پایان نامه مطالعه تأثیر اعتماد بر قصد خرید مجدد اینترنتی کتاب و مقالات

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( M.A )

گرایش: بازاریابی

عنوان  :

مطالعه تأثیر اعتماد بر قصد خرید مجدد اینترنتی کتاب و مقالات (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه).

 

خرداد ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده. ۱

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵

۱-۴ اهداف تحقیق ۶

۱-۴-۱ هدف اصلی ۶

۱-۴-۲ اهداف فرعی ۶

۱-۴-۳ اهداف کاربردی ۶

۱-۵ چهارچوب نظری ۶

۱-۶ فرضیات پژوهش ۷

۱-۷ قلمرو تحقیق ۸

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی ۸

۱-۷-۲ قلمرو زمانی ۸

۱-۷-۳ قلمرو مکانی ۸

۱-۸ تعاریف واژه ها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی). ۸

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ مبانی نظری ۱۴

۲-۲-۱ تجارت اکترونیک. ۱۴

۲-۲-۲ تجارت التکرونیک و خرید اینترنتی در ایران. ۱۶

۲-۲-۳ قصد خرید آنلاین ۱۷

۲-۲-۴ اعتماد. ۱۸

۲-۲-۴-۱ اعتماد الکترونیک. ۲۰

۲-۲-۵ آشنایی ۲۳

۲-۲-۶ ارزش ادراک شده ۲۶

۲-۲-۶-۱ ارزش فایده باور و ارزش لذت جویانه. ۲۸

۲-۲-۶-۱-۱ کیفیت سیستم و ارزش های خرید اینترنتی ۳۱

۲-۲-۶-۱-۲ کیفیت اطلاعات و ارزش های خرید اینترنتی ۳۱

۲-۲-۶-۱-۳ کیفیت خدمات و ارزش های خرید اینترنتی ۳۲

۲-۲-۶-۱-۴ ویژگی های دموگرافی خریدارن اینترنتی و ارزش های خرید اینترنتی ۳۲

۲-۲-۷ رضایت مشتری ۳۲

۲-۲-۸ عادت ۳۵

۲-۲-۸-۱ آشنایی و عادت ۳۷

۲-۲-۸-۲ ارزش ادراک شده و عادت ۳۷

۲-۲-۸-۳ رضایت خریدار و عادت ۳۸

۲-۳ پیشینه پژوهش ۳۸

۲-۳-۱ پژوهش های خارجی ۳۸

۲-۳-۲ پژوهش های داخلی ۴۰

۳-۱- مقدمه: ۴۴

۳-۲- روش تحقیق: ۴۴

۳-۳- جامعه آماری: ۴۵

۳-۴- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: ۴۵

۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها: ۴۶

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه: ۴۷

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه. ۴۷

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه. ۴۷

۳-۷- روش‌ها و ابزار تجزیه تحلیل داده‌ها: ۴۸

۳-۷-۱ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف: ۴۹

۳-۷-۲ ضریب همبستگی پیرسون: ۴۹

۳-۷-۳ ضریب همبستگی اسپیرمن: ۵۰

۳-۷-۴ رگرسیون خطی: ۵۱

۳-۷-۴-۱ رگرسیون  ساده: ۵۱

۳-۷-۴-۲ رگرسیون چندگانه: ۵۳

۳-۷-۵ معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA 54

۴-۱ مقدمه. ۵۷

۴-۲ آمار توصیفی نمونه آماری ۵۷

۴-۲-۱ تحصیلات پاسخگویان. ۵۷

۴-۲-۲ جنسیت پاسخگویان. ۵۸

۴-۲-۳ سن پاسخگویان. ۵۹

۴-۳ آزمون فرضیات. ۶۰

۴-۳-۱ آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۶۰

۴-۵ مدل کلی ۷۲

۵-۱ مقدمه. ۷۶

۵-۲ نتیجه گیری ۷۶

۵-۲-۱ نتیجه گیری از فرضیه ها ۷۶

۵-۳  نتایج مدل های آماری ۷۹

۵-۳-۱ مدل کلی ۷۹

۵-۴ پیشنهادها: ۸۰

۵-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی: ۸۰

منابع فارسی ۸۲

منابع لاتین ۸۵

ضمائم ۹۱

خروجی نرم افزار spss. 91

چکیده

