پایان نامه تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه پیام نور

دانشکده مدیریت و حسابداری

 مرکز تهران- ری

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت  بازرگانی(گرایش بازاریابی)

عنوان:

تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران

 

فروردین ۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

بحث بازاریابی اکنون در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرار گرفته است.هر سازمانی که توجه لازم را به بحث های نوین بازاریابی نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلندمدت با احتمال  حذف حیات خود روبرو می شود .به همین دلیل برنامه ریزی در راستای بکارگیری یک ارتباط موثر و احساسی با مشتریان در این محیط بیش از حد رقابتی یکی از اقدامات استراتژیک سازمان هاست.از جمله مباحثی که در حوزه بازاریابی مطرح شده است بحث بازاریابی حسی است.حواس پنجگانه تصویری از زندگی روزانه ما هستند.وقتی یکی از آن ها دچار نقص می شود،به اهمیت آن پی می بریم . باوجود این ،بنا به دلایلی صنعت تبلیغات  در انحصار دنیای دو بعدی است . واقعیت آن است که از بین هزاران پیامی که در طول روز با آن روبرو هستیم،بسیاری از آن ها  بر مبنای حواس بینایی و شنوایی قرار دارند درحالیکه در بازاریابی حسی حواس پنجگانه فرد در گیر می شوند لذا ماندگاری پیام بسیار بیشتر و موثرتر است .هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتریان در صنعت هتل داری و رستوران ها بوده است و هدف فرعی این پژوهش ،رتبه بندی تاکتیک های بازاریابی حسی بر جذب مشتریان می باشد.بدین منظور پرسشنامه ای حاوی ۲۶ سوال در میان ۳۸۰ نفر از اعضای جامعه آماری تقدیم که شامل مشتریان هتل مارینا پارک کیش،هتل داریوش کیش،هتل جهانگردی شاهرود،هتل جهانگردی بسطام ، هتل پارامیدا شاهرود بود ؛توزیع گردید.فرضیات با بهره گرفتن از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، کروسکال والیس، فریدمن،دوجمله ای،مان ویتنی و تحلیل عاملی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل شاخص های تحقیق نشان داد که هر ۵ فرضیه اصلی تحقیق که به بررسی هر یک از حواس پنجگانه ی بینایی ،شنوایی، بویایی ،لامسه و چشایی بر جذب مشتریان می پرداختند مورد تایید قرار گرفت و بدین ترتیب فرضیه اعم این تحقیق که تاثیر استفاده از بازاریابی حسی بر جذب مشتریان بوده نیز مورد تایید قرار گرفت هم چنین در تاکتیک های بازاریابی، بینایی بیشترین تاثیر را بر جذب مشتریان داشته و پس از آن به ترتیب حواس بویایی، شنوایی،چشایی و لامسه در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.

کلید واژه ها: بازاریابی حسی-حس- جذب مشتری- مشتری – جو

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

   

