پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

عنوان:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمد باقر جعفری

زمستان ۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده .۱

فصل اول:کلیات ۲

۱-۱)مقدمه.۳

۱-۲)بیان مسئله۴

۱-۳)سوالات تحقیق.۶

۱-۴)ضرورت تحقیق.۶

۱-۵)اهمیت تحقیق.۷

.۱-۶)فرضیه های تحقیق.۹

۱-۷)کاربردنتایجپژوهش۹

۱-۸)مدلمفهومیتحقیق۹

۱-۹)جامعه آماری۱۰

۱-۱۰) تعریف واژه های عملیاتی.۱۰

۱-۱۰-۱)اتوماسیوناداری.۱۰

۱-۱۰-۲)کارایی۱۰

۱- ۱۰-۳)دقت۱۰

۱-۱۰-۴)تصمیم گیری۱۰

۱-۱۰-۵)توانمندسازی مدیران.۱۱

۱-۱۰-۶)ارائه خدمات به بیماران.۱۱

فصل دوم :ادبیات تحقیق ۱۲

۲-۱)مقدمه ۱۳

۲-۲)آغاز بکار گیری فناوری های اداری۱۴

۲-۲-۱)سیر تکامل فناوری اداری.۱۵

۲-۲-۲ )دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه.۱۶

۲-۲-۳ )دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات۱۶

۲-۳)ضرورت تفکربرای آینده.۱۷

۲-۴)تعریف اتوماسیون.۱۸

۲-۴-۱)تقسم بندی اتوماسیون از لحاظ ماهیت۱۸

۲-۴-۱-۱)اتوماسیون ثابت۱۸

۲-۴-۱-۲)اتوماسیون برنامه پذیر .۱۹

۲-۴-۱-۳)اتوماسیون منعطف ۱۹

۲-۴-۲)مزایا و معایباتوماسیون اداری۱۹

۲-۴-۲-۱)مزایایمستقیم.۲۰

۲-۴-۲-۲ )مزایای غیرمستقیم۲۰

۲-۴-۳)انواع کاربردهایازیرسیستم های اتوماسیون اداری.۲۱

۲-۴-۳ -۱)در زمینه کسب اطلاعات و کپی کردن آنها۲۱

۲-۴-۳-۲)در زمینهذخیره سازی اطلاعات.۲۱

۲-۴-۳-۳ )در زمینه ارتباطات.۲۱

۲-۴-۴)ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری.۲۲

۲-۴-۵ )بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری۲۳

۲-۴-۶)مجموعه نرم افزار های اتوماسیون.۲۴

۲-۴-۶-۱)واژه پردازها۲۴

۲-۴-۶-۲)برنامه های صفحه گسترده۲۴

۲-۴-۶-۳)برنامه های پایگاه اطلاعاتی.۲۴

۲-۴-۶-۴)برنامه های انتشار دسکتاپ.۲۴

۲-۴-۶-۵)برنامه های مدیریت پروژه۲۴

۲-۴-۶-۶)برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید.۲۴

۲-۴-۶-۷)برنامه های مدیریت فایلهای کامپیوتری۲۴

۲-۴-۶-۸)برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی۲۴

۲-۴-۶-۹)جستجو گرهای وب.۲۴

۲-۴-۶-۱۰)برنامه های انتشار دهنده اینترنتی۲۴

۲-۴-۶-۱۱)برنامه های مدیریت پرونده های شخصی۲۴

۲-۴-۶-۱۲)برنامه های مدیریت سیستم مالی.۲۴

۲-۴-۶-۱۳)برنامه های نگهداری اطلاعات پرسنلی  ۲۴

۲-۴-۷) انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری۲۵

۲-۴-۷-۱)اتوماسیون اداری و بهره وری.۲۵

۲-۴-۸)بهبود کار و اتوماسیون۲۵

