پایان نامه مدیریت در مورد : 
فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

پایان نامه مدیریت در مورد : فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران: موضوع فعالیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبق اساسنامه به شرح زیز می باشد: الف- دریافت، تحویل، ذخیره سازی، حمل و نقل، توزیع ، عرضه و فروش انواع فرآورده های نفتی در داخل و خارج از کشور. ب- مطالعه، …