     فصل اول :کلیات تحقیق۱

     مقدمه.۲

     1-1- شرح و بیان مسئله.۲

    1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.۴

    1-3- اهداف پژوهش.۶

     1-4- فرضیات پژوهش۶

     1-4-1- فرضیه اصلی پژوهش۶

     1-4-2-فرضیه های فرعی پژوهش.۷

     1-5- مدل و چارچوب مفهومی پژوهش۸

    1-6- قلمرو تحقیق ۹

     1-6-1- قلمرو زمانی تحقیق۹

      1-6-2- قلمرو مکانی تحقیق۹ 

     1-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق۹

۱-۷- روش شناسی تحقیق ۹

۱-۷-۱-روش تحقیق ۱۰

۱-۷-۲- جامعه آماری.۱۱

۱-۷-۳- حجم نمونه.۱۱

۱-۷-۴- مقیاس مورد مطالعه.۱۱

۱-۷-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۱

۱-۸- اصطلاحات و مفاهیم تحقیق.۱۲

۱-۸-۱- بازاریابی .۱۲

۱-۸-۲- حس۱۲

۱-۸-۳- بازاریابی حسی۱۲

۱-۸-۴- جذب مشتری.۱۳

۱-۸-۵- مشتری۱۳

۱-۸-۶- جو۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق.۱۴

مقدمه۱۵

۲-۱-بخش اول : بازاریابی .۱۷

۲-۱-۱- تعریف بازاریابی.۱۷

۲-۱-۲- مدیریت بازاریابی۱۹

۲-۱-۳- آمیخته بازاریابی۲۰

۲-۱-۴- تعریف بازار۲۲

۲-۱-۵- ابعاد بازاریابی۲۵

۲-۲-بخش دوم : بازاریابی حسی۲۸

۲-۲-۱- بازاریابی حسی چیست؟۲۸

۲-۲-۲- عناصر چند حسی در بازاریابی حسی۳۲

۲-۲-۲-۱- حس بینایی در بازاریابی.۳۴

۲-۲-۲-۲- حس شنوایی در بازاریابی.۳۷

۲-۲-۲-۳- حس بویایی دربازاریابی.۳۹

۲-۲-۲-۴- حس چشایی در بازایابی۴۳

۲-۲-۲-۵- حس لامسه در بازاریابی.۴۷

۲-۳-بخش سوم:جذب مشتری و قصد خرید مشتری.۵۰

۲-۳-۱- رفتار مصرف کننده.۵۰

۲-۳-۲- جذب مشتری.۵۱

۲-۳-۳- فرآیند تصمیم خرید۵۴

۲-۳-۴- عوامل تاثیر گذار موقعیتی بر رفتار خرید مشتریان۵۵

۲-۳-۴-۱- ویژگی های موقعیتی و رفتار مصرف کننده۵۵

۲-۳-۴-۱-۱- ویژگی های فیزیکی۵۵

۲-۳-۴-۱-۲- محیط اجتماعی.۵۷

۲-۳-۴-۱-۳- چشم انداز زمانی.۵۷

۲-۳-۴-۱-۴- چرایی خرید.۵۸

۲-۳-۴-۱-۵- حالات موقت۵۸

۲-۴- بخش چهارم:خدمات و مفاهیم بازاریابی آن۵۹

۲-۴-۱- ماهیت و طبقه بندی خدمات.۵۹

۲-۴-۲- خصوصیات خدمات و مفاهیم بازاریابی آن.۶۰

۲-۴-۳- خط مشی های بازاریابی موسسات خدماتی.۶۱

۲-۵- بخش پنجم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی.۶۳

۲-۵-۱- پیشینه تحقیقات خارج از ایران.۶۳

۲-۵-۲- پیشینه تحقیقات در داخل ایران.۷۸

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.۹۴

مقدمه.۹۵

۳-۱- نوع و روش تحقیق.۹۵

۳-۲- روش و ابزار گردآوری داده ها۹۶

۳-۳- مقیاس اندازه گیری ۹۷

۳-۴-فرضیه ها و سوالات پرسشنامه۹۷

۳-۵- جامعه آماری .۱۰۱

۳-۶- روش نمونه گیری۱۰۲

۳-۷- روش تعیین حجم نمونه۱۰۳

۳-۸- روایی تحقیق۱۰۳

۳-۹- پایایی تحقیق۱۰۴

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۱۰۶

۳-۱۰-۱-آزمون کولموگروف-اسمیرنف۱۰۶

۳-۱۰-۲-آزمون کروسکال والیس۱۰۷

۳-۱۰-۳- آزمون فریدمن۱۰۷

۳-۱۰-۴- آزمون دو جمله ای یا آزمون نسبت۱۰۸

۳-۱۰-۵- آزمون مان ویتنی.۱۰۸

۳-۱۰-۶- تحلیل عاملی.۱۰۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه .۱۱۱

