دانلود پایان نامه حقوق در مورد 
افراز املاک – افراز اموال مشاع

دانلود پایان نامه حقوق در مورد افراز املاک – افراز اموال مشاع

افراز املاک – افراز اموال مشاع مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می­باشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها …

انتقال اعتبار اسنادی

انتقال اعتبار اسنادی

آثار اصل استقلال در رابطه میان ذی نفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه همانطور که بیان گردید اعتبار نامه/ ضمانت نامه از قرارداد منشاء دارای استقلال است. سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا می توان استقلال اعتبار نامه/ ضمانت نامه را فقط در رابطه بین ذینفع …

افراز املاک -قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

افراز املاک -قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

افراز املاک –قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی متقاضی درخواست ثبت ، این درخواست را تقدیم اداره ثبت می­ کند . اداره ثبت این درخواست را یا می­پذیرد یا رد می­ کند . در هر دو فرض ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است .از زمان …