پایان نامه تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت اجرایی(گرایش استراتژیک)

عنوان پایان نامه :

تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان

(در شرکت لبنیات پاک)

 

تابستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان درشرکت لبنیات پاک یا به عبارت دیگر بررسی میزان کارایی مکانیسم انضباطی شرکت مذکور می باشد. برای این منظور اقدام به شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تعداد تخلفات ، عدم گرایش کارکنان خاطی به تکرار تخلف و عدم گرایش سایر کار کنان به انجام تخلف اقدام شد.در این پژوهش جامعه آماری ازمیان کلیه پرسنل شرکت لبنیات پاک که تعداد آنها در زمان انجام کارهای میدانی پژوهش ۸۹۲ نفر بودند که به سه گروه مدیران،سرپرستان و کارکنان (زیر دستان)تقسیم شده بودند.حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ۲۹۶ نفر برآورد شد.در انجام این پژوهش برای جمع آمری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد.البته با توجه به اینکه ممکن بود کارکنان در پاسخ دادن به سوالات مستقیم مقاومت نشان دهند در طراحی سوالات نهایت دقت اعمال شد.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شد.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میان تنبیهات انضباطی اعمال شده و کاهش تعداد تخلفات،عدم تکرار تخلفات توسط افراد خاطی،و عدم گرایش افراد غیر خاطی به تخلفات (به بیان ساده تر میان تنبیهات انضباطی اعمال شده و کاهش تعداد تخلفات کارکنان)رابطه معنا دار وجود دارد.

 

واژه های کلیدی:تخلف،تنبیه،انضباط،یادگیری،رفتار.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

پیشگفتار                                                                                                                                   ۱

 

فصل اول:کلیات پژوهش                                                                                                              ۴

مقدمه                                                                                                                                         ۵

۱-۱ بیان مساله                                                                                                                           ۵

۱-۲ اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان                                     ۹

۱-۳ اهداف تحقیق                                                                                                                      ۹

۱-۴ سابقه و ضرورت انجام تحقیق                                                                                            ۱۰

۱-۵ فرضیه ها                                                                                                                            ۱۱

۱-۶ روش انجام تحقیق                                                                                                              ۱۱

۱-۷ قلمرو تحقیق                                                                                                                     ۱۱

۱-۸ ادبیات پژوهش                                                                                                                  ۱۲

۱-۹ واژگان کلیدی                                                                                                                   ۱۳

 

فصل دوم:ادبیات پژوهش                                                                                                          ۱۴

مقدمه                                                                                                                                       ۱۵

۲-۱ بخش اول:مباحث نظری                                                                                                      ۱۵

۲-۱-۱ تخلف                                                                                                                             ۱۵

۲-۱-۱-۱  تعریف تخلف                                                                                                             ۱۵

۲-۱-۱-۲   تخلف اداری چیست                                                                                                ۱۵

۲-۱-۱-۳ عناصر تخلف                                                                                                             ۱۸

۲-۱-۱-۴ انواع تخلف                                                                                                                ۲۰

۲-۱-۱-۴-۱تاخیر و غیبت:(حضور در محل کار)                                                                         ۲۰

 

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

۲-۱-۱-۴-۲رفتار نا معقول کارمند در داخل سازمان:                                                                ۲۲

۲-۱-۱-۴-۳ تقلب و نادرستی:                                                                                                ۲۳

۲-۱-۱-۴-۴رفتار نا معقول کارمند در خارج از سازمان(فعالیت های خارج از سازمان):            ۲۵

۲-۱-۲ انضباط                                                                                                                          ۲۷

۲-۱-۲-۱ تعریف انضباط                                                                                                           ۲۷

۲-۱-۲-۲ فرآیند انضباط                                                                                                          ۲۹

۲-۱-۲-۳ اهداف انضباط                                                                                                           ۲۹

۲-۱-۲-۴  تحلیل مسایل قبل از انضباط                                                                                    ۳۰

۲-۱-۲-۴-۱ شدت مساله (اهمیت مشکل)                                                                                ۳۰

۲-۱-۲-۴-۲ استمرار مساله                                                                                                      ۳۱

۲-۱-۲-۴-۳یا بخشیاز مساله به طور معمول پدیدار میشود یا ادامه الگوی گذشته است؟         ۳۱