۴-۱- آمار توصیفی .۱۱۲

۴-۱-۱- جنسیت۱۱۲

۴-۱-۲- سن مشتریان.۱۱۳

۴-۱-۳- میزان تحصیلات مشتریان.۱۱۴

۴-۱-۴- آمار توصیفی مولفه های مورد بررسی.۱۱۵

۴-۲- آمار استنباطی ۱۱۵

۴-۲-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها۱۱۵

۴-۲-۲- تحلیل عاملی تاییدی سازه های پرسشنامه۱۱۷

۴-۲-۳- بررسی آزمون فرضیات .۱۱۹

۴-۲-۳-۱- فرضیه اول۱۱۹

۴-۲-۳-۲- فرضیه دوم۱۲۰

۴-۲-۳-۳-فرضیه سوم.۱۲۰

۴-۲-۳-۴- فرضیه چهارم.۱۲۱

۴-۲-۳-۵- فرضیه پنجم.۱۲۲

۴-۲-۴- بررسی حواس مشتریان در بین گروه های جمعیت شناختی۱۲۳

۴-۲-۴-۱- جنسیت.۱۲۳

۴-۲-۴-۲- سطح تحصیلات۱۲۴

۴-۲-۴-۳- سن۱۲۶

۴-۲-۵- اولویت بندی حواس مشتریان به منظور جذب مشتریان۱۲۷

۴-۲-۶-رتبه بندی شاخص های هریک ازحواس پنجگانه به منظور جذب مشتریان.۱۲۸

۴-۲-۶-۱- حس بینایی۱۲۸

۴-۲-۶-۲- حس شنوایی۱۲۹

۴-۲-۶-۳- حس بویایی.۱۳۰

۴-۲-۶-۴- حس چشایی۱۳۱

۴-۲-۶-۵- حس لامسه.۱۳۱

فصل پنجم: نتیجه گیری ،جمع بندی و پیشنهادات

مقدمه.۱۳۶

۵-۱- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری۱۳۶

۵-۲- محدودیت های تحقیق.۱۴۲

۵-۳- جمع بندی و ارائه پیشنهادات۱۴۲

توصیه هایی جهت پژوهش های آینده۱۵۱

منابع

منابع فارسی.۱۵۳

منابع لاتین۱۵۶

پیوست.۱۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق.۸

شکل ۲-۱- آمیخته بازاریابی.۲۲

شکل ۲-۲- انواع بازارها.۲۴

شکل ۲-۳- بیان های حسی مربوط به حس بینایی.۳۵

شکل ۲-۴- مراحل تصمیم گیری خرید۵۴

شکل ۲-۵- سه گونه بازاریابی در صنعت خدمات۶۲

شکل ۲-۶- نمودار درصد اهمیت حواس پنجگانه در تحقیقات هاکوهودو .۶۹

شکل ۲-۷- الف- فرمت تبلیغات احساسی.۷۳

شکل ۲-۷- ب- فرمت تبلیغات اطلاعاتی.۷۴

شکل ۲-۸- نتایج آگاهی برند .۷۶

شکل ۲-۹- مدل مفهومی تحقیق نظامی.۸۰

شکل ۴-۱- نمودار توزیع فراوانی مشتریان بر حسب جنسیت .۱۱۲

شکل ۴-۲- نمودار توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سن ۱۱۳

شکل ۴-۳- نمودار توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سطح تحصیلات۱۱۴

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

   

جدول ۲-۱- نتایج مطالعه و درصد رشد ارقام فروش در تحقیقات ایساکسون و آلاکوسکی .۶۵

جدول ۲-۲- مقایسه سه نوع بازاریابی .۶۷

جدول ۲-۳- اهمیت حواس در طبقه محصول در تحقیقات هاکوهودو ۶۹

جدول ۲-۴- همبستگی بین احساسات و درگیری در تبلیغات.۷۷

جدول ۲-۵- رتبه بندی شاخص های هریک از حواس از دید احمدی .۷۸

جدول ۲- ۶- رتبه بندی حواس در صنایع مختلف.۸۱

جدول ۲-۷ – خلاصه پیشینه تحقیق.۸۷

جدول ۳-۱- سوالات پرسشنامه۹۸

جدول ۳-۲- پایایی سوالات پرسشنامه ۱۰۵

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب جنسیت.۱۱۲

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سن۱۱۳

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی مشتریان بر خسب سطح تحصیلات ۱۱۴

جدول ۴-۴- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۱۵

جدول ۴-۵- نتایج آزمون نرمال بودن متغیر های تحقیق۱۱۶

جدول ۴-۶- شاخص های نیکویی برازش.۱۱۷

جدول ۴-۷- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه اول۱۱۹

 جدول ۴-۸- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه دوم۱۲۰

جدول ۴-۹- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه سوم .۱۲۱

جدول ۴- ۱۰- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه چهارم۱۲۲

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه پنجم۱۲۳

جدول ۴-۱۲-نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به جنسیت مشتریان ۱۲۴

جدول۴-۱۳-نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به سطح تحصیلات مشتریان.۱۲۵