توسعه چشمگیر اینترنت به واسطه رشد فناوری، زندگی اجتماعی، فضای تجارت و کسب وکارِ جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین، تغییر عادات خرید مصرف­ کنندگان و تغییر نگرش کاربران نسبت به خرید آنلاین است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیری است که اعتماد و عادت بر قصد خرید مجدد آنلاین دارند، می­باشد. همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراک­ شده و آشنایی نیز به عنوان پیشایندهای عادت مورد بررسی قرار گرفته­اند. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و بر حسب روشِ پژوهش، توصیفی پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تشکیل می­ دهند که در طول مطالعه در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل بوده ­اند و این برابر با ۱۴۶۹۶ نفر می­باشند. نمونه­ای به حجم ۱۲۵ نفر مورد بررسی قرار گرفته­اند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده­های پژوهش جهت آزمون ۶ فرضیه پژوهش، پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان تأیید شده است و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۸۷۱/۰ می­باشد. داده­های جمع­آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش­های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر جهت بررسی فرضبات استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که عادت خرید آنلاین تأثیری بر رابطه میان اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین ندارد. آشنایی، ارزش ادراک­ شده و رضایت خریدار بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. همچنین ارزش ادراک­ شده بر رضایت خریدار تأثیر مثبت دارد و رضایت خریدار نیز بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می­شود که شرکت­ها تلاش نمایند که در زمان برقراری ارتباط با مشتریان خود، تجربه مثبتی را در ذهن آنها ایجاد نمایند. آشنایی مشتری با وب­سایت می ­تواند اولین برخورد او باشد و در این زمینه وب­سایتی که دارای ویژگی­های مطلوب باشد بسیار حائز اهمیت است. ایجاد یک محیط مطلوب در وب سایت همراه با نظم و ترتیب و زیبایی ظاهری، تصویر برند مناسب همراه با یک آگهی مناسب و . همه می­توانند در ایجاد یک تجربه مثبت و لذت­بخش در ذهن مشتریان مؤثر باشند.

کلید واژه­ها: قصد خرید مجدد آنلاین، اعتماد الکترونیک، عادت، ارزش ادراک­ شده، رضایت خریدار، آشنایی.

۱-۱ مقدمه

یکی از شیوه ­های جدید خرید در خرده فروشی­های غیرفیزیکی، خرید اینترنتی است. رشد سریع و استفاده روزافزون از فناوری­های رایانه­ای، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان خرده­فروش و خریداران، از طریق اینترنت و به شکلی بسیار موثرتر ارتباط برقرار کرده و اثربخشی فرایند مبادله را بیش از پیش نمایند. از این رو خرید اینترنتی را می­توان یکی از تحولات عمده در فروش­های خرده­فروشی در دنیا به شمار آورد . همچنین خرید از طریق فروشگاه­های اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ می­باشد چرا که در هر دو، تحویل کالا از طریق پست بوده و مصرف ­کننده نمی­تواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف ­کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد(استفانی و همکاران، ۲۰۰۰). به علاوه، ویژگی­هایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارش­ها در یک ابزار خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیکی نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است(جعفر پور و رحمان سرشت، ۱۳۸۸). خرده فروشان الکترونیکی می بایست به منظور دستیابی به این امر، جنبه های رفتاری و روانشناختی مشتریان را بشناسند و با برانگیختن نیازهای آنها، مشتریان را تشویق به خرید از طریق سایت و به صورت الکترونیکی نمایند(دهدشتی شاهرخ و مبرهن، ۱۳۹۱).

