. ۴۳

۲-۱-۸-۱-۶-دیدگاه نوناکاتاکوچی. ۴۴

۲-۱-۸-۱-۷-دیدگاه کراسن و همکاران ۴۴

۲-۱-۹-۱-۸-دیدگاه  پرابست و باچل ۴۴

۲-۱-۸-۲- سطوح یادگیری سازمانی ۴۵

۲-۱-۹- سازمان یادگیرنده ۴۵

۲-۱-۹-۱-ویژگی سازمان یادگیرنده. ۴۸

۲-۱-۱۰- نتیجه گیری ۵۱

مقدمه ۵۳

۲-۲- تعهّدکارکنان ۵۴

۲-۲-۱- تعهّد (تعریف). ۵۴

۲-۲-۲-انواع تعهّد. ۵۶

۲-۲-۳-عوامل مؤثّربرتعهّد. ۵۸

۲-۲-۴-ابعاد تعهّد ۵۹

۲-۲-۵-تعهّد سازمانی ۶۰

۲-۲-۵-۱- ابعاد تعهّد سازمانی ۶۳

۲-۲-۵-۲- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی. ۶۳

۲-۲-۶- نتیجه گیری. ۶۷

۲-۲-۷- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق. ۶۸

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه ۷۶

۳-۱-روش تحقیق. ۷۶

۳-۲-متغیرهای پژوهش ۷۶

۳-۳-جامعه آماری. ۷۷

۳-۴-نمونه آماری ۷۷

۳-۴-۱- روش های نمونه گیری ۷۷

۳-۴-۲- تعیین حجم نمونه. ۷۸

۳-۵-روش گردآوری داده ها. ۷۹

۳-۶- ابزارگردآوری داده ها. ۸۰

۳-۶-۱- نحوه تهیه پرسشنامه. ۸۰

۳-۶-۲- پایایی و روایی  ابزارپرسشنامه. ۸۱

۳-۷-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات. ۸۲

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه ۸۴

۴-۱-توصیف متغیرهای تحقیق. ۸۴

۴-۱-۱-جنسیت. ۸۵

۴-۱-۲-تحصیلات. ۸۶

۴-۱-۳-سن. ۸۷

۴-۱-۴-مسئولیّت در مؤسسه ۸۸

۴-۱-۵- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری ۸۹

۴-۱-۶- تعداد کارکنان ۹۰

۴-۱-۷- سرمایه گذاری برای رشد. ۹۱

۴-۱-۸-دریافت جایزه. ۹۲

۴-۱-۹- وضعیت توصیفی روش های یادگیری استراتژیک. ۹۳

۴-۱-۱۰-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته ۹۴

۴-۱-۱۱- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش. ۹۵

۴-۱-۱۲- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی ۹۶

۴-۱-۱۳-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم ۹۷

۴-۱-۱۴-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد ۹۸

۴-۱-۱۵-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط. ۹۹

۴-۱-۱۶-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک. ۱۰۰

۴-۱-۱۷-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی. ۱۰۱

۴-۱-۱۸- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر. ۱۰۲

۴-۱-۱۹- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها. ۱۰۳

۴-۱-۲۰-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت. ۱۰۴

۴-۲- آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۰۶

۴-۲-۱-آزمون فرضیه فرعی اوّل ۱۰۷

۴-۲-۲-آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۸

۴-۲-۳-آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۰۹

۴-۲-۴-آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۱۰

۴-۲-۵-آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۱۱

۴-۲-۶-آزمون فرضیه فرعی ششم. ۱۱۲

۴-۲-۷-آزمون فرضیه فرعی هفتم ۱۱۳

۴-۲-۸-آزمون فرضیه فرعی هشتم ۱۱۴

۴-۲-۹-آزمون فرضیه فرعی نهم ۱۱۵

۴-۲-۱۰-آزمون فرضیه فرعی دهم ۱۱۶

۴-۲-۱۱-آزمون فرضیه فرعی یازدهم. ۱۱۷

۴-۲-۱۲-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم. ۱۱۸

۴-۲-۱۳-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم ۱۱۹

۴-۲-۱۴-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم ۱۲۰

۴-۲-۱۵-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم ۱۲۱