جدول۴-۱۴-نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به سن مشتریان.۱۲۶

جدول۴-۱۵-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی حواس پنجگانه.۱۲۷

جدول۴-۱۶-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس بینایی.۱۲۸

جدول۴-۱۷-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس شنوایی۱۲۹

جدول۴-۱۸-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس بویایی.۱۳۰

جدول۴-۱۹-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس چشایی۱۳۱

جدول۴–۲۰آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس لامسه.۱۳۲

جدول۴-۲۱- رتبه بندی شاخص های تاکتیک های حسی.۱۳۲

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

بازاریابی حسی  که در حوزه ارتباطات بازاریابی مورد توجه محافل مرتبط قرار می گیرد پاسخی به نیاز بازاریاب ها برای برقراری ارتباطی دوطرفه ،هماهگ با زندگی عادی مخاطب می باشد  تا با بهره گیری از حواس پنجگانه مشتری به نحوی مثبت به ماندگاری برند در حافظه وی منجر شود. هدف کلی این پژوهش تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران است . در این فصل به منظور مشخص نمودن روند پژوهش ضمن تعریف موضوع پژوهش و بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،اهداف پژوهش، چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی آن بیان می گرددو با اشاره به فرضیات تحقیق ،روش شناسی انجام پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۱- شرح و بیان مسئله:

بازاریابی[۱] و تبلیغات برای همه ی شرکت ها و سازمان ها لازم است اما هرنوع بازاریابی و تبلیغاتی مفید و موثر نیست .لذا باید توجه نمود که امروزه تبلیغات ناموفق بیشتر از تبلیغات اثرگذار است و برنامه های بازاریابی کمتر می توانند هدف های ارتباطی و فروش را تحقق بخشند و علاوه بر اینکه مصرف کننده را به سوی نتایج مورد انتظار سوق نمی دهند بلکه گاهی باعث دفع مصرف کننده نیز می شوند.(فشمی ۱۳۸۸). از این رو بدلیل فشارهای رقابتی بسیار شدید شرکت ها و سازمان ها از روش های مختلف ترویج فروش و بازاریابی استفاده می کنند تا بتوانند مصرف کنندگان را قانع یا حتی وادار نمایند که از بین مارک های مختلف ،کالای مورد نظر آنان را خریداری کنند .این شرکت ها با توجه به نوع فعالیت خود ،از روش های متفاوتی مانند کیفیت عالی،قیمت مناسب،خدمات خوب و برخورد مناسب با مشتری استفاده می کنند تا رضایت مشتریان را جلب کنند.(رنجبریان،۱۳۸۷).اما از نظر یک مصرف کننده ،برندهایی که فقط یکطرفه با مردم صحبت می کند و حرف آن ها را نمی شنوند ، قادر به ایجاد روابط بلند مدتی با مصرف کنندگان خود نیستند تا بدین وسیله آن ها را به وفاداری برند هدایت کنند. در این جا برای مصرف کننده حسی وجود دارد که این برند به من اهمیت نمی دهد(اسمیلانسکی[۲] ، ۲۰۰۹ :۳۷) .برخی پژوهشگران ادعا می کنند که اهمیت حواس انسان مدت های مدیدی است که نادیده گرفته شده است.این در حالی است که حواس انسان برای شفاف سازی هویت برند و تصویر ذهنی برند بسیار حائز اهمیت بوده و این حقیقت از لحاظ علمی کاملا مستند و مبرهن است که حواس پنج گانه انسان روی رفتارش تاثیر می گذارد (هولتن و همکارانش ،۲۰۰۹ :۱).در این محیط بیش از حد رقابتی جنبه های عاطفی و احساسی محصولات و خدمات است که مصرف کنندگان را به سوی خرید کردن سوق می دهد.برای تحقق این امر باید محصولات و برندها ،مصرف کنندگان را در سطحی از حواس و عواطف درگیر سازند که یک ارتباط عمیق و بلند مدت و پایدار با مصرف کنندگان برقرار سازد.(مورای[۳]،۲۰۱۱)

حواس بخش حیاتی از تجربه بشر است .تقریبا تمام درک و فهم ما از جهان از طریق حواس تجربه می شود .تحقیقات نشان میدهد که وجود حواس بیشتر در محصولات ،تجربه بهتری از برند را سبب می شود . این در حالی است که ارتباطات و تبلیغات بطور عمده ای بر بینایی و شنوایی تمرکز دارند.یکپارچه سازی و ادغام حواس بویایی ،لامسه و چشایی ،پیام قوی تری را به مصرف کنندگان انتقال می دهد و ارتباط و نقاط تماس را چندین برابر می سازد و از طریق این حواس می توانند مصرف کنندگان را جذب نمایند و آن ها را متقاعد سازند و به برند پیوند دهند(دیجرویک[۴] ،۲۰۰۸) .

