پایان نامه نقش مبادله رهبر – عضو در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی  گرایش: منابع انسانی

 

 

عنوان:

نقش مبادله رهبر – عضو در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابستان  ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مسأله. ۳

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق. ۵

۱-۴) اهداف تحقیق. ۶

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق. ۶

۱-۶) فرضیه‌های تحقیق. ۷

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق. ۷

۱-۷-۱)  هوش هیجانی ۷

۱-۷-۲)  رابطه رهبر- عضو. ۸

۱-۷-۳) خلاقیت ۸

۱-۸) قلمرو تحقیق. ۹

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) بخش اول: مبادله رهبر- عضو. ۱۲

۲-۱-۱) مقدمه. ۱۲

۲-۱-۲) تعریف و مفهوم رابطه رهبر- پیرو. ۱۲

۲-۱-۳) مبنای مطالعاتی رابطه رهبر- پیرو. ۱۳

۲-۱-۴) اهمیت رابطه رهبر- پیرو. ۱۴

۲-۱-۵) ابعاد و مدل های رابطه رهبر- پیرو. ۱۶

۲-۱-۶) پیش فرض‌ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پیرو. ۱۸

۲-۲) بخش دوم: هوش هیجانی ۲۱

۲-۲-۱) مقدمه. ۲۱

۲-۲-۲) تعاریف و مفاهیم  هوش هیجانی ۲۱

۲-۲-۳) سیر تحولی  هوش هیجانی ۲۳

۲-۲-۴) اهمیت هوش هیجانی ۲۴

۲-۲-۵) رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی ۲۶

۲-۲-۶) مدلهای هوش هیجانی ۲۶

۲-۲-۷) انواع هوش هیجانی (فردی و اجتماعی) ۳۱

۲-۲-۸) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت ۳۲

۲-۲-۹) ویژگی مدیر با هوش هیجانی ۳۳

۲-۳) بخش سوم: خلاقیت ۳۶

۲-۳-۱) مقدمه. ۳۶

۲-۳-۲) تعاریف و مفاهیم خلاقیت ۳۶

۲-۳-۳) سطوح خلاقیت ۳۸

۲-۳-۴) دیدگاه‌ها در مورد افراد خلاق. ۳۹

۲-۳-۵)  عوامل موثر بر خلاقیت ۳۹

۲-۳-۶)  مدلهای خلاقیت ۴۳

۲-۳-۶-۱)  الگوی کشش بازار. ۴۳

۲-۳-۶-۲) الگوی فشار فناوری ۴۳

۲-۳-۶-۳) الگوی تلفیقی ۴۴

۲-۳-۷) فرایند خلاقیت ۴۵

۲-۳-۸)  خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران. ۴۸

۲-۳-۹) تفاوت خلاقیت با نوآوری ۵۱

۲-۳-۱۰) تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری ۵۳

۲-۳-۱۱) ویژگی‌های سازمان خلاق. ۵۹

۲-۳-۱۲) نقش مدیر در پرورش خلاقیت ۶۰

۲-۴) بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی ۶۲

۲-۴-۱) پیشینه مطالعاتی داخل کشور. ۶۲

۲-۴-۲) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور. ۶۴

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۶۸

۳-۲) روش اجرای تحقیق. ۶۸

۳-۳) جامعه و نمونه  آماری ۶۸

۳-۴) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. ۶۹

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ۶۹

۳-۵-۱)پرسشنامه خلاقیت ۶۹

۳-۵-۲)پرسشنامه هوش هیجانی ۷۰

۳-۵-۳) پرسشنامه رابطه رهبر – عضو. ۷۰

۳-۶) روایی ابزار اندازه‌گیری ۷۰

۳-۷) پایایی ابزار اندازه‌گیری ۷۰

۳-۸) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ۷۱

فصل چهارم: روش اجرای تحقیق

۴-۱) مقدمه. ۷۳

۴- ۲) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه. ۷۴

۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق. ۷۸

۴–۴) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق. ۸۱

۴-۵) آزمون فرضیه‌های تحقیق. ۸۲

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۸۶

۵-۲) نتایج آمار توصیفی ۸۶

۵-۲-۱) توصیف پاسخ دهندگان. ۸۶

۵-۲-۲) توصیف متغیر خلاقیت ۸۶

۵-۲-۳)  توصیف متغیر هوش هیجانی ۸۶

۵-۲-۴) توصیف متغیر مبادله رهبر- عضو. ۸۶

۵-۳) نتایج آزمون فرضیه‌ها ۸۷

۵-۴) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق. ۸۸

۵-۵) پیشنهاداتی برای محققین آینده ۹۰

۵-۶) محدودیت‌های تحقیق. ۹۰

منابع. ۹۲

پیوست ۹۷

چکیده لاتین ۱۱۰

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۲-۱) ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده مدلهای سه گانه هوش عاطفی. ۳۰

