آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده

آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده از آنجایی که فسخ یک عمل تشریفاتی نمی باشد پس سازو کارهای آن بعد از انحلال و اتمام قرارداد در قانون ذکر نشده است ولی در برخی موارد فسخ حالت تشریفاتی می یابد و برای آثار آن در آینده می توان …