بازاریابی حسی که در حوزه ارتباطات بازاریابی مورد توجه محافل مختلف قرار می گیرد از دل این چالش ها سر برآورده است و پاسخی به نیاز بازاریاب ها برای برقراری ارتباطی دوطرفه ،هماهنگ با زندگی عادی مخاطب و بدون ایجاد مزاحمت ، می باشد  تا با بهره گیری از حواس پنجگانه مشتری، به نحوی مثبت به ماندگاری برند در حافظه وی منجر شود . بازاریابی حسی خاطره ای به یاد ماندنی و جذاب ایجاذ می کند که طی آن مشتری با لمس کردن،چشیدن،بوییدن، شنیدن و دیدن محصول (غوطه وری در برند)فرصت تجربه برند را داشته باشد.(درگی، ۱۳۹۱) . برای مصرف کنندگان امروزی ،ایجاد تجربه ایجاد و حفظ رابطه بلند مدت با آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از کسب و کارها به اهمیت این موضوع واقفند. در صنعت رستوران داری نیز ارتقا کیفیت خدمات ،افزایش آگاهی و انتظارات مشتریان رقابت را بطور فزاینده ای در این عرصه تشدید نموده است .مشتریان رستوران ها علاوه بر توجه به کیفیت و قیمت خدمات ارائه شده،به عوامل دیگری هم چون طراحی فضای داخلی نیز توجه نموده و بر تصمیم گیری آنان تاثیر گذار است .این امر از آن جا ناشی می شود که علاوه بر جنبه های کارکردی خدمات ،جنبه های هیجانی و احساسی ناشی از آن ،مانند ارائه یک تجربه خوشایند صرف غذا نیز برای مشتریان رستوران ها حائز اهمیت است. (مخدومی قره بلاغ،۱۳۹۱). بنابراین ما در این پژوهش بدنبال پیدا کردن عناصر حیاتی موفقیت در هتل ها و رستوران ها و جذب مشتریان بیشتری از طریق بازاریابی حسی [۵]هستیم و از صنایع خدماتی مانند هتل ها و رستوران ها ،به عنوان مکان های که می توان فضا [۶] را به عنوان یک ویژگی مهم در نظر گرفت ؛استفاده شده است.

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

مصرف کنندگان به طور مداوم در معرض سیل آسای پیام های سنتی و مکرر تبلیغاتی قرار دارند .پیام هایی که آن ها به صورت روزمره بمباران می کند و دیدن برنامه های تلویزیونی آنان را قطع می کند یا در فعالیت های روزانه بر سر راه آن ها قرار می گیرد. این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت  که اگر یک آگهی تبلیغاتی را به دفعات کافی ببینید ،احتمال به یاد آمدن آن جایی و زمانی در هنگام خرید ،زیاد است و این بدان معنی نیست که مصرف کنندگان خرید می کنند زیرا دارای یک ارتباط هیجانی واقعی با برند هستند ،بلکه معمولا “فقط به این علت می خرند چون توجه آن ها به برندی جلب شده که بلندتر فریاد زده است ” اما این رویکرد قدیمی ارتباطات بازاریابی به سرعت در حال مردن است . ارتباطات بین برندها و مشتریان هدف آن ها در حال دگرگونی شدید است . اغلب در کانال های رسانه های سنتی (نظیر تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردها ) یک رویکرد یک سویه مورد استفاده قرار می گیرد ،که این رویکرد به “گفتن “با مشتریان هدف مربوط می شود نه “گفتگو” با آنها . بازاریاب ها با وجود تحقیقات فراوان به نیکی دریافته اند که کانال های رسانه ای سنتی و ارتباطات یک طرفه ،در حال از دست دادن اثربخشی خود هستند . ما به عنوان بازاریاب می بایست تفکری خلاقانه داشته و مصرف کنندگان را به خوبی درگیر کنیم که آن ها خود خواستار ارتباطات برند باشند ما از آن ها می خواهیم که نه تنها پیام های ما را دریافت کنند ؛بلکه در مورد آن ها با دیگر افراد نیز صحبت کنند . (درگی و سالاری ۱۳۸۹)  بازاریابی حسی ،بر خلاف نظریات بازاریابی رابطه مند و  انبوه ،کانون توجهش را به دستیابی به تجربه حسی متعالی معطوف می نماید.(هولتن و همکارانش، ۲۰۰۹ :۱)