۲-۱-۲-۴-۴ سابقه کار کارکنان(سابقه فرد)                                                                              ۳۱

۲-۱-۲-۴-۵  عوامل  توجیهی                                                                                                  ۳۲

۲-۱-۲-۴-۶ اشنایی فرد با قوانین و مقررات انضباطی(درجه جامعه پذیری)                             ۳۲

۲-۱-۲-۴-۷ سوابق عملکرد انضباطی سازمان                                                                         ۳۳

۲-۱-۲-۴-۸ تاثیر رویه انضباطی اعمال شده برای یک مستخدم بر روی دیگر کارکنان            ۳۴

۲-۱-۲-۴-۹  پشتیبانی مدیریت                                                                                              ۳۴

۲-۱-۲-۴-۱۰  ماهیت  مشکل                                                                                                   ۳۴

۲-۱-۲-۴-۱۱  کیفیت کار و سنوات خدمت فرد                                                                        ۳۵

۲-۱-۲-۴-۱۲ مسند بودن مدارک                                                                                            ۳۵

۲-۱-۲-۵  نکاتی  کلی در اداره انضباط                                                                                     ۳۶

۲-۱-۲-۵-۱  اقدام انضباطی باید اصلاحی باشد                                                                        ۳۶

۲-۱-۲-۵-۲  اقدام انضباطی باید تصاعدی باشد.                                                                     ۳۶

۲-۱-۲-۵-۳  در اعمال اقدام انضباطی باید از قانون تنور داغ استفاده جست.                          ۳۹

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱-۳  تنبیه(اعمال مجازات)                                                                                                   ۴۴

۲-۱-۳-۱  تعریف تنبیه                                                                                                            ۴۴

۲-۱-۳-۲  انواع تنبیه                                                                                                             ۴۴

۲-۱-۳-۲-۱  اخطار شفاهی                                                                                                       ۴۵

۲-۱-۳-۲-۲  اخطار کتبی                                                                                                         ۴۷

۲-۱-۳-۲-۳  تعلیق                                                                                                                  ۴۸

۲-۱-۳-۲-۴  کاهش درجه                                                                                                        ۴۹

۲-۱-۳-۲-۵  کاهش حقوق                                                                                                      ۵۰

۲-۱-۳-۲-۶   اخراج                                                                                                                  ۵۱

۲-۱-۳-۲-۷  تز استخدام توافقی                                                                                             ۵۴

۲-۱-۳-۳  اقدامهای انضباطی در مورد گروه های ویژه                                                            ۵۵

۲-۱-۳-۳-۱ کارکنانی که در اتحادیه ها عضویت دارند                                                             ۵۵                            

۲-۱-۳-۳-۲ کارکنان متخصص                                                                                                 ۵۶

۲-۱-۳-۴ رویکرد نوین: انضباط بدون تنبیه                                                                              ۵۸

۲-۱-۳-۵ اثربخشی مجازات                                                                                                      ۶۲

۲-۱-۳-۶ کوتاهی در مجازات                                                                                                    ۶۴

۲-۲ بخش دوم : پیشینه پژوهش                                                                                             ۶۵                                       

۲-۳  معرفی جامعه  پژوهش                                                                                                      ۹۰

۲-۳-۱ درباره شرکت لبنیات پاک:                                                                                             ۹۰

۲-۳-۲  خلاصه ای از تاریخچه شرکت لبنیات پاک                                                                    ۹۱

 

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

 

فصل سوم روش شناسی پژوهش(روش تحقیق)                                                                        ۹۳                                                                  

مقدمه                                                                                                                                       ۹۴                

 

۳-۴-۳  سوال ششم                                                                                                               ۱۱۰

۳-۱-۱ تحقیق بنیادی                                                                                                              :۹۴

۳-۱-۲  تحقیق های کاربردی:                                                                                                   ۹۵                            

۳-۱-۳ اقدام پژوهشی :                                                                                                            ۹۵       

۳-۲ جامعه آماری                                                                                                                     ۹۶

۳-۳ نمونه و نمونه گیری                                                                                                           ۹۷

۳-۳-۱ مفهوم نمونه:                                                                                                                ۹۷                

