پایان نامه نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های بورس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی (ارشد)

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

عنوان:

نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نیمسال تحصیلی

پاییز و زمستان ۱۳۹۳

نیمسال اول

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان پایان نامه

نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

این تحقیق با هدف بررسی نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.به این منظور تعداد ۹۳ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ انتخاب گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق از روش EGLS  برای آزمون فرضیات استفاده شد و مانایی، ناهمسانی و خطی بودن آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین اثر متغیر های مختلف نوع سیاست دارایی های جاری و سیاست بدهی های جاری را بر بازده دارائی ، بازده حقوق صاحبان سهام ،ارزش شرکت ، سود هر سهم وسود خالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرار گرفت . اندازه شرکت و رشد فروش و اهرم بدهی به عنوان متغیر های کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. داده های اولیه از طریق نرم افزار ره آورد نوین ۳ گرد آوری می شود پس از انجام طبقه‌بندی مناسب بر روی داده‌ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews 8 برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاضر که در قالب ده فرض نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت ها مورد بررسی قرار داده است .با توجه به نتایج بدست آمده نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی ، سود خالص عملیاتی، عملکرد شرکت (کیو توبین)  و سود هر سهم تاثیر مستقیم و معنادار و بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی تاثیر معناداری ندارد اما نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی، بر سود خالص عملیاتی و عملکرد شرکت (کیو توبین)  تاثیر معناداری ندارد. همچنین نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم و معنادار و بر سود هر سهم تاثیر  معکوس و معناداری دارد.

واژه های کلیدی : سیاست سرمایه در گردش، سیاست دارایی های جاری، سیاست بدهی های جاری، بازده دارائی، بازده حقوق صاحبان سهام،ارزش شرکت، سود خالص عملیاتی

فهرست مطالب

فصل اول

۱- ۱  مقدمه. ۲

۱-۲  بیان مسأله. ۴

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۴ سوال تحقیق ۶

۱-۵ فرضیه های تحقیق ۶

۱-۶  اهداف اساسی پژوهش. ۷

۱-۷ متغیر های تحقیق ۸

۱-۷-۱ متغیر وابسته. ۸

۱-۷-۲ متغیر مستقل ۱۰

۱-۷-۳ متغیر های کنترلی ۱۱

۱-۸ قلمرو تحقیق ۱۲

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۲

۱-۸-۲ قلمرو مکانی تحقیق ۱۲

۱-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۱۲

۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۱۲

۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق ۱۳

 

 

 

فصل دوم

بخش اول : سرمایه در گردش. ۱۵

۲-۱-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۱-۲ تعریف سرمایه در گردش. ۱۷

۲-۱-۳  ماهیت سرمایه در گردش. ۱۹

۲-۱-۴ اهمیت سرمایه در گردش. ۲۰

۲-۱- ۵  چرخه سرمایه در گردش. ۲۳

۲-۱-۶  اجزای سرمایه در گردش. ۲۷

۲-۱-۷ میزان سرمایه در گردش. ۲۸

۲-۱-۸ تغییرات سرمایه در گردش. ۳۰

۲-۱-۹ تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش. ۳۰

۲-۱-۱۰ مدیریت سرمایه در گردش. ۳۵

۲-۱-۱۱ اجزای مدیریت سرمایه در گردش. ۳۸

۲-۱-۱۲ اهمیت مدیریت سرمایه در گردش. ۴۵

۲-۱-۱۳ کارایی مدیریت سرمایه در گردش. ۴۶

۲-۱-۱۴ استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش. ۵۲

۲-۱-۱۵  سیاست های مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. ۵۸

۲-۱-۱۶ سیاست سرمایه در گردش و ثروت سهامداران. ۶۰

۲-۱-۱۷ سیاستهای سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها ۶۱

 

 