۲-۵)تصمیمگیری چیست.۲۷

۲-۵-۱) عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری۲۹

۲-۵-۱-۱)عوامل عقلایی۲۹

۲-۵-۱-۲)عوامل روانشناختی.۲۹

۲-۵-۱-۳)عوامل اجتماعی۲۹

۲-۵-۱-۴)عوامل فرهنگی۲۹

۲-۵-۲)سطوح تصمیم گیری.۳۰

۲-۵-۲-۱) تصمیماتاستراتژیک۳۰

۲-۵-۲-۲ )تصمیماتکنترلی مدیریت.۳۰

۲-۵-۲-۳ )تصمیماتعملیاتی۳۰

۲-۵-۳)درجه سختیتصمیم گیری۳۰

۲-۵-۳-۱) اطلاعات.۳۰

۲-۵-۳-۲)نامعلومی.۳۰

۲-۵-۳-۳)منابع کمیاب.۳۱

۲-۵-۳-۴)عوامل روانی۳۱

۲-۵-۴)انواع تصمیمگیری بر مبنای اطلاعات موجود.۳۱

۲-۵-۴-۱)تصمیمگیری در شرایط اطمینان.۳۱

۲-۵-۴-۲)تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان.۳۲

۲-۵-۴-۳)تصمیمگیری در شرایط تعارض۳۳

۲-۵-۵)زمان تصمیم گیری۳۳

۲-۵-۶)گام های تصمیم گیری.۳۴

۲-۵-۷)انواع  گام  ها در تحلیلتصمیمگیری.۳۵

۲-۵-۷-۱)شناسایی و تعریف مسئله.۳۵

۲-۵-۷-۲)جستجو براییافتن راه حل های احتمالی.۳۵

۲-۵-۷-۳)بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل.۳۵

۲-۵-۷-۴)انتخاب یکی از مدل هایتصمیم گیری۳۵

۲-۵-۷-۵)بکاربردنیکی از مدل هایتصمیمگیری و اتخاذ تصمیم۳۵

۲-۵-۸)نظام هایپشتیبانیتصمیم گیری.۳۵

۲-۵-۹)مدل سبکتصمیم گیری.۳۷

۲-۵-۹-۱) سبک امری.۳۸

۲-۵-۹-۲ )سبک تحلیلی.۳۸

۲-۵-۹-۳) سبک مفهومی۳۸

۲-۵-۹-۴ )سبک رفتاری.۳۹

۲-۶تکنولوژی واحد های سازمانی۳۹

۲-۷)تعریف دقت ۴۱

۲-۷-۱)دقت و آگاهی.۴۱

۲-۷-۲)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع.۴۲

۲-۷-۳)دقت انتخابی.۴۲

۲-۸)تعریف توانمندی.۴۳

۲-۸-۱)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف.۴۵

۲-۸-۲)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی.۴۷

۲-۸-۳)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی.۴۷

۲-۸-۳-۱ (ترس کارکنان.۴۷

۲-۸-۳-۲ (فقدان امنیت شخصی۴۷

۲-۸-۳-۳ (  ساختار سازمانی.۴۸

۲-۸-۳-۴)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان۴۸

۲-۸-۳-۵ (ناامید شدن مدیریت۴۸

۲-۸-۳- ۶)فقدان منایع و زمان کافی۴۸

۲-۸-۳-۷  )نیاز به کنترل۴۸

۲-۸-۴)توانمند سازی در سازمانهای یادگیرنده ۴۸

۲-۸-۵)برنامه های توانمند سازی ۴۹

۲-۸-۵-۱)مدیریت مشارکتی.۴۹

۲-۸-۵-۲)تفویض اختیار.۵۰

۲-۸-۵-۳)پاداش مبتنی بر عملکرد .۵۱

۲-۸-۶)فرآیند توانمند سازی۵۱

۲-۸-۶-۱ )فرایند توانمند سازی  از دیدگاه  کینلا (۱۳۸۳ ص ۴۳).۵۱

۲-۸-۶-۱-۱)تعریف و ابلاغ.۵۱

۲ -۸-۶-۱-۲)تعیین اهداف و راهبردها.۵۲

۲-۸-۶-۱-۳)آموزش .۵۲

۲-۸-۶-۱-۴)تطبیق نظام های سازمان ۵۲

