پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان ­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

عنوان

نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی

(مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

تیر ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) تعریف و بیان مسئله پژوهش ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش ۶
۱-۴) اهداف پژوهش: ۷
۱-۴-۱) اهداف اصلی : ۷
۱-۴-۲) اهداف فرعی: ۷
۱-۴-۳) اهداف کاربردی ۸
۱-۵) قلمرو پژوهش: ۸
۱-۶) فرضیه های پژوهش: ۸
۱-۷) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی: ۱۰
۱-۸) شرح مفاهیم و اصطلاحات: ۱۱
۱-۸-۱) تعاریف مفهومی: ۱۱
۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی: ۱۲
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱) مقدمه:. ۱۵
۲-۲) مبانی نظری: ۱۵
۲-۲-۱) قابلیت بازاریابی: ۱۵
۲-۲-۱-۱) تعاریف قابلبت های بازاریابی ۱۵
۲-۲-۱-۲) قابلیت های بازاریابی و عملکرد ۱۸
۲-۲-۱-۳) ابعاد قابلیت های بازاریابی ۲۰
۲-۲-۱-۳-۱) کانالهای توزیع ۲۰
۲-۲-۱-۳-۲) پیشبرد فروش ۲۴
۲-۲-۱-۳-۳)محصول ۲۵
۲-۲-۱-۳-۴)خدمات ۲۹
۲-۲-۲) مشارکت مدیریت ۳۲
۲-۲-۲-۱) تعریف مشارکت ۳۲
۲-۲-۲-۲)تعریف مشارکت مدیریت ۳۲
۲-۲-۲-۳) مشارکت در نگاه اسلام ۳۵
۲-۲-۲-۴) ابعاد مدیریت مشارکتی ۳۵
۲-۲-۲-۵)اهداف مدیریت بر مبنای مشارکت ۳۷
۲-۲-۲-۶)مزایای مدیریت بر مبنای مشارکت ۳۸
۲-۲-۲-۷)موانع مدیریت بر مبنای مشارکت ۳۹
۲-۲-۲-۸)نقش نظام مدیریت بر مبنای مشارکت در تحول اداری ۴۰
۲-۲-۳) نوآوری ۴۱
۲-۲-۳-۱) تفاوت تغییر سازمانی با نوآوری و خلاقیت در سازمان ۴۵
۲-۲-۳-۲) دیدگاه های صاحب نظران پیرامون نوآوری در سازمان ها ۴۶
۲-۲-۳-۳) ضرورت و اهمیت نوآوری در سازمان ۴۷
۲-۲-۳-۴) دیدگاه های صاحب نظران پیرامون نوآوری در سازمان ها ۴۶
۲-۲-۳-۵) عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری ۴۸
۲-۲-۳-۶) شرایط لازم جهت تحقق نوآوری ۵۷
۲-۲-۳-۷) موانع خلاقیت و نوآوری سازمانی ۶۰
۲-۲-۴) مزیت رقابتی ۶۰
۲-۲-۴-۱) مفهوم مزیت رقابتی ۶۰
۲-۲-۴-۲) مزیت های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی ۶۴
۲-۲-۴-۳) نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی ۶۶
۲-۲-۴-۴) مزیت رقابتی پایدار (تحکیم بازار خدمات) ۶۷
۲-۲-۵) بانکداری ۶۹
۲-۲-۵-۱)آغاز بانکداری درجهان ۶۹
۲-۲-۵-۲) آغاز بانکداری در ایران ۷۱
۲-۲-۵-۳) ملی شدن نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ۷۳
۲-۲-۵-۵) بانک رفاه کارگران ۷۵
۲-۳) پیشینه پژوهش: ۷۷
۲-۳-۱) پیشینه داخلی ۷۷
۲-۳-۲) پیشینه خارجی ۷۹
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه:. ۸۳
۳-۲) نوع و روش پژوهش: ۸۳
۳-۳) معرفی جامعه و نمونه آماری: ۸۳
۳-۳-۱) جامعه آماری: ۸۳
۳-۳-۲) نمونه آماری و حجم آن: ۸۳
۳-۴) روش و ابزارگردآوری اطلاعات: ۸۶
۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۸۷
۳-۵-۱) مفهوم سطح معنی داری: ۸۸
۳-۵-۲) مفهوم همبستگی (r ): 88
۳-۵-۳) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: ۸۸
۳-۵-۴) مدل معادلات ساختاری ۸۹
۳-۵-۵) معیارهای برازش ۸۹
۳-۶) روایی. ۹۲
۳-۷) پایایی. ۹۲
فصل چهارم:تحلیل داده های پژوهش
۴-۱ ) مقدمه ۹۵
۴-۲) توصیف آماری داده ها ۹۷
۴-۳ ) آزمون نرمال بودن داده ها ۱۰۰
۴-۴) بررسی فرضیات ۱۰۱
۴-۴-۱) آزمون همبستگی ۱۰۱
۴-۴-۲) استاندارد سازی ابزار اندازه گیری مفاهیم ۱۲۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه ۱۴۶
۵-۲) نتایج تجربی ۱۴۶
۵-۲-۱) نتایج تجربی توصیفی: ۱۴۶
۵-۲-۲) نتایج تجربی استنباطی: ۱۴۷
۵-۳) پیشنهادها: ۱۵۳
۵-۳-۱) پیشنهادهای کاربردی: ۱۵۳
۵-۳-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده: ۱۵۶
۵-۵) محدودیت های پژوهش : ۱۵۶
منابع.۱۵۷
منابع فارسی. ۱۵۷
منابع لاتین.۱۶۷
پرسشنامه ۱۶۸
خروجی نرم افزار ۱۷۱

چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران کرمانشاه می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی و رگرسیون است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار آموس می باشد. جامعه آماری۲۱۱ نفر از کارکنان بانک رفاه کرمانشاه می باشد، روش نمونه-گیری طبقه بندی و حجم نمونه ۱۳۵ نفر می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد، که روایی صوری و محتوای آن به تأیید اساتید دانشگاه و کارشناسان بانک رسید. پایایی کلی پرسشنامه ۹۵۸/۰ می باشد. در این پژوهش سیزده فرضیه مطرح گردید، یافته های این پژوهش بیانگر آن است که قابلیت های بازاریابی و مشارکت مدیریت بر مزیت رقابتی تاثیر دارد و تمامی فرضیه ها تائید گردید. در نهایت پیشنهاد می شود بانک در راستای بهبود مزیت رقابتی خود بهبود استفاده از قابلیت ها و مشارکت را به عنوان یک هدف مهم و اولویت دار مدنظر قرار دهد.

واژه های کلیدی: قابلیتهای بازاریابی، مشارکت مدیریت، نوآوری، مزیت رقابتی، بانک رفاه کارگران.

فصل اول
کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه
امروزه صاحب نظران معتقدند سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. سازمان هایی که دارای تجهیزات برتر برای پاسخگویی به الزامات بازار و پیش بینی شرایط متغیر هستند از مزیت رقابتی بلندمدت و سودآوری بهتر بهره مند می شوند(وراواردنا و اکاس ، ۲۰۰۴، ۴۱۹-۴۲۸). مزیت رقابتی زمانی ایجاد می شود که خریدار در رابطه با گزینه های دیگر بیشترین ارزش مشاهده شده را دریافت کند(ریچنثین ، ۲۰۰۴، ۲۹۷-۳۰۸). به طور کلی مزیت رقابتی نشان می دهد که یک مؤسسه می تواند عملکرد تجاری بهتری نسبت به رقبای خود در همان حوزه صنعتی با بکارگیری دارایی ها و شایستگی های خود به دست آورد(لی و هثییه ، ۲۰۱۰). صنعت بانکداری کشور به واسطه تغییر و تحولات عمده ای که در زمینه های تکنولوژی، ساختارهای سازمانی و توسعه ارتباطات بوجود آمده، تغییرات زیادی را تجربه نموده است. نیاز به همگامی با تحولات محیطی، این صنعت را نیز به سوی جهت گیری ها و استراتژی های جدیدی رهنمون ساخته است. علاوه بر آن بانک ها به عنوان اصلی ترین نهادهای مالی جامعه، با رقابت های شدید جهانی نیز مواجه هستند(هادیزاده، ۱۳۸۷). بانک های کشور جهت حضور فعال در عرصه های رقابتی بازارهای جهانی و موفق ماندن در بازار داخلی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار می باشند. برای این کار ضروری است عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی پایدار و روابط میان آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد(وراواردنا و اکاس، ۲۰۰۴، ۴۱۹-۴۲۸).
۱-۲) تعریف و بیان مساله پژوهش
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار، تغییر در ارزش های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های فعلی شناخته می شود و سازمان های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می دانند. وارن کیگان از صاحب نظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می-توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه رقابت را پیدا کرد(کمبس و میتکالفی ، ۲۰۰۰، ۲۰۹). قابلیت ها نتیجه گروه هایی از منابع اند که با یکدیگر کار می کنند. آن ها منابع متفاوت را با هم پیوند می دهند و سازمان را برای ایجاد عملکرد مالی برتر توانا می سازند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت ها به عنوان نوعی کارآیی که سازمان ها بدان وسیله مجموعه ای از منابع معین را به منظور دستیابی به اهداف خاص به کار می برند، ملاحظه می شود. در ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت ها به عنوان مهارت های مدیریتی و دانش انباشته برای توسعه دارایی ها تعریف می شوند. قابلیت ها در فرآیندها و روال های عادی سازمانی جای می گیرند و تقلید از آن ها بسیار مشکل است. بنابراین، آن ها می توانند برای سازمان ها مزیت رقابتی پایدار را سبب شوند. محققان ادبیات قابلیت این مفهوم را به دسته های متفاوتی طبقه بندی کرده است(زهدی، ۱۳۹۱). قابلیت های بازاریابی عبارت است از توانایی یک شرکت برای بکارگیری منابع در راه های مقرون به صرفه و رقابتی(جاکولا و همکاران ، ۲۰۱۰، ۱۳۰۰-۱۳۱۰). قابلیت بازاریابی به عنوان فرآیندهای مکمل طراحی شده برای بکارگیری دانش جمعی، مهارت ها و منابع شرکت با نیازهای وابسته بازار به کسب و کار تعریف می شود .این توانمندی های کسب و کار به ارزش کالاها و خدمات می افزاید و از طریق استراتژی آمیخته بازاریابی تقاضای رقابتی را برآورده می-سازد(ویراواردنا و اکاس ، ۲۰۰۴، ۴۱۹-۴۲۸). بسیاری از مؤلفین پیشنهاد می کنند که قابلیت بازاریابی یک شرکت می تواند به طور قابل ملاحظه ای محصول و خدمت رقابتی خود را تحت تأثیر قرار دهد(لی و هسیه ، ۲۰۱۰).
از سوی دیگر مشارکت مدیریت اشاره به مدیریت ارشد دارد که قادر به ایجاد فرهنگ درست و ساختار سازمانی که می تواند منابع کافی فراهم و محرک انگیزشی برای ارائه یک پروژه ارائه دهد(اتوهانس و کو ، ۲۰۰۱؛ لیو و حسن ، ۲۰۰۹). آن ها افرادی که قادر به ایجاد فرهنگ درست و نهادی که می تواند ساختار و منابع کافی و محرک انگیزشی برای یک پروژه ارائه بدهند(برون و آنتونی ، ۲۰۱۱). مشارکت مدیریت در اصطلاح نوآوری به عنوان میزانی که مدیران ارشد در پروژه های نوآوری درگیر تعریف شده است، به عنوان اقدامی دوراندیشی که کارکنان را برای کشف فرصت های نوآورانه، برای برنامه ریزی، رهبری، کنترل و سازماندهی اجرای فعالیت های نوآورانه و ارائه مشوق های لازم و تغییر برای آینده کمک و پشتیبانی می-کند(اندرسون ، ۲۰۰۴؛ دی برنتانی و همکاران ، ۲۰۱۰). چنین مشارکت مستلزم ارتباطات باز و مکرر و همکاری در امور مربوط به تصمیم گیری نوآوری می باشد. مشارکت گسترده مبادله بهتر اطلاعات، پیش بینی نقایص و حل مشکلات و معرفی روان تر از طرح های ابتکاری را تسهیل می کند(استانلی ، ۲۰۱۳، ۷۱۰)
بانک ها نمونه بارز شرکت های خدماتی هستندکه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می دارند. در سال های گذشته صنعت بانک داری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهم تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده است. اما با ورود بانک-های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمی دارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانک داری ایران به دلیل ورود بانک های بخش خصوصی بوجود آمده است، باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه های مربوط به خدمات مشتری شده است. لذا با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان در جند ساله اخیر در ایران به دلیل وجود تعداد زیاد بانک های فعال در صنعت بانکداری اعم از دولتی و خصوصی، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت توسط این بانک ها امری ضروری، مهم و اجتناب-ناپذیر است. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که قابلیت های بازاریابی و مشاکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کرمانشاه تاثیر مثبت و معنی دار دارد؟
۱-۳) اهمیت موضوع پژوهش