۳-۳-۲ نمونه گیری:                                                                                                                 ۹۷

۳-۳-۳ روش نمونه گیری این پژوهش                                                                                      ۹۷                                                

۳-۳-۴ حجم نمونه                                                                                                                   ۹۸                       

۳-۴ روش جمع اوری داده ها:                                                                                                   ۹۸

: ۳-۵  سوالات آزمون                                                                                                             :۹۹           

۳-۶  بررسی پایایی پرسشنامه:                                                                                               ۱۰۰

۳-۷  بررسی روایی ازمون:                                                                                                      ۱۰۰                             

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                      ۱۰۱

مقدمه                                                                                                                                      ۱۰۲

۴-۱ بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی                                                                                   ۱۰۲

۴-۲ طبقه بندی متغیرها                                                                                                          ۱۰۴

۴-۳ بررسی فرضیه اول                                                                                                 ۱۰۴

۴-۳-۱ سوال اول                                                                                                                    ۱۰۴

۴-۳-۲  سوال دوم                                                                                                                  ۱۰۶

۴-۳-۳ سوال سوم                                                                                                                 ۱۰۷

 

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

۴-۴ بررسی فرضیه دوم                                                                                                          ۱۰۸

۴-۴-۱ سوال چهارم                                                                                                                ۱۰۸

۴-۴-۲ سوال پنجم                                                                                                                 ۱۰۹

۴-۴-۳  سوال ششم                                                                                                               ۱۱۰

۴-۵ بررسی فرضیه سوم                                                                                                          ۱۱۱

۴-۵-۱ سوال هفتم                                                                                                                   ۱۱۱

۴-۵-۲ سوال هشتم                                                                                                                ۱۱۲

۴-۵-۳ سوال  نهم                                                                                                                   ۱۱۳

 

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                     ۱۱۴

مقدمه                                                                                                                                      ۱۱۵

۵-۱ نتایج حاصل از پژوهش                                                                                                     ۱۱۵

۵-۱-۱ بررسی اطلاعات فرضیه اول                                                                                          ۱۱۵

۵-۱-۲  بررسی اطلاعات فرضیه دوم                                                                                        ۱۱۶

۵-۱-۳ بررسی اطلاعات فرضیه سوم                                                                                       ۱۱۷

۵-۲ پیشنهادات                                                                                                                      ۱۱۸

۵-۳ محدودیتهای پژوهش                                                                                                       ۱۱۹

 

منابع و مآخذ                                                                                                                            ۱۲۰

پیوستها                                                                                                                                  ۱۲۵

چکیده انگلیسی                                                                                                                     ۱۳۶

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

جداول

جدول  ۲-۱ جدول تنبیهات ئر یک سازمان فرضی                                                                    ۳۸

جدول ۲-۲ جدول تنبیهات فرضی                                                                                             ۴۰

جدول  ۲-۳ جدول فرایند توبیخ و سرزنش                                                                               ۴۴

جدول   ۳-۱ جدول فراوانی در سطوح سازمانی                                                                         ۹۸

جدول  ۴-۱ جدول آمار توصیفی متغیر سن                                                                              ۱۰۲

جدول  ۴-۲ جدول  فراوانی سن افراد                                                                                      ۱۰۳

جدول  ۴-۳ جدول  آمار توصیفی متغیر جنس                                                                        ۱۰۳

جدول  ۴-۴ جدول  آمار توضیفی متغیر                                                                                   ۱۰۳

جدول  ۴-۵ جدول  فراوانی تحصیلات                                                                                     ۱۰۳

جدول  ۴-۶ جدول  آمار توصیفی متغیر  کار مفید و اشتباه                                                      ۱۰۴

جدول  ۴-۷ جدول  آمار استنباطی متغیر کار مفید و اشتباه                                                    ۱۰۵

جدول  ۴-۸ جدول  آمار توصیفی متغیر کار مفید و ترس از تنبیه                                            ۱۰۶

جدول  ۴-۹ جدول  آمار استنباطی متغیر کار مفید و ترس از تنبیه                                          ۱۰۶                   

جدول  ۴-۱۰ جدول  آمار توصیفی متغیر  ترس از تنبیه و تخلف                                              ۱۰۷