۱-۲ بیان مسأله

کسب وکار اینترنتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجهی را در دهه گذشته تجربه نموده است. بطوریکه رویکرد بیشتر مؤسسات تجاری در پذیرش و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید، مؤثر و کارآ بوده است(جعفرپور و رحمان سرشت، ۱۳۸۸). تجارت الکترونیکی موجب ارتقای ارتباطات وگشودگی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، تغییر روش کسب وکار و تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر آن می شود. یکی از شیوه های جدید خرید که مزایای گسترده ای دارد؛ خرید اینترنتی است. در حال حاضر حجم زیادی از خرید و فروش در سراسر دنیا به این شیوه انجام می­گیرد(الفت، خسروانی و جلالی، ۱۳۹۰). یکی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین(مومالاننی و منگ[۱]، ۲۰۰۹) تغییر عادت خرید مصرف کنندگان(وانگ و همکاران[۲]، ۲۰۰۷) و تغییر نگرش کاربران نسبت به خرید آنلاین است(تاریک و ادائودی[۳]، ۲۰۰۹). خرید بصورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است(شفیع زاده، سیدی و قاسمی دلارستاقی، ۱۳۹۲). هر کسب و کار و تجارتی که زودتر به ضرورت این امر پی ببرد و پا به این عرصه بگذارد، نسبت به آنهایی که همچنان سنتی می اندیشند و در مقابل این تغییر از خود مقاومت نشان می دهند، یک گام جلوتر خواهد بود. از سویی افراد یک جامعه هم نیاز دارند که برای انجام امور اجتماعی، علمی و فرهنگی، خود را با تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی و آنلاین هماهنگ سازند و قابلیت استفاده مشتریان از وب سایت یک شرط ضروری برای بقای شرکت ها است(حنفی زاده، ۱۳۸۶). با در نظر داشتن این مهم که رفتار مصرف کننده فرآیندی پیچیده و چند بعدی می باشد، درک و پیش بینی رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت این محیط در حال تغییر و دگرگونی است(جعفرپور و رحمان سرشت،۱۳۸۸). با توجه به متفاوت بودن الگوهای رفتار خرید آنلاین در قیاس با خریدهای سنتی به نظر می رسد که درک رفتار خرید در محیط های آنلاین و توجه ویژه به نیازها و علایق مشتریان برای تدوین استراتژی های بازاریابی از اهمیت چشمگیری برخوردار است(وانگ و همکاران،۲۰۰۷).قصد خرید اینترنتی به منزله متغیر مهمی که تعیین کننده رفتار خرید نهایی است، خود پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است. در حقیقت قصد خرید اینترنتی انعکاس دهنده تمایل مشتری به خرید از طریق پایگاه اینترنتی است(نظری،حاجی حیدری و نصری، ۱۳۹۱). موفقیت در تجارت الکترونیک به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آنها، اعتماد است. پژوهش ها نشان می دهند نبود اعتماد، از موانع اصلی موفقیت فروشندگان الکترونیکی و مهم ترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت الکترونیکی است(لطیفی و مومن کاشانی، ۱۳۸۹). شواهد زیادی مبنی بر تأثیر قابلیت اعتماد بر قصد استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد. در حوزه تجارت الکترونیک، منظور از قابلیت اعتماد، عبارت است از میزان باور افراد به اینکه فروشنده الکترونیکی آن سطح از کیفیت را دارا است که سزاوار اعتماد باشد(قره چه، مقدسی و عظیمی، ۱۳۹۱). اعتماد مکانیسمی است برای کاهش پیچیدگی، هدایت انسان در موقعیت هایی که افراد مجبورند تا با عدم اطمینان سازگار شوند. این تعریف بخصوص در رابطه به خرید انلاین که با عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین مبادله همراه است، کاربرد دارد(تاریک و ادائودی، ۲۰۰۹).  هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر اعتماد بر قصد خرید مجدد یا وفاداری مشتریان به خرید های آنلاین است. همچنین نقش میانجی متغیر اعتماد بر این رابطه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

