افراز املاک – طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی

افراز املاک – طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی

افراز املاک – طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی خواهان در دعوای تصرف نخست باید اهلیت قانونی برای اقامه ی دعوا داشته باشد ، در غیر اینصورت در صورتی که محجور باشد ولی یا برحسب مورد قیم می تواند اقامه ی دعوا نماید و یا …