بخش دوم : عملکرد مالی ۶۲

۲-۲-۱ مقدمه. ۶۳

۲-۲-۲  تعریف عملکرد. ۶۳

۲-۲-۳ اندازه گیری عملکرد. ۶۵

۲-۲-۴  مفهوم ارزیابی عملکرد. ۶۶

۲-۲-۵  اهداف ارزیابی عملکرد. ۶۶

۲-۲-۶ تشریح مفهوم عملکرد. ۶۷

۲-۲-۷  معیارهای ارزشیابی عملکرد. ۶۸

۲-۲-۸   معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها ۶۹

۲-۲-۸-۱  معیارهای حسابداری ۶۹

۲-۲-۸-۱-۱  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری ۶۹

۲-۲-۸-۱-۲  معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. ۷۲

۲-۲-۸-۲ معیارهای اقتصادی ۷۳

۲-۲-۹  مدل های اندازه گیری عملکرد. ۷۶

۲-۲-۹-۱مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹) ۷۶

۲-۲-۹-۲ ماتریس عملکرد (۱۹۸۹) ۷۶

۲-۲-۹-۳ مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱) ۷۷

۲-۲-۹-۴ اهرم عملکرد   (۱۹۹۱) ۷۷

۲-۲-۹-۵  کارت امتیازدهی متوازن  (۱۹۹۲) ۷۸

۲-۲-۹-۶  فرایند کسب و کار (۱۹۹۶) ۷۹

۲-۲-۹-۷  تحلیل ذی نفعان (۲۰۰۱) ۷۹

۲-۲-۹-۸  مدل تعالی سازمان. ۸۰

۲-۲-۹-۹ چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰) ۸۰

بخش سوم : تحقیقات انجام شده ۸۲

۲-۳-۱ تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ۸۳

۲-۳-۲ تحقیقاتی انجام شده در خارج از ایران ۸۵

فصل سوم

۳-۱ مقدمه. ۸۷

۳-۲ جامعه آماری ۸۷

۳-۳ نمونه آماری ۸۸

۳-۴ نوع تحقیق ۸۹

۳-۴-۱ نوع تحقیق بر مبنای هدف. ۸۹

۳-۲-۴ نوع تحقیق بر مبنای روش. ۸۹

۳-۵ جمع آوری و طبقه بندی داده ها ۸۹

۳-۶ روش تحقیق ۹۰

۳-۷ متغیر های تحقیق ۹۰

۳-۷-۱ متغیر مستقل ۹۱

۳-۷-۲ متغیر وابسته. ۹۱

۳-۷-۳ متغیر های کنترلی ۹۴

۳-۸ فرضیه های تحقیق ۹۴

۳-۹ مسائل مورد توجه در تخمین مدل. ۹۵

۳-۹-۱ نرمال بودن. ۹۶

۳-۹-۲ ناهمسانی واریانس. ۹۶

۳-۹-۳ خود همبستگی ۹۷

۳-۹-۴ هم خطی ۹۸

۳-۹-۵ مانایی متغیرها ۹۸

۳-۱۰تجزیه و تحیل داده ها ۱۰۰

۳-۱۱ مزایای استفاده از داده های تابلویی ۱۰۱

۳-۱۲ تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی ۱۰۱

۳-۱۲-۱نحوه عملکرد جمله AR. 102

۳-۱۲-۲ انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی ۱۰۳

۳-۱۳ خلاصه فصل ۱۰۶

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه. ۱۰۸

۴-۲ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق. ۱۰۸

۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا ۱۱۲

۴-۴ نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده ۱۱۴

۴-۴-۱ آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۱۱۵

۴-۴-۲ آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها ۱۱۵

۴-۵ ناهمسانی واریانس. ۱۱۶

۴-۵-۱ روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس. ۱۱۷

۴-۵-۲ روش‌های رفع ناهمسانی واریانس. ۱۱۸

۴-۶ بررسی وجود هم خطی ۱۲۴

۴-۶-۱ راه های تشخیص هم خطی ۱۲۴

۴-۷ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. ۱۲۵

۴-۸ خلاصه فصل. ۱۲۷

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه. ۱۲۹

۵-۲ فرضیات و نتایج بررسی مدل ها ۱۲۹

۵-۳ محدودیت های تحقیق. ۱۳۰

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۱۳۱

۵-۵ پیشنهادات آتی ۱۳۳

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی ۱۳۵

فهرست منابع انگلیسی ۱۳۷

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱-۱  نسیت های نقدینگی. ۳۲

جدول ۲-۱-۲ رابطه بین دارایی های نقد و روش های تامین مالی ۵۹

جدول ۲-۲-۱ تعاریف عملکرد. ۶۵

جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۱۱۹

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن   ۱۲۰

جدول ۴-۳ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. ۱۲۳

جدول ۴-۴ نتایج آزمون چاو مربوط به مدل ها ۱۲۵

جدول ۴-۵ نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل های تحقیق. ۱۲۶

جدول ۴-۶ شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل های تحقیق. ۱۲۷

جدول ۴-۷ نتایج بدست آمده از تخمین مدل اول. ۱۲۹

جدول ۴-۸ نتایج بدست آمده از تخمین مدل دوم. ۱۳۰

جدول ۴-۹ نتایج بدست آمده از تخمین مدل سوم. ۱۳۱

جدول ۴-۱۰ نتایج بدست آمده از تخمین مدل چهارم. ۱۳۲

جدول ۴-۱۱ نتایج بدست آمده از تخمین مدل پنجم. ۱۳۳

جدول ۴-۱۲ آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۱۳۵

جدول ۴-۱۳ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش. ۱۳۶

 