۴-۲-۱۶-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم. ۱۲۲

۴-۲-۱۷-آزمون فرضیه فرعی هفدهم. ۱۲۳

۴-۲-۱۸-آزمون فرضیه فرعی هجدهم ۱۲۴

۴-۲-۱۹-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم ۱۲۵

۴-۲-۲۰-آزمون فرضیه فرعی بیستم. ۱۲۶

۴-۲-۲۱- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم. ۱۲۷

۴-۲-۲۲- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم. ۱۲۸

۴-۲-۲۳- آزمون فرضیه اصلی. ۱۲۹

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. ۱۳۵

۵-۱- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش ۱۳۵

۵-۲- فرضیه فرعی اوّل ۱۳۶

۵-۳-فرضیه فرعی دوم. ۱۳۷

۵-۴-فرضیه فرعی سوم. ۱۳۸

۵-۵-فرضیه فرعی چهارم ۱۳۹

۵-۶- فرضیه فرعی پنجم ۱۴۰

۵-۷-فرضیه فرعی ششم. ۱۴۱

۵-۸-فرضیه فرعی هفتم ۱۴۲

۵-۹-فرضیه فرعی هشتم. ۱۴۳

۵-۱۰-فرضیه فرعی نهم. ۱۴۴

۵-۱۱-فرضیه فرعی دهم ۱۴۵

۵-۱۲-فرضیه فرعی یازدهم ۱۴۶

۵-۱۳-فرضیه فرعی دوازدهم ۱۴۷

۵-۱۴-فرضیه فرعی سیزدهم. ۱۴۸

۵-۱۵-فرضیه فرعی چهاردهم. ۱۴۹

۵-۱۶-فرضیه فرعی پانزدهم. ۱۵۰

۵-۱۷-فرضیه فرعی شانزدهم ۱۵۱

۵-۱۸-فرضیه فرعی هفدهم. ۱۵۲

۵-۱۹-فرضیه فرعی هجدهم. ۱۵۳

۵-۲۰-فرضیه فرعی نوزدهم ۱۵۴

۵-۲۱-فرضیه فرعی بیستم ۱۵۵

۵-۲۲-فرضیه فرعی بیست ویکم. ۱۵۶

۵-۲۳-فرضیه فرعی بیست و دوم ۱۵۷

۵-۲۴-فرضیه اصلی. ۱۵۸

۵-۲۵-پیشنهادات براساس فرضیه ها ۱۵۹

۵-۲۶- پیشنهادات آتی ۱۶۳

۵-۲۷- محدودیت پژوهش ۱۶۴

 

فهرست جداوّل

 

جدول ۲-۱-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی ۲۶

جدول ۲-۲-چهار مدل انتقال دانش ۲۶

جدول ۲-۳-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری ۲۷

جدول ۲-۴-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده ۵۰

جدول ۲-۵-تحقیقات داخلی. ۶۸

جدول ۲-۶-تحقیقات خارجی. ۷۰

جدول۳-۱ تعیین دقیق تعداد نمونه  در هر طبقه ۷۹

جدول ۳-۲- ضریب آلفای کرونباخ. ۸۲

جدول۴-۱- جدول فراوانی جنسیت . ۸۵

جدول۴-۲- جدول فراوانی میزان تحصیلات. ۸۶

جدول۴-۳- جدول فراوانی سن. ۸۷

جدول۴-۴- جدول فراوانی مسئولیّت افراد. ۸۸

جدول۴-۵- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری ۸۹

جدول۴-۶- جدول فراوانی تعهّد کارکنان. ۹۰

جدول۴-۷- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد ۹۱

جدول۴-۸- جدول فراوانی دریافت جایزه ۹۲

جدول۴-۹- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک ۹۳

جدول۴-۱۰- جدول توصیفی یادگیری پیوسته ۹۴

جدول۴-۱۱- جدول توصیفی گفتگو و پرسش ۹۵

جدول۴-۱۲- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی ۹۶

جدول۴-۱۳- جدول توصیفی ایجاد سیستم ۹۷

جدول۴-۱۴- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد. ۹۸

جدول۴-۱۵- جدول توصیفی ارتباط با محیط. ۹۹

جدول۴-۱۶- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک. ۱۰۰

جدول۴-۱۷- جدول توصیفی تعهّد کارمندی ۱۰۱

جدول۴-۱۸- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر. ۱۰۲

جدول۴-۱۹- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها. ۱۰۳

جدول۴-۲۰- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت. ۱۰۴

جدول۴-۲۱- آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۱۰۶

جدول۴-۲۲- جدول همبستگی روش های یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی. ۱۰۷