جدول ۴-۱۱ جدول  آمار استنباطی متغیر ترس از تنبیه و تخلف                                              ۱۰۷

جدول  ۴-۱۲ جدول آمار توصیفی متغیر    رفتار خشن و مانع اشتباه بودن                              ۱۰۸

جدول  ۴-۱۳ جدول  آمار استنباطی متغیر  رفتار خشن و مانع اشتباه بودن                            ۱۰۸

جدول  ۴-۱۴ جدول  آمار توصیفی متغیر   ترس از تنبیه و مانع اشتباه بودن                           ۱۰۹

جدول  ۴-۱۵ جدول  آمار استنباطی متغیر   ترس از تنبیه و مانع اشتباه بودن                         ۱۰۹

جدول  ۴-۱۶ جدول  آمار توصیفی متغیر   ترس از تنبیه و اشتباه                                            ۱۱۰

جدول  ۴-۱۷ جدول  آمار استنباطی متغیر   ترس از تنبیه و اشتباه                                         ۱۱۰

جدول  ۴-۱۸ جدول آمار توصیفی متغیر    رفتار خشن و اشتباه                                              ۱۱۱

جدول  ۴-۱۹ جدول  آمار استنباطی متغیر  رفتار خشن و اشتباه                                             ۱۱۱

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

جدول  ۴-۲۰ جدول  آمار توصیفی متغیر   قانون گرایی و مانع انجام تخلف بودن                    ۱۱۲

جدول  ۴-۲۱ جدول  آمار استنباطی متغیر قانون گرایی و مانع انجام تخلف بودن                    ۱۱۲          

جدول  ۴-۲۲ جدول  آمار توصیفی متغیر تاثیر اقتصادی تنبیه و اشتباه                                  ۱۱۳

جدول  ۴-۲۳ جدول  آمار استنباطی متغیر تاثیر اقتصادی تنبیه و اشتباه                               ۱۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

 

پیشگفتار:

هدف اساسی از ایجاد بنگاههای اقتصادی کسب سود میباشد.بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به این منظور نیاز به داراییهایی دارند.در عصر صنعتی ، بکار گیری موثر و کارای داراییهای فیزیکی یک شرکت،مهمترین عامل موفقیت وکسب سود بود.( نورتون  و کاپلان ،۱۳۹۰،ص۲۵) ۱در یک اقتصاد تحت الشعاع قرار گرفته بویسله داراییهای مشهود ،روش های ارزیابی و سنجش مالی برای انعکاس سرمایه گذاری در موجودی ها ،اموال،ماشین الات  و تجهیزات یک شرکت در تراز نامه ان کفایت داشت.صورتهای سود و زیان نیز  می توانست هزینه های مرتبط با  بگار گیری این داراییهای مشهود را  که منجر به کسب درامد و سود میشود،ثبت کند.ولی  در اقتصاد امروز که در ان،داراییهای نامشهوداصلی ترین منبع مزیت رقابتی شده است.( نورتون  و کاپلان ،۱۳۹۰، ص۳۹)به روشنی واضح است که فرصتهای ارزش افرینی در حال جابجایی ازمدیریت داراییهای مشهود به مدیریت داراییهای نا مشهود است. (نورتون  و کاپلان،۱۳۹۰،ص۳۸) دانش،قابلیت کارکنان،روابط با مشتریان و تامین کنندگان،کیفیت خدمات و محصولات و خدمات،فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی از مهمترین داراییهای نامشهود هستند.( نورتون  و کاپلان، ۱۳۹۰،ص ۱۱)

اما در این میان کارکنان یک سازمان مهمترین و بزرگترین عامل ارزش افرینی می باشند(نورتون  و کاپلان ،۱۳۹۰،ص۲۵)

به دلیل اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان طراح ومجری  سیستم ها و فرایندهای سازمانی  و بدلیل گرایشهای اجتماعی موجود که قدر و ارزش بیشتری برای انسان قایل است،از چندی پیش شاهد تغییر نقش اداره امور پرسنل درسازمان بوده ایم(سعادت،۱۳۹۰،ص۲)

امروزه شرکتها به خوبی اگاه هستند که توجه به چگونگی اداره منابع انسانی سودهایی دربر دارد.(دولان و شولر ،۱۳۸۱ص۳۷)۲