فهرست  نمودارها

شکل ۲-۱-۱ چرخه سرمایه در گردش. ۲۳

شکل ۲-۱-۲ چرخه سرمایه در گردش. ۲۵

شکل ۲-۱-۳ چرخه سرمایه در گردش. ۲۶

شکل ۲-۱-۴ دوره گردش وجه نقد ۵۱

شکل ۲-۱-۵ ساختاردارایی های جاری را با تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت ۵۸

شکل ۲-۱-۶ نتایج استراتژی های جسورانه و محافظه ۶۰

شکل ۲-۲-۱ چرخه عملکرد ۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

۱- ۱  مقدمه

امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژه‌ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا هست. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری هست، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به‌عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه‌ای است.(عباس زاده و همکاران ، ۱۳۹۲)

شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می‌دهد و می‌توان ادعا کرد که همه فعالیت‌های تجاری نیازمند سرمایه‌اند.سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می‌گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می‌کند.

یکی از وظایف مدیریت مالی، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش هست. مدیریت سرمایه در گردش درواقع همان مدیریت بر دارایی‌ها و بدهی‌های جاری هست. مهم‌ترین دارایی‌های جاری عبارت از وجه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی‌ها می‌باشند. موجودی زیاد و افزایش دادوستد رویه‌های اعتباری منجر به فروش بالا می‌شود. موجودی زیادتر همچنین ریسک عدم پوشش تقاضا را کاهش می‌دهد. دادوستد اعتباری ممکن است فروش را تحریک کند به خاطر اینکه به شرکت اجازه می‌دهد تا به کیفیت محصول قبل از پرداخت دسترسی پیدا کند. ( فتحی و توکلی ,۱۳۸۸)

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص  می‌دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی هست. مدیریت سرمایه در گردش، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود. درصورتی‌که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه گردد . عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای یک شرکت، باعث می‌شود آن شرکت در استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت موفق نباشد و برای تولید کالاها و رفع نیازهای مشتریان، به مواد اولیه موردنیاز دسترسی به‌موقع نداشته باشد . همچنین ممکن است واحد تجاری در ایفای به‌موقع تعهداتش با مشکل مواجه شده و بر اعتبار آن اثر سوء گذارد. چنین شرکتی به علت کمبود منابع قادر به بهره‌برداری از شرایط مطلوب بازار و پذیرش پروژه‌های سودآور نخواهد بود. این شرکت قادر به تهیه یکجای تجهیزات موردنیاز خود و استفاده از تخفیفات نقدی نخواهد بود. ادامه این وضعیت ممکن است باعث سقوط قیمت سهام شرکت و نهایتاً با کاهش ارزش به خاتمه فعالیت واحد تجاری منجر شود. (دیانتی ،۱۳۹۱ )

سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی‌های واحدها بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل‌توجهی دارد. تداوم فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه‌مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت‌های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولاً سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می‌شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود . نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده، و استفاده از فرصت‌های ناگهانی مناسب جهت سرمایه‌گذاری که نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری واحد تجاری  هست و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به‌طوری‌که شرکت بتواند به‌موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش می‌باشد . هرگونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می‌شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.( رهنمای رود پشتی و کیائی،۱۳۸۷)

مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش  واحد  خود  انتخاب  نمایند.  چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری در موقعیتی معین به‌گونه‌ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. ایجاد تعادل در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد یکی بر روی دیگری تأثیر زیادی می‌گذارد.

یکی از مهم‌ترین بحث‌های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است که نقش قابل‌توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارائی‌های جاری و مدیریت بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود. این تحقیق به دنبال آن است تا عوامل مختلفی را که با نوع انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط است موردبررسی قرار دهد.

برخی از این عوامل عبارت‌اند از:  سودهرسهم ، نرخ بازده سرمایه‌گذاری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش‌هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند به‌طوری‌که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده‌اند که در یک واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به‌عنوان قلب تپنده آن یادشده است که وظیفه پمپاژ خون به رگ‌های سازمان را به عهده دارد . (عباس زاده و همکاران ،۱۳۹۲)

 

۱-۲  بیان مسأله

یکی از مهم‌ترین بحث‌های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن واحد انتفاعی است که نقش قابل‌توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند مدیریت سرمایه در گردش در  دو گروه مدیریت دارائی‌های جاری و مدیریت بدهی‌های  جاری  تقسیم می‌شود . ایجاد تعادل در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد یکی بر روی دیگری تأثیر زیادی می‌گذارد. در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارائی‌های جاری  و استراتژی بدهی‌های جاری  حاصل می‌شود . مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژی‌های مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری را اداره نماید و تأمین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالابرده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید . به عبارتی ارزش زایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است. (رهنمای رود پشتی و کیائی،۱۳۸۷).