در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت و راهبرد رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان، ۱۳۸۳). مزیت رقابتی، عامل یا ترکیبی از عوامل است که باعث می شود، در محیط رقابتی سازمان موفقتر از سایر سازمان ها عمل کند. در تعریف دیگر، مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی دانسته شده است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد .همچنین مزیت رقابتی، ارزش-های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است، به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر است(پورتر ،۱۹۸۶). مزیت رقابتی وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد با کارایی بالاتر و بکارگیری روش های برتر، محصول با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،پرسنلی) به طور مداوم خدمات و تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند(حسینی و احتیاطی، ۱۳۸۵). نظریه مزیت رقابتی به شکل منظم و منسجم از آغاز دهه ۱۹۶۰ در دانشگاه هاروارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تبیین مزیت رقابتی، روی اثر محیط بیرون بر استراتژی بنگاه تمرکز گردید براساس این دیدگاه، بنگاه ها در صنعت یکسان، داده-های یکسانی را دریافت می کنند و در نتیجه بایست استراتژی های یکسانی را بپذیرند و در نهایت نتایج یکسانی را مشاهده کنند. در این وضعیت، امکان کسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملکرد بنگاه ها احتمالاً تنها در کوتاه مدت امکان پذیر می باشد(کالکاگنو ، ۱۹۹۶).
در صورتی که وجود مزیت رقابتی برای یک کشور منوط به رقابت پذیری بنگاه ها، شرکت ها و سازمان هایش می باشد. با رقابتی شدن بازارهای مالی به منظور موفقیت بیشتر و پیشرفت اهداف و فعالیت در کنار رقبا، هر موسسه خدماتی و خصوصا بانک ها با توجه به چشم انداز مأموریت و اهداف و شرایط و امکانات داخلی و فرصت ها و تهدیدهای موجود می بایست، یک برنامه بازاریابی جامع و کامل را تدوین و اجرا نمایند. با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی پژوهش می تواند مفهومی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی ایجاد کند، بانک ها و موسسات مالی برای افزایش مزیت رقابتی و در جهت حفظ سهم بازار و سودآوری بیشتر طرح ریزی می-کنند.

اهداف پژوهش
۱-۴-۱) اهداف اصلی:
نقش مشارکت مدیریت و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران
۱-۴-۲) اهداف فرعی:
تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر مشارکت مدیریت بر نوآوری تکنولوژی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر نوآوری تکنولوژی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران
تعیین میزان تاثیر نوآوری غیر تکنولوژی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران.

۱-۴-۳) هدف کاربردی
هدف کاربردی این پژوهش اینست که سیاست گذاران و مدیران ارشد بانک رفاه کارگران از نتایج این پژوهش در جهت اصلاح و بهبود نقاط ضعف و ارتقا نقاط قوت استفاده کنند.

قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: پژوهش مورد نظر به لحاظ حوزه مطالعاتی جزء پژوهش های مدیریتی می باشد و به طور محدودترتاثیر مشارکت مدیریت و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی می پردازد.

قلمرو زمانی: از ابتدای مهر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴ انجام گرفته است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به بانک رفاه کارگران استان کرمانشاه است.

فرضیه های پژوهش
الف) فرضیه های اصلی:
قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مشارکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعداد صفحه :۱۹۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com