جدول۴-۲۳- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر

. ۱۰۸

جدول۴-۲۴- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و

ارزش ها ۱۰۹

جدول۴-۲۵- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت

. ۱۱۰

جدول۴-۲۶- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر. ۱۱۱

جدول۴-۲۷-جدول همبستگی تقویت گفت  و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها. ۱۱۲

جدول۴-۲۸- جدول همبستگی تقویت گفت  گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت ۱۱۳

جدول۴-۲۹- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش

بیش تر. ۱۱۴

جدول۴-۳۰- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف

وارزش ها ۱۱۵

جدول۴-۳۱- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ

عضویّت. ۱۱۶

جدول۴-۳۲-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر ۱۱۷

جدول۴-۳۳- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها ۱۱۸

جدول۴-۳۴- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت ۱۱۹

جدول۴-۳۵-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر ۱۲۰

جدول۴-۳۶- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها ۱۲۱

جدول۴-۳۷- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت. ۱۲۲

جدول۴-۳۸- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر ۱۲۳

جدول۴-۳۹- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها ۱۲۴

جدول۴-۴۰- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت. ۱۲۵

جدول۴-۴۱-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر ۱۲۶

جدول۴-۴۲- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها ۱۲۷

جدول۴-۴۳- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت ۱۲۸

جدول۴-۴۴-جدول متغیرهای ورودی­در مدل ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک­ و ­تعهّد کارکنان

. ۱۲۹

جدول۴-۴۵- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان. ۱۲۹

جدول۴-۴۶- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

. ۱۳۰

جدول۴-۴۷- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

. ۱۳۱

جدول۴-۴۸-جدول متغیرهای خارج شده از مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

. ۱۳۲

فهرست شکل ها

 

شکل ۱-۱- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان ۴

شکل ۱-۲- الگوی نظری تحقیق ۷

شکل ۲-۱- چرخه یادگیری. ۲۴

شکل ۲-۲- فرآیند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن ۲۵

شکل ۲-۳- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده ۲۹

شکل ۲-۴- چرخه یادگیری تجربی کلب ۳۱

شکل ۲-۵- مدل یادگیری فردی ۳۳

شکل ۲-۶- مدل یادگیری سازمانی ۴۲

شکل ۲-۷- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن ۴۳

شکل ۲-۸- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن . ۵۹

شکل ۲-۹- مدل تاچمن و اوریلی. ۶۲

شکل ۲-۱۰- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی. ۶۵

شکل ۲-۱۱- پیش شرط های تعهّد سازمانی. ۶۶

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار ۴-۱-نمودار ستونی جنسیت ۸۵

نمودار ۴-۲- نمودار ستونی تحصیلات. ۸۶

نمودار ۴-۳- نمودار ستونی سن. ۸۷

نمودار ۴-۴- نمودار ستونی مسئولیّت افراد ۸۸

نمودار ۴-۵- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری. ۸۹

نمودار ۴-۶- نمودار ستونی تعداد کارکنان. ۹۰

نمودار ۴-۷- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد. ۹۱

نمودار۴-۸- نمودار ستونی دریافت جایزه. ۹۲

نمودار۴-۹- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک. ۹۳

نمودار۴-۱۰- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته. ۹۴

نمودار۴-۱۱- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش ۹۵

نمودار۴-۱۲- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی ۹۶

نمودار۴-۱۳- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم. ۹۷

نمودار۴-۱۴- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد ۹۸

نمودار۴-۱۵- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط ۹۹

نمودار۴-۱۶- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک. ۱۰۰

نمودار۴-۱۷- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی. ۱۰۱

نمودار۴-۱۸- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر. ۱۰۲

نمودار۴-۱۹- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها ۱۰۳

نمودار۴-۲۰- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت ۱۰۴

 


 

 

