پایان نامه : 
جرم قتل عمد – رویّه قضایی ایران

پایان نامه : جرم قتل عمد – رویّه قضایی ایران

جرم قتل عمد – رویّه قضایی ایران در رابطه با بحث تسبیب در رویّه قضایی باید گفت، جرایمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است، مثل سلب حیات در قتل عمد وجود سه شرط لازم وضروری است: فعل مجرمانه با سوء نیت یا قصد مجرمانه پذیرفته باشد. صدمه …