جدول ۳-۱) آلفای کرانباخ. ۷۱

جدول ۴- ۱) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۴

جدول ۴-۲) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۵

جدول ۴-۳) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان. ۷۶

جدول ۴-۴) توصیف سن پاسخ دهندگان. ۷۷

جدول ۴-۵) توصیف متغیر خلاقیت ۷۸

جدول ۴- ۶) توصیف متغیر هوش هیجانی ۷۹

جدول ۴-۷) توصیف متغیر مبادله رهبر – پیرو. ۸۰

جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق. ۸۱

جدول ۴-۹) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان  ۸۲

جدول ۴-۱۰) ضریب همبستگی بین مبادله رهبر پیرو و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان  ۸۳

جدول ۴-۱۱) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه مبادله رهبر پیرو در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان  ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار ۴-۱) میله‌ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۴

نمودار ۴-۲) میله‌ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۵

نمودار ۴-۳) هیستوگرام  سابقه کار پاسخ دهندگان. ۷۶

نمودار ۴-۴) هیستوگرام سن پاسخ دهندگان. ۷۷

نمودار ۴- ۵) هیستوگرام  متغیرخلاقیت ۷۸

نمودار ۴- ۶) هیستوگرام  متغیر هوش هیجانی ۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل ۱-۱) مدل تحلیلی تحقیق. ۷

شکل۲-۱) مبادله رهبر- پیرو. ۱۸

شکل۲-۲)  مدل کشش بازار. ۴۳

شکل۲-۳) مدل فشار فناوری ۴۴

شکل ۲-۴)  مدل تلفیقی فرایند خلاقیت ۴۴

شکل ۲-۵) فرایند پنج مرحله‌ای معرفی خلاقیت در سازمانها ۴۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مبادله رهبر- عضو  با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان با تعداد ۴۱۱ نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه ۱۹۸ نفر است که تعداد ۲۲۰ پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه‌برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد ۲۰۳ پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین مبادله رهبر- عضو  و خلاقیت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مبادله رهبر- عضو رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان را تعدیل می­ کند.

کلمات کلیدی: مبادله رهبر- عضو، هوش هیجانی، خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه

خلاقیت نقش مهمی را در افزایش مزیت رقابتی سازمان­ها ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت خلاقیت، محققان متعددی ماهیت خلاقیت و ابزاری برای افزایش خلاقیت کارکنان را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات خلاقیت را به عنوان یک توانایی فردی به منظور داشتن ایده هایی در نظر می­گیرند که نه تنها جدید نیستند، بلکه، مرتبط و برای سازمان مفید هستند. در نتیجه، تحقیقات اخیر عوامل اجتماعی و محتوایی را  تسهیل کننده خلاقیت و پیامدهای اجتماعی ارزشمند در سازمان‌ها  معرفی کرده­اند که  برای افراد خلاق مورد نیاز هستند(فایست، ۲۰۱۳). در میان عوامل اجتماعی، مطالعات قبلی انجام شده در مورد  خلاقیت و نوآوری ها توجه زیادی را  به رهبر حمایتی و کیفیت مبادله رهبر – عضو معطوف کرده است. استدلال اصلی محققان این است که ایده­های خلاقانه ممکن است به نوآوری هایی منجر شوند که خواهان  تغییراتی برای وضع موجود در سازمان­هاست که نشان می‌دهد ایده های خلاقانه، ممکن است خطر درگیری با همکاران و سرپرستانی را ایجاد کند که مخالف تغییرات هستند. در نتیجه، رهبر حمایتی برای بهبود خلاقیت کارکنان ضروری است.  اخیرا، محققان استدلال کرده­اند که مدیران احساس می­ کنند هوش هیجانی­شان منبع اصلی رهبر حمایتی برای بیداری خلاقیت کارکنان است(رسولی و همکاران، ۱۳۹۱). افراد با مهارت­های هوش هیجانی بالا به سرعت و به سادگی ذهن خود را آرام و شفاف می­سازند و به این ترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و ایده­های خلاق به روی خود می­گشایند. کارکنانی که از هوش هیجانی قوی­تر برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده­اند و هیچ نگرانی ندارند، احساسات خود را به طور مستقیم بیان می‌کنند و در امور تحصیلی خلاق و نوآور هستند (هاشمی، ۱۳۹۲). بررسی های انجام گرفته تا کنون نشان می‌دهد که نقش زیرمجموعه‌ها ی هوش هیجانی و درک مبادله رهبر – عضو در خارج از حوزه تحقیق مطالعات خلاقیت است(لیدن و ماسلین، ۲۰۱۰).