معیارهای سود برای مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی شاخصهایی هستند که بر مبنای  انها مقایسه هایی میتواند به عمل اید تا بهبود ها یا سودهایی که نصیب سازمان شده است اشکار شود.سه شاخص به عنوان معیارهای سود به کار برده میشود.این سه شاخص و اجزای تشکیل دهنده انها چنین اند:

 

 

۱- Robert As.kaplan – David P. Norton

Dvlan and S. Schuler, Shimon and Randal-2

پیشگفتار

 

بهره وری

افزایش عملکرد

کاهش غیبت

کاهش ترک خدمت

کاهش شکایتها

کیفیت زندگی کاری

افزایش مشارکت در کار

افزایش خشنودی از کار

کاهش فشار عصبی

کاهش سوانح و بیماریها

رعایت قانون

کاهش یا از میان رفتن جریمه های قانونی

کاهش یا از بین رفتن هزینه های پیمانهای از دست رفته

افزایش خوش بینی اجتماعی واوازه عمومی سازمانها(دولان و شولر ،۱۳۸۱،ص۴۶)

در اکثر  موارد فوق انضباط و رعایت مقررات اهمیت فوق العاده ای دارد.

امروزه یکی از وظایف مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی طراحی سیستم انضباط است.(سعادت ۱۳۹۰،ص۴)

در سازمانها کارکنانی هستند که به رغم  تلاش مدیران و مسولان برای اداره مطلوب سازمان تمایل به بی انضباطی ،تمرد و در هم ریختگی امور دارند و برای مدیران دردسر افرین هستند.این نوع کارکنان با رفتارهایی مانند تاخیر در کار،افزایش غیبت درگیری با ذیگر همکاران  مصرف مواد دارویی  و محرک زل در هنگام کار  سر پیچی از دستورات مافوق  نا دیده گرفتن قوانین ایمنی  و یا سایر موارد  وضعیت موجود و مطلوب سازمان را دچار اشفتگی میسازند(سید جوادین، ۱۳۸۷، ص۳۷۷)

با توجه به موارد مطروحه اهمیت داشتن یک مکانیسم انضباطی موفق و کارامد در سازمانها از ضروریات میباشد.این مکانیسم انضباطی به منظور تببیه پیشگیری اموزش و حتی نگهداری کارکنان نقش حساس و ظریفی می تواند داشته باشد.

 

 

پیشگفتار

 

از این واژه ها،انواع آنها  و سایر مباحث مربوط به این کلمات می باشد.بخش دوم در باره در این پژوهش به منظور بررسی کارایی مکانیسم تنبیهات شرکت لبنیات پاک  به بررسی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان  سازمان مذکور پرداختیم.

 

پژوهش حاضر در ۵ فصل به شرح زیر تهیه گردیده است:

فصل اول کلیات پژوهش است که شامل بیان مساله ،اهمیت موضوع،اهداف تحقیق،فرضیات،مدل تحقیق،قلمرو پژوهش،روش تحقیق و واژگان کلیدی میباشد.

تعریف مساله و بیان سوال اصلی تحقیق،فرضیه،اهداف،روش انجام تحقیق، روش تجزیه و تحلیل، قلمرو،

 

فصل دوم مروریست بر ادبیات تحقیق  یا پیشینه پژوهش بدین صورت که به سه بخش زیر تقسیم شده است.بخش اول مباحث نظری است که شامل مفهوم تخلف،تنبیه،انظباط،انواع تنبیه،تعاریف مختلفی پیشینه پژوهش است که به بررسی پژوهش های صورت گرفته با این موضوع پرداخته شده است.بخش سوم در باره محیط مورد بررسی که همانا شرکت لبنیات پاک است پرداخته است.

 

فصل سوم  روش شناسی تحقیق است.در این فصل به بررسی مفهوم پژوهش،انواع آن،مفهوم و تعریف جامعه آماری،نمونه گیری و انواع آن،حجم نمونه،بررسی پایایی و روایی پرداخته شده است.

 

فصل چهارم در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روش های آماری مناسببه تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است.برای این منظور وهمچنین بدلیل افزایش دقت تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

فصل پنجم  شامل نتایج پژوهش،محدودیت ها و پیشنهاد ها یی برای تحقیقات آتی می باشد.