۲-۸-۶-۱-۵)ارزیابی و اصلاح.۵۳

۲-۸-۷)اصول توانمند سازی .۵۳

۲-۸-۸)الزامات مورد نیاز در توانمندسازی.۵۳

۲-۸-۹)رهنمودهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان  ۵۴

۲-۹)عوامل مؤثر در کارآیی۵۵

۲-۹-۱)عوامل درون سازمانی .۵۵

۲-۹-۱-۱)عوامل سخت‌افزاری.۵۵

۲-۹-۱-۲ )عوامل نرم‌افزاری۵۵

۲-۹-۱-۳) عوامل انسان‌افزاری یا مغزافزاری۵۵

۲-۹-۱-۳-۱ )نیروی انسانی.۵۵

۲-۹-۱-۳-۲‌ )مدیریت.۵۵

۲-۹-۲)برون‌سازمانی.۵۵

۲-۱۰) ارائه خدمات به بیماران.۵۶

۲-۱۱)پیشینه  تحقیقات انجام شده.۵۷

۲-۱۱-۱ )پایان نامه اول۵۷

۲-۱۱-۲)پایان نامه دوم.۵۸

۲-۱۱-۳ )پایان نامه سوم۵۹

فصل سوم:روش تحقیق.۶۲

۳-۱) مقدمه  .۶۳

۳-۲ ) روش تحقیق.۶۴

۳-۳ ) فرضیه‌های تحقیق  ۶۵

۳-۴ ) جامعه آماری۶۵

۳-۵  )تعیین حجم نمونه .۶۶

۳-۶ ) روش نمونه گیری ۶۹

۳-۷ ) روش گردآوری اطلاعات۷۰

۳-۸ ) ابزار گردآوری داده‌ها۷۰

۳-۹  )تعیین روایی پرسشنامه ۷۱

۳-۱۰)  تعیین پایایی پرسشنامه۷۲

۳-۱۱ ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.۷۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها.۷۵

۴-۱ ) مقدمه.۷۶

۴-۲ ) توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها (آمار توصیفی).۷۷

۴-۲-۱) توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده.۷۷

۴-۲-۱-۱ )جنسیت.۷۷

۴-۲-۱-۲ ) میزان تحصیلات۷۹

۴-۲-۱-۳ )سابقه کار۸۱

۴-۲-۱-۴ ) سن.۸۳

۴-۳ ) آمار استنباطی۸۵

۴-۳-۱ )بررسی فرضیه اول۸۵

۴-۳-۲ )بررسی فرضیه دوم ۹۷

۴-۳-۳  )بررسی فرضیه سوم۱۱۰

۴-۳-۴) بررسی فرضیه چهارم .۱۲۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.۱۳۴

۵-۱ ) مقدمه۱۳۵

۵-۲ ) نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.۱۳۵

۵-۳ ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق۱۳۶

۵-۳-۱)نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۱ ۱۳۶

۵-۳-۲)نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۲ .۱۳۹

۵-۳-۳)نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۳ ۱۴۳

۵-۳-۴)نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۴ .۱۴۷

۵-۴)محدودیت.۱۵۱

۵-۴-۱)محدودیت مکانی۱۵۱

۵-۵ )پیشنهادها ۱۵۱

۵-۵-۱ )پیشنهادها مبنی بر یافته‌های پژوهش .۱۵۱

۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای محققان آتی  ۱۵۲

منابع:.۱۵۴

منابع انگلیسی۱۵۸

پیوستها.۱۵۹

پیوست اول:پرسش نامه خبرگان.۱۶۰

پیوست دوم :پرسش نامه کارکنان۱۶۳

پیوست سوم:چکیده انگلیسی۱۶۶

چکیده:

اتوماسیون اداریموضوعیاستکهاخیرادرحوزهفناوریاطلاعاتموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست. اتوماسیوناداری یکی از بهترینابزارهابرایرسیدنبه راهکارهایمفید،جهتصرفه جوییدرزمانواستفادهبهینهازامکاناتموجوددرسازمانمیباشد. دراینرابطهکاربردهاینظام اتوماسیوندربخشبهداشتودرماننیزفزونیچشمگیرییافتهوبایدتحتعنوانسیستمهایپشتیباندرتصمیم­گیری،مدیریترادرنظامعرضهخدماتبهداشتیدرمانیتقویتوحمایت مینمایند. ضرورتاستفادهازاتوماسیون اداری برایتحققاهداف،کارآیی،اثربخشیوکیفیتخدماتونیزرضایتمندیمراجعینضرورتیانکار‌ناپذیربشمارمی‌رود.  بیمارستانهابهعنوانیکیازمهمترینسازمانهایاجتماعینقشعمده‌ایدربهبودوضعیتبهداشتکشوروارائهخدماتبهداشتیودرمانیدارندویکیازحساسترینسازمانهامی‌باشندکهبرایادارهصحیحآنهابایداطلاعات اتوماسیون اداری بهشکلیصحیحگردآوریشده،وپسازپایشودسته­بندیواستنتاجبهشکلمناسبیودرزمانمناسبدراختیارکلیهتصمیم­گیرانبیمارستانبهخصوصمدیرانوروسایآنقرارگیرد.این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها و توصیف وضعیت فعلی، تحقیقی توصیفی، پیمایشی است و با روش پیمایشی، مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است و ابزار کار پرسشنامه بوده است و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل ۶ بیمارستان استان قم برابربا ۴۴۵ نفر استو توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار نمی‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است. برای بررسی وضعیت پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به سوالات پرسشنامه، بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون تی یک نمونه‌ای، آزمون زوج نمونه ای استفاده شده است و سسیتم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت ، تصمیم گیری،ارائه خدمات بهتر به بیماران و توانمندسازی مدیران تاثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدی:  اتوماسیون اداری،کارایی ،دقت،تصمیم گیری،توانمندسازی مدیران،ارائه خدمات به بیماران

۱-۳)سوالات اصلی تحقیق

۱-آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

۲- آیا سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

۳- آیا سیستم اتوماسیون اداری در ارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیر مثبت دارد؟

۴- آیا سیستم اتوماسیون اداری در توانمند سازی مدیران  تاثیر مثبت دارد؟

۱-۴)ضرورت تحقیق

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، ۱۹۹۵ ).

تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران ۱۴۰۰ و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی  می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع  می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن  به آنچه که روزگاری رویا و خواب  خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون  کشورمان دارد و سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

(( اگر مدیران گمان می کنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند) ( بنیس ، ص ۱: ۱۳۸۱).

۱-۵)اهمیت تحقیق

امروزهسیستمهایاداری،سیستمهایجهانیهستندکهوظیفهاصلیآنهاایجادارتباطوبهبودارتباطاتاست. ارتباطاتازلحاظاطلاعاتتجاریازاهمیتبسزاییبرخورداراستورمزبقایسازمانهاوتداومفعالیتهایآنهامجهزشدناینسازمانهابهابزارهایرقابتیعصراطلاعاتارتباطات؛یعنیسیستمهایاطلاعاتیوفناوریاطلاعاتاست.

دراینمیانازدهه ۱۹۶۰ کهجنبههایبیشتریازکاربردوفعالیتهایاداریوبازرگانیروبهگسترشگذاشت،وجودیکسیستمیکپارچهاداریمناسبکهحجمعظیماطلاعات،مکاتباترادربرگیردبهوضوحاحساسشد. ضمنبررسیسیستمهایاتوماسیوناداریازجهاتمختلفبهبیاناهمیتاطلاعاتواهمیتسیستمهایاطلاعاتی،و تاثیر آن در کارایی مدیریت وتکاملسیستمهایاتوماسیوناداریومزایاومعایبسیستم اتوماسیوناداری با ابعاد دقت،تصمیم گیری،ارائه خدمات به بیماران و توانمندسازی مدیرانپرداختهاست.