در عصر جدید بازاریابی یعنی عصر بازاریابی حسی ،مبتنی بر ارائه یک تجربه افسانه ای مرتبط با برند، برای مشتری هدف است تا در زندگی او به ارزشی افزوده بیانجامد  نهایتا به یادآوری برند از سوی مصرف کننده منجر شود آن هم نه به این علت که برند بلندتر فریاد زده بلکه به دلیل آنکه تجربه فراموش نشدنی را برای مشتری فراهم کرده است .در واقع بازاریابی حسی ،فرآیند شناسایی و ارضای نیاز ها و الگوهای مشتری به روشی سودآور و درگیرکننده است و برای مشتری هدف از طریق ارتباطات دو سویه ای که شخصیت برند را به زندگی می آورد و ارزش افزوده ایجاد می کند(اسمیلانسکی،۲۰۰۹ :۱۱).

در حال حاضر ۸۳% تمام ارتباطات تجاری ،تنها یک حس را بکار می برند .که آن ها مربوط به چشمان ماست. آن ها بطور بسیار جزئی ۱۷% را برای چهار حس دیگر اختصاص می دهند.(هادج[۷]،۲۰۰۶)

حواس پنجگانه انسان نقش بسیار مهمی را رد زندگی بشر بازی می کنند و امروزه با افزایش روزافزون محصولات با برندهای مختلف ،بکارگیری حواس بیشتر در ایجاد برند اهمیت بسیاری پیدا کرده است . بازاریابی حسی می تواند به شکستن تنگناهای تبلیغاتی کمک کند و سبب می شود برند یک ارتباط احساسی و عاطفی قوی با مشتریان برقرار نماید . بازاریابی حسی تاثیر بسیار مطلوبی  در ارتباطات موثر بازاریابی برای آینده خواهد داشت.بیان این موارد تاکیدی است بر اهمیت بازاریابی حسی.از طرفی در دنیای امروز که رقابت شدیدی بین عرضه کنندگان کالا  و خدمات وجود دارد توجه به برنامه ی بازاریابی اثربخش در جهت دستیابی به اهداف شرکت ها نظیر جذب مشتریان، وفاداری مشتریان ، سهم بازار بیشتر،افزایش فروش بیشتر؛ضرورت دارد و بازاریابی حسی یکی از روندهای در حال گسترش است که دارای مزایای قابل توجهی در مقایسه با دیگر رویکردها است که در به ثمر رساندن هدف هایی نظیر ایجاد وفاداری به برند ،تشویق به بازاریابی دهان به دهان و به زندگی آوردن شخصیت برند؛ بسیار مناسب است ،که دیگر رویکردها برای انجام آنها از کارایی چندانی برخوردار نیستند.بازاریابی حسی می تواند اثرات قابل توجهی در کسب و کار به ویژه در زمینه خدمات[۸] به ارمغان بیاورد،ازین رو ما متوجه شدیم که مطالعه بر روی اثر و فرآیند بازاریابی حسی در بخش خدمات می تواند مزایای با ارزشی را برای کل صنعت به ارمغان بیاورد.به منظور تجزیه و تحلیل این اثر کارامد ما صنعت خدمات را به دو دسته تقسیم کردیم:که شامل رستوران و هتل داری می باشد.لذا بنده لازم دانستم که این تحقیق را در جهت شناساندن و بکارگیری بیشتر بازاریابی حسی در جهت افزایش جذب مشتریان انجام دهم.

۱-۳- اهداف پژوهش:

بیان های حسی مختلف یقینا در شکل گیری تصویر یا برداشت ذهنی فرد از شرکت یا برند تاثیر قابل توجهی دارند بنابراین کنجکاو شدیم تا از نقش حواس پنج گانه انسان بیشتر بدانیم و بازاریابی حسی را در عمل بیشتر مورد کاوش قرار دهیم.،(هولتن و همکارانش ،۲۰۰۹ :مقدمه مولفین)

هدف کلی: هدف کلی  از انجام این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتریان  در صنعت هتل داری و رستوران ها

هدف فرعی: هدف فرعی این تحقیق ؛رتبه بندی تاکتیک های بازاریابی حسی بر جذب مشتریان می باشد.

[۱] marketing

[۲]  Smilansy

[۳]  Murray

[۴] Djurovic

[۵] Sensory marketing

[۶] Atmosphere   

[۷] Hodge

[۸] Services

تعداد صفحه :۲۳۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com