این فصل شامل نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق  نتایج فرضیات تحقیق   پیشنهاد برای تحقیقات اتی  و محدودیتهای تحقیق میباشد.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

مقدمه:

امروزهیچ تردیدی وجود ندارد که عامل انسانی از ارزشمند ترین داراییهای هر سازمان  میباشد.توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین ومهمترین سرمایه و دارایی سازمانها  پدیده ایست که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است.با توجه به معیارهای سود اوری (بهره وری، کیفیت زندگی کاری،رعایت قانون)و با توجه به ضرورت اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون مدار در سازمانها ،ضرورت وجود یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر در سازمانها احساس میشود. بنا براین در این تحقیق به بررسی کارایی و اثر بخشی مکانیسم  انضباطی شرکت لبنیات پاک ،با موضوع تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کاهش تخلفات کارکنان ،پرداخته می شود.تلاش بر ان است که با تجزیه و تحلیل جامعه اماری  و مکانیسم  نامبرده شده تاثیر این مکانیسم انضباطی  را در اموزش و نگهداری نیروی انسانی در ان سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم،تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف ان راهکارهای مناسب جهت هرچه بهتر شدن این مکانیسم ارائه شود.

 

 

 

۱-۱ بیان مساله

و باید از میان شما،گروهی,[مردم را]به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند،و انان همان رستگارانند.

آل عمران-۱۰۴

 

 

در دنیای پر تلاطم امروز انسانها با ابهامات و پیچیدگیهای روز افزونی مواجه میشوند که این مسایل بعضا منجر به ایجاد مشکلات  میشود.بدلیل وجود نوع بشر در سازمانها بروز مشکلات (روانی،رفتاری،اقتصادی،فرهنگی.)تقریبا امری اجتناب نا پذیر است.این مشکلات و تضادها وتعارضها دست به دست هم داده و برخی موارد منجر به بروز نا هنجاری هایی توسط افراد میشود

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

که می تواند عملکرد و حتی در پاره ای مواقع  بقای سازمان با مشکل مواجه کند و به چالش بکشاند.

از طرفی امروزه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه سازمانها برای رسیدن به موفقیت وتکامل است.( نورتون  و کاپلان، ۱۳۹۰،ص۲۵)

لذا مهار رفتارهای ناسالم ،ناهنجارو هدایت رفتار براساس هنجار سازمانها عاملی مهم در پرورش و نگهداری نیروی انسانی میباشد. بروز این نا هنجاری هاضرورت داشتن یک مکانیسم انضباطی کارامد و موثر را در سازمانهای امرورزی ضروری کرده است.

تنبیه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران سازمانها میباشد که باید با دقت و ظرافت خاصی از ان استفاده شود.شاید در نگاه اول به مقوله تنبیه ، انرا وسیله ای قهریه برای بازدارندگی وجلوگیری از تکرار تخلفات توسط افراد بدانیم اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. به بیان دیگر،برخلاف دیدگاه سنتی به مقوله انضباط که انرا قدرتی سازمانی می دانند که بر اساس ان می توان فرد متخلف از مقررات را تنبیه نمود امروزه اعتقاد بر این است که انضباط ابزاریست جهت اصلاح رفتار نا مطلوب توسط سر پرست.( سیدجوادین۱۳۸۷،ص۳۷۷)

 

برای درک بهتر این موضوع به  این حدیث از حضرت علی (عله السلام ) توجه کنید:

همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و کیفر را بر نا فرمانی قرار داد،تا بندگان را از عذابش برهاند،و بسوی بهشت کشاند.

(حکمت ۳۶۸ص۵۱۳)

 

نکته جالبی که هنگام بحث درباره انضباط باید مد نطر داشت این است که کلمه انضباط ،ترجمه کلمه discipline است که از کلمه disciple به معنی شاگرد و مرید گرفته شده است و اشاره به نقش مهم رییس (مراد)در شکل گیری رفتار مرئوس (مرید)دارد ونشان می دهد رهبری موثر رییس ،عامل اصلی در چگونگی  رفتار و کردار فرد است.(سعادت ۳۰۷،۱۳۹۰،ص)

 

به سادگی از حدیث و مطالب فوق الذکر  فوق می توان فهمید که تنبیه فقط جنبه باز دارندگی ندارد بلکه جنبه اموزشی نیز دارد.