باگسترشروزافزونارتباطاتوپیدایششکلهایمختلفجریاناتارتباطی،شبکههایارتباطیدرتمامیامورزندگیافرادسایهافکندهاستوتجارتهمکهدراقصینقاطجهانبهشیوههایمختلف (تولیدکالایاخدمات) دیدهمیشودازاینقضیهمستثنینیست. باپیشرفتهوپیچیدهترشدنارتباطاتتجاری،سازمانهابرایازدستندادنیکیازمنابعورودی (اطلاعات) لاجرمدستبهایجادسیستمهاییدردرونخودزدندتابتوانندازاطلاعاتموجوددراطرافخوداستفادهبهینهکنندوباپردازشمناسبایناطلاعاترابهمشتریانودرجهتجلبرضایتآنان،عرضهکنند. درواقعمحیطپررقابتکسبوکارودگرگونیهایاینمحیطدردهه ۱۹۹۰ (جهانیشدناقتصادوتبدیلاقتصادهاوجوامعصنعتیبهاقتصادخدماتیبرپایهدانشواطلاعات) لزومتوجهبهسیستمهایاطلاعاتیرادوچنـــــدانکرد. این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .

 

۱-۶)فرضیه های تحقیق

۱- سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

۲-سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت  تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .

۳-سیستم اتوماسیون اداری درارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیرمثبت دارد .

۴- سیستم اتوماسیون اداری در توانمند  سازی مدیران تاثیرمثبت دارد.

۱-۷)کاربردنتایجپژوهش

موضوعاتوماسیونبهطورفزایندهایموردتوجهمدیراندرسازمانهاومحققاندرمراکزعلمیقرارگرفتهاست،بهلحاظعلمینتایجاینمطالعهکاربردهایفراوانیدرجهتاستقراربهینهومناسبترروابطدرسازمانهادارد. براساسنتایجبهدستآمدهازاینمطالعه،مدیرانمیتوانندعواملموثربرکارایی،نظیردقت،کیفیتتصمیمگیریوارائهخدماتبهتربهبیماران،وتوانمندسازیمدیراندرسیستماتوماسیوناداریراشناختهوبهنقاطقوتوضعفخوددراینزمینهپیببرند.

۱-۸)مدلمفهومیتحقیق

با توجه به چارچوب نظری تحقیق، پژوهشگر از طریق مدل مفهومی زیر به بررسی عوامل چهارگانه فوق به بررسی  تاثیراتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان می پردازد.

تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت

۱-۹)جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری،  کل پرسنل ۶ بیمارستان دولتی استان قم برابر با  ۴۴۵ نفر است. پس حجم جامعه آماری برابر ۴۴۵ نفر می‌باشد.

۱-۱۰) تعریف واژه های عملیاتی

۱-۱۰-۱اتوماسیوناداری ( Office  Automation ):کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی است.مکانیزمیاستدرراستایبهبودبهرهوریسازمانازطریقاعمالمدیریتاثربخشوکارابرمجموعهفعالیتهایسازمانبابهرهگیریاز : گردشالکترونیکیمکاتباتدرسطحسازمان،جستجویآساندراطلاعاتذخیرهشده،پاسخگوییسریعوبهموقعبهمراجعان،حذفکاغذازچرخهمکاتباتاداری،اعمالکنترلمناسببرکاربران،ثبتونگهداریبهینهاطلاعات،بهبودارتباطاتدرونسازمانی .

۱-۱۰-۲-کارایی: یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و درواقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند.

۱-۱۰-۳-دقت: تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند
۱-۱۰-۴-تصمیم گیری: بخشمهمیازوقتمدیرانصرفحلمشکلوتصمیمگیریمیشود .وظایفاساسیبرنامهریزی،سازماندهی،رهبریوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست . عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

۱-۱۰-۵-توانمندسازی مدیران:توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند

۱-۱۰-۶-ارائه خدمات به بیماران:یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ،  فرضیه های تحقیق ، متغیر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

[۱]مشیریوجهانگرد،۱۳۸۲

[۲]Mutula2006

[۳]۲۰۰۲ Pohjola

[۴] Mc Leod, 1998

تعداد صفحه :۲۱۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com