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود,دارایی‌ها و بدهی‌های جاری در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه آن در  بنگاه‌ها می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی محسوب شود.

گونداولی[۱]بر این باور است که امروزه شرکت‌ها راه‌های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می‌کنند و در این راستا سرمایه در گردش به‌عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می‌آید.هاووتیس[۲] نیز بر این باور است که مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی برای توانایی شرکت‌ها جهت سازگاری در یک اقتصاد پر چالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد.( فتحی و توکلی ,۱۳۸۸)

مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایجاد می‌کند. بنابراین مدیریت سرمایه در گردش یک عنصر مالی مهم شرکت می‌باشد به‌طوری‌که تأثیر مستقیمی بر نقدینگی و سودآوری[۳] هر موسسه‌ای دارد (Rehman &Nasr,2007)

شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک سیاست جسورانه را در پیش گیرند و یا اینکه یک سیاست محافظه‌کارانه را انتخاب کنند، بنابراین مدیریت شرکت مجبور است قبل از انتخاب سیاست سرمایه در گردش خود در مورد موازنه‌ی ریسک و بازده تصمیم‌گیری نماید. حداقل کردن سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش (سیاست تهاجمی) ممکن است به‌طور مثبتی بر روی سودآوری شرکت تأثیر بگذارد . از سوی دیگر سرمایه‌گذاری سنگین در سرمایه در گردش (سیاست محافظه‌کارانه) نیز ممکن است منجر به سودآوری گردد .در کل می‌توان این‌چنین استدلال کرد که سیاست‌های سرمایه در گردش جسورانه، اگرچه ریسک زیادی را نیز دارا می‌باشد در مقایسه باسیاست‌های سرمایه در گردش محافظه‌کارانه دارای سودآوری بیشتری است و شرکت‌ها باید از طریق موازنه  ریسک و بازده که شالوده‌ی تمام تصمیم‌گیری‌های مالی است، سیاست‌های سرمایه در گردش مناسب را اتخاذ نمایند.(حسینی ، ۱۳۸۹)

واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این راهبردها می‌تواند بر میزان خطر و بازده آن‌ها اثرگذار باشد(زهدی،۱۳۸۹)

۱-۳  اهمیت وضرورت تحقیق

در مورد اهمیت موضوع سرمایه در گردش ،برخی از مطالعات نشان می‌دهد که حجم زیادی از دارایی شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری شده است . موضوع دیگر در مقوله سرمایه در گردش و وجه نقد در خلق ارزش و مازاد بازده سهام این است که اگرچه سرمایه در گردش معمولاً به اختلاف بین دارایی جاری و بدهی جاری اطلاق می‌شود،اما وجه نقد موجود در سرمایه در گردش،وجه نقد محدودشده تلقی می‌گردد و نمی‌تواند برای بازده سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته شود (فخاری،۱۳۹۲)

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به‌صورت یک‌رشته تخصصی مدیریت مالی درآید .در شرکت‌های بسیار بزرگ ،تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام‌وقت و انرژی خود را منحصراً صرف اداره سرمایه در گردش می‌کنند .دلایل اهمیت این موضوع  به شرح زیر است :

  1. سطوح واقعی و مطلوب دارایی‌های جاری (با توجه به تغییراتی که درفروش واقعی و پیش‌بینی‌شده رخ می‌دهد)دستخوش تغییرات دائمی است.این وضع باعث می‌شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی‌های جاری ، به‌صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود .
  2. شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی‌های جاری رخ‌داده است ، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته‌اند تجدیدنظر کنند ، مثلاً اگر برای تأمین مالی دارایی‌های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه‌مدت استفاده‌شده است گرفتن وام‌های اضافی و تمدید وام‌هایی که به سررسید می‌رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.
  3. میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شود باید مشخص شود .دارایی‌های جاری حدود ۷۵ درصد کل دارایی‌های شرکت و بدهی‌های جاری حدود ۶۰ درصد ساختار سرمایه هستند این بدان معناست که به‌عنوان‌مثال اگر کل دارایی‌های یک شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال باشد مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال ممکن است به‌صورت دارایی‌های جاری باشد و بدهی‌های جاری هم حدود ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد شد .
  4. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه‌بسا شرکت در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.(نوو،۱۳۸۵)

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای انتفاعی موجب گردیده که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد .واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.این راهبردها میزان خطر و بازده آن‌ها را مشخص می‌کند . به‌طورکلی مدیران اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطر گریز هستند که به تعبیری محافظه‌کارانه عمل می‌نمایند.( رهنمای رودپشتی و همکاران ،

[۱] Veena Gundavelli

۲ Nicholas Havoutis

[۳] Profitability

تعداد صفحه :۱۳۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com