اعمال تنبیه توسط سازمانها دارای اثار مختلفی می باشد:

فصل اول : کلیات پژوهش

 

-جلوگیری از انجام ان تخلف توسط افراد خاطی

-جلوگیری از انجام تخلف توسط افراد غیر خاطی

-افزایش گرایش به قوانین و مقررات توسط پرسنل

-یادگیری شیوه صحیح انجام امور توسط افراد سازمان

-ابزاریست برای اموزش و نگهداری نیروی انسانی کارامد و قانون گرا

-بهبود رفتار کارکنان

 

امروزه این دیدگاه که انضباط  باید تغییر و اصلاح رفتار  و عملکرد کارکنان را به دنبال داشته باشد ،مبنا تنظیم مقررات  و دستورالعمل های انضباطی را تشکیل می دهد.بنا بر این تنبیه کارکنان هدف نیست ،بلکه بهره گیری از رویه ای که موجب تغییرات رفتاری مطلوب گردد، هدف تلقی می شود.

هدف از انضباط به طور مسلم رعایت نظم  و عواملی است که د نظم را حکم می گرداند.که به ویژه در کاترهای جمعی ضروریست،زیرا بدون نظم و انضباط انجام کار گروهی و جمعی مختل می گزدد.( سید جوادین،۱۳۸۷،ص۳۷۸)

این نکته زمانی اهمیت پیدا میکند که به سازمانهای صنعتی امروزی نگاهی بیندازیم.افرادی از جنسیت و فرهنگهای مختلف ،که هر یک به دلایل متفاوتی دور هم جمع شده و برای انجام امور سازمانها تلاش می کنند.هر یک از این افراد ممکن است ملاک درستی عمل خود را بر اساس ذهنیت خود تشخیص دهند،و اعمالی را مر تکب شوند که ممکن  است علاوه بر عملکرد ،حتی بقای سازمان را به مخاطره بیندازد.این  حالت زمانی حالت خطرناک تری را به خود میگیرد که متضاد باشند.لذا اینجا وجود یک استاندارد برای هدایت رفتار و عملکرد پرسنل سازمانها ضروریست.که قوانین و مقررات مباشد.بقای این قوانین و مقررات به پشتوانه اجرایی انهاست.که این پشتوانه اجرا مکانیسم  انضباطی میباشد.به بیانی ساده تر بقای سازمان  استاندار هایی برای عملکرد کارکنان یا همان قوانین و مقررات است،بقای این مقررات به پشتوانه اجراست،که همان مکانیسم انضباطی است میباشد.نکته جالب این است که این مکانیسم تنبیهاتی خود بر گرفته از قوانین و مقررات (سازمانی و محیطی)میباشد.

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،۱۳۹۰، ص ۳۰۶)

با توجه به موارد مذکور  نتیجه میتوان گرفت که این انضباط است که افراد مختلف ،با انگیزه و نگرش و شخصیت های مختلف را در یک سازمان برای انجام کاری گروهی به صورتی سازنده  گرد هم می اورد.

در این بین شرکت لبنیات پاک یک بنگاه اقتصادی با حدود ۹۰۰ نفر پرسنل در  سطوح مختلف مشاغل میباشد.این تعداد از نیروی انسانی  با ویژگی های متفاوت(فرهنگی.قومی.تحصیلی. جنسیت .شغلی.سن.و) در یک مجموعه صنعتی دور هم جمع شده اند تا برای دستیابی به اهداف سازمانی  که همانا ایجاد محصولاتی با کیفیت به منظور تغذیه سالم برای احاد جامعه میباشد تلاش کنند.به بیان ساده تر انجام کاری گروهی.

این سازمان به منظور دستیابی به اهداف خود از تعداد زیادی از افراد استفاده میکند.این افراد از قومیتها و فرهنگهای مختلفی میباشند که دارای الگوها و هنجارهای رفتاری ای هستند که بر گرفته از همان فرهنگ ان قومیتها میباشد.که این پدیده را گوناگونی نیروی کار مینامند.( رابینز،۱۳۸۶، ص ۱۱)اگر شرکت لبنیات پاک نتواند با این پدیدهبه صورتی مناسب برخورد کند احتمال انکه در اینده با مشکلات فراوانی  -از قبیل افزایش جابجایی افراد،کاهش ارتباطات،افزایش تضادو تعارض و مواجه خواهد شد.