شرکت ها در هر نوع و اندازه، به سرعت در حال پذیرش اینترنت به عنوان مکان جدیدی جهت تجارت کالاها و خدمات به طور محلی و در سرتاسر جهان می باشند. تحقیقی که توسط انجمن بین المللی خدمات مشتری (ICSA)  در سال ۲۰۰۰ صورت گرفت، نشان داد که تنها ۳۶% از مشتریان الکترونیکی از تجارب خرید خود رضایت دارند. تحقیق دیگری نیز که از طرف گروه مشاوران بوستون(BCG) در همان سال انجام شد، نشان دادکه چهار خریدار از هر پنج خریدار ، یک خرید ناموفق را تجربه کرده اند و ۲۸% تمام خرید های آنلاین، با شکست مواجه می شود. این ناکامی­ها مشتریان را ناامید کرده واثری زیان­آور بر آینده خرده فروشان الکترونیکی دارد.۲۸% از مشتریانی که از تجربه تجارت الکترونیک ناامید و مأیوس شده ­اند، گزارش می­ کنند که دیگر بصورت آنلاین خرید نخواهند کرد و ۲۳% نیز اظهار می­دارند که از یک سایت مشکل­آفرین، مجدداً خرید نمی­کنند(حیدرزاده و عادل­پور، ۱۳۸۹). مزایای فراوان ناشی از فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)، مواجهه کشور با تهدید جا ماندن از سایر کشورها در حوزه دنیای الکترونیکی و حذف موانع توسعه در صورت استفاده مناسب از فناوری اطلاعات از جمله دلایل اولیه اهمیت آمادگی الکترونیکی در حوزه­های مختلف در کشور می­باشد. آنچه مسلم است آن است که در آینده­ای نه چندان دور، خرید از طریق شبکه ­های اینترنتی و الکترونیکی یکی از هنجارهای اجتماعی خواهد شد که در این میان فروشگاه­های مجازی، نمونه­ای تمام عیار از آن خواهد بود. حجم فروش از طریق شبکه ­های اینترنتی و رایانه­ای اگر چه درصد کوچکی از فروش کل را در کشور تشکیل می­دهد، اما روند موجود حکایت از وقوع جهش­های فزاینده در عرصه کسب وکارهای اینترنتی در کشور دارد. هرچند تحقیقات گسترده پیرامون سبک پردازش اطلاعات مشتریان، الگوهای خرید و ایجاد زمینه ­های لازم جهت شناخت بیشتر مشتریان فروشگاه­های اینترنتی در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است لیکن این موضوع در کشور ایران از پشتوانه غنی و در عین حال کاربردی برخوردار نمی باشد(جعفرپور و رحمان سرشت، ۱۳۸۸). در محیط وب، افراد هنگام خرید الکترونیکی یا بازدید از وب سایت یک فروشنده، رفتارهای خاصی از خود بروز می دهند که متأثر از عوامل متفاوت فیزیکی و مجازی می­باشد. از آن جایی که بازدیدکنندگان از یک سایت را افراد متعدد از فرهنگ های گوناگون تشکیل می دهند، بنابراین عوامل بسیار وجود خواهند داشت که بر خرید الکترونیکی مؤثر خواهند بود. به دلیل این تنوع، فروشندگان گاهی در شناسایی و درک این رفتارها دچار مشکل می شوند. متأسفانه عدم آگاهی از رفتار مصرف کنندگان می ­تواند موجب از دست رفتن این مشتریان شود(شفیع زاده، سیدی و قاسمی دلارستاقی، ۱۳۹۲).

۱-۴ اهداف تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعتماد و عادت در خریدهای الکترونیکی پرداخته است، همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراک­ شده و آشنایی را به عنوان پیشایندهای عادت در خریدهای آن­لاین در نظر گرفته شده است.

۱-۴-۱ هدف اصلی

شناخت تأثیر متغیر اعتماد بر قصد خرید مجدد کتاب بصورت آنلاین در میان دانشجویان.

۱-۴-۲ اهداف ویژه

۱)شناخت تأثیر عادت بر رابطه بین اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین.

۲) شناخت تأثیر متغیرهای آشنایی، لذت و رضایت بر متغیر عادت خرید آنلاین.

۳) شناخت تأثیر ارزش ادراک شده بر رضایت خریدار در خریدهای آنلاین.

۴) شناخت تأثیر متغیر رضایت خریدار بر اعتماد خریدار نسبت به خرید آنلاین.

۱-۴-۳ اهداف کاربردی

پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید مجدد آنلاین در میان دانشجویان است و بطور خاص بر خرید اینترنتی کتب ومقالات تمرکز شده است. با توجه به این نکات کلیه خرده فروشان اینترنتی مانند فعالان حوزه نشر، سایر عرضه کنندگان محصولات و خدمات آنلاین می توانند نتایج بدست آمده از پژوهش را مورد استفاده قرار دهند.

 

تعداد صفحه :۱۲۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com