قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون

قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون

۳-۶-تاریخچه قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون ۳-۶-۱- قبل از انقلاب اسلامی قوانین این دوره عبارت اند از : قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲٫ قانوون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه …