پایان نامه تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی (استراتژیک)

 

پایان نامه :

تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

 

 

خرداد ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. ۱

فصل اول : ۲

کلیات و طرح تحقیق ۲

۱-۱. مقدمه. ۳

۲-۱ . بیان مسئله پژوهش. ۴

۳-۱. اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۴-۱. اهداف تحقیق ۶

۵-۱. چهارچوب نظری تحقیق ۶

قلمرو زمانی: ۷

قلمرو مکانی: ۷

قلمرو موضوعی ۷

۶-۱. فرضیه های تحقیق ۸

۷-۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸

فصل دوم : ۱۱

مبانی نظری تحقیق ۱۱

۱-۲. مقدمه. ۱۲

۲-۲ . خدمت ۱۳

۳-۲ . تفاوت اساسی کالا و خدمت ۱۴

۴-۲ . طبقه بندی خدمات ۱۷

۱-۴-۲ . طبقه بندی بر اساس زمینه خدمت ۱۹

۵-۲ . کیفیت خدمات ۲۰

۶-۲ . انتظارات مشتریان ۲۱

۱-۶-۲ . سطوح مختلف انتظارات مشتری ۲۳

۷-۲ . ارزیابی کیفیت خدمات ۲۵

۱-۷-۲ . مدل کرونروس. ۲۶

۲-۷-۲ . مدل سرکؤال. ۲۸

۱-۲-۷-۲ . مقیاس سِروکوآل. ۲۹

۲-۲-۷-۲. سوألات سرو کوآل. ۳۰

۳-۷-۲. مدل هیوود و فارمر. ۳۲

۴-۷-۲ . مدل لهتنین و لهتنین ۳۲

۵-۷-۲ . مدل کانو. ۳۳

۶-۷-۲ . مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی ۳۵

۷-۷-۲ . مدل نانتل وباهیا (Nantel and Bahi ) 37

۸-۷-۲ . مدل اوپال و ورینس(Oppewal, vrines ) 37

۸-۲ . ویژگی های خدمات و خدمات بانکی ۴۳

۹-۲ . مفهوم کیفیت خدمت بانکی ۴۳

۱۰-۲ . ارزش مشتری ۴۵

۱۱-۲- کیفیت ادراک شده. ۴۸

۱۲-۲ . رضایت مشتری ۵۰

۱۲-۱-۲ . رضایت مشتری و موفقیت سازمانی ۵۴

۲-۱۲-۲ . اهمیت رضایت مشتری ۵۵

۱۲-۳-۲ . سنجش رضایت مشتری ۵۶

۱۲-۴-۲ . رابطه بین کیفیت خدمت و رضایت ۵۶

۲-۱۳. وفاداری مشتری ۵۸

۱۳-۱-۲ . وفاداری به فروشگاه یا تأمین کننده. Error! Bookmark not defined.

۲-۱۳-۲ . وفاداری مشتری به خدمت ۶۴

۳۱۳–۲ . ابعاد وفاداری به خدمت ۶۷

۱-۳-۱۳-۲ . وفاداری رفتاری ۶۷

۲-۳-۱۳-۲ . وفاداری نگرشی ۶۹

۳-۳-۱۳-۲ . وفاداری شناختی Error! Bookmark not defined.

۴-۱۳-۲ . عوامل تعدیل کننده وفاداری ۷۳

۵-۱۳-۲ . مزایای وفاداری برای مشتریان ۷۴

۶۲-۱۳- . پیامدهای وفاداری مشتری ۷۵

۷-۱۳-۲ . رضایت مشتری و ارتباط آن با وفاداری ۷۵

۸-۱۳-۲ . مدل های وفاداری ۷۸

۱۴-۲ . ابزارهای فرآیند مشتری مداری در بانکداری نوین ۷۹

۱۵-۲ . روش های گسترش منافع ۸۰

۱۶-۲ . مدل های ارزش از دید مشتری ۸۲

۱-۱۶-۲ . مدل مؤلفه های ارزش. ۸۳

۲-۱۶-۲ . مدل نسبت هزینه- فایده. ۸۳

۳-۱۶-۲ . مدل وسیله- نتیجه. ۸۴

۴-۱۶-۲ . مدل ابعاد کلیدی ارزش. ۸۵

۱۷-۲. کارکنان ۸۷

۱۸-۲ . چرخه های شکست حد وسط و موفقیت ۸۸

۱۹-۲ . استمرار تماس. ۹۰

۲۰-۲ . عمق تعاملات ۹۱

۲۱-۲ . توانمندسازی کارکنان ۹۳

۲۲-۲ . استراتژیهای مربوط به کارکنان بانکها ۹۷

۱-۲۲-۲ . گزینش ‌ ۹۷

۲-۲۲-۲ . آموزش. ۹۸

۳-۲۲-۲ . انگیزش. ۹۸

۴-۲۲-۲ . پرورش. ۹۹

۲۳-۲ . صنعت بانکداری ۹۹

۱-۲۳-۲ . بانکداری در ایران ۱۰۰

۲-۲۳-۲ . ملی شدن بانک ها ۱۰۰

۳-۲۳-۲ . بانکداری اسلامی در ایران ۱۰۱

۲۴-۲ . پیشینه تحقیق ۱۰۱

فصل سوم : ۱۰۸

روش تحقیق ۱۰۸

۱-۳ . مقدمه. ۱۰۹

۲-۳ . روش تحقیق: ۱۱۰

۳-۳ . ابزار تحقیق ۱۱۱

۴-۳ . روش نمونه گیری ۱۱۵

۵-۳ . جامعه آماری ۱۱۷

۶-۳ . حجم نمونه. ۱۱۷

۷-۳ . روایی ۱۱۸

۱-۷-۳ . روایی محتوا: ۱۱۹

۲-۷-۳.  روایی سازه: ۱۱۹

۸-۳ . پایایی ۱۲۱

۹-۳ . مدل یابی ۱۲۲

۱-۹-۳ . استاندارد سازی سازه ها ۱۲۲

۲-۹-۳ . مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق ۱۲۴

۱۰-۳ . تحلیل عاملی ۱۲۴

۱۱-۳ . آزمون  و بارتلت Error! Bookmark not defined.

۱۲-۳ . مدل یابی معادلات ساختاری ۱۲۸

۱۳-۳ . روش آنالیز داده‌ ۱۲۹

۱۴-۳ . آزمون آماری فرضیه های تحقیق ۱۳۰

فصل چهارم : ۱۳۲

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ۱۳۲

۱-۴ . مقدمه. ۱۳۳

۲-۴. چارچوب نظری تحقیق ۱۳۳

۳-۴تحلیل پرسشنامه اصلی تحقیق ۱۳۴

۱-۳-۴ . جنسیت ۱۳۵

۲-۳-۴ . میزان تحصیلات ۱۳۶

۳-۳-۴.تاهل ۱۳۸

۴-۳-۴ شغل ۱۴۰

۵-۳-۴. سن ۱۴۱

۴-۴ . استاندارد سازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق ۱۴۳

۱-۴-۴.  تحلیل عاملی اکتشافی عوامل محسوس. ۱۴۴

۲-۴-۴. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس. ۱۴۹

۳-۴-۴ . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا) ۱۵۲

۴-۴-۴. تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اطمینان ۱۵۸

۵-۴-۴ . تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد کارکنان ۱۶۱

۶-۴-۴. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل کارکنان ۱۶۸

۷-۴-۴تحلیل عاملی اکتشافی ارزش مشتری ۱۷۰

۸-۴-۴ . تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارزش مشتری ۱۷۵

۹-۴-۴ . تحلیل عاملی اکتشافی وفاداری ۱۷۷

۱۰-۴-۴ . تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری ۱۸۱

۴.۵.تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش. ۱۸۳

۴.۶.تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق ۱۸۳

فصل پنجم : ۱۹۰

نتیجه گیری و تحلیل داده ها ۱۹۰

۱-۵ . مقدمه. ۱۹۱

۲-۵ . نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها ۱۹۲

۱-۲-۵ . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اول. ۱۹۲

۲-۲-۵ . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه دوم. ۱۹۲

۳-۲-۵ . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه سوم. ۱۹۳

۴-۲-۵ . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه چهارم. ۱۹۳

۵-۲-۵ . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه پنجم. ۱۹۴

۶-۲-۵ . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه ششم. ۱۹۴

.۵-۳موانع و محدودیت‌های تحقیق ۱۹۵

.۵-۴مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین ۱۹۵

.۵-۶پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۹۶

۴-۵. پیشنهادهای مدیریتی ۱۹۷

منابع و مآخذ. ۲۰۱

الف – منابع فارسی ۲۰۰

ب – منابع لاتین ۲۰۲

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول نمودار وشکل ها

جدول ۱-۲- مدل اندازه گیری کیفیت خدمت اوپال و ورین. . . . ۳۹

جدول ۲-۲- رابطه تغییرپذیری و پیچیدگی.۹۵

جدول ۱- ۳- ابعاد کیفیت خدمات بانکی و سؤالات مربوط به هریک.۱۱۲

جدول ۲- ۳-  معیارهای محققان در سنجش متغیرهای تحقیق.۱۱۵

جدول ۱- ۴ توزیع جنسیتی واحدهای آماری .۱۳۵

نمودار ۱- ۴ توزیع جنسیتی واحدهای آماری..۱۳۵

جدول ۲- ۴  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. .۱۳۷

نمودار ۲- ۴  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. .۱۳۸

جدول ۳- ۴ توزیع وضعیت تاهل واحدهای آمار۱۳۹

نمودار ۳- ۴ توزیع وضعیت تاهل واحدهای آماری.۱۳۹

جدول ۴- ۴ توزیع شغلی وادهای آماری. . .۱۴۰

نمودار ۴- ۴ توزیع شغلی واحدهای آماری . .۱۴۱

جدول ۵- ۴ توزیع سنی واحدهای آماری.۱۴۲

نمودار ۵- ۴ توزیع سنی واحدهای آماری .۱۴۲

جدول ۶- ۴ نتایج آزمون KMO-Bartlett . 145

جدول ۷- ۴ کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عوامل محسوس . . ۱۴۶

جدول ۸- ۴ ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عوامل محس . . .۱۴۸

جدول ۹- ۴ شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عوامل محسوس. . . ۱۵۱

جدول ۱۰- ۴ نتایج آزمون KMO-Bartlett153

جدول ۱۱- ۴ کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون قابلیت اطمینان۱۵۴

جدول ۱۲- ۴ ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های قابلیت اطمینان . . ۱۵۶

جدول ۱۳- ۴ شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان.۱۶۱

جدول ۱۴- ۴ نتایج آزمون KMO-Bartlett. . . .162

جدول ۱۵- ۴ کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عملکرد کارکنان.۱۶۳

جدول ۱۶- ۴ ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عملکرد کارکنان.۱۶۵

جدول ۱۷- ۴ شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان.۱۷۰

جدول ۱۸- ۴ نتایج آزمون KMO-Bartlett171

جدول ۱۹- ۴ کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون ارزش مشتری. ۱۷۲

جدول ۲۰- ۴ ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های ارزش مشتری ۱۷۳

جدول ۲۱- ۴ شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری ارزش ادراک شده. .۱۷۶

جدول ۲۲- ۴ نتایج آزمون KMO-Bartlett .177

جدول ۲۳- ۴ کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون وفاداری  . .۱۷۸

جدول ۲۴- ۴ ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش چرخش عامل وفاداری . . .۱۸۰

جدول ۲۵- ۴ شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری وفاداری.۱۸۳

جدول ۲۶- ۴ ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با  ارزش مشتری.۱۸۴

جدول ۲۷- ۴ محاسبات مربوط به ازمون فرضیه H1 تحقیق .۱۸۵

جدول۲۸- ۴ ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با رضایتمندی مشتری۱۸۶

۱۸۷H2جدول ۲۹- ۴ محاسبات مربوط به آزمون فرضیه

 

۱۸۸ جدول ۳۰- ۴ یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۱- مدل تحقیق ۷

 

شکل ۱-۲- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی ۳۶

 

شکل ۲- ۲ مدل وفاداری به بانک ۷۸

شکل ۳-۲- مدل وفاداری مشتری در بانک  ۷۹

شکل ۱- ۴ مدل مفهومی تحقیق.۱۳۴

شکل ۲- ۴ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه عوامل محسوس .۱۴۷

شکل ۳- ۴ دسته‌بندی سنجه های عوامل محسوس بر حسب عوامل مکنون۱۴۷

شکل ۴- ۴ مدل اندازه گیری عوامل محسوس.۱۵۰

شکل ۵- ۴ آماره t و سطح معنی‌داری.۱۵۰

شکل ۶- ۴ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه قابلیت اطمینان۱۵۵

شکل ۷- ۴ دسته‌بندی سنجه های قابلیت اطمینان بر حسب عوامل مکنون.۱۵۷

شکل ۸- ۴ مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان.۱۵۹

شکل ۹- ۴ آماره t و سطح معنی‌داری۱۵۹

شکل ۱۰- ۴ اصلاحات پیشنهادی. ۱۵۹

شکل ۱۱- ۴ ضرایب استاندارد مدل اصلاح شده.۱۶۰

شکل ۱۲ – ۴ آماره t و سطح معنی‌داری در مدل اصلاح شده. ۱۶۰

شکل ۱۳- ۴ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه عملکرد کارکنان.۱۶۴

شکل ۱۴- ۴ دسته‌بندی سنجه عملکرد کارکنان بر حسب عوامل مکنون۱۶۷

شکل ۱۵- ۴ مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان.۱۶۸

شکل ۱۶- ۴ آماره t و سطح معنی‌داری ۱۶۹

شکل ۱۷- ۴ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه ارزشادراک شده  مشتری۱۷۲

شکل ۱۸- ۴ دسته‌بندی سنجه های ارزش مشتری بر حسب عوامل مکنون.۱۷۴

شکل ۱۹- ۴ مدل اندازه گیری ارزش مشتری.۱۷۵

شکل ۲۰- ۴ آماره t و سطح معنی‌داری.۱۷۶

شکل ۲۱- ۴ نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون وفاداری۱۷۹

شکل ۲۲- ۴ دسته‌بندی سنجه وفاداری بر حسب عوامل مکنون. ۱۸۱

 


 

 

چکیده

با توجه با این که امروز رقابت در بازار هرروز شدید تر می شود، پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها اهمیت بیشتری می یابد. از آنجا که مهمترین عامل حفظ و بقا و متضمن رشد سازمانها، مشتریان آنها هستند و باتوجه به تغییرات شدیدمحیطی، سازمان های خدماتی باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقباباشند. از جمله مسائلی که برای آن اهمیت ویژه ای قائل می شوند توجه به وضعیت بازار و شناسایی نیاز ها و توقعات مشتریان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست.برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا به مطالعه دقیق مبانی نظری تحقیق پرداخته شد

و با توجه به سازه های مورد نظر در مدل و همچنین جهت سنجش مدل و فرضیات تحقیق از پرسشنامه جامعی با ۲۸ سوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان شعب برترو ممتاز بانک ملت،در شهرستان سیرجان تشکیل می دهد. پرسشنامه ها در میان ۴۰۰ نفر از مراجعه کنندگان تکمیل گردید.

برای آزمون فرضیه های تحقیق از  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن باکمک نرم افزار spss استفاده شده است ،که نتایج آزمون این فرضیه را تایید کرده است. برای تبیین مدل تحقیق و سازه های آن از روش معادلات ساختاری و نرم افزار   LISREL 8. استفاده شد.

نتایج نشان داد عامل ابعاد کیفی خدمات دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری ،و رضایتمندی مشتری و وفاداری می باشد. کیفیت ادراک شده، نتیجه مقایسه انتظارات مشتریان از خدمتو عملکرد واقعی بانک است. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارائه بهتر خدمات بانکی و افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان ارائه شد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱. مقدمه

عرصه خدمات بانکی پس از سال ۱۹۸۰وسعت بیشتری یافته و  به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. .سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است» چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی، بنابراینلازم است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی که برعدم ارتقای کیفیت خدمات بانکی در ایران موثر بوده اند را شناسایی کرده و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد کنیم و آنها را عملی سازیم. هرچند معتقدیم که برای حل یک مشکل راهکار یگانه ای وجود ندارد. (ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم- شماره ۱۴۲)

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، و به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، و اگر شرکت های خدماتی به طور مرتب مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشم گیری ارتقا خواهد یافت. شکایات مشتریان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را برای سازمانها به همراه دارد اما این شکایات از آنجا که در بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند ، دانش گرانبهایی را در خود دارند که می تواند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرارگیرد. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند.  علیرغم اهمیت این موضوع تحقیقات اندکی در صنعت بانکداری در مورد نیازمندی های مشتریان و عناصر خدمت به صورت توأمان انجام گرفته است؛ هر چند که در مورد کیفیت خدمات در بانک تحقیقات زیادی انجام شده است.

۲-۱ . بیان مسئله پژوهش

اگرچه تحقیق در مورد کیفیت خدمات  بانکی بر مبنای ادراک مشتریان بطور گسترده انجام گردیده است اما در زمینه بررسی اثر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی صورت نپذیرفته است. در صنعت بانکداری ارائه خدمات با کیفیت،بر رضایتمندی،ارزشو وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد به عبارت دیگر مشتریان قصد استفاده از ابعاد یا ویژگی  های متفاوتی از خدمات را دارند که بوجود آورنده ثبات کیفی و ارزش خدمات است. ابعاد ویژگی های خدمتی ،از نقش مهمی در صنعت بانکداری برخوردار بوده و بعنوان شاخص تعیین کننده کیفیت خدمات و ارزش برای مشتریان عمل می نماید . انتظار می رود اهمیت خدمات در صنعت بانکداری  متأثر از کیفیت خدمات، رضایت ،ارزش و اعتماد به خدمات باشد. از سوی دیگر مشتریان از خدمات گسترده ای استفاده می نمایند که از نظر کیفیت و ارزش با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل آنکه این ابعاد خدماتی نقش مهمی را در ارائه خدمات ایفا می کندو به عنوان شاخص کیفیت و ارزش خدمات محسوب می شوند شناخت و پیش بینی نیاز مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشتریان عامل اساسی و حیاتی بقا و رشد سازمان هستند و کلید موفقیت برای پیروزی در بازار دستیابی به خدماتی با کیفیت بالا ، رضایتمندی و اعتمادو وفاداری مشتریان است.

۳-۱. اهمیت و ضرورت تحقیق

اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است . وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و.) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است.کیفیت خدمت در بانکها نقش مهمی را ایفا می کند چون کیفیت خدمت برتر تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلکه کیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانکهای موفق و بانکهای ناکارا است. تمام اموری که امروزه آنها را بانکداری مجازی اطلاق می کنیم در جهت دستیابی به کیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندکاره، تلفن بانک، بانکداری شخصی، همگی با هدف بهبـود کیفیت خدمت صورت می پذیرد. بنابراین، می توان از کیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانکی نام برد.آگاهی از مفهوم کیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت در بانک منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، کیفیت خدمت به عنوان یک مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود.

( CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY, 2001)در  شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضور فعال در بازار کسب و کار و موفقیت در این بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایتهای دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات و خدمات در مفهوم جدید آن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست، این فرهنگ که در حقیقت زائیده شرایط رقابتی است، تواناییهایی راطلب میکند که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • درک خواسته های مشتری و تأمین آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت
  • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با در نظر گرفتن شرایط محیطی [۱] و دوام آن
  • پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن از آنها (رازانی، ۱۳۷۳، ص ۳۵).

به تدریج و با گذر زمان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری مشتریان وفادار در صنعت بانکداری ایران بر جسته تر می گردد .تشکیل گروه های بازاریابی در بانک های دولتی و خصوصی کشور و جذب دانش آموختگان بازاریابی ضرورت بهره گیری از بازاریابی نوین را برای صنعت بانکداری کشور جهت حفظ مشتریان خود در آستانه حضور بانک های بین المللی در ایران گوشزد می کند در حال حاضر مدیران برای اداره نمودن این نوع تهدید ها لاجرم به سمت بازاریابی و مشتری مداری توجه نشان می دهند از سوی دیگر ،تغییر ساختار رقابت در صنعت بانکداری با حضور بخش خصوصی و بین المللی و عملکرد مناسب بانکداری خصوصی در داخل ،ضرورت توجه به ارزش مشتریان و وفادار نمودن و کسب رضایت انها را دو چندان میکند لذا تلاش برای حفظ سهم بازار و افزایش آن و و ارائه راهکارهای جدید به شدت مورد نیاز مدیران این صنعت می باشد .

۴-۱. اهداف تحقیق

این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات ،ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می پردازد مشتریانی که با مراجعه به بانک و استفاده از خدمات بانکی ، برای بانک تولید درآمد می کنند . بدین لحاظ شناخت ادراک ، نظریات ، انتظارات ، و خواسته های آنان از بانک ، به منظور اصلاح و بهبود مستمر عملیات و ایجاد و توسعه  خدمات منطبق با نیازهای مشتریانو تاثیر ان بر وفاداری مشتریان  بسیار مهم و ضروری می باشد.

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات ( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی وفاداری مشتریان بانکی

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی ارزش مشتری

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی رضایتمندی مشتری

– ارائه ایده های خلاق برای بهبود خدمات بانکی و تاثیر و آن بر وفاداری و رضایت مشتریان

[۱]. Environmental Conditions

تعداد صفحه :۲۱۷

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com