هرزه نگاری های عمدی:

هرزه نگاری های عمدی:

۴-۲-۳-۱ هرزه نگاری های عمدی: برای مطالعه ی عنصر روانی هرزه نگاریهای عمدی ، اجزاء عنصر روانی در دو بخش سوء نیت عام وسوءنیت خاص بررسی میشود.   الف:سوء نیت عام ضرورت وجود سوءنیت عام برای تحقق جرایم هرزه نگاری بدین معنی است که از یک سو مرتکب باید عمل …