فصل اوّل

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

امروزه محیط سازمان ها در حال تغییرات و تحوّلات چشم گیر و اساسی می باشند، رقابت های بی شمار و توسعه اطّلاعات و تکنولوژی از جمله عواملی هستند که بقاء بسیاری از شرکت ها را با تهدید مواجه می کند. در نتیجه سازمانها می بایست توانایی خود را جهت پاسخ گویی به این تغییرات افزایش دهند. بسیاری از اندیشمندان یادگیری را به عنوان تنها مزیّت رقابتی در سازمان ها می دانند. زیرا یادگیری به عنوان کشف واصلاح خطاها  تعریف می شود برای اینکه یادگیری در تمامی سطوح فردی، تیمی و سازمانی ایجاد شود و سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود ، لازم است شرایط و فضای لازم برای یادگیری ایجاد شود که روش های یادگیری استراتژیک چنین فضایی را ایجاد می نماید . امّا ایجاد چنین فضایی بدون توجّه به تعهّد کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین اگر چه روش های یادگیری استراتژیک فضایی مناسب برای یادگیری در سازمان فراهم می آورد ولی زمانی یادگیری در تمامی سطوح سازمان ایجاد می شود که به رابطه و تأثیر آن بر تعهّد کارکنان توجّه شود. زیرا با وجود افراد متعهّد است که می توان به پیشبرد اهداف یادگیری جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی پرداخت.

 

۱-۱- بیان مسئله

عصر حاضر به دلیل پیشرفت های علمی و فنّی، تغییرات اساسی را در عملکرد بسیاری از شرکت های کوچک و متوسّط به وجود آورده است. امروزه کیفیّت کالا و خدمات، مزیّت رقابتی قلمداد نمی شود؛ زیرا محصولات را می توان کپی کرد، از خدمات می توان تقلید کرد و حتّی فرآیندها را می توان نسخه برداری کرد. بنابراین برخی از کارشناسان و مدیران یادگیری را در سازمان تنها مزیّت رقابتی پایدار می دانند. زیرا تمامی فعّالیّت های یادگیری با هدف بهبود دانش و مهارت های جدید در سازمان انجام می شود. همواره با فرو ریختن موانع رقابتی سازمان هایی پیشتاز هستند که سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند. این شرکت ها همواره آموزش های مؤثّر را به افراد خود می دهند تا آنها مهارت های جدید را به موقع یاد بگیرند (زهانگ و همکاران، ۲۰۰۶، ۱۵). بنابراین لازم است مانند یک سازمان یادگیرنده عمل کنند. زیرا سازمان یادگیرنده، جایی است که اهداف جمعی پرورش می یابد و قدرت افراد بالا می رود و افراد به طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند(پلیسیس و همکاران، ۱۹۹۹، ۷۱). روش های یادگیری استراتژیک به عنوان روشی است، که محیط لازم برای پرسیدن، بیان آزدانه عقاید، عملکردهای گروهی و امنیّت روانی و ایجاد تفاوتهای فردی و فکرهای نو را ایجاد می کند، این روش در حقیقت پشتیبان یادگیری است. این تحقیق به بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که مشکلات و چالش های آن نسبت به دو دهه قبل شتاب مضاعفی یافته است می پردازد. گسترش علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های گوناگون، پیشرفت های سریع فنّاوری، رقابت فزاینده چالش های متعّددی را باعث شده است که اجرای روش های یادگیری استراتژیک برای ایجاد یادگیری را الزامی می سازد. امّا عدم توجه به تعهّد کارمندان و بی توجّهی به علایق و انگیزه آنها اجرای این تکنیک ها و روش ها را در سطح شرکت ها با مشکلاتی رو به رو ساخته است. زیرا اجرای هر روشی بدون توجّه به تأثیر آن بر تعهّد کارکنان به نتیجه مورد نظر و مطلوب نخواهد رسید. متأسّفانه هیچ تحقیقی در زمینه بررسی رابطه و تأثیرات ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در این شرکت های کوچک و متوسّط انجام نشده است، تا این شرکت ها بتوانند در کنار افراد متعهّد محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و توانایی مقابله با چالش های محیطی را داشته باشند. بنابراین محقّق در تلاش است تا با پاسخ به سوال زیر به شرکت ها کمک نماید تا محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و همچنین با بهره مندی از توانایی های کارمندان متعهّد به موفّقیّت دست یابند. سوال محوری پژوهش به این صورت است:

تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان در شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان چگونه است؟

 