۱-۲) بیان مسأله

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظریات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، جریان نوجویی و خلاقیت را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد باید به خلاقیت روی آورد(مارتینز، ۲۰۱۳).ضعف خلاقیت در سازمان­های خدماتی می ­تواند منجربه کاهش کیفیت خدمات، کاهش بازده مفید، ایجاد رقابت غیرمنصفانه، عدم دستیابی به مزیت رقابتی، ناکافی بودن مهارت­های مدیریتی، کاهش ارتباطات افقی و مواردی از این دست شود (گلستان هاشمی؛۱۳۹۲).  نظر به اینکه خلاقیت در سازمان­ها هنوز نهادینه نشده و برای آن نیز تقاضاى مؤثری وجود ندارد و از طرفی تغییرات و تحولات فزاینده محیطی، برای ادامه حیات سازمانها راهی به جزء خلاقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خلاقیت، سنجش و اندازه گیری آن موجب توسعه و بهبود استفاده از خلاقیت خواهد گردید. اغلب سازمان­ها و مدیران آنها نادانسته، به جای ایجاد زمینه ظهور و بروز و ارتقاء، خلاقیت کارکنان خود را سرکوب می‌کنند این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر خلاقیت سرکوب شود، راه ایده های تازه بسته و در نتیجه سازمان‌ها از دستیابی به توسعه باز خواهند ماند. هم چنین در بعضی مواقع بیشتر افراد نمی‌دانند چگونه می‌توانند خلاقیت خود را افزایش دهند(صادقی مال امیری و رئیسی، ۱۳۸۹). خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه‌حلها توسط افراد یا گروه­ها در یک روش جدید تعریف می­شود. در واقع خلاقی شیوه­هایی از تفکر است که باعث تولید ایده­های جدید می­شود(اولدهام.و کامینگ، ۲۰۱۳).  در این تحقیق چهار بُعد برای سنجش خلاقیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از:  سیالی یا روانی، اصالت یا ابتکار، انعطاف پذیری و بسط (رشیدی و شهرآرای، ۱۳۹۲).

متغیرهای زیادی می‌توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت سازمانی نقش داشته باشند. یکی از این متغیرهای تاثیر گذار و مهم در ایجاد خلاقیت در سازمانها هوش هیجانی است(لی و همکاران، ۲۰۱۴). در واقع محققان استدلال کرده­اند که هوش هیجانی میتواند عملکرد سازمانی را با توجه به خلاقیت کارکنان بهبود بخشد(سلیمان  – الشیخ، ۲۰۰۷). هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است که شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد تعریف می‌شود(چرنیس، ۲۰۱۴). به عقیده لی و همکاران(۲۰۱۴) تبادل رهبر- پیرو یکی از متغیرهایی است که می‌تواند ارتباط بین هوش هیجانی و خلاقیت را تعدیل کند(لی و همکاران، ۲۰۱۴).

به عبارتی تئوری رابطه رهبر- عضو که در ابتدا توسط گراین، دنزرو و هاگا(۱۹۷۵) مطرح شد می­گوید که یک رهبر الگوی رابطه‌ای یا مبادله‌ای یگانه و منحصر به فردی را با هر یک از زیردستان ایجاد می­کند. فرض اصلی این تئوری این است که رهبران رابطه همگانی یگانه­ای را با هر زیردست شکل نمی­دهند؛ بلکه در عوض، همان طور که دو گروه در فرایند ایجاد نقشِ متقابل مشارکت می­کنند، رهبران روابط جداگانه­ای با هر زیردست ایجاد می­کند(جواهری کامل،۱۳۹۱).