با توجه به تمام موارد مذکور هدف ما از انجام این پژوهش آن است که عملکرد  مکانیسم انضباطی شرکت لبنیات پاک را  مورد بررسی قرار دهیم تا از این طریق میزان کارایی آن برای ما مشخص شود.

لیکن مساله اصلی این است که بدانیم تنبیهات انضباطی اعمال شده در شرکت لبنیات پاک بر کاهش انجام تخلفات توسط پرسنل ان سازمان اثر دارد؟

Stephen P. Robbins-1

 

ایا این تنبیهات اعمال شده موجب عدم اصرار افراد خاطی به تکرار تخلفات میشود؟و ایا تنبیهات اعمال شده مانع از ارتکاب تخلف توسط سایر پرسنل بوده است؟در واقع هدف اصلی ما از انجام این پژوهش این است که به سازمان مذکور در نگهداری و تربیت نیروی انسانی کارامدتر،قانون گرا و رفتارگرا کمک کنیم.

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

۱-۲ اهمیت  و ضرورت  انجام تحقیق موضوع نحقیق و انگیزه انتخاب ان

 

گری دسلر۱  درباره برنامه های منابع انسانی می گوید: امروزه بر اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی  به عنوان یک نتیجه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی روز به روز افزوده میگردد.از جمله عوامل موثر در افزایش اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی،نارضایتی، قدرت کارهای جدید،تغییر سبک زندگی ،قوانین جدید،تغییر ارزشهاو. می باشد.همچنین مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی  برای همه مدیران دارای اهمیت است،چون انتظار ندارند دارای افراد  کم کار ،جابجایی زیاد،افرادی که کارایی ندارند و وقت تلف میکگنند باشند.( فدایی ،۱۳۹۰،ص۵)

با توجه به اهمیت مقوله کارایی و اثر بخشی  و بهره وری در بنگاههای اقتصادی و از طرفی دیگر با توجه به گوناگونی نیروی کار (وجود افراد از فرهنگها و قومیت هایی مختلف) که این امر احتمال بروز مشکلات و تضادها و تعارض ها  را در سازمانها افزایش میدهد لذا وجود یک مکانیسم انضباطی  _ گروهی  انضباط را وجود جو و شرایط خاصی در سازمان تعریف کرده اند که کارکنان را ملزم می کند  رفتاری معقول و مقبول  و در چهار چوب قوانین و مقررات  سازمان در پیش گیرند.(سعادت ،۱۳۹۰،ص ۳۰۶) در سازمانها و بنگاههای ااقتصادی  یک ضرورت است.

اکنون که  با توجه به مشکلاتی که سازمانهای بزرگ امروزی (گوناگونی نیروی کار ،افزایش بهره وری، افزایش قانون گراییو)با ان مواجه هستند لذا به اهمیت وجود یک مکانیسم انضباطی در سازمانها پی برده ایم.

شرکت لبنیات پاک نیز از این مقوله مستثنا نیست.

پس از پی بردن به ضرورت وجود این ساز و کار انضباطی در ساز مانهای امروزه، از جمله شرکت لبنیات پاک،،اکنون  ضرورت است که با بررسی عملکرد این مکانیسم در شرکت لبنیات پاک  به میزان کارایی ان پی ببریم و به منظور کارامد تر شدن ان با نقاط ضعف و قوت ان مکانیسم در شرکت مذکور اشنا شویم.

۱-۳ اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان کارایی  مکانیسم انضباطی در شرکت لبنیات پاک میباشد تا از این طریق به منظور کارامد تر کردن ان با نقاط  ضعف و قوت ان اشنا شویم.

فصل اول : کلیات پژوهش

 

 

اهداف جزیی:

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر کارکنان متخلف

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر سایر پرسنل غیر خاطی

شناسایی تاثیر تنبیهات انضباطی اعمال شده بر تعداد تخلفات

تعداد صفحه :۱۵۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com