۱-۲- ضرورت خاص انجام تحقیق

شرکت­های کوچک و متوسّط امروزه در کارآفرینی، تحقیق و توسعه، نوآوری و ایجاد شغل در جامعه حرف اوّل را می­زنند. این شرکت­ها به علّت جهانی شدن کسب و کار و فرو ریختن موانع رقابتی می­بایست از تمامی فرصت ها و عوامل جهت خلق دانش، کسب و تغییر دانش و ایجاد روحیه کارآفرینانه و افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان و افزایش تعهد آنها نسبت به حرفه و سازمان خود استفاده نمایند. مطالعات نشان داده که تأثیر مثبت روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان منافع غیر مادی و ناملموس زیادی را به بار می آورد. به طور مثال بالای در سال ۲۰۱۲ طبق مطالعاتی که در ترکیه انجام داد، اظهار داشت در سازمان هایی که ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان تأثیر مثبتی داشته است نسبت به سازمان های دیگر موفق تر هستند و به راحتی به حل مسائل پیچیده می پردازند و در نتیجه باعث ایجاد تفکّر خلّاق، روحیّه کارآفرینی، کسب مزیّت رقابتی ، توزیع دانش و پیروزی در برابر رقباء می شوند(بالای، ۲۰۱۲). همچین تسینگ در سال ۲۰۱۰ با بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در آمریکا به این نتیجه رسید که برای موفّقیّت در این شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی و بقاء شرکت، متغیر یادگیری سازمانی بر عواملی از جمله تعهّد سازمانی و اثربخشی آنها تأثیر بسیاری دارد (تسینگ، ۲۰۱۰). که تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی در شکل شماره ۱-۱ نشان داده شده است.

 

یادگیری سازمانی

 

تعهّد سازما نی

 

 

 

 

 

 

اثر بخشی سازما نی

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۱ مدل تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی (تسینگ، ۲۰۱۰، ۸).

 

تمامی این مطالعات، نشان دهنده با اهمیّت بودن بررسی تأثیر متغیر روش های یادگیری استراتژیک و یادگیری بر تعهّد کارکنان در شرکت ها و سازمان­ها می­باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در شرکت های کوچک و متوسّط استان گیلان است. زیرا این شرکت ها هم نیازمند یادگیری سریع تر از رقباء می باشند.از طرفی به شدّت نیازمند کارکنان متعهّد جهت دستیابی سریع تر به موفّقیّت و اهداف خود هستند. در نتیجه پژوهش حاضر می تواند به شرکت های کوچک و متوسّط جهت ایجاد محیط مناسب برای آموزش، یادگیری، کسب و تسهیم دانش، ایجاد روحیّه کارآفرینانه، عملکرد مناسب و. کمک کند تا بر پایه این پژوهش راه حل های مناسب ارائه گردد و به اجرا درآید و توانایی شرکت ها نیز در پاسخ گویی به تغییرات افزایش یابد.

 

۱-۳-  اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف اصلی پژوهش

۱- بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد افراد برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط استان گیلان.

۲-بررسی میزان تأثیرگذاری و استفاده ابعاد مختلف یادگیری استراتژیک در شرکت های کوچک ومتوسّط استان گیلان.

 

 

۱-۳-۲- اهداف کاربردی

۱-کمک به شرکت ها در ایجاد محیطی مناسب برای کاربرد روش ها و تکنیک های  یادگیری استراتژیک در شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات شدید محیط.

۲-کمک به افزایش تعهد کارمندان از طریق اجرای روش های یادگیری استراتژیک به طور مؤثر و کارآمد در شرکت ها.

۳-کمک به افزایش انگیزه کارآفرینانه برای افزایش مسئولیّت پذیری در افراد جهت افزایش تعهد آنها نسبت به سازمان و حرفه خود.

۴-کمک به ایجاد روحیّه تلاشگر، توجّه به ارزش ها و حفظ عضویّت افراد در سازمان از طریق یادگیری مستمر، گفتگو و پرسش، رفتار گروهی، ایجاد سیستمهایی در جهت کسب اطّلاعات، رهبریّت استراتژیک و ارتباط  با محیط.

۵- کمک به ایجاد محیطی در جهت تعمّق بر دانش های جدید، بینش های جدید و مسئولیّت های جدید.

تعداد صفحه :۲۱۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com