عدم خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­ها می‌تواند در کاهش کارایی و عملکرد و کاهش کیفیت خدمات این اداره موثر واقع شود؛ هرچه کارکنان از خلاقیت بیشتری برخوردار باشند به واقع تسریع در انجام حمل و نقل را بدنبال خواهد داشت که یکی از مهمترین موضوعات در این اداره می‌باشد. با توجه به مطالب ارائه شده سوال تحقیق بر این اساس مطرح می‌شود که آیا مبادله رهبر – عضو  ارتباط بین هوش هیجانی با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان را تعدیل می‌کند؟

 

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق

 

در سال­های اخیر سازمان­ها دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده اند. این تغییر و تحولات نتیجه طرح و اندیشه‌های تازه و نویی است که اصطلاحاً آن را خلاقیت و نوآوری می­نامند. (شجاعی، ۱۳۸۷). مسائل امروز سازمان­ها با راه حل­های دیروز حل شدنی نیست و پیش ­بینی آینده، مشکلات آتی را حل نمی­کند، بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد. امروزه سازمان‌ها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح خلاقانه بر رقبای کوچک، منعطف، نوآور و فرصت گرا و کم هزینه غالب آیند. آن‌ها باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و خلاقیت کارکنان بارور شده و همه آنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت های نوآورانه خود را به اجرا درآورند(داسی و لمون، ۲۰۱۱). دانشمندان علوم اجتماعی برخلاف اقتصاددانان، علت پایین بودن رشد اقتصادی را نه تنها در کمبود سرمایه و منابع مالی، بلکه عمدتا در ضعف خلاقیت در برخی از جوامع می‌دانند. به منظور سرعت بخشیدن به آرمان های برنامه های توسعه‌ای، براساس مستندات رسمی و پژوهشی، خلاقیت نیز بهترین گزینه برای خلق فرصت­های توسعه‌ای محسوب می‌شود.

با توجه به جامعه آماری پژوهش حاضر میتوان عنوان نمود خلاقیت و نوآوری و ایجاد تغییر و دگرگونی در اداره کل حمل و نقل و پایانه ­ها یک امر ضروری است، چرا که جامعه و سازمان­ها همه در حال تغییر و تحول هستند. این تغییر و تحولات در چنین سازمانهایی­ به مراتب حساس و با اهمیت است و باعث شده که اینگونه سازمان­ها اهداف، گرایش­ها و علایق خود را جهت به کارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند (مارتینز، ۲۰۱۳). بطور کلی به واسطه ضرورت تغییرات سازمانی و محیط رقابتی شدید اکنون نیاز بیشتری به رویکردهای ابداعی و خلاقیت به وجود آمده است. نیاز بشر به رشد و توسعه به خصوص در دهه­های اخیر و حاکم شدن فرهنگ رقابت بر فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان، باعث اهتمام خاص به خلاقیت شده است، این درحالی است که خلاقیت جزء لاینفک بستر حرکت جوامع شده است. به طوریکه تقریبا تمام سازمان‌ها با محیط پویایی مواجه شده‌اند که با تغییرات تکنولوژی سریع، کاهش یافتن دوره­های عمر محصول توصیف می‌شوند. سازمان­ها برای بقاء، رقابت کردن، رشد و هدایت شدن به خلاقیت و نوآوری نیاز دارند (شجاعی؛۱۳۸۷).

 

 

۱-۴) اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، شش هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی شده است که به قرار زیر هستند:

 

  • سنجش میزان خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان
  • سنجش میزان هوش هیجانی کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان
  • سنجش مبادله رهبر – عضو اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان
  • سنجش رابطه بین هوش هیجانی با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان
  • سنجش رابطه بین مبادله رهبر – عضو با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان
  • سنجش نقش تعدیل گری مبادله رهبر – عضو در ارتباط بین هوش هیجانی با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان گیلان

تعداد صفحه :۱۲۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com